ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -趣-, *趣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[趣, qù, ㄑㄩˋ] interest; interesting; what attracts one's attention
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,065

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qù, ㄑㄩˋ, ] interesting; to interest, #10,231 [Add to Longdo]
[xìng qu, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩ˙, / ] interest (directed towards, not inherent in something), #2,901 [Add to Longdo]
[yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ, ] interesting; fascinating; amusing, #4,432 [Add to Longdo]
感兴[gǎn xìng qù, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, / ] be interested, #5,038 [Add to Longdo]
[lè qù, ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, / ] delight; pleasure; joy, #5,570 [Add to Longdo]
有兴[yǒu xìng qù, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, / ] interested; interesting, #7,779 [Add to Longdo]
[qíng qù, ㄑㄧㄥˊ ㄑㄩˋ, ] one's temperament and interests; emotional appeal, #11,158 [Add to Longdo]
[qù wèi, ㄑㄩˋ ㄨㄟˋ, ] to interest, #11,779 [Add to Longdo]
[fēng qù, ㄈㄥ ㄑㄩˋ, / ] humor; wit; humorous; witty, #20,789 [Add to Longdo]
[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, / ] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation, #45,385 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
向を凝らす[しゅこうをこらす, shukouwokorasu] ทำอย่างประณีต พิถีพิถัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);き(io)(P)[おもむき, omomuki] (n) (1) meaning; tenor; gist; (2) effect; influence; (3) appearance; aspect; (4) taste; (5) grace; charm; refinement; (P) [Add to Longdo]
が添う[おもむきがそう, omomukigasou] (exp,v5u) to add color to; to add colour to [Add to Longdo]
の有る;のある[おもむきのある, omomukinoaru] (exp) zestful; tasteful; elegant [Add to Longdo]
意書[しゅいしょ, shuisho] (n) prospectus [Add to Longdo]
[しゅこう, shukou] (n) plan; idea; (P) [Add to Longdo]
向を凝らす[しゅこうをこらす, shukouwokorasu] (exp,v5s) to elaborate a plan; to think up something clever for variety's sake [Add to Longdo]
[しゅこう, shukou] (n) partiality [Add to Longdo]
旨(P);主旨[しゅし, shushi] (n) (1) meaning; point (e.g. of a statement); gist; effect; (2) (旨 only) goal; intent; object; aim; point; (P) [Add to Longdo]
[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P) [Add to Longdo]
味家[しゅみか, shumika] (n) connoisseur; devotee [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Tastes differ.味は異なる。
Do you have many hobbies?あなたにはたくさんの味がありますか。
Please tell me about your hobbies.あなたの味についてはなしてください。
Tell me what your hobby is.あなたの味を教えてください。
Do you have a hobby - for example, painting?あなたは、たとえば絵を描くような味がありますか。
Did you talk about your hobby?あなたは自分の味について話しましたか。
You have good taste in clothes.あなたは服装の味がいい。
You've done a wonderful job on the interior decoration.インテリアの味がいいですね。
For you who love adventure, this kind of hiking will meet your need.こういうハイキングで冒険を好む君の味は十分満足させられるだろう。
This design doesn't suit my taste.このデザインは私の味に合わない。
This sort of music is not my cup of tea.この手の音楽は私の味じゃない。
I don't know if you'd call it a hobby, but to stretch it a little, you could say music appreciation is my hobby.これと言って味はないんですが、強いて言えば、音楽鑑賞ですかね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Fancy.[CN] - 有 Rocket (2013)
The idea was keep us in fear of each other.[JA] 相手への 恐怖心をあおる向か And Then There Were None (1945)
They're toys. My friends are toys. I make them.[JA] オモチャが友だちさ 味で作ったんだよ Blade Runner (1982)
- Creep's got some fancy place here - Hurry up.[JA] ー変態なのに いい味してる ー急いで Someone's Watching Me! (1978)
Sure.[CN] 他们有吗? Pete's Dragon (2016)
Lovely.[CN] 有 Gettysburg (1993)
I feel the same way.[JA] 味が合うねぇ。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
Some people just ain't got any good taste.[JA] どんな味してんだよ Detour (1945)
I set up a brief and brought it to the Mayor myself.[JA] 弁論意書を書いて 市長に提出したわ Kansas City Confidential (1952)
Meh.[CN] 没兴 The Relationship Diremption (2014)
Huh.[CN] - 有 Assault on Precinct 13 (2005)
Fancy.[CN] 有 Everly (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おもむき, omomuki] Inhalt, Sinn, Geschmack, Eleganz, Anblick [Add to Longdo]
[しゅこう, shukou] -Plan, -Idee [Add to Longdo]
[しゅみ, shumi] Interesse, Geschmack, Hobby [Add to Longdo]
[しゅい, shui] -Sinn, -Zweck, Absicht [Add to Longdo]
[しゅし, shushi] Inhalt, -Sinn, Hauptpunkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top