Search result for

*是*

(207 entries)
(1.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -是-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
心非[kǒu sh ìxīn fēi] (idiom ) ปากกับใจไม่ตรงกัน,ปากว่าตาขยิบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[匙, chí, ㄔˊ,shī] spoon; surname
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] spoon
[堤, dī, ㄉㄧ] dike
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[提, tí, ㄊㄧˊ] to hold in the hand; to lift, to raise
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[是, shì, ㄕˋ] to be; indeed, right, yes; okay
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  疋 (pǐ ㄆㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] To speak 日 directly 疋
[缇, tí, ㄊㄧˊ] orange-red silk; red, brown
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk
[踶, dì, ㄉㄧˋ] paw
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] foot
[醍, tí, ㄊㄧˊ] essential oil of butter
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wine
[隄, dī, ㄉㄧ] dike, embankment
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hill
[鞮, dī, ㄉㄧ] leather shoes
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] leather
[韙, wěi, ㄨㄟˇ] right; proper; perpriety
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  韋 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] right
[韪, wěi, ㄨㄟˇ] right; proper; perpriety
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  韦 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] right
[題, tí, ㄊㄧˊ] forehead; headline, title; theme
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head
[题, tí, ㄊㄧˊ] forehead; headline, title; theme
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head
[鯷, tí, ㄊㄧˊ] anchovy
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[鳀, tí, ㄊㄧˊ] anchovy
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
これっ切り;此れっ切り;っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これ位;此れ位;[これくらい;これぐらい, korekurai ; koregurai] (n,adv) (See この位) this much; this amount [Add to Longdo]
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
これ切り;此れ切り;切り[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これ等;此れ等;此等;[これら, korera] (pn,adj-no) (uk) these [Add to Longdo]
過ちて改めざるを過ちと謂う;過ちて改めざるを過ちという;過ちて改めざるこれを過ちという[あやまちてあらためざるこれをあやまちという, ayamachitearatamezarukorewoayamachitoiu] (exp,v5u) to err and not change one's ways, this is what it is to err (from Analects of Confucius) [Add to Longdo]
[がんぜ, ganze] (n) distinction between right and wrong [Add to Longdo]
無い;頑ない[がんぜない, ganzenai] (adj-i) innocent; helpless [Add to Longdo]
空即[くうそくぜしき, kuusokuzeshiki] (n) {Buddh} (See 色即空) emptiness is form; illusion of the reality of matter [Add to Longdo]
[こくぜ, kokuze] (n) national policy; (P) [Add to Longdo]
此れ(P);;れ;之;之れ;維;惟[これ, kore] (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [Add to Longdo]
此れ式;[これしき, koreshiki] (n,adj-no) (uk) trifle; insignificant thing; (only) this much [Add to Longdo]
此れ丈;[これだけ, koredake] (exp) (uk) so many (few); so much (little) [Add to Longdo]
此れ程;[これほど, korehodo] (adv,n) (uk) so; so much; this much [Add to Longdo]
此彼;此れ彼;[これかれ, korekare] (n) (1) (uk) this and that; (2) this person and that person; anybody [Add to Longdo]
今はこれまで;今は[いまはこれまで, imahakoremade] (conj,exp,adv) unavoidable; this is it; this is the end; left with no choice [Add to Longdo]
昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways [Add to Longdo]
昨非今[さくひこんぜ, sakuhikonze] (n) complete reversal of values or ways of thinking [Add to Longdo]
[しゃぜ, shaze] (n) company policy [Add to Longdo]
十如[じゅうにょぜ, juunyoze] (n) {Buddh} ten thusnesses (in Tendai) [Add to Longdo]
色即[しきそくぜくう, shikisokuzekuu] (n) {Buddh} (See 空即色) form is emptiness; matter is void; all is vanity [Add to Longdo]
[ぜ, ze] (n) righteousness; justice; right [Add to Longdo]
々非々;非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade [Add to Longdo]
か非か[ぜかひか, zekahika] (exp) right or wrong [Add to Longdo]
が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means [Add to Longdo]
非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed) [Add to Longdo]
[ぜせい, zesei] (n,vs) correction; revision; (P) [Add to Longdo]
正措置[ぜせいそち, zeseisochi] (n) corrective action (measure); rectification [Add to Longdo]
生滅法[ぜしょうめっぽう, zeshoumeppou] (exp) {Buddh} the law of arising and ceasing; the law of creation and destruction [Add to Longdo]
[ぜにん, zenin] (n,vs,adj-no) approval; (P) [Add to Longdo]
[ぜひ, zehi] (adv,n) (1) (uk) certainly; without fail; (2) right and wrong; pros and cons; (P) [Add to Longdo]
非とも(P);非共[ぜひとも, zehitomo] (adv) by all means (with sense of not taking "no" for an answer); (P) [Add to Longdo]
非に及ばず[ぜひにおよばず, zehinioyobazu] (exp) unavoidable; inevitable; cannot be helped; of necessity [Add to Longdo]
非も無い;非もない[ぜひもない, zehimonai] (exp) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
非曲直[ぜひきょくちょく, zehikyokuchoku] (n) rights and wrongs (of a case); relative merits (of a case) [Add to Longdo]
[ぜひぜひ, zehizehi] (adv) (uk) certainly; by all means; (P) [Add to Longdo]
非善悪[ぜひぜんあく, zehizen'aku] (n) rights and wrongs; the relative merits (of a case); propriety [Add to Longdo]
非判断[ぜひはんだん, zehihandan] (n) discrimination of right and wrong; distinguishing between right and wrong [Add to Longdo]
非無い;非ない[ぜひない, zehinai] (adj-i) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
定数[ていすうぜせい, teisuuzesei] (n) reapportionment (of Diet seats) [Add to Longdo]
[てんぜ, tenze] (n) shop policy [Add to Longdo]
[とうぜ, touze] (n) party platform; party principles [Add to Longdo]
[にょぜ, nyoze] (n) (1) {Buddh} (See 如我聞) ("like this"; often the opening word of a sutra); (2) (abbr) (See 十如) ten thusnesses (in Tendai) [Add to Longdo]
我聞[にょぜがもん, nyozegamon] (n) thus I hear (quote from the sutras); these ears have heard [Add to Longdo]
彼やや;彼や此れや[あれやこれや, areyakoreya] (exp) (uk) this and that [Add to Longdo]
彼此(P);彼[あれこれ(P);かれこれ, arekore (P); karekore] (adv,pn) (1) (uk) one thing or another; this and that; this or that; (2) (かれこれ only) just on; nearly; roughly; almost; round about; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一无[yī wú shì chù, ㄧ ˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] not one good point; everything about it is wrong [Add to Longdo]
不幸的[bù xìng de shì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] unfortunately [Add to Longdo]
[bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] no; is not; not [Add to Longdo]
[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙, ] fault; blame [Add to Longdo]
味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, / ] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset [Add to Longdo]
[bù shì ma, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄇㄚ˙, / ] isn't that so? [Add to Longdo]
玩儿的[bù shì wán r de, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄢˊ ㄖ˙ ㄉㄜ˙, / ] It's no joke. [Add to Longdo]
[nǎi shì, ㄋㄞˇ ㄕˋ, ] to be [Add to Longdo]
也就[yě jiù shì, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] that is; i.e. [Add to Longdo]
也就[yě jiù shì shuō, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words; that is to say; so; thus [Add to Longdo]
而非[sì shì ér fēi, ㄙˋ ㄕˋ ㄦˊ ㄈㄟ, ] lit. seems so, but no (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); apparently correct, but actually wrong; specious [Add to Longdo]
[dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ, ] but; however [Add to Longdo]
想找[nǐ shì bù shì xiǎng zhǎo, ㄋㄧˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ, ] Did you mean to search for...? [Add to Longdo]
[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise [Add to Longdo]
值得注意的[zhí de zhù yì de shì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] it's worth noting that... [Add to Longdo]
[guāng shì, ㄍㄨㄤ ㄕˋ, ] solely; just [Add to Longdo]
[fán shì, ㄈㄢˊ ㄕˋ, ] every; all [Add to Longdo]
原因[yuán yīn shì, ㄩㄢˊ ㄕˋ, ] the reason is ... [Add to Longdo]
[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] merely; simply; only; but [Add to Longdo]
可不[kě bu shì, ㄎㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, ] that's just the way it is; exactly [Add to Longdo]
[kě shì, ㄎㄜˇ ㄕˋ, ] but; however [Add to Longdo]
唯利[wéi lì shì tú, ㄨㄟˊ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄊㄨˊ, / ] to seek nothing but profit (成语 saw); personal profit before everything; self-seeking [Add to Longdo]
团结就力量[tuán jié jiù shì lì liang, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, / ] Unity is strength (revolutionary slogan and popular song of 1943) [Add to Longdo]
失败成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, / ] Failure is the mother of success (proverb) [Add to Longdo]
实事求[shí shì qiú shì, ㄕˊ ㄕˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕˋ, / ] to seek truth from facts (成语 saw); to be practical and realistic [Add to Longdo]
实践检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978) [Add to Longdo]
尤其[yóu qí shì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, ] especially [Add to Longdo]
[jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [Add to Longdo]
[jiù shì shuō, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words; that is [Add to Longdo]
要查[nín shì bù shì yāo chá, ㄋㄧㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄧㄠ ㄔㄚˊ, ] Did you mean to search for ..? [Add to Longdo]
生非[rě shì shēng fēi, ㄖㄜˇ ㄕˋ ㄕㄥ ㄈㄟ, ] to stir up trouble [Add to Longdo]
[huò shì, ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ, ] or; either one or the other [Add to Longdo]
挑拨[tiǎo bō shì fēi, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄕˋ ㄈㄟ, / ] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief [Add to Longdo]
搬弄[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, ] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief [Add to Longdo]
生非[liáo shì shēng fēi, ㄌㄧㄠˊ ㄕˋ ㄕㄥ ㄈㄟ, ] to stir up trouble; to provoke angry exchange [Add to Longdo]
教授毕竟教授[jiào shòu bì jìng shì jiào shòu, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ ㄕˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, / ] professors are (after all) professors [Add to Longdo]
[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, / ] thereupon; as a result; consequently; thus; hence [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] is; are; am; yes; to be [Add to Longdo]
[shì bù shì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] is or isn't; yes or no; whether or not [Add to Longdo]
[shì fǒu, ㄕˋ ㄈㄡˇ, ] whether (or not); if; is or isn't [Add to Longdo]
[shì de, ㄕˋ ㄉㄜ˙, ] yes [Add to Longdo]
[shì fēi, ㄕˋ ㄈㄟ, ] right and wrong; quarrel [Add to Longdo]
非曲直[shì fēi qū zhí, ㄕˋ ㄈㄟ ㄑㄩ ㄓˊ, ] lit. right and wrong, crooked and straight (成语 saw); fig. merits and demerits; pros and cons [Add to Longdo]
非自有公论[shì fēi zì yǒu gōng lùn, ㄕˋ ㄈㄟ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄌㄨㄣˋ, / ] to determine right and wrong based on public opinion (成语 saw); Public opinion will judge what's right and wrong. [Add to Longdo]
有的[yǒu de shì, ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] have plenty of; there's no lack of [Add to Longdo]
[héng shi, ㄏㄥˊ ㄕ˙, / ] roughly; anyway [Add to Longdo]
比比皆[bǐ bǐ jiē shì, ㄅㄧˇ ㄅㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄕˋ, ] can be found everywhere [Add to Longdo]
特别[tè bié shì, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] especially [Add to Longdo]
玫瑰不管叫啥名,闻起来总香的[méi guī bù guǎn jiào shá míng, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄚˊ ㄇㄧㄥˊ, wen2 qi3 lai5 zong3 shi4 xiang1 de5, / ] A rose by any other name would smell as sweet [Add to Longdo]
现在过去钥匙[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How about playing catch?" "Sure, why not?"「キャッチボールしようか」「よし、非やろう」
Your prompt reply is urgently required.あなたの迅速な返事が非とも必要です。
There's a man at the door who wants to see you at all costs.あなたに非お会いしたいという人が玄関に来ています。
We do need your advice.あなたの助言が非とも必要だ。
If you happen to be out this way, be sure to call in at my house.こちらへお出かけの節は非お立ち寄りください。
Yes, by all means.ええ結構です。非どうぞ。 [M]
This is very important meeting. You ought not to miss it.この会議はとても重要です。非とも出席してください。
I would like to come to your party.パーティーには非伺いたく存じます。
The plan must be carried out by all means.その計画は非とも実行しなければならない。
I do want it.それが非欲しい。
If you come my way, drop in on me.もし、私の近くに来るときは非立ち寄って下さい。
Do write to me soon!非すぐ手紙を下さい。
It is essential to have good command of English nowadays.今日英語を自由に使うことができることは非とも必要なことです。
I am eager to be present at the party.私は非ともそのパーティーに出席したい。
I want to execute the plan by all means.私は非ともその計画を実行したい。
I have to attain my purpose at all costs.私は非とも目的を達成せねばならない。
Our staff is eager to help you.我々のスタッフがあなたを非助けたいと思っています。
You should by all means read the book.君は、非ともその本を読むべきだ。 [M]
Up to now we've been taking a casual relaxed attitude toward our relationship but I want to start looking at us more critically.今までは「なーなー」で付き合ってきたけれど、今後は々非々の立場で付き合うよ。
We must carry out this plan by all means.私たちは非ともこの計画を実行に移さなければならない。
Do be kind to your children!自分の子供たちには非とも優しくしなさい。
Please come to see us at our new place.新居にも非遊びに来て下さい。
I want to see him at all costs.非彼に会いたい。
I'd like that a lot.非そうしたいですね。
By all means.非どうぞ。
I want the concert to be a success at any cost.非とも、コンサートが成功することを願っている。
We must finish this work at any cost.非ともこの仕事を終えなければならない。
Please do so by all means.非ともそうしてください。
I've got to see it.非ともそれをみたい。
Try to study a foreign language by all means.非とも外国語を勉強するようにしなさい。
Please come to my house by all means.非とも私の家にお越しください。
Come and see us by all means.非とも訪ねてきてください。
I have to attain my purpose at all costs.非とも目標を達成せねばならない。
Do come to the party.非パーティーへおこし下さい。
Affirmative action and busing are debated topics.論争の多い話題:積極的差別正措置とバス通学。
The old lady made her a present of it and insisted she should have it.老婦人はそれを彼女にプレゼントし、非受けてほしいといった。
The best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.製造業に比べて大きく遅れをとっている非製造業における生産性向上、それも設備投資の活性化により内外価格差の正と成長力を確保するというのがベストシナリオだ。
This is a plan that takes into account your stature and your ability to guard. By all means do it for me.これは、お前の体躯、護衛能力を考慮した上でのプランなのだ。が非でもやってもらう。
Please, by all means, drop in when you go shopping.お買い物にお越しの際には非、お立ち寄りください。
I greatly recommend reading it to anybody thinking of learning a craft.これから何か手職を身に付けたいと思う方は、非お読みになることをおすすめします。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's written to be read in the nude. That's how I wrote it.[JA] 非 裸で読んで 私が裸で書いたものよ Doc's Angels (2016)
Nanaka Hiraki.[CN] 因为我个笨蛋 Emotions (2017)
That's so stupid.[CN] 奇怪的你才对 Confrontation (2017)
I don't know what to do.[CN] 还蛮期待的 Confrontation (2017)
Yes, by all means.[JA] はい  Q & A (2015)
Hey, guys. Come on and join us.[JA] みなさま 非ご参加ください Green Light (2015)
-I worked hard on it.[CN] 我萤 感谢你的指名 Emotions (2017)
Only then we can understand, see, believe....[JA] 知見を深めれば、 の如く理解できよう。 Monkey King: Hero Is Back (2015)
It's open.[CN] 还觉得那种压迫感很有趣呢? Confrontation (2017)
I very much wanted to enjoy a proper chat with you before I left, but... that's show business.[JA] 非楽しみたかったが しかしいなくなる前の 楽しみとして ビジネスショーを Rogues' Gallery (2015)
I don't want it to happen again.[CN] 我没有理由也毫无道理 就喜欢你 Emotions (2017)
I'm sure Mr. Michima would be sad.[CN] 说得也 Emotions (2017)
We would love to join you and your wife for dinner, wouldn't we?[JA] 非お共させてほしいよね? Synchronicity (2015)
Yes. What about you, Yuki?[CN] 一辈子都位小说家 Confrontation (2017)
I suggest you and your mother take whatever time you have to come to terms with the facts of the case.[JA] 非、お母様と 時間をとって 本件の事実のみを 受け入れて欲しい Mr. Holmes (2015)
I see.[CN]  Confrontation (2017)
We could really use some Zeros like you.[JA] 非、仲間に欲しいわ Party with the Zeros (2015)
Oh sure, man. By all means.[JA] ああ もちろん  Jason Bourne (2016)
Yes, please! Okay![JA] 非お願い りょ The Separation Oscillation (2015)
- Okay, I give in. - And why not.[JA] ‐はい 参ったな ‐ Ip Man 3 (2015)
Yes.[CN] 都不你的道具 Emotions (2017)
This is what she wrote in her letter.[CN] 你的丈夫似乎就 所谓的幕后调停人呢 Emotions (2017)
We're very eager to meet you.[JA] 非お会いしたい Skip (2015)
The government doesn't have to defend the classification, it doesn't have to demonstrate harm from the release.[JA] 政府は機密化の非を問われない 公表による損害を証明する必要もない Citizenfour (2014)
I'd like you there tonight.[JA] 今夜の非来てくれ Allied (2016)
Something like that.[CN] 吗? Emotions (2017)
There should be no more deaths among people around me.[CN] 大概就那样 Emotions (2017)
I would love to, actually.[JA] 非とも 実際に The Intern (2015)
Minami Shirakawa sacrificed their lives, but I found out that it was Yuki Kobayashi who sent the invitations.[CN] 因为我的父亲杀人犯 Emotions (2017)
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[CN]  Emotions (2017)
What's the purpose in something so meaningless?[CN] -可... Confrontation (2017)
You know, fought pretty hard for it... really hard, you know, valiantly... but, uh, Carol calls the shizzies.[JA] ちょっとだけ 非って でも Falling Slowly (2016)
Six stones in, three stones high... through the wall you must try.[JA] 横へ石6つ 下から石3つ... その壁を通り抜ける 非やんなさい The Last Fight (2014)
NEXT EPISODE[CN] 的 那你呢? Confrontation (2017)
- Re-engage me.[JA] - 非とも Look Who's Back (2015)
Shin Michima Book Fair has just begun![CN] 这为了创造只有我才能弄懂的道理 Emotions (2017)
I would love to see her.[JA] 非会いたいな。 Service (2016)
Revenge or not, Jevtic is in possession of a deadly virus, and I would very much like to know what he intends to do with it.[JA] 復習に関わらず 彼は所持してる 致死性のウイルス 私は非知りたい Honor Among Thieves (2014)
"Escape and live.[CN] 拥有巨额财产 不仅黑白两道 甚至连政治人物都当成自己的道具 Emotions (2017)
While we were living together, you helped me a lot, Yuki.[CN]  Emotions (2017)
I doubt they'll come as cheap as Minami Shirakawa.[CN] 和你父亲用的刀一样的 Confrontation (2017)
Come on, please talk to me.[JA] は、非、私に話してください。 Monster (2016)
Come work for me at the NSA and we drop all charges.[JA] NSAで非、働いてくれ 報酬は払う Day One (2015)
And I would be most welcoming of the humiliation you would suffer in attempting to take her. Is that clear?[JA] そういう君が恥をかくところを 非おがみたいね The Gunman (2015)
- Let's go come on![JA] - さんは非行ってみよう! Kong: Skull Island (2017)
Well, well, well.[CN] 毕竟这么杰出的作品 演员阵容一定要够豪华才行 Confrontation (2017)
With a work this great, the casting has to be brilliant as well.[CN] -可什么? Confrontation (2017)
Come.[JA] 非、 Rozwell (2015)
- I'd love that.[JA]  The Hollars (2016)
We are group leaders of the "kose" group. (kose = a good vibe/feeling/atmosphere) We want to have you guys![JA] KOSEっていう部名なんだけど、 非参加して欲しいの。 Lykke til, Isak (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぜ, ze] RICHTIG, GERECHT [Add to Longdo]
々非々[ぜぜひひ, zezehihi] Unparteilichkeit [Add to Longdo]
[ぜせい, zesei] verbessern, berichtigen [Add to Longdo]
[ぜにん, zenin] Billigung, Rechtfertigung [Add to Longdo]
[ぜひ, zehi] Recht_und_Unrecht, unbedingt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top