ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尤-, *尤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尤, yóu, ㄧㄡˊ] especially, particularly
Radical: Decomposition: 尢 (yóu ㄧㄡˊ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 1,099

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其是[yóu qí shì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, ] especially, #1,477 [Add to Longdo]
[yóu qí, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ, ] especially; particularly, #3,009 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] outstanding; particularly; especially; surname You, #5,844 [Add to Longdo]
[yóu wù, ㄧㄡˊ ˋ, ] rarity; rare object; rare person; extraordinarily beautiful woman, #32,440 [Add to Longdo]
[Chī Yóu, ㄔ ㄧㄡˊ, ] Chi You, legendary creator of metalworking and weapons; comet, #36,179 [Add to Longdo]
[Yóu xī, ㄧㄡˊ ㄒㄧ, ] (N) Youxi (place in Fujian), #91,217 [Add to Longdo]
利西斯[Yóu lì xī sī, ㄧㄡˊ ㄌㄧˋ ㄒㄧ ㄙ, 西] Ulysses (novel), #104,103 [Add to Longdo]
卡坦半岛[Yóu kǎ tǎn bàn dǎo, ㄧㄡˊ ㄎㄚˇ ㄊㄢˇ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Yucatan peninsula (Mexico), #140,257 [Add to Longdo]
卡坦[Yóu kǎ tǎn, ㄧㄡˊ ㄎㄚˇ ㄊㄢˇ, ] Yucatan (Mexican province), #267,385 [Add to Longdo]
尔钦科[Yóu ěr qīn kē, ㄧㄡˊ ㄦˇ ㄑㄧㄣ ㄎㄜ, / ] Yurchenko (name); Natalia Yurchenko (1965-), Russian gymnast; Yurchenko, a type of jump-off for vaulting, #375,733 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なる[ゆうなる, yuunaru] (exp) (really a なり adjective) superb; outstanding [Add to Longdo]
[もっとも, mottomo] (adj-na,adv,conj,n) quite right; plausible; natural; but then; although; (P) [Add to Longdo]
もらしい[もっともらしい, mottomorashii] (adj-i) (1) plausible; believable; (2) solemn; dignified; serious; (P) [Add to Longdo]
[ゆうど, yuudo] (n) plausibility; likelihood [Add to Longdo]
[ゆうぶつ, yuubutsu] (n) something superior; beautiful woman [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ulysses.[CN] 利西斯 The Good Shepherd (2006)
- Good point.[JA] -もだ Grudge Match (2013)
No, you were concerned, and you were kind of right.[JA] 君が疑うのはもだ Cold in July (2014)
What a dame![CN] 真是个 The Blue Angel (1930)
But that conversation won't take place for 60 years.[JA] も 60年後の会話だが End Times (2012)
Reasonable.[JA] もだな R.I.P.D. (2013)
She is a thoughtful young woman and she is teaching for all the right reasons. Wally! Can't you see?[JA] 彼女は思いやりがあり 教師であるのももだ Bad Teacher (2011)
Yuri![CN]  Doctor Zhivago (1965)
Anyuta![CN] 安塔! Shine, Shine, My Star (1970)
Watch that left foot there, precious.[CN] 其要注意左腳 Applause (1929)
Judah![CN] 大! 西蒙! Joseph: King of Dreams (2000)
- An honorable request, Your Grace.[JA] - ごもなご要求でございます The North Remembers (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top