ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -衷-, *衷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[衷, zhōng, ㄓㄨㄥ] sincere, heartfelt
Radical: Decomposition: 衣 (yī )  中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] A person in a robe 衣 with his heart 中 marked; 中 also provides the pronunciation,  Rank: 2,157

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] inner feelings, #16,836 [Add to Longdo]
[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] heartfelt; wholehearted; cordial, #10,758 [Add to Longdo]
[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, ] original intention or aspiration, #11,164 [Add to Longdo]
[yóu zhōng, ㄧㄡˊ ㄓㄨㄥ, ] heartfelt; sincere; unfeigned, #14,758 [Add to Longdo]
[rè zhōng, ㄖㄜˋ ㄓㄨㄥ, / ] to feel strongly about; obsession, #17,509 [Add to Longdo]
无动于[wú dòng yǔ zhōng, ㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, / ] aloof; indifferent; unconcerned, #21,875 [Add to Longdo]
[zhé zhōng, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ, ] to compromise; to take the middle road; a trade-off; eclectic, #45,305 [Add to Longdo]
一是[mò zhōng yī shì, ㄇㄛˋ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄕˋ, ] unable to reach a decision (成语 saw); cannot agree on the right choice; no unanimous decision; still a matter of discussion, #53,423 [Add to Longdo]
主义[zhé zhōng zhǔ yì, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] eclecticism, #104,460 [Add to Longdo]
[yǐn zhōng, ㄧㄣˇ ㄓㄨㄥ, / ] a secret; sth best not told to anyone; confidential information, #118,459 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちゅうじょう, chuujou] (n) true heart; inner feelings [Add to Longdo]
[ちゅうしん, chuushin] (n) innermost feelings; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He lives in a house built in a semi foreign style.彼は和洋折の家に住んでいる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have a cause.[CN] 我们有苦的 {\3cH202020}We have a cause. The Key (2006)
It felt good telling it all to someone, and I thought he understood the need for what we did.[CN] 我感觉说出来好受很多 我想他会明白我们这么做的苦 The Colonel (2006)
We say one thing when we mean another.[CN] 所以只能言不由 Who Shot the Sheriff? (2006)
You're a sorry sorry son of a bitch, you fucking maniac.[JA] 君は どうしようもなく れな変質者だよ Vampire (2011)
well, carmela sent her branzino back sunday night, but she loves to do that.[CN] Carmela周日晚送来了branzino(一种海鱼) 她热于此 Luxury Lounge (2006)
How could you not have done something?"[CN] "你怎么能无动于呢?" Deliver Us from Evil (2006)
If you'll allow me to give you a piece of friendly advice, do it now, privately.[JA] 心からの助言をいたしましょう 今おやりなさい、ご自身で And Then There Were None (1945)
Good evening and welcome to the Speed Date Cafe.[CN] 大家好! 快速约会吧今天又聚集了很多客人 我在这里表示心的感谢! Rainbow Song (2006)
Potts, the jokester postman, lover of the occult.[CN] 波茨, 那个爱开玩笑的邮差, 热于神秘的事物. La morte rouge (2006)
"I sincerely thank you[CN] "我心感谢你" Deliver Us from Evil (2006)
But we are also hung up on our own hang-up.[CN] 但是我们也要 在我们的苦上制造悬念 Mayham (2006)
As writers, we are all hung up.[CN] 作为写作者 我们都有苦 Mayham (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] HERZ, SEELE, INNERSTES [Add to Longdo]
[ちゅうしん, chuushin] Herzensgrund, Innere_des_Herzens [Add to Longdo]
[ちゅうじょう, chuujou] die_innersten_Gefuehle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top