ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -匙-, *匙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[匙, chí, ㄔˊ,shī] spoon; surname
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] spoon,  Rank: 2,476

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] spoon, #16,013 [Add to Longdo]
[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, / ] soup spoon; tablespoon, #25,178 [Add to Longdo]
[chá chí, ㄔㄚˊ ㄔˊ, ] teaspoon, #38,019 [Add to Longdo]
[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
[yī chí, ㄧ ㄔˊ, ] spoonful [Add to Longdo]
公开钥[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
现在是过去钥[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人钥[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能钥[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);匕[さじ(P);しゃじ;かい(ok), saji (P); shaji ; kai (ok)] (n) spoon; (P) [Add to Longdo]
を投げる[さじをなげる, sajiwonageru] (exp,v1) to give up (something as hopeless); to throw in the towel [Add to Longdo]
加減;さじ加減[さじかげん, sajikagen] (n) prescription; consideration; making allowances for [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have given up on that case.私はその事件ではもうを投げた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spoons?[CN] -汤? Far and Away (1992)
Just two drops just before bed.[JA] 寝る前に2 Pan's Labyrinth (2006)
The keys.[CN] 钥 The Corruption (1986)
- Keys?[CN] - 钥? Who You Really Are (2015)
- No, it's the Lovin 'Spoonful.[JA] あれはかのSpoonful(小=黒人音楽)よ。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
Now.[CN] 鑰... Monster's Ball (2013)
One.[CN] 一茶 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
"Take two chopped hard-boiled eggs, 2 tablespoons of mayonnaise...[JA] "2つに切った堅ゆでの卵に、マヨネーズを大2杯ー What's Up, Tiger Lily? (1966)
I will give you back your key, you will need it for someone else.[CN] 我把钥还给你,你得给别人开门! Seduction (1929)
Bye![CN] -钥 Who Will Survive? (2015)
Car keys.[CN] 车钥 Cold Prey III (2010)
Have you got the skeleton key?[CN] 你有萬用鑰嗎? Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top