ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -堤-, *堤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[堤, dī, ㄉㄧ] dike
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,464

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dī, ㄉㄧ, ] dike, #8,961 [Add to Longdo]
[dī, ㄉㄧ, / ] dike, #8,961 [Add to Longdo]
[dī fáng, ㄉㄧ ㄈㄤˊ, ] dike; embankment; levee, #28,776 [Add to Longdo]
[dī bà, ㄉㄧ ㄅㄚˋ, / ] dam, #30,111 [Add to Longdo]
[dī àn, ㄉㄧ ㄢˋ, ] embankment; bank; levee, #41,546 [Add to Longdo]
[jué dī, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧ, / ] dam burst; breach of dike, #47,360 [Add to Longdo]
防波[fáng bō dī, ㄈㄤˊ ㄅㄛ ㄉㄧ, ] breakwater; seawall; fig. defensive buffer zone, #80,408 [Add to Longdo]
千里之,溃于蚁穴[qiān lǐ zhī dī, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄓ ㄉㄧ, kui4 yu2 yi3 xue2, / ] an ant hole causing the collapse of a great dike (谚语 proverb); fig. huge damage from a moment's negligence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つつみ, tsutsumi] (n) bank; embankment; dike; (P) [Add to Longdo]
を築く[つつみをきずく, tsutsumiwokizuku] (exp,v5k) to build an embankment [Add to Longdo]
[ていぼう, teibou] (n,vs) bank; weir; embankment; levee; (P) [Add to Longdo]
防を築く[ていぼうをきずく, teibouwokizuku] (exp,v5k) to construct an embankment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The rain compelled the water to run over the banks.雨のため水は防からあふれて流れた。
The children slid down the bank.子供たちは防をすべりおりた。
The water ran over the banks.水は防を越えた。
A bank was built to keep back the water of the river.川の水をせき止めるために防が建設された。
The levee kept the floodwater back.防が洪水を防いだ。
The bank secured the city from a flood.防が都市を洪水から守ってくれた。
The waves dashed against the seawall.波が激しく防波にぶつかった。
They strengthened the embankments to secure the village against floods.彼らは村を洪水から守るために防を補強した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I analyze manpower at Quantico.[CN] 我在广克的参谋总部做战争人力分析 Taking Chance (2009)
We need support at the dam now.[CN] 坝处需要支援 Knight of the Hunter (2008)
So then, you wish to provide us with something to assist in our fight, is that correct? Yes.[JA] では改めて米国の知見を 日 本国危急の事態に供したいと Shin Godzilla (2016)
It occurred in the Ninth Ward.[CN] 九号码头的防被冲破... The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- And now for those listeners not familiar with the region the Outer Banks.[CN] 听众朋友... ...如果您不熟悉那些 Nights in Rodanthe (2008)
So, you know, academics and environmentalists are raising a stink and they're calling for its live capture as a new species.[JA] 貴重な新生物として 捕獲調査を言しています 定置網を至急湾内に 用意してほしいそうです Shin Godzilla (2016)
There's a wave coming in. We're the rock to break that wave.[JA] 打ち寄せる波を 打ち破る防波 Fury (2014)
According to these pictures, looks like he pulled right up the embankment, huh?[JA] この写真を見ると を築き上げたように見える The Carrot in the Kudzu (2014)
Don't make me drop a house on you. ZOE:[JA] 家ごとお前の上に 落としてやるわよ 防が決壊した時 Bitchcraft (2013)
Wait! Hold on a second, okay? Wait.[JA] 待って 案なんだけど Storks (2016)
Tim, are you asking me out on a date?[CN] 姆,你是约我吗? Funny People (2009)
Ever been to the big seawall?[JA] 方魚津(パンオジン)の防波を ご存じですか? Friend 2 (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つつみ, tsutsumi] -Damm, -Deich [Add to Longdo]
[ていぼう, teibou] -Deich, -Damm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top