Search result for

*官*

(244 entries)
(0.0422 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -官-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
検査[けんさかん] (n ) inspector, examiner, auditor
登録[とうろくかん] registrar

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しかん, shikan] (n) นายร้อย
[かんてい, kantei] (n) ทำเนียบ,บ้านพักอย่างเป็นทางการของผู้นำประเทศ
[きょうかん, kyoukan] (n) ข้าราชการที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนหรือสถาบันของรัฐ
検察[かんさつかん, kansatsukan] (n) อัยการ
[けいかん, keikan] (n) ตำรวจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
護衛武[ごえいぶかん, goeibukan] (n) ราชองครักษ์
排泄器[はいせつきかん, haisetsukikan] (n ) อวัยวะขับถ่าย
登録[とうろくかん, tourokukan] นายทะเบียน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外交[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat
[かんりょう, kanryou] Thai: ข้าราชการ English: bureaucrat

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[倌, guān, ㄍㄨㄢ] assistant, hired hand
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  官 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[官, guān, ㄍㄨㄢ] official, public servant
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  㠯 (yǐ ㄧˇ) 
Etymology: []
[棺, guān, ㄍㄨㄢ] coffin
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  官 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] wood
[涫, guàn, ㄍㄨㄢˋ] to boil
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  官 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[管, guǎn, ㄍㄨㄢˇ] tube, pipe, duct; to manage, to control
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  官 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[绾, wǎn, ㄨㄢˇ] to string together, to bind up
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  官 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[菅, jiān, ㄐㄧㄢ] coarse grass; Themedia forskali
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  官 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] grass
[逭, huàn, ㄏㄨㄢˋ] to flee, to escape, to avoid
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  官 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[館, guǎn, ㄍㄨㄢˇ] public building; shop, house, establishment
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  官 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [ideographic] A public 官 building where food 飠 is served; 官 also provides the pronunciation
[馆, guǎn, ㄍㄨㄢˇ] public building; shop, house, establishment
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  官 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [ideographic] A public 官 building where food 饣 is served; 官 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイバー警[サイバーけいかん, saiba-keikan] (n) cybercop [Add to Longdo]
[いかん, ikan] (n) rank and official position [Add to Longdo]
依願免[いがんめんかん, iganmenkan] (n) retirement at one's own request [Add to Longdo]
[いかん, ikan] (n) officer below the rank of major; company officer [Add to Longdo]
[いかん, ikan] (n) medical officer [Add to Longdo]
一般[いっぱんかんちょう, ippankanchou] (n) general government office [Add to Longdo]
運営管理[うんえいかんりかん, un'eikanrikan] (n) administrator (government) [Add to Longdo]
栄養器[えいようきかん, eiyoukikan] (n) vegetative organ [Add to Longdo]
汚職警[おしょくけいかん, oshokukeikan] (n) (See 汚職,警) corrupt policeman; dirty cop [Add to Longdo]
沖縄開発庁長[おきなわかいはつちょうちょうかん, okinawakaihatsuchouchoukan] (n) Director General of Okinawa Development Agency; (P) [Add to Longdo]
音声器[おんせいきかん, onseikikan] (n) speech organ [Add to Longdo]
下士[かしかん, kashikan] (n) non-commissioned officer [Add to Longdo]
下士[かしかんへい, kashikanhei] (n) enlisted man [Add to Longdo]
[かかん, kakan] (n) (See 六) Ministry of War (Zhou-dynasty China) [Add to Longdo]
家庭裁判所調査[かていさいばんしょちょうさかん, kateisaibanshochousakan] (n) family court probation officer [Add to Longdo]
科学技術庁長[かがくぎじゅつちょうちょうかん, kagakugijutsuchouchoukan] (n) Director General of Science and Technology Agency [Add to Longdo]
会計[かいけいかん, kaikeikan] (n) accountant; treasurer [Add to Longdo]
会計検査[かいけいけんさかん, kaikeikensakan] (n) auditor [Add to Longdo]
海軍将[かいぐんしょうかん, kaigunshoukan] (n) admiral; flag officer [Add to Longdo]
灰色高[はいいろこうかん, haiirokoukan] (n) high official suspected of corruption [Add to Longdo]
外交[がいこうかん, gaikoukan] (n) diplomat; (P) [Add to Longdo]
外交[がいこうかんほ, gaikoukanho] (n) probationary diplomat [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) government service; the bureaucracy [Add to Longdo]
;司;寮;首;長[つかさ, tsukasa] (n) (1) (arch) (usu. ,司,寮) office; official; (2) (usu. 首,長) chief; head [Add to Longdo]
と民の協力[かんとみんのきょうりょく, kantominnokyouryoku] (exp,n) cooperation between the private and public sectors [Add to Longdo]
に就く[かんにつく, kannitsuku] (exp,v5k) to enter the government service [Add to Longdo]
[かんい, kan'i] (n) office and rank; an official rank [Add to Longdo]
[かんいん, kan'in] (n) official seal [Add to Longdo]
[かんいん, kan'in] (n) government official [Add to Longdo]
[かんえい, kan'ei] (n) government management [Add to Longdo]
営企業[かんえいきぎょう, kan'eikigyou] (n) government enterprise [Add to Longdo]
[かんかい, kankai] (n) bureaucracy; (P) [Add to Longdo]
[かんがく, kangaku] (n) government school [Add to Longdo]
接待;々接待[かんかんせったい, kankansettai] (n) (often local bureaucrats entertaining central bureaucrats) (See 接待・2) bureaucrats entertaining bureaucrats using public funds [Add to Longdo]
[かんき, kanki] (n) rules which officials must follow [Add to Longdo]
紀紊乱[かんきびんらん, kankibinran] (n) laxity in official discipline; civil service corruption [Add to Longdo]
求品[かんきゅうひん, kankyuuhin] (n) fluorescent light bulb [Add to Longdo]
[かんきゅう, kankyuu] (n,vs) government supply or issue [Add to Longdo]
給品[かんきゅうひん, kankyuuhin] (n) government-issued goods [Add to Longdo]
[かんきょ, kankyo] (n,vs) official licence; official license; government permit [Add to Longdo]
[かんぎょう, kangyou] (n) government-run enterprise [Add to Longdo]
[かんきん, kankin] (n) government funds [Add to Longdo]
[かんぐん, kangun] (n) government forces; loyalist army [Add to Longdo]
[かんけん, kanken] (n) officials; authorities; (P) [Add to Longdo]
[かんけん, kanken] (n) governmental authority [Add to Longdo]
[かんこ, kanko] (n) (1) national treasury; (2) warehouse owned by the government [Add to Longdo]
公庁[かんこうちょう, kankouchou] (n) government administration office; (P) [Add to Longdo]
公吏[かんこうり, kankouri] (n) officialdom [Add to Longdo]
[かんし, kanshi] (n) (1) government office; public office; (2) government official [Add to Longdo]
[かんじ, kanji] (n) government business [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ guān, ˇ ㄍㄨㄢ, ] five sense organs of traditional Chinese medicine (nose eyes lips tongue ears 鼻目口舌耳); facial features [Add to Longdo]
五角大楼[wǔ jiǎo dà lóu guān yuán, ˇ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] Pentagon official [Add to Longdo]
人体器[rén tǐ qì guān, ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, / ] human organ [Add to Longdo]
使领[shǐ lǐng guān yuán, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 使 / 使] ambassador and consul; diplomat [Add to Longdo]
侍卫[shì wèi guān, ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, / ] guard [Add to Longdo]
[zuò guān, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄢ, ] to take an official post; to become a government employee [Add to Longdo]
公安[gōng ān guān yuán, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] public safety officials [Add to Longdo]
[chū guān, ㄔㄨ ㄍㄨㄢ, ] to leave the capital for an official post [Add to Longdo]
[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, ] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge [Add to Longdo]
[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, ] promotion; to take additional post [Add to Longdo]
晋爵[jiā guān jìn jué, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to confer a title an an official position [Add to Longdo]
进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
进爵[jiā guān jìn jué, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] promotion to the nobility (成语 saw) [Add to Longdo]
进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, / 祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
加封[jiā fēng guān jiē, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝ, / ] to confer additional titles on a nobleman [Add to Longdo]
[bàn guān fāng, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄈㄤ, ] semi-official [Add to Longdo]
[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, ] scribe; court recorder; historian; also translated as historiographer [Add to Longdo]
[Wú Guān zhèng, ˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄥˋ, / ] Wu Guanzheng [Add to Longdo]
[qì guān, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, ] organ (part of body tissue); apparatus [Add to Longdo]
捐献者[qì guān juān xiàn zhě, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] organ donor [Add to Longdo]
移殖[qì guān yí zhí, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄧˊ ㄓˊ, ] organ transplant [Add to Longdo]
地方职位[dì fāng guān zhí wèi, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄢ ㄓˊ ㄨㄟˋ, / ] prefecture [Add to Longdo]
执政[zhí zhèng guān, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄍㄨㄢ, / ] consulate [Add to Longdo]
执行指挥[zhí xíng zhǐ huī guān, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, / ] executing commander [Add to Longdo]
外交[wài jiāo guān, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ, ] diplomat [Add to Longdo]
大法[dà fǎ guān, ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, ] grand justice; high court justice; supreme court justice [Add to Longdo]
[jiān guān, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢ, ] a treacherous official; a mandarin who conspires against the state [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] official; government; organ of body [Add to Longdo]
[guān dǎo, ㄍㄨㄢ ㄉㄠˇ, ] speculation by officials; profiteering by government employees; bureaucratic turpitude [Add to Longdo]
[guān liáo, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ, ] official; bureaucrat; government employee who doesn't do any work [Add to Longdo]
僚主义[guān liáo zhǔ yì, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] bureaucracy [Add to Longdo]
[guān jià, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄚˋ, / ] official price [Add to Longdo]
[guān bīng, ㄍㄨㄢ ㄅㄧㄥ, ] officers and men [Add to Longdo]
[guān si, ㄍㄨㄢ ㄙ˙, ] lawsuit [Add to Longdo]
[guān míng, ㄍㄨㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] name of job in Imperial bureaucracy; official position [Add to Longdo]
[guān lì, ㄍㄨㄢ ㄌㄧˋ, ] a functionary; an office holder [Add to Longdo]
[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] government official [Add to Longdo]
报私仇[guān bào sī chóu, ㄍㄨㄢ ㄅㄠˋ ㄙ ㄔㄡˊ, / ] to take advantage of official post for personal revenge (成语 saw) [Add to Longdo]
[guān chǎng, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ, / ] officialdom; bureaucracy [Add to Longdo]
场现形记[guān chǎng xiàn xíng jì, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Observations on the current state of officialdom, late Qing novel of denunciation by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 [Add to Longdo]
[guān zǐ, ㄍㄨㄢ ㄗˇ, ] endgame (in go or chess) [Add to Longdo]
相护[guān guān xiāng hù, ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ, / ] officials shield one another (成语 saw); a cover-up [Add to Longdo]
[guān kè, ㄍㄨㄢ ㄎㄜˋ, ] male guest at party [Add to Longdo]
[guān jiā, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄚ, ] emperor; government; official [Add to Longdo]
[guān chāi, ㄍㄨㄢ ㄔㄞ, ] official business; government workmen; odd-job men [Add to Longdo]
[guān fǔ, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˇ, ] authorities; feudal official [Add to Longdo]
厅水库[Guān tīng shuǐ kù, ㄍㄨㄢ ㄊㄧㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄎㄨˋ, / ] Guanting or Kuan-ting reservoir in Hebei, one of the main water reservoirs serving Beijing [Add to Longdo]
复原职[guān fù yuán zhí, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ ㄓˊ, / ] restored to one's official post; to send sb back to his former post [Add to Longdo]
[guān fāng, ㄍㄨㄢ ㄈㄤ, ] official; (by the) government [Add to Longdo]
方语言[guān fāng yǔ yán, ㄍㄨㄢ ㄈㄤ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] official language [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The policemen were assigned to patrol that area.10人の警がその地域のパトロールについた。
Move along now.<警の号令>立ち止まるな。
Twenty police have arrived on the scene.20人の警が現場に現れた。
Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.2人の警は夜盗を逮捕した。2人は夜盗がミラー夫人宅にしのび込もうとした現場を押さえたのだ。
England is a land where the policemen carry no revolvers.イギリスは警が銃を携帯しない国です。
The American police are in blue uniforms.アメリカの警は青い制服を着ている。
500 policemen were put on strict alert.500人の警が厳重な警備態勢おかれた。
In the justice system of the United States, there are twelve people on a jury.アメリカの法システムでは、裁判は12人です。
A Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.カリフォルニアの警察が、一台の車を止めさせ、運転手にこう伝えた。
A good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.うまい外交とは、人に秘密をもらさせる手をいつもつかう人である。
Such a judge should retire from his job before retirement age.こんな裁判は、定年より前に引退する方がよい。
Kim means to be a diplomat in the future.キムは将来外交になるつもりである。
The scandal could lead to the firing of some senior officials.このスキャンダルで一部の高が罷免される可能性がある。
Then, at last, the policeman lowered his arm.そして、ようやくその警は腕を下げた。
John became a policeman.ジョンは、警になった。
Professor Jones retires next year.ジョーンズ教授は来年退されます。
The conference drew 150 diplomats.その会議には150人の外交がきた。
It is a wonder that such a man is a policeman.そのような人物が警だとは驚きだ。
The applicant impressed the examiner favorably.その志望者は試験に好ましい印象を与えた。
The policeman went over the room in search for evidence.その警察は証拠を探すためにその部屋を入念に調べた。
The policeman was confronted by the angry mob.その警察は怒っている群集と向かい合った。
There were ten police officers on the spot.その現場では10人の警がいた。
The judge reversed the final decision.その裁判は、最終判決をひるがえした。
The judge was grave and forbidding.その裁判は厳粛な顔をして、怖そうに見えた。
The instant he saw the policeman, he ran away.その警の姿を見かけるや否や、彼は逃げ出した。
The policeman was on duty on that day.その警は、その日は当直であった。
The policeman talked to the children in as friendly a manner as he could.その警は、子どもたちにできるだけやさしく話した。
The police searched for the lost boy.その警はいなくなった少年を捜している。
That policeman promised to look into the matter.その警はその事柄について調査することを約束した。
The policeman tore the signboard from the house.その警は家から看板をはがした。
The policeman is now on duty.その警は今勤務中だ。
The policeman was rather abrupt with me.その警は私に対してかなりぞんざいだった。
The policeman dealt with the accident.その警は事故を処理した。
The policeman asked people to back off.その警は人々に後ろに下がって離れるように言った。
The policeman didn't believe the thief.その警は泥棒の言うことを信じなかった。
The policeman was after the thief.その警は泥棒を追っていた。
The policeman chased the thief.その警は泥棒を追跡した。
The police caught sight of the criminal running away.その警は犯人が逃げるのを見つけた。
The policeman arrested him for speeding.その警は彼はスピード違反で逮捕した。
The policeman arrested him for drunken driving.その警は彼を飲酒運転で逮捕した。
The policeman was watch.その警は非番だった。
The policeman promised to investigate the matter.その警察はその件を調べることを約束した。
The police were able to cope with the crowd.その警察はその混雑をうまく処理できた。
The policeman observed the man open the door.その警察はその男がドアを開けるのを見た。
The policeman cut me short in my talk.その警察は私の話を途中でやめさせた。
The policeman cut me short in my talk.その警察は私の話を途中で止めさせた。
The undersecretary was maintained in office by the political bosses.その次は政界のボスたちのおかげで地位に留まることができた。
Who will try the case?その事件の裁判は誰ですか。
The car ran down the policeman.その車は警を引き倒した。
The high-ranking government official ruled out the possibility of a general election.その政府高は総選挙の可能性を否定した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And, Allen, what is your question for Commander Golovkina?[JA] ゴロフキナ指揮に どのような質問ですか? Life (2017)
And we have an FBI agent dead, we believe at the hands of this same third party, but we don't know.[JA] FBI捜査も死んでいる 同じ誰かの仕業だとは思うが それはわからない Sock Puppets (2017)
- I did some digging, Frank.[CN] 赢了这场司 等你出狱时就不是 Brooklyn Housing (2017)
I fucked this big, fat girl I met at the club."[CN] 橄榄球联盟接到联邦法通知 必须让雷赖斯复赛 因为他在调查中很配合 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
He said he first met Charlie Taylor when he started working here - two months ago.[CN] - 长,你过来看。 The Impossible Murder (2017)
Hope to god i can convince the judge i'm a changed woman.[JA] 変わったと裁判に 納得させることが必要なの The Flag House (2017)
They used the CTU director's code.[JA] 彼らは使用した CTU長のコードを 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
He is ex-military, and he is holding an officer hostage.[JA] 彼は元軍隊で警の人質を取っている 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Why do you think our new President's son lost more men than any other commander during the surge?[JA] 新大統領の息子が動揺の中で 司令よりも 多くの人間を失ったことは どうしてだと思う? Alt.truth (2017)
All I can do is comply with the court order hope to God I can convince the judge I'm a changed woman.[JA] 裁判所命令に従うだけよ... 変わったと裁判に 納得させることが必要なの Sock Puppets (2017)
Oh, no. I don't want him to go to jail. I am so sorry.[CN] 只是... 我的压力太大了 长 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
This is commander George Marx. Tell me if you can hear me.[JA] 私はジョージ・マルクス司令 あなたは私のことを聞くことが出来るか教えて下さい 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Good Lord, Dwayne.[CN] - 是什么,长 The Impossible Murder (2017)
UNFORGIVABLE![CN] 赶赴现场的警也遭受刺杀的案件 Reason (2017)
Don't move![JA] (警察)動くな! Values (2017)
Narco seized a ton of heroin and cash last week.[JA] 麻薬捜査は先週 ヘロイン1トンと現金を押収 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Well, I've already had a Skype interview with a recruiter.[JA] もう面接とは スカイプインタビューをしたんだ Sock Puppets (2017)
I've got a gift delivered just for you.[CN] 怪不得兵抓不到啰 The Village of No Return (2017)
I'm sorry, but I can't go along with this.[JA] 申し訳ありませんが,私はできません これと一緒に行く。 私は直接にアピールする 国防長 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
They're pissed about it, and now they want some get-back.[CN] -法大人... -别说了 Divide and Conquer (2017)
"Ah, so you want to be a woman, but you don't even know how to...[CN] 开始这样的转变后 我知道我不会变成女人 就是改变生殖器 重生的那种变性  ()
Commander.[JA] 指揮 Life (2017)
- This is Alex Williams, our newest senior partner, and he was just stopping by.[CN] 只有一个问题 法大人 Divide and Conquer (2017)
Our undercover agent, Cathy White went missing weeks ago, along with her son, Zack.[JA] おとり捜査の キャシー・ホワイトだが 息子のザックと一緒に 連絡が途絶えた Resident Evil: Vendetta (2017)
You're not a lawyer, I just promoted you, and that worked out pretty damn well if you ask me.[CN] 我现在是首席运营 你提拔我是有原因的 Brooklyn Housing (2017)
It seems it was Jacob who wanted Mr Taylor to come back home. And I quote, "His head is buried in the sand. "I think it's time you came and did your bit."[CN] - 长,我查到了些事情。 The Impossible Murder (2017)
He has it even.[CN] 女士们 先生们 拳击台上已见分晓 我们看看方裁判的记分卡 CounterPunch (2017)
You know Michael Sam? Very nice guy.[CN] 但两年后 你们只是处心积虑地 准备和对方打司 等待着假想中开庭的那一天 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
♪ All right ♪[CN] 如果让我做首席运营 Divide and Conquer (2017)
Because it was asked of me.[CN] 我觉得生殖器的改变有点可怕 像是一种革命  ()
Commander?[JA] 指揮 Life (2017)
Come with me.[CN] 那我去县城报 The Village of No Return (2017)
Inside.[JA] (刑務)入れ Reason (2017)
Dwayne said there were[CN] 长,今天早上4点报告出来了,确认了死者是桶穿腹部,急性内出血死亡。 The Impossible Murder (2017)
Put it down![JA] (警察)やめろ! Values (2017)
Are we losing... jobs?[CN] 波普利卡的人 进行过一项很精彩的研究 显示法会用算法 根据风险因素 Machines Take Over the World (2017)
I imagine it wasn't quite so hard for Charlie to say goodbye to this place, having been absent for the last 20 years.[CN] - 长 The Impossible Murder (2017)
- No, she doesn't, and for right now I'd like to keep it that way.[CN] 我们是在 方禁止期之后才开始约会的 Brooklyn Housing (2017)
I took care of Mike.[CN] 你做首席运营做烦了 想我了 想回来做我的秘书 Divide and Conquer (2017)
Yeah. They, uh- - They brought the Solicitor General onboard.[JA] ええ、訴訟長を連れてきた Sock Puppets (2017)
All right, listen, you want me to be honest?[CN] 法大人 我不管他们怎么说 Divide and Conquer (2017)
Since he repeatedly stabbed two of the victims, as well as killed a police officer, he was considered...[JA] 警察の命まで奪うなど 極めて... Ready (2017)
It's more:[CN] 每個器跟細胞各有特定振動 特別偏好的振動 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
All of the suspects were downstairs at the time that the victim was murdered upstairs.[CN] 不好意思,长 The Impossible Murder (2017)
So what the hell happened?[CN] 而且我已经不是你的秘书了 我是事务所的首席运营 所以别批评我加班到这么晚了 Brooklyn Housing (2017)
The police officer who arrived at the scene, Hiroshi Mizuguchi.[JA] 駆けつけた警察 水口(みずぐち) 博(ひろし) The Mysterious Million Yen Women (2017)
- He came into the kitchen.[CN] - 不知道长 The Impossible Murder (2017)
- And that's a bad thing?[CN] 长,请不要介意。 The Impossible Murder (2017)
Mariana, do you have sheriff's[JA] マリアナ、あなたは保安を持っていますか? 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Three days after my father committed murder, the novel that I had submitted to a contest won grand prize.[CN] 水口警和我同年 Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さかん, sakan] Stabsoffizier [Add to Longdo]
半民[はんかんはんみん, hankanhanmin] halbstaatlich [Add to Longdo]
国務長[こくむちょうかん, kokumuchoukan] Staatssekretaer [Add to Longdo]
外交[がいこうかん, gaikoukan] Diplomat [Add to Longdo]
[かん, kan] Regierung, Behoerde, -Amt [Add to Longdo]
[かんりょう, kanryou] Buerokrat [Add to Longdo]
僚主義[かんりょうしゅぎ, kanryoushugi] Buerokratie [Add to Longdo]
[かんり, kanri] -Beamter [Add to Longdo]
[かんちょう, kanchou] Behoerde, -Amt [Add to Longdo]
[かんけん, kanken] Behoerde, Obrigkeit, Beamte [Add to Longdo]
房長[かんぼうちょう, kanbouchou] Kanzleidirektor [Add to Longdo]
房長[かんぼうちょうかん, kanbouchoukan] Kanzleidirektor [Add to Longdo]
[かんてい, kantei] Amtswohnung, Residenz [Add to Longdo]
[いかん, ikan] Offizier_unter_dem_Rang_des_Majors [Add to Longdo]
当該[とうがいかんちょう, tougaikanchou] betreffende_Behoerde, zustaendige_Behoerde [Add to Longdo]
指揮[しきかん, shikikan] Kommandeur [Add to Longdo]
[じかん, jikan] Vizeminister [Add to Longdo]
[しんかん, shinkan] Shinto-Priester [Add to Longdo]
管轄[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] zustaendige_Behoerde [Add to Longdo]
[けいかん, keikan] Polizeibeamter, Polizist [Add to Longdo]
[こうかん, koukan] hoher_Beamter, hohes_Amt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top