ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -僚-, *僚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[僚, liáo, ㄌㄧㄠˊ] companion, colleague; officials; bureaucracy; a pretty face
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  尞 (liào ㄌㄧㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 2,234

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] bureaucrat, #38,651 [Add to Longdo]
[guān liáo, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ, ] official; bureaucrat; government employee who doesn't do any work, #16,262 [Add to Longdo]
主义[guān liáo zhǔ yì, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] bureaucracy, #17,821 [Add to Longdo]
[mù liáo, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˊ, ] aids and advisors of top official, #29,520 [Add to Longdo]
[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, ] colleague; fellow-worker, #37,115 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょうかん, ryoukan] (n) consort ship [Add to Longdo]
[りょうき, ryouki] (n) consort plane [Add to Longdo]
[ともぶね, tomobune] (n) consort ship [Add to Longdo]
[りょうゆう, ryouyuu] (n) colleague; workmate; comrade; coworker; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The cabinet Minister wound up submitting his resignation.その閣はついに辞表提出に追い込まれました。
I must confer with my colleagues on the matter.その事に関しては同と相談しなければなりません。
Mr Turner bade farewell to his colleagues.ターナー氏は同に別れを告げた。
Mr Brown is jealous of his colleague's success.ブラウン氏は同の成功をねたましく思っている。
The study by Meyer and his colleagues was unusual.マイヤーとその同の研究は特異なものだった。
Every member of the cabinet was present.はみんな出席していた。
Bureaucrats are testing the waters over revising old regulations.は旧法規の改正に関して、成り行きを見守っています。
The bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.達は大企業との強固な関係を維持している。
The widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.行政指導が広範囲に用いられることは、日本特有のやり方だと考えられている。これにより、官は民間に対して、ああしろ、こうしろ、ああするな、こうするな、という強い権限を法律の裏づけなしに行使することができる。
My colleague doctored the report.私の同は報告書を改ざんした。
I would like to travel abroad in company with my colleague.私は同と一緒に海外旅行をしたい。
The selfish man was despised by his colleagues.自分勝手なその男は同達から軽蔑された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One by one, in spite of every safeguard, my coworkers were torn...[JA] 一人ずつ、あらゆる安全対策にもかかわらず 私の同達は引き裂かれていた・・ Forbidden Planet (1956)
Oh, for heaven's sakes, all this idiotic red tape![CN] 天呐,受够了这些官习气! Sorry, Wrong Number (1948)
In Chinatown.[JA] 私の同でした Chinatown (1974)
Foreigner call him Mandarin.[CN] 外国人叫他官 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
He really hated bureaucracy.[CN] 他很憎恨官作风 Late Spring (1949)
I wish these War Office fellows would learn to write properly.[CN] 真希望那些作战办公室的同们 文笔能好点 Night Train to Munich (1940)
You probably know that on February 4 a Cossack Assembly is to be convened.[JA] 2月4日に軍の会議が 召集される 閣達の 再選が行われる Tikhiy Don II (1958)
- Got away... on the elevated. - Did you give it to radio?[CN] 他从爬梯跑了 你用无线电通知了同了吗? The Naked City (1948)
A certain convocation of politic worms are even at him.[CN] 一大群官虫正在举行会议来对付他 Hamlet (1948)
Because if anything happens to me, one of my mob will take care of you.[CN] 我的同会处理你的 听明白了没 The Whole Town's Talking (1935)
A message to mankind, as one of my colleagues says.[JA] 同の考えでは 人類へのメッセージ Stalker (1979)
Is this an interrogation?[JA] 逃亡した同の境遇を 知りたいという好奇心だよ Tikhiy Don II (1958)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEAMTER, BEGLEITER [Add to Longdo]
[りょうゆう, ryouyuu] Arbeitskamerad, Kollege [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top