ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

尉官

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尉官-, *尉官*
Japanese-English: EDICT Dictionary
尉官[いかん, ikan] (n) officer below the rank of major; company officer [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chief guard, where is the prison warden?[CN] 首席尉官,典狱官在哪? The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Was nearing lieutenant when this shit blew in.[JA] 尉官候補だったんだ Remember (2015)
The minister has been arrested on the orders of the MFA[CN] 部长已被尉官运动下令逮捕 The minister has been arrested on the orders of the MFA April Captains (2000)
The chief guard of the prison has just arrived.[CN] 首席尉官刚刚到 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
We had a young chaplain aboard, JG, at the time - he'd been aboard less than two months.[CN] 我们船上有一个年轻的随军牧师, 当时是个中级尉官... 他上船还不到两个月 他的名字叫哈罗·M·福吉, Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
You'll get a star. You will become a company commander.[CN] 你会拿到尉官的星星 当上连长 1944 (2015)
Commander, you are under arrest[CN] 长官,你被尉官运动 Commander, you are under arrest April Captains (2000)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
尉官[いかん, ikan] Offizier_unter_dem_Rang_des_Majors [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top