ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*卑*

   
175 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -卑-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[牌, pái, ㄆㄞˊ] card, game piece; placard, signboard, tablet
Radical: Decomposition: 片 (piàn ㄆㄧㄢˋ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] page,  Rank: 1,261
[卑, bēi, ㄅㄟ] humble, low, inferior; to despise
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又(altered) holding an empty shell 甲 (altered),  Rank: 2,059
[碑, bēi, ㄅㄟ] stone tablet; gravestone
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 2,203
[脾, pí, ㄆㄧˊ] spleen, pancreas; temper, disposition
Radical: Decomposition: 卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 2,223
[啤, pí, ㄆㄧˊ] beer
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,849
[婢, bì, ㄅㄧˋ] servant girl; maidservant
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [ideographic] A humble 卑 woman 女; 卑 also provides the pronunciation,  Rank: 3,082
[俾, bǐ, ㄅㄧˇ] so that, in order that; to cause
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 3,519
[裨, bì, ㄅㄧˋ] to aid, to benefit, to help, to supplement
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictographic] Clothing 衤 for the poor 卑; 卑 also provides the pronunciation,  Rank: 4,230
[颦, pín, ㄆㄧㄣˊ] to frown; to knit the brows
Radical: Decomposition: 频 (pín ㄆㄧㄣˊ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] despise,  Rank: 4,851
[稗, bài, ㄅㄞˋ] darnels, weeds; small, insignificant
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 4,912
[鼙, pí, ㄆㄧˊ] drum carried on horseback
Radical: Decomposition: 鼓 (gǔ ㄍㄨˇ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] drum,  Rank: 5,677
[捭, bǎi, ㄅㄞˇ] to open up, to spread out
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 5,900
[睥, pì, ㄆㄧˋ] to glare at; to look askance
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 5,974
[髀, bì, ㄅㄧˋ] buttocks, thigh; thigh bone
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [ideographic] A low 卑 bone 骨; 卑 also provides the pronunciation,  Rank: 5,978
[萆, bì, ㄅㄧˋ] castor oil; the castor-oil plant
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 6,375
[鹎, bēi, ㄅㄟ] bulbul, songbird; Pycnonotidae
Radical: Decomposition: 卑 (bēi ㄅㄟ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 6,419
[蜱, pí, ㄆㄧˊ] tick, mite
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 6,524
[郫, pí, ㄆㄧˊ]
Radical: Decomposition: 卑 (bēi ㄅㄟ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 6,636
[埤, pí, ㄆㄧˊ] to add, to increase; to attach; fence, wall
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 6,740
[陴, pí, ㄆㄧˊ] parapet; city wall
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] city,  Rank: 6,750
[庳, bì, ㄅㄧˋ] a low-built house
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [ideographic] A low 卑 house 广,  Rank: 7,254
[痺, bì, ㄅㄧˋ] numbness, paralysis
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[顰, pín, ㄆㄧㄣˊ] to frown; to knit the brows
Radical: Decomposition: 頻 (pín ㄆㄧㄣˊ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] despise
[鵯, bēi, ㄅㄟ] bulbul, songbird; Pycnonotidae
Radical: Decomposition: 卑 (bēi ㄅㄟ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zì bēi, ㄗˋ ㄅㄟ, ] feeling inferior, #10,711 [Add to Longdo]
[bēi wēi, ㄅㄟ ㄨㄟ, ] petty and low, #11,633 [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] low; base; vulgar; inferior; humble, #17,047 [Add to Longdo]
[bēi bǐ, ㄅㄟ ㄅㄧˇ, ] base; mean; contemptible; despicable, #17,782 [Add to Longdo]
[Xiān bēi, ㄒㄧㄢ ㄅㄟ, / ] Xianbei or Xianbi, group of northern nomadic peoples, #25,500 [Add to Longdo]
[qiān bēi, ㄑㄧㄢ ㄅㄟ, / ] humble, #31,508 [Add to Longdo]
[bēi liè, ㄅㄟ ㄌㄧㄝˋ, ] base; mean; despicable, #33,119 [Add to Longdo]
[bēi jiàn, ㄅㄟ ㄐㄧㄢˋ, / ] lowly; mean and low, #36,474 [Add to Longdo]
不亢[bù bēi bù kàng, ㄅㄨˋ ㄅㄟ ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ, ] (saying) neither servile nor overbearing; neither obsequious nor supercilious, #36,982 [Add to Longdo]
阿尔斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, / ] Alps, mountain range bordering Switzerland, #45,815 [Add to Longdo]
阿尔[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, / ] Alps, mountain range bordering Switzerland, #49,633 [Add to Longdo]
[zūn bēi, ㄗㄨㄣ ㄅㄟ, ] seniors and juniors, #54,072 [Add to Longdo]
躬屈膝[bēi gōng qū xī, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄒㄧ, ] to bow and bend the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor, #70,606 [Add to Longdo]
[bēi xià, ㄅㄟ ㄒㄧㄚˋ, ] base; low, #77,586 [Add to Longdo]
[bēi wū, ㄅㄟ , ] despicable and filthy; foul, #126,828 [Add to Longdo]
不亢不[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, ] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious, #129,172 [Add to Longdo]
[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ, ] mean and cowardly; abject, #130,404 [Add to Longdo]
鄙龌龊[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action), #144,936 [Add to Longdo]
尔根[Bēi ěr gēn, ㄅㄟ ㄦˇ ㄍㄣ, / ] Bergen, #146,424 [Add to Longdo]
躬屈节[bēi gōng qū jié, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄐㄧㄝˊ, / ] bow and scrape; cringe; act servilely, #225,204 [Add to Longdo]
辞厚礼[bēi cí hòu lǐ, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, / ] humble expression for generous gift, #339,809 [Add to Longdo]
南乡[Bēi nán xiāng, ㄅㄟ ㄋㄢˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Peinan (village in Taiwan), #624,471 [Add to Longdo]
之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, / ] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, / ] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
南族[Bēi nán zú, ㄅㄟ ㄋㄢˊ ㄗㄨˊ, ] puyume, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
辞厚币[bēi cí hòu bì, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄅㄧˋ, / ] humble expression for generous donation [Add to Longdo]
陋龌龊[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げび, gebi] (n) vulgar; coarse [Add to Longdo]
[げびる, gebiru] (v1) to become vulgar; to coarsen [Add to Longdo]
官尊民[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism [Add to Longdo]
[きび, kibi] (n) (from 高貴 and 俗) high and low class [Add to Longdo]
女尊男[じょそんだんぴ, josondanpi] (n) placing women above men [Add to Longdo]
[せんぴ, senpi] (n) Xianbei (ancient nomadic tribe of northern Asia) [Add to Longdo]
[そんぴ, sonpi] (n) high and low; aristocrat and plebeian [Add to Longdo]
男尊女[だんそんじょひ, dansonjohi] (n) male domination of women; male chauvinism; subjection of women; (P) [Add to Longdo]
直系[ちょっけいひぞく, chokkeihizoku] (n) lineal descendant [Add to Longdo]
しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P) [Add to Longdo]
しい生まれ[いやしいうまれ, iyashiiumare] (exp,adj-no) lowborn; of humble birth [Add to Longdo]
しからぬ[いやしからぬ, iyashikaranu] (exp) respectable; decent [Add to Longdo]
しみ[いやしみ, iyashimi] (n) contempt [Add to Longdo]
しむ;賤しむ(oK)[いやしむ, iyashimu] (v5m) to despise; to disdain; to scorn [Add to Longdo]
しむべき;賤しむべき[いやしむべき, iyashimubeki] (exp) despicable [Add to Longdo]
しめる[いやしめる, iyashimeru] (v1,vt) to despise; to abase (oneself) [Add to Longdo]
しん坊[いやしんぼう, iyashinbou] (n) greedy person [Add to Longdo]
[ひげ, hige] (n,vs,adj-no) self-abasement; humility; self-depreciation [Add to Longdo]
下自慢[ひげじまん, higejiman] (exp) (id) Too much humility is pride [Add to Longdo]
[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P) [Add to Longdo]
怯者;ひきょう者[ひきょうもの, hikyoumono] (n) coward; dastard [Add to Longdo]
怯千万[ひきょうせんばん, hikyousenban] (n,adj-na) very mean (sneaky); extremely unsportsmanlike [Add to Longdo]
[ひきん, hikin] (adj-na,n) common; simple [Add to Longdo]
金属[ひきんぞく, hikinzoku] (n) base metals [Add to Longdo]
[ひくつ, hikutsu] (adj-na,n) menial; meanness; servility; abject; (P) [Add to Longdo]
見;鄙見[ひけん, hiken] (n) (hum) my humble opinion [Add to Longdo]
[ひげん, higen] (n) slang expression [Add to Longdo]
語;鄙語[ひご, higo] (n) vulgar expression; vulgarism [Add to Longdo]
湿[ひしつ, hishitsu] (adj-na,n) low and damp (land) [Add to Longdo]
[ひしょう, hishou] (adj-na,n) petty; trifling [Add to Longdo]
[ひしょう, hishou] (n) this wretch (oneself); you wretch [Add to Longdo]
賎;賤;鄙賤[ひせん, hisen] (adj-na,n) low class; lowly (position); humble (condition) [Add to Longdo]
俗;鄙俗[ひぞく, hizoku] (adj-na,n) vulgarity; vulgarism; vulgar; coarse [Add to Longdo]
属;屬(oK)[ひぞく, hizoku] (n) lineal descendants (beyond grandchildren) [Add to Longdo]
罵語[ひばご, hibago] (n) (obsc) (See 軽蔑語) pejorative term; derogatory word; invective [Add to Longdo]
劣(P);鄙劣[ひれつ, hiretsu] (adj-na,n) mean; foul play; cowardly; base; (P) [Add to Longdo]
劣漢[ひれつかん, hiretsukan] (n) mean bastard; sneak; heel; despicable person [Add to Longdo]
猥;鄙猥[ひわい, hiwai] (adj-na,n) (uk) indecent; obscene [Add to Longdo]
[ひろう, hirou] (adj-na,n) low rank; wickedness; vulgarity [Add to Longdo]
[やひ, yahi] (adj-na,n,adj-no) vulgarity; meanness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is mean of him to deceive an elderly lady.おばあさんをだますなんて彼は劣だ。
It is mean of you to tell a lie about it.そのことでうそをつくなんて君は劣だ。 [M]
It's mean of you to talk that way.そんなふうに言うなんて怯だ。
What a mean fellow!なんと劣な奴だ。
You must be above such a mean conduct.君はそのような劣な行いなど出来るような人ではないはずだ。 [M]
His pride wouldn't allow him to do such a mean thing.誇りがあるから、彼はそんなにしい事は出来ない。
I took for granted that he was above such meanness.私はかれがそんな劣なことをしない人だと当然思っていた。
I have no patience to hear her out.私は怯者には我慢ならない。
Reject all its lies and vulgarity.新聞のさまざまな虚偽や俗さにも関わらず。
Take a mean advantage of a person.人の弱味に劣にもつけ込む。
Two nasty guys robbed me of my jewels and ran away.二人の劣な男が私から宝飾品を奪って逃走した。
Defeat and failure make people too humble.敗北や失敗は人間を非常に屈にする。
He is above all meanness.しいことは絶対にしない。
Whatever is worth doing at all, is worth doing well.しくも価値あるものには立派にやる価値がある。
Too much humility is pride.下も自慢のうち。
Don't be a dog.屈な奴。
Whatever faults he may have, meanness is not one of them.彼にどんな欠点があるにしても、劣なところはない。
What a mean fellow he is!彼はなんと劣な男だろう。
As he played a dirty trick on me, I'll get even with him.彼は私を劣なやり方で騙したので、仕返しするつもりだ。
He is not such a mean fellow as will speak against other people.彼は人の悪口を言うような劣な男ではない。
He behaved in a cheap manner.彼はしい振舞いをした。
He was denounced as a coward.彼は怯者だと非難された。
He is a mean fellow.彼は劣なやつです。
Why did they wait upon him so servilely?彼らはなぜあんなに屈に彼に仕えたのか。
It stands to reason that nobody likes him; he's too mean.彼を好きな人がいないのは当然だ。本当に劣な奴だから。
She could not bear the sight of the mean man.彼女はその劣な男を見るのが嫌だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or am I gonna have to get sneaky?[JA] または、劣な方法をとろうか? Fight or Flight (2015)
You're the most contemptible person I've ever met in all my life![CN] 你是我这辈子 见过最鄙的小人 The Lady Vanishes (1938)
I knew he was a failure and a dreamer, I guess... but I didn't know he was a skunk.[CN] 我知道他是失败者,爱做梦 但我不知道他是个这么鄙的人 The Palm Beach Story (1942)
Didn't even leave me enough to buy you a present. I feel like a cad.[CN] 剩下的钱甚至不够我给你买件礼物 我觉得我好 Romance on the High Seas (1948)
I'd supposed, with you, that this Sir Guy of Gisbourne was a scurvy fellow...[CN] 我想 和你们在一起的这个吉斯本的盖伊爵士 是一个鄙小人... The Adventures of Robin Hood (1938)
I was a coward. I was a liar.[CN] 我很鄙,撒了谎 Apostasy (1948)
I used to think this place was all about... pandering to your baser instincts.[JA] ここは人のしさに つけ込んだ場所かなと Trompe L'Oeil (2016)
Well, there's no need to be rude.[JA] そんな下る必要はない If-Then-Else (2015)
Stop, Tsuchiya![CN] 你这个鄙的家伙 Apostasy (1948)
And he died in an alley, butchered by cowards who hide behind masks.[JA] 彼は路地で殺された 仮面で顔を隠す怯者に殺された Kill the Boy (2015)
Thanks, dickless. And I mean you.[JA] どうも 怯者 アンタよ Deadpool (2016)
There is no reason on earth that my wife would have anything to do with a scumbag like you.[JA] 生きている必要はない お前の様な劣な奴に 妻を殺させた奴には I Am Wrath (2016)
That was mean and horrible...[JA] それは、劣で、 ぞっとするほど恐ろしかった ... Falling (2016)
Violence at such a range is so impersonal.[JA] この距離からは、怯ね All Good Things Must Come to an End (2015)
The king of all England himself has made the effort to visit a commoner.[JA] イングランドの王が 賤の平民を King Arthur: Legend of the Sword (2017)
I suppose you realize you're behaving like a complete cad.[CN] 我想你该知道自已 太鄙了 The Lady Vanishes (1938)
And I would like to say, without umbrage... that if you and your husband have been foolish enough to tamper with the unseen... for paltry motives and in a spirit of ribaldry... whatever has happened to you is your own fault.[CN] 我毫无怨气地说 如果你和你丈夫愚蠢到与鬼魂作对 还是出于鄙下流的目的 Blithe Spirit (1945)
How many times you done this, you motherfucker?[JA] " 暗闇が怖いか?" これを何回繰り返した? 怯者 The Wall (2017)
I was brand-new, just out of this place, and that's the first thing that I see... corruption, cowardice, callousness towards the loss of life![JA] 卒業したての 新米だった なのに目撃したのは― 腐敗 劣さ― Yes (2016)
These japs are sneaky.[JA] ジャップは劣だ Hacksaw Ridge (2016)
You're the most arrogant, self-serving, mean-spirited person I know.[JA] あなたは、私が知ってる中で、 傲慢で意地悪で、 劣な人よ。 Falling (2016)
Why, that would make me a cad, Jane .. I couldn't do that.[CN] 这样太鄙了,珍妮,我不会那么干的 Too Late for Tears (1949)
Someone so full of confidence became so wretched.[JA] (山﨑) あんなに自信満々だった人が あんなに屈に なっちゃうんだもんな Bakêshon (2015)
I haven't called you a heel.[CN] 我还没有说你是鄙的家伙。 The Best Years of Our Lives (1946)
A dirty, cowardly type.[CN] 鄙,懦弱的典型 The Mask of Dimitrios (1944)
Well, he's a bit of a back-alley specialist, if you ask me.[CN] 噢,如果要我说的话 他是个有点儿劣的专科医生 The Lodger (1944)
You dirty spy.[CN] 你个鄙的间谍 The Mask of Dimitrios (1944)
I believe you.[JA] あなたは 劣な人じゃない Drive (2016)
Mother! I'm home.[CN] 北方人,鄙的北方人 Gone with the Wind (1939)
You miserable rascals! You haven't heard the last of this![CN] 鄙的无赖 你们等着 The Blue Angel (1930)
- Oh, a traitor.[JA] - 怯者ね Look Who's Back (2015)
I know this looks bad, but those patio doors are going to completely revolutionise the flow from their downstairs to their garden.[JA] 劣に見えるが 庭への出入りは格段に変わる Salesmen Are Like Vampires (2017)
You're so brazen, I'm not even sure "unscrupulous" is the right word for you.[JA] ここまで堂々とやられると "怯"という 言葉の使い方も迷うな Uragiri to yokubou (2015)
Brutal, cheap, bad-Tempered,[CN] 野蛮 鄙 坏脾气 Bordertown (1935)
I'm that human.[CN] 但我不是小人 Twelve O'Clock High (1949)
A miserable little clerk, crawling in here on your hands and knees and begging for help.[CN] 一条贱人的可怜虫... 苦苦央求我... 救救你 It's a Wonderful Life (1946)
With a being that is so cruel foul and superior, and without a trace of mercy.[JA] 残酷で劣で傲慢で 無慈悲な霊だった The Channel (2016)
It says superior person in an inferior position.[JA] それによれば しい職にある優れた人物が Truth (2015)
And no underhanded cops who want to put me up in a shooting gallery.[CN] 我不要那些把我当活靶子打的鄙警察 Notorious (1946)
You have to be willing to play dirty.[JA] 劣な行為も あえて辞さない事よ Soon (2016)
I've been so mean to you.[CN] 我对你那么 Quai des Orfèvres (1947)
Well, that demon thing did not fight fair.[JA] 怯な悪魔だね Books from Beyond (2015)
Yeah, and for once I believe you, because it's just rotten enough.[CN] 对 我今次相信你 因为够 Double Indemnity (1944)
- What a heel you turned out to be.[CN] - 你这个鄙的家伙 The Blue Dahlia (1946)
[Seth] Sneaking in the back door?[JA] 劣だな Episode #1.10 (2016)
You don't want her to get mixed up with a heel like me.[CN] 你不想让她和一个鄙的家伙混在一起。 The Best Years of Our Lives (1946)
Because it's just not fair.[JA] だって 怯(ひきょう)じゃない Reason (2017)
You're a low-down son of a bitch.[JA] あんたは劣な悪党よ The Original (2016)
If you'd only met me halfway, even when I came back from London.[CN] 我其实很高兴看到你 但你的态度很 Gone with the Wind (1939)
You have many admirable qualities, self-pity is not one of them.[JA] あなたには色んな才能がありますが 自己下は違います The Wars to Come (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[いやしい, iyashii] -einfach, bescheiden, niedrig, vulgaer, -roh [Add to Longdo]
しむ[いやしむ, iyashimu] verachten, herabblicken [Add to Longdo]
しめる[いやしめる, iyashimeru] verachten, herabblicken [Add to Longdo]
[ひぞく, hizoku] gemein, unanstaendig [Add to Longdo]
劣漢[ひれつかん, hiretsukan] gemeiner_Kerl, Schurke [Add to Longdo]
[ひくつ, hikutsu] Sklavengeist, Kriecherei [Add to Longdo]
[ひご, higo] vulgaerer_Ausdruck, Slang [Add to Longdo]
男尊女[だんそんじょひ, dansonjohi] Diskriminierung_der_Frauen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top