ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痺-, *痺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[痺, bì, ㄅㄧˋ] numbness, paralysis
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, / ] numb; paralysis, #19,218 [Add to Longdo]
小儿麻痹[xiǎo ér má bì, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, / ] polio (poliomyelitis), #74,774 [Add to Longdo]
使麻痹[shǐ má bì, ㄕˇ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, 使 / 使] paralyze [Add to Longdo]
小儿麻痹病毒[xiǎo ér má bì bìng dú, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] poliovirus [Add to Longdo]
脑性麻痹[nǎo xìng má bì, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, / ] cerebral palsy [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しびれ, shibire] (n ) อาการชา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しびれ, shibire] (n) numbness; limbs going to sleep [Add to Longdo]
れえい;れエイ[しびれえい(れえい);しびれエイ(れエイ), shibireei ( shibire ei ); shibire ei ( shibire ei )] (n) electric ray [Add to Longdo]
れが切れる;しびれが切れる[しびれがきれる, shibiregakireru] (exp,v1) to go numb; to have pins and needles [Add to Longdo]
れる[しびれる, shibireru] (v1,vi) (1) to become numb; to go to sleep (e.g. a limb); (2) to be excited; to be titillated; to be mesmerized; (P) [Add to Longdo]
れを切らす[しびれをきらす, shibirewokirasu] (exp,v5s) to get tired of waiting; to grow impatient [Add to Longdo]
れ感;しびれ感[しびれかん, shibirekan] (n) numbness [Add to Longdo]
鰻;れ鰻[しびれうなぎ;シビレウナギ, shibireunagi ; shibireunagi] (n) (uk) (obsc) (See 電気鰻) electric eel (Electrophorus electricus) [Add to Longdo]
鯰;れ鯰[しびれなまず;シビレナマズ, shibirenamazu ; shibirenamazu] (n) (uk) (obsc) (See 電気鯰) electric catfish (any species of family Malapteruridae, esp. species Malapterurus electricus) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This mustard really bites the tongue.このからしは舌がれるほど辛い。
Smith died of a heart attack.スミスは心臓麻で死んだ。
The general strike paralyzed the whole country.ゼネストで国中の機能が麻した。
The traffic was paralyzed by the snowstorm.吹雪のために交通は麻状態となった。
A massive flood paralyzed the local transportation network.大洪水がその地域の交通網を麻させた。
The massive flood paralyzed the local transportation network.大洪水で現地の交通網が麻した。
The Tokaido Line was crippled by the typhoon.東海道線は台風で麻状態になった。
Fright gave the old lady heart failure.突然の恐怖に老婆は心臓麻を起こした。
He was so used to that kind of back-room wheeling and dealing that he didn't feel guilty.彼はこの手のダーティーな手法にはすっかり麻していてなんの罪の意識も無かった。
He was struck with polio when he was five.彼は五歳の時に小児麻にかかった。
She is paralyzed in both legs.彼女は両足が麻している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fucking drop foot.[JA] 脚が麻しやがって Alt.truth (2017)
Indigo wasn't looking to embarrass cheating spouses, or disrupt traffic or attack banks.[JA] インディゴは、不正行為の 配偶者を困らせたり、 交通や銀行を麻 させることじゃないわ。 Solitude (2016)
Then they ripped out her tongue poisoned her, paralyzed her forced her to swallow the cloth.[JA] そのあと舌を切られ 毒を飲まされて麻したところを むりやり布を飲み込まされた The Autopsy of Jane Doe (2016)
But for one with her strength, there will only be pain... followed by paralysis.[JA] 彼女のように強い 麻がきて 少し痛みを伴うだけであって Underworld: Blood Wars (2016)
Jimson weed. Paralyzing agent.[JA] ジンソン草、麻薬だ The Autopsy of Jane Doe (2016)
Gunner, who was born with cerebral palsy.[JA] Gunner、 脳性麻で生まれた The Circle (2017)
At Harrah's Casino and Hotel in Oklahoma City where at least 400 guest was striken with temporary paralysis yesterday.[JA] 昨日オクラホマ・シティーの ハラカジノホテルで 少なくとも400人が麻状態に 陥りました Logan (2017)
It scrambles your senses[JA] 感覚が麻してるでしょう The Fate of the Furious (2017)
If he had polio, we'd deal with it.[CN] 如果他得了小兒麻 我們也會處理的 Down Neck (1999)
My 1 5-year-old son has cerebral palsy.[CN] 我15歲的兒子患大腦麻 Bit by a Dead Bee (2009)
Jonas Salk tested the polio vaccine on himself. Was he insane?[CN] 瓊納斯﹒索克在他自己身上試驗了小兒麻疫苗, 他瘋了嗎? Hollow Man (2000)
Here Your nipples get hard, then you get really lightheaded, and your arms and legs go numb[CN] 這裡 妳的乳頭變硬 然後頭開始昏眩 而且手腳麻 Lover's Concerto (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top