ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -齷-, *齷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[齷, wò, ㄨㄛˋ] narrow, small-minded; dirty (1)
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  屋 (wū ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wò, ㄨㄛˋ, / ] dirty; small-minded, #36,009 [Add to Longdo]
龌龊[wò chuò, ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] dirty; filthy; vile; despicable; narrow-minded; petty, #27,190 [Add to Longdo]
卑鄙龌龊[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action), #144,936 [Add to Longdo]
卑陋龌龊[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action) [Add to Longdo]
黑龌[hēi wò, ㄏㄟ ㄨㄛˋ, / ] unclean; filthy [Add to Longdo]
龌浊[wò zhuó, ㄨㄛˋ ㄓㄨㄛˊ, / ] filthy; nasty; sordid; impure (motives) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
齪;あく促;偓促(oK)[あくせく, akuseku] (adv-to,vs) fussily; busily; sedulously; worrying about (small things) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You take girls underwater in your private submarine and you show them fish.[CN] 帶著漂亮妹妹坐你的私人潛水艇 然後給她們看魚? 你咋想啥事都這麼齪呢? The Bus Pants Utilization (2011)
Do you know how sad it is that you just assume everyone is as devious and conniving as you are?[CN] 真可悲 你認為所有人都像你一樣狡猾齪? A Gentleman Always Leads (2007)
Every dirty detail.[CN] 每一個齪的細節 Monstrous Ball (2012)
How many swamp rats can you get in one room?[CN] 多少齪的亞洲人 可以擠進一間屋子啊 Gran Torino (2008)
You filthy liar![CN] 你這個卑鄙齪無恥下流骯髒邪惡的騙子! The Singing Ringing Tree (1957)
If it is something scuzzy, Parker Mills has done it.[CN] 齪事兒沒有他沒幹過的 In the Blood (2013)
That dirty son of a bitch![CN] 這個齪的婊子養的! Lost Embrace (2004)
Right, but the minions he's hired to do his dirty work all have one thing in common.[CN] 是的 但他做齪勾當的手下 都有一個共同點 Emily Lake (2011)
And yes, that time I meant it to be dirty.[CN] 沒錯 這會兒我是在說齪的事 The Bus Pants Utilization (2011)
It was really nasty,[CN] 真的很 There Won't Be Trumpets (2005)
And, if you think you got a nasty taunting this time, you ain't heard nothing yet, dirty English knights![CN] 如果你以為這次聽到齪的辱罵 那還不算是什麼呢! 骯髒的英格蘭武士! Monty Python and the Holy Grail (1975)
Every sordid little detail, right down to that box of perversions you keep in the closet![CN] 你放在衣櫥裡面的那個儲物箱 裡面每件齪的東西 大家都在討論 Goodbye for Now (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top