ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卑称

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卑称-, *卑称*
Japanese-English: EDICT Dictionary
卑称[ひしょう, hishou] (n) this wretch (oneself); you wretch [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Call me, 'Mr. LEE', please.[CN] 不要说卑称 Very Ordinary Couple (2013)
Did you just yell at me?[CN] 李代理 你现在是对我用卑称了吗 Very Ordinary Couple (2013)
- There you go again.[CN] 你看又在用卑称 Handphone (2009)
Is that why you think you can yell and swear at me?[CN] 所以对要还手机的人发火的吧 还用卑称 Handphone (2009)
I told you to speak with manners. Don't talk to me like that! Got it![CN] 我说过 对我恭敬点 不要用卑称 Handphone (2009)
Speak with manners. I hate people who speak with no respect.[CN] 不要对我用卑称 我最烦你这种人 Handphone (2009)
Anything else? And second, speak with manners. I hate people who don't speak with respect.[CN] 第二条 不要用卑称 我最烦用那种方式用卑称 Handphone (2009)
I hate people who don't speak with respect.[CN] 那样就用卑称的人 我最讨厌 Handphone (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top