ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不卑不亢

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不卑不亢-, *不卑不亢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不卑不亢[bù bēi bù kàng, ㄅㄨˋ ㄅㄟ ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ, ] (saying) neither servile nor overbearing; neither obsequious nor supercilious, #36,982 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She has poise and doesn't kowtow to the foreigners.[CN] 有姿有态,不卑不亢 Tema (1979)
? I had made every single mistake ?[CN] 即使你夺走我的一切 我也不卑不亢 ♪ You took it out, but I'm still breathing ♪ The 5th Wave (2016)
? (You took it out, but I'm still breathing) ?[CN] 我就这样顽强的活着 (即使你夺走我的一切 我也不卑不亢) ♪ I'm alive (You took it out, but I'm still breathing) ♪ The 5th Wave (2016)
? You took it out, but I'm still breathing ?[CN] 即使你夺走我的一切 我也不卑不亢 ♪ You took it out, but I'm still breathing ♪ The 5th Wave (2016)
You will deliver my final orders to the council with force and verve.[CN] 你去议院传我最后的话... 要挺起胸膛,不卑不亢 300 (2006)
I think you wish to tell me that you and your mother are very poor, not withstanding your obvious grace, dignity and talent.[CN] 我想你要告诉我 你和你的母亲非常穷困 与你流露出的优雅娴淑 不卑不亢并不符合 The Solitary Cyclist (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top