ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谦-, *谦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[谦, qiān, ㄑㄧㄢ] humble, modest
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  兼 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 2,345

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] modest, #16,265 [Add to Longdo]
[qiān xū, ㄑㄧㄢ ㄒㄩ, / ] modest, #11,366 [Add to Longdo]
[qiān xùn, ㄑㄧㄢ ㄒㄩㄣˋ, / ] humble; humility; modesty, #25,764 [Add to Longdo]
[qiān ràng, ㄑㄧㄢ ㄖㄤˋ, / ] to modestly decline, #28,813 [Add to Longdo]
[qiān bēi, ㄑㄧㄢ ㄅㄟ, / ] humble, #31,508 [Add to Longdo]
[qiān hé, ㄑㄧㄢ ㄏㄜˊ, / ] meekly, #32,671 [Add to Longdo]
[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] polite and modest, #40,308 [Add to Longdo]
[zì qiān, ㄗˋ ㄑㄧㄢ, / ] modest; self-deprecating, #64,314 [Add to Longdo]
[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, / ] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor, #149,443 [Add to Longdo]
[Náng qiān, ㄋㄤˊ ㄑㄧㄢ, / ] (N) Nangqian (place in Qinghai), #223,173 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.[CN] 心地善良 待人诚挚 还有 如果你不见怪 逊端庄 对于一个做丈夫的 Rebecca (1940)
A humble soul, he is, with a heart as gentle as a lamb.[CN] 他有虚的灵魂 性情象小羊羔一样温顺 The Adventures of Robin Hood (1938)
Modesty compelled me to play the Good Samaritan in secret.[CN] 逊强迫了我 秘密地做这件好事 Wuthering Heights (1939)
This, Sir Guy, will at least be a lesson to you in humility, if not in mercy.[CN] 盖伊爵士 这次至少是在逊方面给 你上了一课 而不是仁慈 The Adventures of Robin Hood (1938)
Oh, monsieur, you're conceited.[CN] 哈哈,先生, 你还挺不虚的 One Hour with You (1932)
I am a Catholic, Father, and a priest, and I humbly believe that I'm a good Catholic.[CN] 我是天主教徒,神父,还是牧师 我恭的认为自己是个好天主教徒 Paisan (1946)
Modesty forbids.[CN] 这我不用逊. The Great Dictator (1940)
- Modest, aren't you?[CN] - 很虚嘛 I Wake Up Screaming (1941)
Aren't you being modest? I have confidence in you, Oscar.[CN] 你这也太虚了吧 我对你有信心 奥斯卡 Romance on the High Seas (1948)
Ever hear of the word "humility"?[CN] 你有没有听过"虚"这个词 It Happened One Night (1934)
ismodest,somewhatshy and very handsome, while male and neglected.[CN] 他很虚, 有点害羞... ...而且非常英俊, 阳刚,但是被忽视的. Champion (1949)
It was nothing.[CN] 哪里哪里 好虚啊 Apostasy (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top