ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -啤-, *啤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[啤, pí, ㄆㄧˊ] beer
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,849

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pí jiǔ, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, ] beer, #3,995 [Add to Longdo]
[pí, ㄆㄧˊ, ] beer, #8,385 [Add to Longdo]
酒花[pí jiǔ huā, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄚ, ] hops, #58,143 [Add to Longdo]
酒厂[pí jiǔ chǎng, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, / ] brewery [Add to Longdo]
燕京[Yān jīng pí jiǔ, ㄧㄢ ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, ] Yangjing beer (Beijing beer) [Add to Longdo]
燕京酒[Yān jīng jiǔ pí jiǔ, ㄧㄢ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, ] Yangjing beer (Beijing beer) [Add to Longdo]
百威[Bǎi wéi pí jiǔ, ㄅㄞˇ ㄨㄟˊ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, ] Budweiser (beer) [Add to Longdo]
青岛[Qīng dǎo pí jiǔ, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, / ] Qingdao beer; Tsingtao Beer [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- One more pilsner! - One pilsner![CN] -一杯比尔森 The Blue Angel (1930)
That's the best kind. It comes in those bear-shaped bottles from Russia.[CN] 是最好的酒之一 A Farewell to Arms (1932)
Look what crawled in.[CN] -这儿怎么那么乱 -第18杯 The Blue Angel (1930)
- Beer.[CN]  Heaven & Earth (1993)
Just going to the brewery.[CN] 我要到酒厂去 Cavalcade (1933)
But don't you tell me what I gotta do.[CN] 我正准备去酒厂呢 以后你别对我发号施令的 Cavalcade (1933)
He'll have a pint of beer. And you know who'll pay for it? I will.[CN] 给他一杯酒,我来付账 The Long Voyage Home (1940)
Beer.[CN]  Matchstick Men (2003)
In no time at all now, you'll be having a pint a beer with us in Limehouse.[CN] 过不了多久 你就能跟我们一起去 莱姆豪斯喝酒了 The Long Voyage Home (1940)
- I thought you was gonna pay the rent to the brewers this afternoon.[CN] 这又怎么了 我还以为你今天下午 到酒厂付钱去了 Cavalcade (1933)
Beer.[CN]  I Could Never Be Your Woman (2007)
-Landlord, where's our ale?[CN] -老板 我们的酒呢 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top