ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陋-, *陋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[陋, lòu, ㄌㄡˋ] coarse, crude; narrow; ugly
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  乚 (gōu ㄍㄡ)  丙 (bǐng ㄅㄧㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] village,  Rank: 2,660

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lòu, ㄌㄡˋ, ] low; humble; plain; ugly; mean; vulgar, #47,239 [Add to Longdo]
[jiǎn lòu, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄡˋ, / ] simple and crude (of a room or building), #13,767 [Add to Longdo]
[chǒu lòu, ㄔㄡˇ ㄌㄡˋ, / ] ugly, #15,679 [Add to Longdo]
[lòu xí, ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, / ] corrupt practice; bad habits; malpractice, #29,447 [Add to Longdo]
寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, / ] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded, #50,477 [Add to Longdo]
就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works., #59,186 [Add to Longdo]
[qiǎn lòu, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄡˋ, / ] shallow and crude; meager (knowledge or skill), #86,763 [Add to Longdo]
陈规[chén guī lòu xí, ㄔㄣˊ ㄍㄨㄟ ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, / ] outmoded conventions; old-fashioned ways, #86,848 [Add to Longdo]
[gū lòu, ㄍㄨ ㄌㄡˋ, ] ignorant; ill-informed, #99,438 [Add to Longdo]
[bǐ lòu, ㄅㄧˇ ㄌㄡˋ, ] superficial; shallow, #123,944 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut [Add to Longdo]
[ろうこう, roukou] (n) narrow, dirty backstreet [Add to Longdo]
[ろうしゅう, roushuu] (n) evil custom [Add to Longdo]
[ろうれつ, rouretsu] (adj-na,n) mean; base; nasty [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's ugly, no one loves her.[CN] 她醜無人愛 Les Visiteurs du Soir (1942)
Then you see yourself as ugly as he sees you.[CN] 然后你自己看到的就和他看到的一样丑 For Whom the Bell Tolls (1943)
Not even in a mortuary... ugly devil, isn't he?[CN] 连停尸房也没进过... 丑的魔鬼,是不是? The Mask of Dimitrios (1944)
He thinks you are beautiful, and one day, for no reason at all, he sees you ugly, as you really are.[CN] 他认为你是漂亮的,但是有一天,没什么原因 他认为你是丑的,就像真实的你,他不再盲目 For Whom the Bell Tolls (1943)
But when the evil is cut out of a beautiful thing... then only the beauty remains.[CN] 但是如果从美丽中清除丑的部分 那么就只剩下美丽了 The Lodger (1944)
That's a part of the story so ugly, I've never mentioned it before.[CN] 這是非常醜的一部分 我原來都沒提過 The Uninvited (1944)
I wish you'd tell Marigold to shut her silly old face.[CN] 你叫玛莉高掩盖那丑的面孔吧 Saboteur (1942)
Yes, and I've grown cockeyed looking at those humpty-dumpty pictures of yours.[CN] 是啊我看你那些丑的油画也看腻了 Design for Living (1933)
Ugly. All of it's ugly![CN] 丑,这一切真是丑 For Whom the Bell Tolls (1943)
But, Leon, this has the ugly sound of regeneration.[CN] 但是莱昂这有着 重生的丑声音 Ninotchka (1939)
I am not my mother, to be sent away and turned into an ugly, broken-hearted woman and made an exile even after she was dead.[CN] 我不是我妈, 要被送走而变成 一个丑的,心碎的女人 Saratoga Trunk (1945)
But if the evil is cut out...[CN] 但如果丑的东西被清除了 The Lodger (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top