ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痹-, *痹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[痹, bì, ㄅㄧˋ] numbess, paralysis
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  畀 (bì ㄅㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 3,391

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[má bì, ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, ] paralysis; palsy; numbness; to benumb, #8,949 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] paralysis, numbness, #19,218 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] numb; paralysis, #19,218 [Add to Longdo]
小儿麻[xiǎo ér má bì zhèng, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ ㄓㄥˋ, / ] poliomyelitis; infantile paralysis, #60,762 [Add to Longdo]
小儿麻[xiǎo ér má bì, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, / ] polio (poliomyelitis), #74,774 [Add to Longdo]
使麻[shǐ má bì, ㄕˇ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, 使 / 使] paralyze [Add to Longdo]
小儿麻病毒[xiǎo ér má bì bìng dú, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] poliovirus [Add to Longdo]
[bì zhèng, ㄅㄧˋ ㄓㄥˋ, / ] localized pain disorder (in Chinese medicine); arthralgia syndrome; bi disorder [Add to Longdo]
脑性麻[nǎo xìng má bì, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, / ] cerebral palsy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In other words, your father is nearly helpless[CN] 換句話說,你父親已經麻 East of Eden (1955)
It lulls the mind into indifference.[CN] 它麻了我的思想,让它变得冷漠 Monsieur Verdoux (1947)
It doesn't matter if you're paralyzed.[CN] 没关系 如果你得了麻. Fando and Lis (1968)
The left side is paralyzed and the right side partly.[CN] 他的左半邊麻,右邊也有部分麻 East of Eden (1955)
You'll have me up on my poor paralysed little legs by the next scene.[CN] 医生 你让我很好地说出来了 下一幕要让我麻的脚 伸展一下 我们继续吧 Marnie (1964)
- Exactly and after being scratched, the victim drops dead of a heart attack.[CN] - 没错 被抓后 受害者倒地死亡 心脏麻 The Crimes of the Black Cat (1972)
What a misfortune to be paralyzed.[CN] 真不幸我得了麻症. Fando and Lis (1968)
... toexperience a deathlike paralysis...[CN] 经历一段如死亡一般的麻 A Clockwork Orange (1971)
The autopsy indicates that Paola Whitney died of a heart attack.[CN] 验尸显示宝拉·惠特尼死于心脏麻 The Crimes of the Black Cat (1972)
His nerves are all shot.[CN] 可是它很漂亮啊 他的神经麻 The Bells of St. Mary's (1945)
When I was five I had polio.[CN] 我五岁就患了小儿麻 The Hustler (1961)
Another odd thing. This apparent paralysis of the left arm and the respiratory centre.[CN] 还有一件怪事 她的左臂和呼吸系统开始麻 Magnificent Obsession (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top