ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*鸟*

   
150 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -鸟-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[岛, dǎo, ㄉㄠˇ] island
Radical: Decomposition: 鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ)  山 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [ideographic] A bird 鸟 perched atop a mountain 山,  Rank: 798
[鸟, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] bird
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] Simplified form of 烏, a bird,  Rank: 1,263
[鸡, jī, ㄐㄧ] chicken
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] Another 又 kind of bird 鸟,  Rank: 1,391
[鸣, míng, ㄇㄧㄥˊ] a bird call or animal cry; to make a sound
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] The sound 口 a bird 鸟 makes,  Rank: 1,680
鸿[鸿, hóng, ㄏㄨㄥˊ] a species of wild swan; vast
Radical: Decomposition: 江 (jiāng ㄐㄧㄤ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 1,924
[鹏, péng, ㄆㄥˊ] fabulous bird of enormous size
Radical: Decomposition: 朋 (péng ㄆㄥˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 1,926
[鹰, yīng, ㄧㄥ] eagle, falcon, hawk
Radical: Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  倠 (suī ㄙㄨㄟ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 1,927
[鸭, yā, ㄧㄚ] duck; Anas species (various)
Radical: Decomposition: 甲 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 2,133
[鹅, é, ㄜˊ] goose
Radical: Decomposition: 我 (wǒ ㄨㄛˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 2,172
[鸦, yā, ㄧㄚ] crow; Corvus species (various)
Radical: Decomposition: 牙 (yá ㄧㄚˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 2,397
[鹤, hè, ㄏㄜˋ] crane; Grus species (various)
Radical: Decomposition: 隺 (hú ㄏㄨˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 2,624
[鸽, gē, ㄍㄜ] pigeon, dove; Columba species (various)
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 2,694
[莺, yīng, ㄧㄥ] oriole, green finch; Sylvia species (various)
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A bird 鸟 covered in 冖 green 艹 feathers,  Rank: 2,902
[鹃, juān, ㄐㄩㄢ] cuckoo
Radical: Decomposition: 肙 (yuàn ㄩㄢˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 3,051
[鸥, ōu, ] seagull, tern; Larus species (various)
Radical: Decomposition: 区 (qū ㄑㄩ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 3,371
[鸠, jiū, ㄐㄧㄡ] pigeon; to collect, to assemble
Radical: Decomposition: 九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 3,442
[鹦, yīng, ㄧㄥ] parrot
Radical: Decomposition: 婴 (yīng ㄧㄥ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 3,488
[袅, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] curling upwards; elegant, graceful
Radical: Decomposition: 鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth,  Rank: 3,517
[鹊, què, ㄑㄩㄝˋ] magpie; Pica species (various)
Radical: Decomposition: 昔 (xī ㄒㄧ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 3,525
[鹉, wǔ, ㄨˇ] species of parrot
Radical: Decomposition: 武 (wǔ ㄨˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 3,610
[鸳, yuān, ㄩㄢ] male mandarin duck (Aix galericulata)
Radical: Decomposition: 夗 (yuàn ㄩㄢˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 3,866
[枭, xiāo, ㄒㄧㄠ] owl; evil; brave
Radical: Decomposition: 鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A bird 鸟 roosting in a tree 木,  Rank: 3,885
[鸾, luán, ㄌㄨㄢˊ] fabulous bird
Radical: Decomposition: 亦 (yì ㄧˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 3,912
[鹳, guàn, ㄍㄨㄢˋ] crane, stork; Ciconia species (various)
Radical: Decomposition: 雚 (guàn ㄍㄨㄢˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 3,957
[鸯, yāng, ㄧㄤ] female mandarin duck (Aix galericulata)
Radical: Decomposition: 央 (yāng ㄧㄤ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 3,975
[鹞, yào, ㄧㄠˋ] sparrow hawk; Circus species (various)
Radical: Decomposition: 鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,147
[鹄, gǔ, ㄍㄨˇ] swan
Radical: Decomposition: 告 (gào ㄍㄠˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,238
[鸵, tuó, ㄊㄨㄛˊ] ostrich
Radical: Decomposition: 鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,322
[鹑, chún, ㄔㄨㄣˊ] quail; Turnix species (various)
Radical: Decomposition: 享 (xiǎng ㄒㄧㄤˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,348
[鹫, jiù, ㄐㄧㄡˋ] condor, vulture
Radical: Decomposition: 就 (jiù ㄐㄧㄡˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,384
[鹭, lù, ㄌㄨˋ] heron, egret; Ardea species (various)
Radical: Decomposition: 路 (lù ㄌㄨˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,451
[鸬, lú, ㄌㄨˊ] cormorant
Radical: Decomposition: 卢 (lú ㄌㄨˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,640
[鹗, è, ㄜˋ] osprey, fishhawk
Radical: Decomposition: 咢 ㄜˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,678
[鹌, ān, ] quail; Coturnix coturnix
Radical: Decomposition: 奄 (yǎn ㄧㄢˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,741
[鹘, gǔ, ㄍㄨˇ] a kind of pigeon; treron permagna
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,800
[鹬, yù, ㄩˋ] snipe, kingfisher
Radical: Decomposition: 矞 (yù ㄩˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,881
[鸢, yuān, ㄩㄢ] kite; Milvus species (various)
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,922
[茑, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] mistletoe; parasitic plants
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] weed,  Rank: 4,983
[鸨, bǎo, ㄅㄠˇ] bustard; procuress; Otis species (various)
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  十 (shí ㄕˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,000
[鸪, gū, ㄍㄨ] species of Taiwan pigeon
Radical: Decomposition: 古 (gǔ ㄍㄨˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,008
[鹜, wù, ㄨˋ] duck
Radical: Decomposition: 敄 (wù ㄨˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,093
[鹚, cí, ㄘˊ] cormorant
Radical: Decomposition: 兹 (zī )  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,133
[鸩, zhèn, ㄓㄣˋ] a bird resembling the secretary falcon
Radical: Decomposition: 冘 (yín ㄧㄣˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,144
[鸹, guā, ㄍㄨㄚ] crow
Radical: Decomposition: 舌 (shé ㄕㄜˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,187
[凫, fú, ㄈㄨˊ] wild duck; teal; swim
Radical: Decomposition: 鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,226
[鹕, hú, ㄏㄨˊ] pelican
Radical: Decomposition: 胡 (hú ㄏㄨˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,295
[鹧, zhè, ㄓㄜˋ] partridge
Radical: Decomposition: 庶 (shù ㄕㄨˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,306
[鸷, zhì, ㄓˋ] hawk, vulture
Radical: Decomposition: 执 (zhí ㄓˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,330
[鹩, liáo, ㄌㄧㄠˊ] wren
Radical: Decomposition: 尞 (liào ㄌㄧㄠˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,345
[鹆, yù, ㄩˋ] mynah; Acridotheres tristis
Radical: Decomposition: 谷 (gǔ ㄍㄨˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,371

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #1,872 [Add to Longdo]
[niǎo lèi, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ, / ] birds, #14,636 [Add to Longdo]
[niǎo r, ㄋㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] bird, #17,222 [Add to Longdo]
[niǎo cháo, ㄋㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, / ] bird's nest, #22,817 [Add to Longdo]
[fēi niǎo, ㄈㄟ ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #26,016 [Add to Longdo]
[tuó niǎo, ㄊㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] ostrich, #28,094 [Add to Longdo]
[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ, / ] painting of birds and flowers, #29,993 [Add to Longdo]
[niǎo lóng, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] birdcage, #39,269 [Add to Longdo]
语花香[niǎo yǔ huā xiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄩˇ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, / ] lit. birdsong and fragrant flowers (成语 saw); fig. the intoxication of a beautiful spring day, #46,631 [Add to Longdo]
[shuǐ niǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] a water bird, #48,135 [Add to Longdo]
[niǎo shòu, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] birds and beasts; fauna, #51,071 [Add to Longdo]
[niǎo kàn, ㄋㄧㄠˇ ㄎㄢˋ, / ] a bird's eye view; a broad overview, #51,610 [Add to Longdo]
啄木[zhuó mù niǎo, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] woodpecker, #54,130 [Add to Longdo]
惊弓之[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person, #54,658 [Add to Longdo]
[fēng niǎo, ㄈㄥ ㄋㄧㄠˇ, / ] hummingbird, #63,090 [Add to Longdo]
火烈[huǒ liè niǎo, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] flamingo, #72,968 [Add to Longdo]
[dǎ niǎo, ㄉㄚˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] to play badminton, #77,688 [Add to Longdo]
出头[chū tóu niǎo, ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] to stand out (among a group); distinguished, #79,143 [Add to Longdo]
[niǎo qiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄑㄧㄤ, / ] fowling piece (archaic gun), #83,691 [Add to Longdo]
[niǎo fèn, ㄋㄧㄠˇ ㄈㄣˋ, / ] guano; bird excrement, #83,776 [Add to Longdo]
百灵[bǎi líng niǎo, ㄅㄞˇ ㄌㄧㄥˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] skylark, #85,287 [Add to Longdo]
枪打出头[qiāng dǎ chū tóu niǎo, ㄑㄧㄤ ㄉㄚˇ ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] the shot hits the bird that pokes its head out (成语 saw); nonconformity gets punished, #88,471 [Add to Longdo]
先飞[bèn niǎo xiān fēi, ㄅㄣˋ ㄋㄧㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄈㄟ, / ] lit. the clumsy bird flies early (成语 saw); fig. to work hard to compensate for one's limited abilities, #94,536 [Add to Longdo]
枪换炮[niǎo qiāng huàn pào, ㄋㄧㄠˇ ㄑㄧㄤ ㄏㄨㄢˋ ㄆㄠˋ, / ] bird shotgun replaced by cannon (成语 saw); equipment improved enormously, #98,860 [Add to Longdo]
始祖[shǐ zǔ niǎo, ㄕˇ ㄗㄨˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] Archaeopteryx, #105,751 [Add to Longdo]
嘌呤[niǎo biāo líng, ㄋㄧㄠˇ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] guanine nucleotide (G, pairs with cytosine C 胞嘧啶 in DNA and RNA), #106,472 [Add to Longdo]
画眉[huà méi niǎo, ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] thrush, #110,147 [Add to Longdo]
[liáng niǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] starling; gray starling (Sturnus cineraceus), #114,211 [Add to Longdo]
兽散[niǎo shòu sàn, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ ㄙㄢˋ, / ] to scatter like birds and beasts, #119,124 [Add to Longdo]
[liú niǎo, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] a nonmigratory bird, #127,201 [Add to Longdo]
尽弓藏[niǎo jìn gōng cáng, ㄋㄧㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄘㄤˊ, / ] lit. the birds are over, the bow is put away (成语 saw); fig. to get rid of sb once he has served his purpose, #143,701 [Add to Longdo]
[xī niǎo, ㄒㄧ ㄋㄧㄠˇ, / ] hornbill, #171,015 [Add to Longdo]
[lóng niǎo, ㄌㄨㄥˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] a caged bird, #211,112 [Add to Longdo]
[niǎo zhuàn, ㄋㄧㄠˇ ㄓㄨㄢˋ, / ] bird characters (a decorated form of the Great Seal), #270,010 [Add to Longdo]
[sì niǎo, ㄙˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] bird-like [Add to Longdo]
恐龙[sì niǎo kǒng lóng, ㄙˋ ㄋㄧㄠˇ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] ornithischian; bird-like dinosaur [Add to Longdo]
[hòu niǎo, ㄏㄡˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] migratory bird [Add to Longdo]
伤弓之[shāng gōng zhī niǎo, ㄕㄤ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird wounded by an arrow (成语 saw); fig. wounded or damaged person [Add to Longdo]
全国类学会[quán guó niǎo lèi xué huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Ornithological Society [Add to Longdo]
渊国家公墓[Qiān niǎo yuān guó jiā gōng mù, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄠˇ ㄩㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, / ] Chidori ga fuchi, national war cemetery in Tokyo; also called Tomb of the Unknown Soldier [Add to Longdo]
古盗[gǔ dào niǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] Archaeoraptor (bird-like dinosaur) [Add to Longdo]
在天愿做比翼,在地愿做连理枝[zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo, ㄗㄞˋ ㄊㄧㄢ ㄩㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄧˋ ㄋㄧㄠˇ, zai4 di4 yuan4 zuo4 lian2 li3 zhi1, / ] In the sky to be two birds flying wing to wing, on earth to be two trees with branches intertwined; wishing for conjugal bliss [Add to Longdo]
[yè niǎo, ㄧㄝˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] a nocturnal bird [Add to Longdo]
[xiǎo niǎo, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] little bird; birdie [Add to Longdo]
[kǒng niǎo, ㄎㄨㄥˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] monstrous bird; moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand) [Add to Longdo]
爱屋及[ài wū jí niǎo, ㄞˋ ㄨ ㄐㄧˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] variant of 愛屋及烏|爱屋及乌; lit. love the house and its crow (成语 saw); involvement with sb and everyone connected; Love me, love my dog. [Add to Longdo]
杜鹃[dù juān niǎo, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄢ ㄋㄧㄠˇ, / ] cuckoo [Add to Longdo]
涉水[shè shuǐ niǎo, ㄕㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] a wading bird [Add to Longdo]
渡渡[dù dù niǎo, ㄉㄨˋ ㄉㄨˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] the dodo (extinct bird) [Add to Longdo]
[qián niǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] a diving bird [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello there. What's the matter?[CN] 嗨 小 怎么了 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The jailbird's back! The jailbird's back![CN] 牢回来了! The Grapes of Wrath (1940)
Yes, it's a dandy sign... but I think right now the birds are the least of our problems.[CN] 目前类不是我们的关切 Foreign Correspondent (1940)
Jailbird's back![CN] 牢回来了! The Grapes of Wrath (1940)
It's a black figure, as you know, smooth and shiny, of a bird, a hawk or falcon, about that high.[CN] 那是一个黑色雕塑,光滑、闪亮... 那是一只、鹰. 大约这么高 The Maltese Falcon (1941)
Let's talk about the black bird.[CN] 让我们谈谈黑 The Maltese Falcon (1941)
Oh, some fresh American reporter.[CN] 他疯啦? 美国来的菜记者 Foreign Correspondent (1940)
At home, there is still snow and ice, and here, look at the birds.[CN] 在我们的家园那里 仍旧是冰雪 而这里看那些 Ninotchka (1939)
Little people everywhere... who give crumbs to birds... lie to them... drive them, whip them... force them into war.[CN] 那些喂的人们 欺骗,逼迫,鞭打他们 逼他们开战 Foreign Correspondent (1940)
Let her run through storm and hell. They're birds of a feather.[CN] 让她穿过暴风雨和地狱 他们是有羽毛的 Wuthering Heights (1939)
And now my August is no bird-brained anymore![CN] 现在奥古斯特的飞走了 The Blue Angel (1930)
Always are places in the city... where birds can get crumbs.[CN] 城中总有地方供儿取食面包屑 Foreign Correspondent (1940)
Yeah, he locked me in a bird cage.[CN] 他把我锁在笼里 Pinocchio (1940)
You've been around that cuckoo since they threw him in the death house.[CN] 从他们判他死刑后 你就在那布谷的旁边 His Girl Friday (1940)
Sweetheart, tomorrow morning... when the sun is shining and the breakfast is on the table... and the little birdies are singing in the trees...[CN] 明天早上.亲爱的 当太阳照耀的时候 早餐摆在餐桌上 小在树上歌唱 One Hour with You (1932)
Oh, yes, a cockyolly bird.[CN] 还有一只卡吉亚历 Cavalcade (1933)
What is a cockyolly bird?[CN] 什么是卡吉亚历? 哦,我... Cavalcade (1933)
He offered me $5,000 for the black bird.[CN] -他想付我5千块找回那只黑 The Maltese Falcon (1941)
What's the bird made of?[CN] 那只什么材质? The Maltese Falcon (1941)
Sure enough, on arriving there, I discovered the bird was gone.[CN] 果不其然,等我到达那里后 发现儿已经不见了 The Maltese Falcon (1941)
Like a white-winged flock, boats flew to the battleship.[CN] 无数只小船如同羽翼纯白的群般涌向战舰 Battleship Potemkin (1925)
Now, let's talk about the black bird.[CN] 让我们来谈黑 The Maltese Falcon (1941)
Maybe they didn't. The part about the bird is thrilling.[CN] 关于的故事很惊人 The Maltese Falcon (1941)
And the birds will sing[CN] 小的歌声会把万物欢欣 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Birds.[CN] 儿... Foreign Correspondent (1940)
I used to know someone who made his S's like that.[CN] 我过去经常见到干这些事的人 Night Train to Munich (1940)
Say, what's this bird, this Falcon that everybody's all steamed up about?[CN] 这只... 这只鹰怎么回事? 为什么大家这么热衷? The Maltese Falcon (1941)
All I can tell you is that... they are going to take me away by plane... like a bird.[CN] 我只能告诉你 他们要送我上飞机,如 - Foreign Correspondent (1940)
Well, sir, it took me 17 years to locate that bird, but I did.[CN] 我花了17年才找到那只 的踪迹,但我找到了 The Maltese Falcon (1941)
- A halfwit could've done better.[CN] 菜的表现都会比你们好 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Every man to his taste, sir.[CN] 什么人玩什么 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
The ornament is a statuette, a black figure of a bird.[CN] 那件饰品是一尊雕像 一只黑 The Maltese Falcon (1941)
And I'm sure no nest would possibly be big enough for me.[CN] 更没有那么大的巢容得下我 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I was walking through the park this morning... and I saw several people feeding the birds.[CN] 今晨我在公园看见有人喂 Foreign Correspondent (1940)
"Tomorrow the birds will sing."[CN] 明天儿依旧会歌唱 City Lights (1931)
As a matter of fact, I'm not exactly a reporter... but I was trying to get you to talk, and I didn't want bird talk either.[CN] 其实我并非记者,只想做个专访 我不想谈 Foreign Correspondent (1940)
No matter how big the city, there must always be parks... and places for the birds to live.[CN] 看,好多 不论城市多繁荣 总有儿栖身之处 Foreign Correspondent (1940)
When the beasts like you... will devour each other... then the world... will belong to the little people.[CN] 你们这些畜牲互相撕咬时 世界便属于喂的人 Foreign Correspondent (1940)
(the baby watches the house alone)[CN] 树上小笔哈哈要怎么算 12 -2x5等于... Episode #1.8 (2004)
And the birds will sing[CN] 小的歌声 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mr. Spade, have you any conception of how much money can be got for that black bird?[CN] 史派特先生,你了不了解 那只黑可以弄来多少钱吗? The Maltese Falcon (1941)
I expect you two to behave like love birds so Russia will have an heir to the throne.[CN] 我希望你们像一对 相爱的儿 这样俄罗斯就会有一个 皇位继承人了 The Scarlet Empress (1934)
Let's talk about the black bird, by all means.[CN] 我们就来谈黑 The Maltese Falcon (1941)
Will we talk about the black bird?[CN] 谈谈黑怎么样? The Maltese Falcon (1941)
How can I stay sober with that vulture's beak inside me?[CN] 我怎能与那个兀鹫的嘴同处而停持清醒呢 Wuthering Heights (1939)
Now, let's see, your first guess was that I had the bird.[CN] 你的第一个猜测是 那只在我手上 The Maltese Falcon (1941)
Mama, I am like small bird and can't return the nestcannot come back the nest[CN] 娘啊, 我像小归不了窝 归不窝 Song at Midnight (1937)
And the birds will sing[CN] 小的美丽歌声会把万物唤醒 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't sit there like a frozen robin. Get on with the story.[CN] 别坐在这里像只冰冻的知更 继续写报导 His Girl Friday (1940)
I don't know where the bird is, and neither do you.[CN] 我不知道在哪里 你也不知道. The Maltese Falcon (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top