Search result for

spe

(195 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spe-, *spe*
English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., R. Spectoscope, telescope
overspeed(n vi vt adj) ขับรถเร็วเกินกำหนด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spew[VI] อาเจียน
speak[VI] สนทนา, See also: พูด, บรรยาย, Syn. state, talk, converse, chat, declare, Ant. keep silent
speak[VT] สนทนา, See also: พูด, บรรยาย, Syn. state, talk, converse, chat, declare, Ant. keep silent
spear[N] หอก, See also: ทวน, หลาว, แหลน, Syn. lance, pike, javelin
speck[N] แต้ม, See also: จุดเล็กๆ, ชิ้นเล็กๆ, Syn. jot, spot, dot, bit, minim, Ant. lot, hunk, heap
speck[VT] แต้มจุด, See also: ทำเครื่องหมายจุด
specs[N] แว่นตา, Syn. glasses
speed[N] ความรวดเร็ว, See also: ความว่องไว, Syn. swiftness, celerity, activity, haste, hurry, Ant. slowness, tardiness
speed[VI] ไปด้วยความรวดเร็ว, Syn. race, rush, hurry
speed[VT] เร่งความเร็ว, See also: เพิ่มความเร็ว, Syn. race;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speak(สพีค) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. พูด,คุย,กล่าว,แสดงความเห็น,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดงถึง,เกิดเสียง, Syn. talk,mention
speaker(สพี'เคอะ) n. ผู้พูด,ผู้บรรยาย,ประธานสภานิติบัญญัติ,เครื่องขยายเสียง,หนังสือฝึกพูด., See also: speakership n., Syn. lecturer,orator
speaking(สพิค'คิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การพูด,การแถลง,การแสดงปาฐกถา,การบรรยาย,, See also: speakings หนังสือท่องจำ,หนังสืออาขยาน.
spear(สเพียร์) n.,vi,vt. (แทงด้วย) หลอก,หลาว,แหลน,ทวน,ฉมวก,การแทงด้วยอาวุธดังกล่าว., See also: spearer n.
spear gunn. ฉมวก
spearfish(สเพียร์'ฟิช) n. ปลาจำพวก Tetrapturas vi. จับปลาได้ด้วยฉมวก
spearhead(สเพียร์'เฮด) n. หัวหอก,ผู้เป็นกองหน้า,ผู้นำหน้า. vt. เป็นกองหน้า,นำหน้า,โจมตี, Syn. lead,attack
spearmint(สเพียร์'มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่
special(สเพช'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,เฉพาะ,จำเพาะ,เฉพาะอย่าง,เจาะจง,แตกต่างจากธรรมดา,ยกเว้น,ใหญ่ยิ่ง,มาก,สนิทสนม., See also: specially adv., Syn. uncommon,specific
special characterอักขระพิเศษแต่เดิมใช้หมายถึงอักขระที่เป็นเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น + - * / $ = , " " ฯลฯ รวมทั้งสระ วรรณยุกต์ ในภาษาไทย บางทีเรียกรวม ๆ ว่า เครื่องหมายวรรคตอนก็ได้ นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงตัวอักขระที่ไม่สามารถกดได้จากแป้นพิมพ์ แต่อาจใช้เทคนิคบางอย่างทำให้พิมพ์ออกมาได้ เช่น ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช การกดแป้น Shift+ALT+K จะได้ภาพลูกแอปเปิลแหว่ง (สัญลักษณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล) ถ้าใช้แบบอักษรชื่อ Symbol

English-Thai: Nontri Dictionary
speak(n) การสนทนา,การพูด,การเจรจา,การตรัส
speaker(n) ผู้พูด,โฆษก,พิธีกร,ผู้บรรยาย,ลำโพงวิทยุ,ประธาน,การแสดงสุนทรพจน์
speaking(n) การแสดงสุนทรพจน์,การพูด,การบรรยาย,การแสดงปาฐกถา
spear(n) ทวน,หอก,หลาว,สามง่าม,ฉมวก
spear(vt) พุ่งหลาว,แทงด้วยหอก
spearhead(n) กองหน้า,ปลายหอก,หัวหอก,ผู้นำหน้า
spearman(n) พลหอก
special(adj) เจาะจง,พิเศษ,เฉพาะ,ยกเว้น,สนิทสนม
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญพิเศษ,ผู้ชำนาญการ
specialization(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Speakerประธานสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Speaker of the Houseประธานสภาผู้แทนราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special acceptanceการรับเป็นกรณีพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special actบทกฎหมายเฉพาะเรื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special agentตัวแทนเฉพาะการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special assessmentการประเมินพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
special authorityอำนาจเฉพาะการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special bonusเงินปันผลพิเศษ มีความหมายเหมือนกับ extra dividend [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special caseกรณีพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special characterอักขระพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ additional character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
speakerลำโพงเสียง, ดู  loudspeaker   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Special and Differential Treatment (S and D)การประติบัติแบบพิเศษและแตกต่าง " ในความตกลงต่าง ๆ ของ WTO จะมีข้อบทเกี่ยวกับการให้การปฏิบัติเป็นพิเศษและแตกต่างแก่สมาชิกที่เป็น ประเทศกำลังพัฒนา ข้อบท ดังกล่าวอาจแบ่งกว้าง ๆ ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (1) ข้อบทที่กำหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องดำเนินมาตรการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ทางการค้าแก่ประเทศเหล่านี้ (2) ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามพันธะกรณีในความตกลงต่าง ๆ อาทิ ระยะเวลาปรับตัวที่นานกว่าหรือระดับการเปิดตลาดที่น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว (3) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแก่ประเทศเหล่านี้ " [การทูต]
Special assessmentsเงินค่าประเมิน [TU Subject Heading]
Special bibliographyบรรณานุกรมหัวข้อวิชาใดหัวข้อวิชาหนึ่ง

บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล รายชื่อหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทที่บอกให้ทราบว่าจะค้นหาสารสนเทศได้จากแหล่งใด

ลักษณะของบรรณานุกรม ในหนึ่งรายการ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ราคา หรืออาจมีคำอธิบายสาระสำคัญของหนังสือโดยย่อประกอบด้วย

ความสำคัญของบรรณานุกรม คือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าหาสารสนเทศประกอบการศึกษา วิจัย ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน เป็นเครื่องมือติดตามความเคลื่อนไหวของทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นคู่มือในการจัดหาและช่วยในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

บรรณานุกรม มีหลายประเภท เช่น บรรณานุกรมทั่วไป บรรณานุกรมแห่งชาติ บรรณานุกรมเฉพาะวิชา

บรรณานุกรมเฉพาะวิชา (Special bibliography) เป็นบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจมีบทคัดย่อประกอบ ตัวอย่างเช่น บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์และบทคัดย่อ

ในอีกความหมายหนึ่ง บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบในการเขียนผลงาน เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ เและเป็นการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านที่สนใจติดตามและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Special Buildingอาคารพิเศษ
1. โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือ ศาสนสถาน 2. อู่เรือ คานเรือ หรือ ท่าจอดเรือ สำหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส 3. อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน 15.00 เมตร หรือสะพาน หรืออาคารหรือโครงหลังคาช่วงหนึ่งเกิน 10.00 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้ 4. อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Special charactersอักขระพิเศษ
อักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (,) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
Special collectionกลุ่มทรัพยากรเฉพาะด้าน [TU Subject Heading]
Special daysวันพิเศษ [TU Subject Heading]
Special drawing rightสิทธิพิเศษถอนเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Special drawing rightsสิทธิถอนเงินพิเศษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Special current depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
special offers (phrase) บริการพิเศษ
Special Procedures (n org ) กลไกพิเศษ
special remuneration paymentเงินตอบแทนพิเศษ
Special saving depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
specialization[สเปเชียล ไล้เซชั่น] (n ) จุดประสงค์เฉพาะ (ถ้าเขียนแบบอังกฤษจะเขียนเป็น Specialisation)
speciation (n) (พืช)สายพันธุ์ใหม่
specification (vt) รายละเอียด
spectroscopy (n ) การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สเปกตรัม
spectrum (n) ความคิด วิธีการซึ่งมีหลากหลายและสัมพันธ์หรือมีผลกระทบต่อกัน (ที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เช่นวิธีแก้ปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัย)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Speak plain.กับฉันเหรอ The Man Who Would Be King (2011)
But she was very specific about your breakfast.แต่เธอค่อนข้างเคร่วครัดเรื่องมื้อเช่าของคุณมากค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Even though the two of us aren't exactly on speaking terms,ถึงหนูกับแบลร์ไม่ได้คุยกันเลย New Haven Can Wait (2008)
Miss Serena and you are still not speaking?คุณหนูไม่ได้คุยกับคุณเซรีน่าเลยหรอคะ New Haven Can Wait (2008)
I now feel compelled to give a speech.แต่ตอนนี้เหมือนรู้สึกถูกบังคับให้พูด New Haven Can Wait (2008)
Looks like we'll be spending the weekend togetherดูเหมือนว่าเรากำลังจะใช้เวลาในสุดสัปดาห์นี้ด้วยกันนะ New Haven Can Wait (2008)
Since we're not friends anymore, let me speak frankly.ในเมื่อฉันกับเธอไมได้เป็นเพ่อนกันอีกต่อไปแล้ว ฉันจะขอบอกตามตรงเลยนะ New Haven Can Wait (2008)
Spend the day with me,ได้สิ, ต้องอยู่กับหนูทั้งวัน New Haven Can Wait (2008)
You'll see that I spent the summerคุณจะเห็นว่าผมใช้เวลาว่างในช่วงซัมเมอร์ New Haven Can Wait (2008)
Before you ask, they don't speak english,แต่ก่อนที่พวกนายจะถาม, สาวๆไม่สปีค English นะ New Haven Can Wait (2008)
Man/dealer. Miss Waldorf, let her speak.ผู้ชายและพ่อค้ายา คุณWaldorf ปล่อยให้เธอพูดเอง New Haven Can Wait (2008)
Come on! (man speaks indistinctly)มาสิ New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speI'm the type who gets nervous in front of people, so I'm bad at speech making.
speMay I speak to Bill?
speHe has been speculating on his future.
speThis book is full of figure of speech.
speHe drove his sport car at full speed.
speI spent three years looking for a good director, but couldn't find one.
speEven as he was speaking, a shot rang out.
speThese specimens are divided into several categories.
speGovernment spending is getting a little out of hand.
speTom closed his speech with a beautiful song.
speDon't speak with your mouth full.
speJapanese tourists abroad are big spenders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาสน์[N] speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
บัตรแข็ง[N] privilege, See also: special privilege, Syn. บัตรเบ่ง, Thai definition: อิทธิพลหรืออำนาจ, Notes: (ปาก)
ผู้พบเห็น[N] watcher, See also: spectator, witness, Syn. ผู้พบเจอ, คนเห็น, Example: การฟาดฟันกันครั้งนี้สร้างความโกลาหลให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก, Count unit: คน
เบ่ง[V] speed, See also: accelerate, expedite, Syn. เร่ง, Example: เขาเบ่งฝีเท้าของเขาขึ้นถึงชั่วโมงละร้อยไมล์
ปั่นราคา[V] speculate, Example: ทุกวันนี้ที่ดินส่วนใหญ่ขายไม่ออก ความกังวลที่ว่าจะมีต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดิน ปั่นราคา ทำกำไร เหมือนสมัยน้าชาติคงไม่มีให้เห็นอีกแล้ว, Thai definition: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาสูงขึ้น
ปั่นหุ้น[V] speculate stock, Example: โบรกเกอร์ปั่นหุ้นให้สูงขึ้นเพื่อขายเอากำไร, Thai definition: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น
ถ.พ.[N] specific gravity, Syn. ความถ่วงจำเพาะ, Thai definition: อัตราส่วนของน้ำหนักของเทหวัตถุกับน้ำหนักของสารมาตรฐานที่มีปริมาตรเท่ากับเทหวัตถุนั้น โดยทั่วไปใช้น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 ํ ซ. เป็นสารมาตรฐาน
ศูนย์เฉพาะกิจ[N] ad hoc center, See also: special center, Example: นอกจากภาระกิจต่างๆ ที่แต่ละกองกำกับการมีหน้าที่ในแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้ว กองปราบปรามยังได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจต่างๆ ขึ้นอีกด้วย
พูดเจื้อยแจ้ว[V] speak on and on, See also: speak pleasantly and clearly, Syn. พูดจ้อยๆ, Example: คนไทยอ่านหนังสือเป็นนกแก้วนกขุนทอง คือ พูดเจื้อยแจ้วไปเรื่อยๆ ไม่มีความเข้าใจถึงสิ่งนั้น, Thai definition: พูดเสียงใสและพูดไปเรื่อยๆ (มักใช้แก่เด็กและหญิงสาว)
พูดรัว[V] speak rapidly and clearly, Ant. พูดยานคาง, Example: ยาลดความอ้วนก่อให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ทรงตัวลำบาก ม่านตาขยาย พูดรัว ปวดศีรษะ เป็นต้น, Thai definition: พูดเร็วและไม่ชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อนาคต[n.] (anākhot) EN: future ; prospect   FR: futur [m]
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อ่านสะกด[v.] (ān sakot) EN: spell   FR: épeler
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEC    S P EH1 K
SPED    S P EH1 D
SPEW    S P Y UW1
SPEY    S P EY1
SPECK    S P EH1 K
SPEER    S P IH1 R
SPEES    S P IY1 Z
SPEED    S P IY1 D
SPEAR    S P IH1 R
SPEAS    S P IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spec    (n) (s p e1 k)
sped    (v) (s p e1 d)
spew    (v) (s p y uu1)
speak    (v) (s p ii1 k)
spear    (v) (s p i@1 r)
speck    (n) (s p e1 k)
specs    (n) (s p e1 k s)
speed    (v) (s p ii1 d)
spell    (v) (s p e1 l)
spelt    (v) (s p e1 l t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ
speichern(vt) |speicherte, hat gespeichert| เก็บหรือบันทึกข้อมูล ส่วนใหญ่หมายถึงในคอมพิวเตอร์ เช่น Telefondaten dürfen zwei Jahre gespeichert werden.
Speisewagen(n) |der, pl. Speisewagen| รถเสบียง, ตู้รถไฟที่ขายอาหาร
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
specht (n) นกหัวขวาน
spekulationsobjektสิ่งของที่นำไปเล่นพนัน Wohnung ist keine Spekulationsobjekt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sperrvorspannung {f}reverse bias [Add to Longdo]
Specht {m} | Spechte {pl}woodpecker | woodpeckers [Add to Longdo]
Speck {m}bacon [Add to Longdo]
Speckle-Interferometrie {f}Speckle interferometry [Add to Longdo]
Specklemesstechnik {f}Speckle measurement [Add to Longdo]
Speckschnitte {f} | Speckschnitten {pl}rasher | rashers [Add to Longdo]
Speckschwarte {f} | Speckschwarten {pl}bacon rind | bacon rinds [Add to Longdo]
Speckseite {f} | Speckseiten {pl}flitch of bacon | flitches of bacon [Add to Longdo]
Speckstein {m}soapstone [Add to Longdo]
Spediteur {m} | Spediteure {pl}forwarding agent; forwarder | forwarding agents [Add to Longdo]
Spediteur {m} | Spediteure {pl}remover | removers [Add to Longdo]
Spediteurübernahmebescheinigung {f}Forwarding Agent's Certificate of Receipt (FCR) [Add to Longdo]
Spediteur {m}; Betreiber {m}carrier [Add to Longdo]
Spedition {f} | Speditionen {pl}forwarding agency | forwarding agencies [Add to Longdo]
Speer {m} | Speere {pl}spear | spears [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
espérer(vi vt) |j'espère, tu espères, il espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent| หวัง, คาดหวัง เช่น j'espère que...(ฉันหวังว่า...), je n'ai plus rien à espérer.
espérance(n ) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
specimen (uniq) บุคคลตัวอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等专业学校[zhōng děng zhuān yè xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] specialized middle school [Add to Longdo]
乏燃料[fá rán liào, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] spent fuel [Add to Longdo]
乏燃料储存[fá rán liào chǔ cún, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] spent fuel storage [Add to Longdo]
乏燃料棒[fá rán liào bàng, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄅㄤˋ, ] spent fuel rods [Add to Longdo]
侃侃而谈[kǎn kǎn ér tán, ㄎㄢˇ ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄊㄢˊ, / ] speak frankly with assurance [Add to Longdo]
光谱[guāng pǔ, ㄍㄨㄤ ㄆㄨˇ, / ] spectrum [Add to Longdo]
光谱仪[guāng pǔ yí, ㄍㄨㄤ ㄆㄨˇ ㄧˊ, / ] spectrometer; spectrograph [Add to Longdo]
兵贵神速[bīng guì shén sù, ㄅㄧㄥ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄙㄨˋ, / ] speed is precious in war [Add to Longdo]
冤大头[yuān dà tóu, ㄩㄢ ㄉㄚˋ ㄊㄡˊ, ] spendthrift and foolish; sb with more money than sense [Add to Longdo]
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] special detachment; commando; an armed secret agent squad [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
クロックスピード[くろっくすぴーど, kurokkusupi-do] clock speed [Add to Longdo]
クロック速度[クロックそくど, kurokku sokudo] clock speed, clock frequency, clock rate [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect [Add to Longdo]
スピーカ[すぴーか, supi-ka] speaker [Add to Longdo]
スペクトル[すぺくとる, supekutoru] spectrum (radio) [Add to Longdo]
スペクトルバンド[すぺくとるばんど, supekutorubando] spectral band [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くら, kura] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
倉庫[そうこ, souko] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
合板[ごうばん, gouban] Sperrholzplatte [Add to Longdo]
合板[ごうばん, gouban] Sperrholzplatte [Add to Longdo]
唾液[だえき, daeki] Speichel [Add to Longdo]
寄付[きふ, kifu] Spende, Beitrag [Add to Longdo]
山師[やまし, yamashi] Spekulant, Abenteurer, Scharlatan [Add to Longdo]
比重[ひじゅう, hijuu] spezifisches_Gewicht, Wichte [Add to Longdo]
特殊[とくしゅ, tokushu] spezifisch, eigentuemlich, -Sonder- [Add to Longdo]
特殊鋼[とくしゅこう, tokushukou] Spezialstahl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SPE
     Symbolic Programming Environment
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SPE
     Synergistic Processor Elements (IBM, Cell, PPE)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SPE
     Synchronous Payload Envelope
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 spe
   mockery
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top