Search result for

speichern

(80 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speichern-, *speichern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา speichern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *speichern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's how I want to remember you.in meinem Gedächnis speichernThe Human Condition II: Road to Eternity (1959)
I shall feed that into the memory banks of our computers.Die Information werde ich auch im Computer speichernInvasion of Astro-Monster (1965)
Trying the memory banks.Ich versuch's mit den DatenspeichernWhere No Man Has Gone Before (1966)
Record procedure.Vorgehensweise abspeichernMirror, Mirror (1967)
Okay, I'll repeat for your memory cells...- Ich wiederhole zum Speichern... The Andromeda Strain (1971)
Please repeat your response for our memory cells.- Bitte wiederholen zum Speichern... The Andromeda Strain (1971)
The whole ship is designed to receive and store energy.Das ganze Schiff kann Energie empfangen und speichernBeyond the Farthest Star (1973)
Cross-check this tape against Wicks and hold for any intersects.Vergleichen Sie die mit Wicks Daten und speichern Sie Gemeinsamkeiten. Three Days of the Condor (1975)
Now, each one of these holographic data banks can memorize perfectly a dozen Libraries of Congress.Jede dieser holografischen Datenbanken kann problemlos ein Dutzend Mal die Kongressbibliothek speichernDemon Seed (1977)
It can hold up to a 20-digit figure.Es kann 20-stellige Zahlen speichernDressed to Kill (1980)
You said it can carry, and it holds too?Es kann also übertragen und speichern? Ja. Dressed to Kill (1980)
After all, they are emotionally inexperienced, with only a few years... in which to store up the experiences which you and I take for granted.Außerdem sind sie nach wenigen Jahren gefühlsmäßig zu unerfahren, um Erfahrungen, die für uns selbstverständlich sind, zu speichernBlade Runner (1982)
The one in the center ties into all your computer banks.Der in der Mitte ist mit all Ihren Datenspeichern verbunden. Blue Thunder (1983)
This terminal here is hooked into every data bank that there is.Dieses Terminal ist mit allen verfüg- baren Datenspeichern verbunden. Blue Thunder (1983)
Is that someone to be put in memory?Ist das jemand, den ich speichern sollte? Runaway (1984)
He's a fair man. What makes you so smart?Und ich könnte jeden Tag eine weitere Million einspeichernTen Wheel Trouble (1985)
If the prices ever go down, I'd like to put all this on a computer someday. - Hmm.Wenn Computer erschwinglich werden, werde ich da alles speichernSteele Blushing (1985)
Bookmark itAdresse zu speichernThe Purple Rose of Cairo (1985)
And whatever the system he has used, the ability to store and pass on his knowledge, is the key to his success.Egal welches System er auch benutzte: Die Fähigkeit, Wissen zu speichern und zu übertragen, ist der Schlüssel zu seinem Erfolg. A Zed & Two Noughts (1985)
Take it easy, Damon.Wir speichern Richards Gesicht in die Datenbank. The Running Man (1987)
Okay. Dismantle all the overlays. Put the digital matte in the pixel memory storage.Das war's. Masken zerlegen und digitale Matrize abspeichernThe Running Man (1987)
We receive it all the time and save it until needed.Wir können sie auch speichern, bis wir sie brauchen. 11001001 (1988)
How can you hold the memories of 411 people, if that means every experience, every day of their life?Wie konnten Sie Erinnerungen von 411 Menschen speichern? Schon die eines einzigen Menschen sind so umfangreich. Datalore (1988)
We will save this program.Wir werden dieses Programm speichernElementary, Dear Data (1988)
Computer, save the program of the character Moriarty, then discontinue.Computer, das Programm Moriarty abspeichern und dann Ende. Elementary, Dear Data (1988)
- Memory, save current setting.- Computer, Situation abspeichernThe Big Goodbye (1988)
Custodian, Wesley Crusher's voice will be entered into the authorized file for third-level clearance.Kustos, die Stimme von Wesley Crusher bitte speichern und damit für den Zugang auf die dritte Ebene autorisieren. When the Bough Breaks (1988)
Computer, program complete. Save.Computer, diese Situation speichernWhere Silence Has Lease (1988)
When I analyzed the data from Mayol's last dive, it became apparent... that at the depths these men are diving... it is a physiological impossibility... that they can retain enough oxygen in their blood to make it to the surface.Ich habe die Daten von Mayols letztem Tauchgang analysiert. Bei solchen Tiefen kann man unmöglich genug Sauerstoff speichern, um wieder nach oben zu kommen. The Big Blue (1988)
I was gonna put all his records on computer disks.Ich wollte all seine Bücher auf Disketten speichernMidnight Run (1988)
I'd bet they're gonna charge up that magnet, and, yes, it can store enough energy to do what they said they'd do.Sie versuchen, diesen Magneten zu laden. Und darin lässt sich tatsächlich so viel Energie für ihr Vorhaben speichernEasy Target (1989)
Computer, save program.Computer, das Programm speichernBooby Trap (1989)
The highly-developed brain gives human beings the capacity to save information, relate it, process it, and understand it.Das hochentwickelte Tele-Gehirn erlaubt es, dem menschlichen Wesen Informationen zu speichern, sie in Beziehung zu setzen, zu ordnen und zu verstehen. Isle of Flowers (1989)
Just let me save this.- Muss nur was speichernLicence to Kill (1989)
Our children are more capable of absorbing information than we are... yet we insist on treating them like adorable little morons.Kinder sind uns im Speichern von Informationen weit überlegen, auch wenn wir sie wie süße, kleine Idioten behandeln. Parenthood (1989)
We are fortunate. Our intelligence section makes a habit of recording the return addresses.Glücklicherweise hat es sich unser Geheimdienst zur Angewohnheit gemacht, die Rücksendeadressen zu speichernLionheart (1990)
Save program.Programm abspeichernHollow Pursuits (1990)
Computer, file program and clear.Computerprogramm abspeichern und Ende. The Defector (1990)
Lock the firing solution into the computer.Zielansprache im Computer speichernThe Hunt for Red October (1990)
Lock solution into computer.Zielansprache speichernThe Hunt for Red October (1990)
We'll download the database in the morning.Morgen speichern wir die Daten neu ein. Second Chance (1991)
The sun heats the pebbles in the day. Then the warmth radiates during the night and the grapes ripen faster.Die Wärme, die die Steine am Tag speichern, strömt in der Nacht aus, so dass die Trauben doppelt so schnell reifen. Le mirage (1992)
He will be unsuccessful, and will store the shape in his memory banks. It will be shunted to a subroutine for further analysis.Es wird ihm nicht gelingen und er wird sie abspeichern, um sie weiter zu analysieren. I Borg (1992)
You record every second of your life.Sie speichern jede Sekunde Ihres Lebens ab. Violations (1992)
Yes, Mr. Tolar. Should I save these for later?- Mr Tolar, soll ich die speichernThe Firm (1993)
Would you like to have your phone programmed for speed dialing, ma'am?- Möchten Sie Rufnummern speichernThe Firm (1993)
So many that they have to invent ways to store them microscopically, otherwise their records would overrun all known civilisation.Deshalb werden neue Wege erfunden, um sie mikroskopisch klein zu speichern, sonst würden sie alle bekannten Zivilisationen überschwemmen. Necessary Evil (1993)
Computer, upload all probe command sequences back to probe's computer.Computer, alle Befehlssequenzen zurück in den Computer der Sonde speichernThe Forsaken (1993)
Upload all probe command sequences back to probe's computers.Alle Sonden-Befehlssequenzen in den Sondencomputer zurückspeichernThe Forsaken (1993)
I'll have to store you in memory again until I get an answer.Ich muss Sie wieder speichern, bis ich eine Antwort habe. Ship in a Bottle (1993)

German-Thai: Longdo Dictionary
speichern(vt) |speicherte, hat gespeichert| เก็บหรือบันทึกข้อมูล ส่วนใหญ่หมายถึงในคอมพิวเตอร์ เช่น Telefondaten dürfen zwei Jahre gespeichert werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dateispeichern {n}filesave [Add to Longdo]
Firmware {f} (Software in Festwertspeichern) [comp.]firmware [Add to Longdo]
Speichern {n}saving [Add to Longdo]
Zwischenspeichern {n}latching [Add to Longdo]
abspeichern; einspeichernto store; to save [Add to Longdo]
aufbewahren; speichernto store [Add to Longdo]
auflaufen; speichern; ansammeln; akkumulierento accumulate [Add to Longdo]
aufspeichernto store up [Add to Longdo]
aufspeicherndhiving [Add to Longdo]
ausspeichernto roll out [Add to Longdo]
ausspeichern; herauslesento read out [Add to Longdo]
eingeben; einspeichernto read in [Add to Longdo]
einschreiben; einspeichernto write in [Add to Longdo]
einspeichernto roll in [Add to Longdo]
gestreutes Speichernscatter write [Add to Longdo]
lagern; einlagern; speichern | lagernd; einlagernd; speichernd | gelagert; eingelagert; gespeichertto store | storing | stored [Add to Longdo]
merken; speichernto memorize; to memorise [Br.] [Add to Longdo]
(auf der Festplatte) sichern; speichern [comp.] | sichernd | gesichertto save (to disk) | saving | saved [Add to Longdo]
Wasser speicherndretentive [Add to Longdo]
umspeichern; umlagern | umspeichernd; umlagerndto restore | restoring [Add to Longdo]
vorspeichernto prestore [Add to Longdo]
zurückspeichernto resave [Add to Longdo]
zwischenspeichernto store temporarily [Add to Longdo]
zwischenspeichern; cachen [comp.] | zwischenspeichernd; cachend | zwischengespeichert; gecachedto cache | cacheing | cached [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蓄える[たくわえる, takuwaeru] aufbewahren, speichern, aufspeichern, -sparen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  speichern [ʃpaiçrn]
     memorize; saving; to accumulate; to store
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Speichern [ʃpaiçrn] (n) , s.(n )
     saving
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top