Search result for

บรรยาย

(40 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรยาย-, *บรรยาย*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรยาย    [V] describe, See also: narrate, lecture, recite, Syn. เล่า, ชี้แจง, อธิบาย, นำเสนอ, Example: ผู้ประสบเหตุกำลังบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟัง, Thai definition: ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรยาย(บันยาย, บันระยาย) ก. อธิบายเรื่องให้ฟังเป็นต้น, เล่าเรื่อง เช่น ภาพยนตร์มีอักษรไทยบรรยายกำกับไว้.
บรรยายโวหารน. สำนวนเขียนที่เป็นไปในลักษณะการชี้แจงหรืออธิบาย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
label ['เลเบิล] (vt ) บรรยาย lebel sth/sb

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilate on    [PHRV] สาธยายเกี่ยวกับ, See also: บรรยายเกี่ยวกับ
dilate upon    [PHRV] สาธยายเกี่ยวกับ, See also: บรรยายเกี่ยวกับ
do justice to    [IDM] บรรยายให้เห็นภาพ
depict    [VT] พรรณนา, See also: บรรยายให้เห็นภาพ, Syn. portray
describe    [VT] บรรยาย, See also: เล่า, พรรณนา, บอก, แถลง, ระบุ, Syn. express, harrate, report, quote
dub    [VT] พากย์, See also: บรรยาย
lecture about    [PHRV] บรรยาย, See also: สั่งสอน, ปาฐกถา
lecture on    [PHRV] บรรยาย, See also: สั่งสอน, แสดงปาฐกถา
lecture to    [PHRV] แสดงการบรรยายให้ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย), See also: บรรยายให้
lecture    [VT] บรรยาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
auditorium(ออดิโท'เรียม) n. ห้องบรรยาย,ห้องประชุม,อาคารห้องประชุม (meeting place)
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
commentator(คอม'เมินเทเทอะ) n. ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยายข่าว, Syn. critic
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
dais(เด'อิส) n. เวที,ปะรำ,ยกพื้น,แท่นบรรยาย,โต๊ะบรรยาย
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report,account,statement
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative ###A. vague

English-Thai: Nontri Dictionary
auditorium(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
caption(n) คำอธิบายภาพ,คำบรรยายภาพ,หัวข้อ
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
commentary(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,คำบรรยาย
commentator(n) ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยาย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
dais(n) เวที,แท่นยกพื้น,โต๊ะบรรยาย,ปะรำ
depict(vt) พรรณนา,อธิบาย,บรรยาย,วาดให้เห็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย,แสดงให้เห็น

German-Thai: Longdo Dictionary
beschreiben(vt) |beschrieb, hat beschrieben| อธิบาย, บรรยาย เช่น Können Sie mir ausführlich beschreiben, wie er aussieht?
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง
Vorlesung(n) |die, pl. Vorlesungen| วิชาหรือชั่วโมงบรรยาย, See also: A. das Praktikum, das Seminar,
Untertitel(n) |der, pl. Untertitel| คำบรรยายใต้ภาพ, คำแปลที่เขียนไว้ข้างล่างในภาพยนตร์

Are you satisfied with the result?

Go to Top