ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บรรยาย

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรยาย-, *บรรยาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรยาย[V] describe, See also: narrate, lecture, recite, Syn. เล่า, ชี้แจง, อธิบาย, นำเสนอ, Example: ผู้ประสบเหตุกำลังบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟัง, Thai definition: ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรยาย(บันยาย, บันระยาย) ก. อธิบายเรื่องให้ฟังเป็นต้น, เล่าเรื่อง เช่น ภาพยนตร์มีอักษรไทยบรรยายกำกับไว้.
บรรยายโวหารน. สำนวนเขียนที่เป็นไปในลักษณะการชี้แจงหรืออธิบาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know what I feel without my saying it.- ผมบรรยายเป็นคำพูดออกมาคงไม่หมด Rebecca (1940)
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย Night and Fog (1956)
No description, no image can reveal their true dimension:ไม่มีคำบรรยายใด ภาพอันใด ที่แสดงถึงภาพน่าสะพรึงอันแท้จริงได้ Night and Fog (1956)
From the bodies... Words are insufficient.ส่วนซากศพที่เหลือนั้น บรรยายด้วยคำพูดคงไม่เพียงพอ Night and Fog (1956)
I can't find the words to truly express my joy at the rekindling of our association.ผมบรรยายไม่ถูกเลย ว่าดีใจแค่ไหน ...ที่เราจะได้ร่วมงานกันอีก Blazing Saddles (1974)
Subtitles conformed by SOGTITLERบรรยายไทยโดย royrover The Road Warrior (1981)
I've been thinking about it and I don't want you to come to my lecture.ฟังฉันได้รับการคิดเกี่ยวกับมัน และฉันไม่ต้องการให้คุณมา บรรยายของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I said, I don't want you to go to my lecture.ฉันบอกว่าฉันไม่ต้องการให้คุณ ไปที่การบรรยายของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Later, I learnt the Thuggee cult was once real and did of unspeakable things.ต่อมาผมได้เรียนรู้ศาสนาทักกีครั้งหนึ่งเคยเป็นจริง และทำในสิ่งที่ไม่สามารถบรรยายได้ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
# Out where dreams come true ##ที่ที่ความฝันเป็นจริง บรรยายภาษาไทยโดย PJSOFT An American Tail (1986)
You know, I think this home video would be so much better if it had all three of my girls.บรรยายไทยโดย AA.w-inds. Full House (1987)
It intrigued Roberts, as did my description of your beauty.มันเป็นการวางแผนของโรเบิร์ต เพราะข้าบรรยายความงดงามของท่าน The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilate on[PHRV] สาธยายเกี่ยวกับ, See also: บรรยายเกี่ยวกับ
dilate upon[PHRV] สาธยายเกี่ยวกับ, See also: บรรยายเกี่ยวกับ
do justice to[IDM] บรรยายให้เห็นภาพ
depict[VT] พรรณนา, See also: บรรยายให้เห็นภาพ, Syn. portray
describe[VT] บรรยาย, See also: เล่า, พรรณนา, บอก, แถลง, ระบุ, Syn. express, harrate, report, quote
dub[VT] พากย์, See also: บรรยาย
lecture about[PHRV] บรรยาย, See also: สั่งสอน, ปาฐกถา
lecture on[PHRV] บรรยาย, See also: สั่งสอน, แสดงปาฐกถา
lecture to[PHRV] แสดงการบรรยายให้ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย), See also: บรรยายให้
lecture[VT] บรรยาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
auditorium(ออดิโท'เรียม) n. ห้องบรรยาย,ห้องประชุม,อาคารห้องประชุม (meeting place)
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
commentator(คอม'เมินเทเทอะ) n. ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยายข่าว, Syn. critic
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
dais(เด'อิส) n. เวที,ปะรำ,ยกพื้น,แท่นบรรยาย,โต๊ะบรรยาย
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report,account,statement
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative ###A. vague

English-Thai: Nontri Dictionary
auditorium(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
caption(n) คำอธิบายภาพ,คำบรรยายภาพ,หัวข้อ
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
commentary(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,คำบรรยาย
commentator(n) ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยาย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
dais(n) เวที,แท่นยกพื้น,โต๊ะบรรยาย,ปะรำ
depict(vt) พรรณนา,อธิบาย,บรรยาย,วาดให้เห็น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
label ['เลเบิล] (vt ) บรรยาย lebel sth/sb

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย,แสดงให้เห็น

German-Thai: Longdo Dictionary
beschreiben(vt) |beschrieb, hat beschrieben| อธิบาย, บรรยาย เช่น Können Sie mir ausführlich beschreiben, wie er aussieht?
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง
Vorlesung(n) |die, pl. Vorlesungen| วิชาหรือชั่วโมงบรรยาย, See also: A. das Praktikum, das Seminar,
Untertitel(n) |der, pl. Untertitel| คำบรรยายใต้ภาพ, คำแปลที่เขียนไว้ข้างล่างในภาพยนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top