Search result for

spell

(118 entries)
(0.044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spell-, *spell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spell[VT] มนตร์คาถา, See also: เสน่ห์, Syn. abracadabra, amulet
spell[N] ช่วงเวลา, See also: เวร, ระยะ, ช่วง, Syn. interval, season, term
spell[VT] อ่านสะกดคำ
speller[N] ผู้สะกดคำ
spelling[N] การสะกดคำ
spell for[PHRV] สะกดให้กับ
spell out[PHRV] สะกดทีละตัวอักษรหรือทีละคำ
spellbind[VT] ทำให้หลงใหล, See also: ทำให้ต้องมนตร์เสน่ห์, ทำให้ลุ่มหลง, Syn. enthrall
spell down[PHRV] สะกดผิดในการแข่งขัน
spellbound[ADJ] หลงใหล, See also: ต้องมนตร์, ต้องเสน่ห์, Syn. amazed, charmed, bewildered, fascinated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spell(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมาซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนตร์,เสน่ห์,อิทธิพลครอบงำ,คำสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ช่วงอากาศ,ระยะพัก spell out อ่านด้วยความลำบาก,อธิบายอย่างชัดเจน,ชี้แจง
spell checkerโปรแกรมตรวจตัวสะกดหมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการตรวจสอบตัวสะกดการันต์ของข้อความที่พิมพ์ โดยเทียบกับพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลคำ (word processing) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากนอกจากจะทักท้วงถ้าพบตัวที่สะกดผิดแล้ว ยังแสดงคำที่สะกดถูกให้ด้วย
spellbind(สเพล'ไบนดฺ) vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้หลับไหล,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
spellbound(สเพล'เบานดฺ) adj. หลงใหล,งงงวย,เคลิบเคลิ้ม,ถูกเวทมนตร์., Syn. enchanted
speller(สเพล'เลอะ) n. ผู้สะกดคำ,หนังสือสะกดคำ
spelling(สเพล'ลิง) n. การสะกดคำ,การสะกดอักษร,ตัวสะกด,อักษรสะกด., Syn. orthography
spelling been. การแข่งขันสะกดคำ spelling pronunciation การออกเสียงจากคำสะกด
breathing spelln. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
gospeller(กอส'พะเลอะ) n. ผู้อ่านหรือร้องเพลงเกี่ยวกับ gospel ในโบสถ์
misspell(มิสสเพล') vt.,vi. สะกดผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
spell(n) เสน่ห์,ระยะเวลา,อาคม,เวทมนตร์,คาถา,คำสาป
spell(vt) ทำแทน,สะกดตัว,อ่านว่า,แปลว่า
spellbound(adj) ถูกอาคม,ตะลึง,หลงใหล,ถูกเวทมนตร์,เคลิบเคลิ้ม
speller(n) หนังสือสอนการสะกด,ผู้สะกด
spelling(n) การสะกดคำ,การสะกดการันต์,ตัวสะกด
misspell(vt) สะกดตัวผิด
misspelling(n) การสะกดตัวผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spellbinderนักพูดตรึงใจผู้ฟัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spelling errorsข้อผิดในการสะกดคำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I do know a lot about spelling, so...แต่ฉันรู้ดีเกี่ยวกับการสะกดคำ และ... . Pret-a-Poor-J (2008)
Or the spell wears offหรือสะกดว่า ถอดเสื้อผ้าออก Pret-a-Poor-J (2008)
I've hit a bit of a dry spell lately, is all.ยำ่แย่ช่วงหลังๆนี่เอง Adverse Events (2008)
- Perhaps she cast a spell on you.-บางเธออาจจะใช้เวทย์มนต์กับเจ้า The Mark of Nimueh (2008)
I've never cast a spell of enchantment this powerful.ผมไม่เคยร่ายเวทย์มนต์ที่ทรงพลังขนาดนี้มาก่อน Lancelot (2008)
Maybe the spells need time to take effect.อาจต้องใช้เวลาให้มนต์ออกฤทธิ์ Le Morte d'Arthur (2008)
Spell it out, Lew. Be more specific.พูดออกมาสิ ลูว์ พูดให้ชัด ๆ The Bank Job (2008)
When you spell A.M.E.R.I.C.A, you're spelling freedom.เมือคุณ สะกด อ เ ม ริ ก า คุณสะกดคำว่า เสรีภาพ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Must I spell it out?ต้องให้ข้าอธิบายอย่างไร? The Other Boleyn Girl (2008)
"M" and "A" spells "ma," and we went to Buffalo and we saw his ma.2 ขั้นนี้ M กับ A อ่านว่า มาม้า แล้วเราก็ไปเจอมาม้าเขามาแล้ว The Love Guru (2008)
They-They spelled your name wrong.แถมเค้าสะกดชื่อคุณผิดอีกด้วย Marley & Me (2008)
/She cast the spell in Sanskrit, /an ancient language /that the Emperor did not understand.นางร่ายเวทมนตร์ภาษาสันสกฤต ภาษาเก่าแก่โบราณที่ฮ่องเต้มิอาจเข้าใจ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spellA dry spell accounts for the poor crop.
spellA long spell of rainy weather is harmful to plants.
spellApart from a few spelling mistakes, it is a good composition.
spellA spell of fine weather enabled us to get the harvest in safely.
spellCast a spell upon a person.
spellCorrect my spelling if it's wrong.
spellCould you spell it please?
spellCould you spell your name, please?
spellCould you tell me how to spell the podium of an awards ceremony? winner's stand?
spellDorgan didn't know how to spell dachshund.
spellHe could put together words from his word list, or spell out words letter by letter.
spellHe pointed out some spelling errors to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะกด[V] spell
สะกด[V] spell, Example: ผมรีบถอดเทปออกมาก่อน แล้วมาสะกดด้วยวรรณยุกต์ที่ถูกต้องภายหลัง, Thai definition: เขียนหรือบอกตัวอักษรที่ประกอบกันเป็นคำ, Notes: (เขมร)
คาถา[N] spell, See also: incantation, magic, Syn. คาถาอาคม, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: หมอผีจุดธูปกำโตบริกรรมคาถา, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
คำเสก[N] spell, See also: incantation, magic, Syn. คาถาอาคม, มนต์, คาถา, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
มนต์[N] spell, See also: incantation, formula, charm, Syn. คาถา, คำเสก, คาถาอาคม, Example: หมอผีท่องคาถาเป่ามนต์ลงในขันสามหนก่อนยกขันยาขึ้นจบเหนือศีรษะ, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
พิทยาคม[N] spell, See also: magic, Syn. เวทมนตร์, อาคม
สาป[V] bewitch, See also: spell, hex, curse, Syn. สาปสรร, Example: ถ้าใครกล่าวเท็จพระองค์จะสาปผู้นั้นให้เป็นท้องมาน, Thai definition: กล่าวคำให้ร้ายให้เป็นไปต่างๆ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อ่านสะกด[v.] (ān sakot) EN: spell   FR: épeler
โชคไม่ดี[adj.] (chōk mai dī) EN: luckless ; unlucky ; bad spell   FR: malchanceux
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
ฝนแล้ง[v.] (fonlaēng) EN: be dry ; have a dry spell   
ฝนทิ้งช่วง[X] (fon thing chūang) EN: have a dry spell   
ขยายความ[v. exp.] (khayāi khwām) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate   FR: amplifier
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
มนตร์ = มนต์[n.] (mon) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula   FR: mantra [m] ; prière [f] ; incantation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPELL    S P EH1 L
SPELLS    S P EH1 L Z
SPELLER    S P EH1 L ER0
SPELLED    S P EH1 L D
SPELLACY    S P EH1 L AH0 S IY0
SPELLERS    S P EH1 L ER0 Z
SPELLING    S P EH1 L IH0 NG
SPELLMAN    S P EH1 L M AH0 N
SPELLINGS    S P EH1 L IH0 NG Z
SPELLBOUND    S P EH1 L B AW2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spell    (v) (s p e1 l)
spells    (v) (s p e1 l z)
spelled    (v) (s p e1 l d)
speller    (n) (s p e1 l @ r)
spellers    (n) (s p e1 l @ z)
spelling    (v) (s p e1 l i ng)
spellings    (n) (s p e1 l i ng z)
spellbound    (j) (s p e1 l b au n d)
spellbinder    (n) (s p e1 l b ai n d @ r)
spellbinders    (n) (s p e1 l b ai n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtschreibhilfe {f}spell aid [Add to Longdo]
Rechtschreibprüfung {f}spell verification [Add to Longdo]
Schlechtwetterperiode {f} | Schlechtwetterperioden {pl}spell of bad weather | spells of bad weather [Add to Longdo]
bezaubert {adj}spell bound [Add to Longdo]
bindetspell binds [Add to Longdo]
fesselndspell binding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありがと(ik)[, arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting) [Add to Longdo]
こんばんわ(ik)[, konbanwa (ik)] (int) (misspelling of こんばんは) (See 今晩は) good evening [Add to Longdo]
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
キロメーター[, kirome-ta-] (n) kilometer (mis-spelling) (kilometre) [Add to Longdo]
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells [Add to Longdo]
スペリング[, superingu] (n) spelling [Add to Longdo]
スペリングコンテスト[, superingukontesuto] (n) spelling bee [Add to Longdo]
スペル[, superu] (n) (abbr) (See スペリング) spelling; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼字[pīn zì, ㄆㄧㄣ ㄗˋ, ] spelling [Add to Longdo]
拼法[pīn fǎ, ㄆㄧㄣ ㄈㄚˇ, ] spelling; orthography [Add to Longdo]
斯佩林[sī pèi lín, ㄙ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Spelling (e.g. Spelling Entertainment Group) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spell \Spell\, n. [OE. speld, AS. speld a spill to light a
   candle with; akin to D. speld a pin, OD. spelle, G. spalten
   to split, OHG. spaltan, MHG. spelte a splinter, Icel. spjald
   a square tablet, Goth. spilda a writing tablet. Cf.
   {Spill}splinter, roll of paper, {Spell} to tell the letters
   of.]
   A spelk, or splinter. [Obs.] --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spell \Spell\, v. t. [imp. & p. p. {Spelled}; p. pr. & vb. n.
   {Spelling}.] [AS. spelian to supply another's place.]
   To supply the place of for a time; to take the turn of, at
   work; to relieve; as, to spell the helmsman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spell \Spell\, n.[AS. spell a saying, tale, speech; akin to OS.
   & OHG. spel, Icel. spjall,Goth. spill. Cf. {Gospel}, {Spell}
   to tell the letters of.]
   1. A story; a tale. [Obs.] "Hearken to my spell." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A stanza, verse, or phrase supposed to be endowed with
    magical power; an incantation; hence, any charm.
    [1913 Webster]
 
       Start not; her actions shall be holy as
       You hear my spell is lawful.     --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spell \Spell\, n.
   1. The relief of one person by another in any piece of work
    or watching; also, a turn at work which is carried on by
    one person or gang relieving another; as, a spell at the
    pumps; a spell at the masthead.
    [1913 Webster]
 
       A spell at the wheel is called a trick. --Ham. Nav.
                          Encyc.
    [1913 Webster]
 
   2. The time during which one person or gang works until
    relieved; hence, any relatively short period of time,
    whether a few hours, days, or weeks.
    [1913 Webster]
 
       Nothing new has happened in this quarter, except the
       setting in of a severe spell of cold weather.
                          --Washington.
    [1913 Webster]
 
   3. One of two or more persons or gangs who work by spells.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
       Their toil is so extreme that they can not endure it
       above four hours in a day, but are succeeded by
       spells.                --Garew.
    [1913 Webster]
 
   4. A gratuitous helping forward of another's work; as, a
    logging spell. [Local, U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spell \Spell\, v. t. [imp. & p. p. {Spelled}or {Spelt}; p. pr. &
   vb. n. {Spelling}.] [OE. spellen, spellien, tell, relate, AS.
   spellian, fr. spell a saying, tale; akin to MHG. spellen to
   relate, Goth. spill?n.e {Spell} a tale. In sense 4 and those
   following, OE. spellen, perhaps originally a different word,
   and from or influenced by spell a splinter, from the use of a
   piece of wood to point to the letters in schools: cf. D.
   spellen to spell. Cf. {Spell} splinter.]
   1. To tell; to relate; to teach. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Might I that legend find,
       By fairies spelt in mystic rhymes.  --T. Warton.
    [1913 Webster]
 
   2. To put under the influence of a spell; to affect by a
    spell; to bewitch; to fascinate; to charm. "Spelled with
    words of power." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He was much spelled with Eleanor Talbot. --Sir G.
                          Buck.
    [1913 Webster]
 
   3. To constitute; to measure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The Saxon heptarchy, when seven kings put together
       did spell but one in effect.     --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. To tell or name in their proper order letters of, as a
    word; to write or print in order the letters of, esp. the
    proper letters; to form, as words, by correct orthography.
    [1913 Webster]
 
       The word "satire" ought to be spelled with i, and
       not with y.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To discover by characters or marks; to read with
    difficulty; -- usually with out; as, to spell out the
    sense of an author; to spell out a verse in the Bible.
    [1913 Webster]
 
       To spell out a God in the works of creation.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
       To sit spelling and observing divine justice upon
       every accident.            --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spell \Spell\, v. i.
   1. To form words with letters, esp. with the proper letters,
    either orally or in writing.
    [1913 Webster]
 
       When what small knowledge was, in them did dwell,
       And he a god, who could but read or spell. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To study by noting characters; to gain knowledge or learn
    the meaning of anything, by study. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Where I may sit and rightly spell
       Of every star that heaven doth shew,
       And every herb that sips the dew.   --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spell
   n 1: a psychological state induced by (or as if induced by) a
      magical incantation [syn: {enchantment}, {spell}, {trance}]
   2: a time for working (after which you will be relieved by
     someone else); "it's my go"; "a spell of work" [syn: {go},
     {spell}, {tour}, {turn}]
   3: a period of indeterminate length (usually short) marked by
     some action or condition; "he was here for a little while";
     "I need to rest for a piece"; "a spell of good weather"; "a
     patch of bad weather" [syn: {while}, {piece}, {spell},
     {patch}]
   4: a verbal formula believed to have magical force; "he
     whispered a spell as he moved his hands"; "inscribed around
     its base is a charm in Balinese" [syn: {spell}, {magic
     spell}, {magical spell}, {charm}]
   v 1: orally recite the letters of or give the spelling of; "How
      do you spell this word?" "We had to spell out our names for
      the police officer" [syn: {spell}, {spell out}]
   2: indicate or signify; "I'm afraid this spells trouble!" [syn:
     {spell}, {import}]
   3: write or name the letters that comprise the conventionally
     accepted form of (a word or part of a word); "He spelled the
     word wrong in this letter" [syn: {spell}, {write}]
   4: relieve (someone) from work by taking a turn; "She spelled
     her husband at the wheel"
   5: place under a spell [ant: {unspell}]
   6: take turns working; "the workers spell every four hours"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 spell
  n.
 
   Syn. {incantation}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top