Search result for

spedition

(59 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spedition-, *spedition*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spedition มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spedition*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In 1965, he founded a trucking firm in southwest France.Gründete '65 eine große Speditionsfirma im Südwesten, die sehr gut floriert. 3 hommes à abattre (1980)
[Man] Well, I think we should get some artillery... and take care of our own business.CALLEY SON WERKSTATT SPEDITION Ich finde, wir sollten uns bewaffnen und die Sache selbst in die Hand nehmen. Knight Moves (1983)
I've had discussions with several large trucking firms, But I would prefer to deal with independents whenever it is possible.Ich habe mich schon mit mehreren großen Speditionsfirmen unterhalten, aber ich würde, wenn möglich, lieber mit unabhängigen Firmen arbeiten. Knight Moves (1983)
Control of warehouses and transportation.Lagerhäuser und Spedition zu beherrschen. Und Volker? Knight Moves (1983)
"Calley Family Garage and Trucking.""Familie Calley Garage und Spedition." Ich gratuliere! Knight Moves (1983)
[Laughs] Congratulations.CALLEY FAMILIE GARAGE SPEDITION Knight Moves (1983)
That's his trucking company.Das ist seine SpeditionThe Pope of Greenwich Village (1984)
So basically, Jimmy, my business is video game arcades laundry, cigarette machines and trucking.Also, Jimmy, ich mache Geschäfte mit Spielhöllen Wäschereien, Zigarettenautomaten und Speditionen. Sixteen Candles (1984)
You tell the trucking company that we have to service our customers.Sie sagen der Spedition, dass wir unsere Kunden bedienen müssen. The Secret of My Success (1987)
He worked at Ludwig's Shipping.Er war bei der Ludwig-SpeditionThe Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
The movers left my couch in front of the house, and I have a job interview.Die Spedition hat mein Sofa vor die Tür gestellt, und ich habe einen Termin. Do Ya Think I'm Sexy (1990)
Not unlike this morone in the brown 18 wheeler from Rubio moving and hauling.Durch Penner wie den in seinem braunen 5-Achser von der Spedition Rubio. Air America (1990)
The McTeague Scrap Metal Company comprising scrap yards, trucking...Die McTeague Altmetall-Firma. bestehend aus - Schrottplätzen, Spedition... Greedy (1994)
E R Interstate Trucking.E R Interstate SpeditionThe Paper (1994)
Trucking business must be pretty good.Speditionen haben wohl gerade Hochkonjunktur. The Peacemaker (1997)
You're the head of transportation, right?Sie sind der Chef der Speditionsabteilung? The Peacemaker (1997)
I need the trucking invoices for the last seven days.Ich brauche die Speditions- rechnungen der letzten sieben Tage. The Peacemaker (1997)
It's a forwarding agency.Das ist eine Spedition. Da arbeitet sonst niemand um diese Zeit. 23 (1998)
Fisher Agency... Got it.- Spedition "Fischer", ich hab es gefunden. 23 (1998)
Fisher Forwarding Agency.Spedition Fischer. Guten Abend. 23 (1998)
Works at Bekins.Bei einer SpeditionBrokedown Palace (1999)
Do you realize in the next year or two at the outside Mexican trucking companies... are gonna be able to go from the States to Mexico and back again... with the same freedom as U.P.S., D.H.L., FedEx?In maximal 2 Jahren sind mexikanische Speditionen imstande, zwischen den USA und Mexiko zu pendeln, und zwar ebenso problemlos wie UPS, DHL oder FedEx. Traffic (2000)
That's Sydney Potter, Only the third biggest trucking outfit in the state.Der Chef von BuyRite-Transport, der drittgrößten Spedition im Staate. The Family Man (2000)
Sales are up almost 20 percent and we just landed a major trucking companyEin um 20 Prozent besseres 1. Quartal, und wir haben eine große Spedition als Kunden gewonnen. The Family Man (2000)
And some regional trucking company account to a multi-billion-dollar merger.Und die Spedition ist nichts im Vergleich zu einer Milliarden-Fusion. Nein, nein... ich hab nichts gegen das Reifengeschäft. The Family Man (2000)
What ?Sind Sie von der Speditionsfirma? The Family Man (2000)
I'd like to check the status of a shipping order.Ich möchte den Status eines Speditionsauftrags nachfragen. Trading Places (2002)
Just call Adams Fine Art Movers.Ruf Adams Kunstspedition an. Pilot (2004)
Our company is pleased to work with you.Unsere Firma freut sich darauf, mit Ihrer Spedition zu kooperieren. The Remaker (2005)
He was once a real estate tycoon, he was king of the cyber universe, and now he's an office boy at a trucking firm.Er war mal ein Immobilien-Hai. Er war der König des Cyberspace. Und jetzt ist er Laufbursche bei einer SpeditionTime to Murder and Create (2006)
Tiger trucking.Tiger SpeditionMr. Monk Meets His Dad (2006)
Tiger trucking.Tiger SpeditionMr. Monk Meets His Dad (2006)
Yes, I'm going to have the movers bring them to you next week.Die Spedition bringt sie dir nächste Woche. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Everything's automated these days, so I just hacked into the shipping company's server and swapped a few numbers around so the package came to me.Alles ist heutzutage automatisiert, also hackte ich mich in den Server der Spedition ein und veränderte einfach nur den Zahlen-Code, damit das Paket zu mir kommt. Law Abiding Citizen (2009)
My mom worked in a shipping company and moved to Reutlingen with her boyfriend.Meine Mutter hat bei ner Spedition gearbeitet. Und ist vorletztes Jahr mit ihrem neuen Freund nach Reutlingen gezogen. Run If You Can (2010)
- No, no, it's okay -- I was just telling Hank here How we work undercover for one of the shipping companies.Ich habe Hank gerade erzählt, dass wir verdeckt für eine Spedition arbeiten. Made Man (2010)
Oh, that's us -- undercover shipping people.Oh, das sind wir... verdeckte Speditionsleute. Ja, welche... Made Man (2010)
Mr. Lenz is the sole ruler of his flourishing shipping company. He wants to collect from the fraudulent insurance claim, and make money smuggling cigarettes at the same time.Herr Lenz, Alleinherrscher in seiner florierenden Speditionsfirma, will jeweils den vermeintlichen Versicherungsschaden mitkassieren und gleichzeitig am Zigarettenschmuggel verdienen. Nur ehrliche Liebe ist gute Liebe (2010)
Well, she'll be better when her Powerball numbers come up, and Allied Shippers can kiss her fine black ass.Sie wird sich besser fühlen, wenn bei Powerball (Lotterie) ihre Zahlen gezogen werden,... und Allied Shippers (Speditionsfirma) kann dann ihren zarten, schwarzen Arsch küssen. Casey Casden (2011)
I started off in the shipping department. I put myself through night school,Dann war ich bei einer Spedition und ging zur Abendschule. Ratking (2011)
Your things will be stored at the removal company.Und zwar werden die Sachen eingelagert bei der SpeditionHut in the Woods (2011)
I notice him, which I would have forgotten except an hour later he's where we're following a lead.Ich erkenne ihn, ich hätte ihn vergessen, er war aber eine Stunde später bei einer Spedition, wo wir eine Spur verfolgten. Only You (2013)
You control 40% of the U.S. radio stations, corn production, interstate trucking, and that's just the tip of the iceberg.Sie kontrollieren 40 % der U.S. Radiostationen, der Getreideproduktion, der internationalen Speditionen, und das ist bloß die Spitze des Eisbergs. Conflict of Interest (2013)
Trucking company he works for has contracts with the Bureau of Engraving and Printing.Die Speditionsfirma für die er arbeitet, hat einen Vertrag mit dem Bureau of Engraving and Printing. General Ludd (No. 109) (2013)
How much is Horlbeck moving by his trucking company?Wie viel transportiert Horlbeck mit dieser Speditionsfirma? General Ludd (No. 109) (2013)
We'll give him a no-show at the trucking firm.Er bekommt eine Scheinstelle bei der SpeditionBad Country (2014)
Yeah, trucking company's doing super.Ja, mit der Spedition läuft's super. The Crocodile's Dilemma (2014)
Hess that owns the trucking company?Der Hess, dem die Spedition gehört? The Crocodile's Dilemma (2014)
Sam Hess, you know, owns the truck depot over on winslow.Sam Hess, du weißt schon, er besitzt die Spedition drüben in Winslow The Crocodile's Dilemma (2014)
No labor BS, no skirmishes with other trucking concerns.Kein Gewerkschafts-Bullshit, keine Scharmützel mit anderen Speditionen. The Rooster Prince (2014)

German-Thai: Longdo Dictionary
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftfrachtspedition {f}air freight forwarding [Add to Longdo]
Spedition {f} | Speditionen {pl}forwarding agency | forwarding agencies [Add to Longdo]
Transport {m}; Spedition {f}conveyance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出荷[しゅっか, shukka] Absenden, Spedition, Verschiffung [Add to Longdo]
運送[うんそう, unsou] Transport, Befoerderung, Spedition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Spedition [ʃpeːdiːtsiːoːn] (n) , s.(f )
     conveyance; forwarding agency
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top