ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spearmint

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spearmint-, *spearmint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spearmint[N] สมุนไพรตระกูลมิ้นท์กลิ่นหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spearmint(สเพียร์'มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It pains me we live in a world... where nobody's heard of Spearmint.มันทำให้ผมเจ็บปวดจริงๆที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่... ไม่มีใครเคยได้ยินวง สเปียร์มินต์ 500 Days of Summer (2009)
Mm, spearmint okay? - Yeah, fine.อืม Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
For example, I smell freshly mown grass, and new parchment, and spearmint toothpaste.ยกตัวอย่างเช่น -ฉันได้กลิ่น หญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And you should see the spearmint rhino.นายน่าจะเห็นคลับสเปียร์มินท์ไรโน่ Hammer of the Gods (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint   FR: menthe [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spearmint    (n) spˈɪəʳmɪnt (s p i@1 m i n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オランダ薄荷[オランダはっか;オランダハッカ, oranda hakka ; orandahakka] (n) (uk) (See スペアミント) spearmint (Mentha spicata) [Add to Longdo]
スペアミント[, supeaminto] (n) spearmint [Add to Longdo]
薄荷[はっか;はか(ok);ハッカ, hakka ; haka (ok); hakka] (n) (1) (uk) mint (e.g. peppermint, spearmint, etc.); (2) (uk) Japanese peppermint (Mentha arvensis var. piperascens) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spearmint \Spear"mint`\, n. [So named from its spiry, not
   capitate, inflorescence. --Dr. Prior.] (Bot.)
   A species of mint ({Mentha viridis}) growing in moist soil.
   It vields an aromatic oil. See {Mint}, and {Mentha}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\ (m[i^]nt), n. [AS. minte, fr. L. mentha, Gr. mi`nqa,
   mi`nqh.] (Bot.)
   The name of several aromatic labiate plants, mostly of the
   genus {Mentha}, yielding odoriferous essential oils by
   distillation. See {Mentha}.
   [1913 Webster]
 
   Note:
 
   {Corn mint} is {Mentha arvensis}.
 
   {Horsemint} is {Mentha sylvestris}, and in the United States
    {Monarda punctata}, which differs from the true mints in
    several respects.
 
   {Mountain mint} is any species of the related genus
    {Pycnanthemum}, common in North America.
 
   {Peppermint} is {Mentha piperita}.
 
   {Spearmint} is {Mentha viridis}.
 
   {Water mint} is {Mentha aquatica}.
    [1913 Webster]
 
   {Mint camphor}. (Chem.) See {Menthol}.
 
   {Mint julep}. See {Julep}.
 
   {Mint sauce}, a sauce flavored with spearmint, for meats.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spearmint
   n 1: common garden herb having clusters of small purplish
      flowers and yielding an oil used as a flavoring [syn:
      {spearmint}, {Mentha spicata}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top