ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

specialist

S P EH1 SH AH0 L IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specialist-, *specialist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
specialist(n) ผู้ชำนาญเฉพาะทาง, See also: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ, Syn. expert, devotee, master, scholar, Ant. amateur, novice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
specialist(สเพช'ชะลิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญการ, ผู้ชำนาญเฉพาะทาง, ผู้ชำนาญพิเศษ., See also: specialistic adj.
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้ชำนาญการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
specialist๑. แพทย์เฉพาะทาง๒. ผู้ชำนาญเฉพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specialistผู้ชำนัญพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specialistผู้ชำนัญพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specialists ; Specialties and specialistผู้ชำนาญการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์ Rebecca (1940)
Janet Tokada, this is Jack Hall. Janet's a hurricane specialist with NASA.เจเน็ต โทคาดะ นี่คือ แจ็คฮอลล์ เป็นผู้เชียวชาญด้านเฮอร์ริเคนของนาซ่า The Day After Tomorrow (2004)
But one of my parishioners told me about a specialist they brought in.แต่ว่าลูกศิษย์ของพ่อคนนึงบอกว่า เกี่ยวกับเชี่ยวชาญ.. Bandidas (2006)
so, you -- one of the most cautious and precise forensic specialists i've had the pleasure to work with -- you performed bloodwork that directly led to rodrigo walking free.ดังนั้นคุณ นิติเวชผู้เชี่ยวชาญที่ระวังและแม่นยำมากที่สุด ที่ผมยินดีที่ได้ร่วมงานด้วย คุณกลับรายงานผลเลือด Morning Comes (2007)
- This is Specialist Deerfield's father.-นี่ พ่อของเดียร์ฟิลด์ In the Valley of Elah (2007)
This is Specialist Deerfield's dad. We've come to look at his bunk.นี่พ่อของเดียร์ฟิลด์ เรามาดูห้องเขา In the Valley of Elah (2007)
Now that his specialists have a course of treatment, they're hopeful.Now that his specialists have a course of treatment, they're hopeful. Page Turner (2008)
But Vargo was a specialist in the Middle East.แต่วีโกร์เป็นจนท.พิเศษในตะวันออกกลาง. Last Man Standing (2008)
Vargo was a specialist in Israel.วาร์โก้เป็นจนท.พิเศษที่อิสราเอล. Last Man Standing (2008)
You need a specialist to remove those kind of warts.คุณต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะเอาหูดพวกนั้นออก Dying Changes Everything (2008)
Madam Secretary, we brought in several specialists to analyze the tissue samples we harvested from the being.ท่านรัฐมนตรี เราได้นำผู้เชี่ยวชาญทุกสาขามา ทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต The Day the Earth Stood Still (2008)
One of your specialists to sharpen the videoมืออาชีพของนายคนนึงมาช่วยปรับวีดีโอให้ชัด Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specialistA specialist has his own strength.
specialistEven specialists do not understand this incredible accident.
specialistHe enjoys a good reputation as a specialist in brain surgery.
specialistHe has excellent techniques which would outdo a specialist.
specialistHer doctor wants to refer her to a specialist.
specialistThe specialist predicts international tension will build up.
specialistWe regard Dr. Brown as the best heart specialist in the United States.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอตทัคคะ(n) specialist, See also: expert, master, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ, Notes: (บาลี)
ช่างผู้ชำนาญ(n) specialist, See also: expert, Example: เขาเป็นช่างผู้ชำนาญ ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่สามารถสูญเสียไปได้เลย, Count Unit: คน
ชำนัญพิเศษ(n) expert, See also: specialist, master, Syn. ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, Example: ผู้ชำนัญพิเศษสาขานิเวศน์วิทยากำลังอภิปรายอยู่, Count Unit: คน, Thai Definition: เรียกนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะว่า ผู้ชำนัญพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญพิเศษ[chamnanphisēt] (n, exp) EN: expert ; specialist ; master  FR: expert [ m ]
เอตทัคคะ[ētathakkha] (n) EN: specialist ; expert ; master  FR: expert [ m ] ; spécialiste [ m ]
หมอ[mø] (n) EN: expert ; master ; specialist  FR: expert [ m ] ; spécialiste [ m ]
หมอเฉพาะโรค[mø chaphǿ rōk] (n, exp) FR: médecin spécialiste [ m ] ; spécialiste [ m ]
หมอตา[møtā] (n) EN: oculist ; eye doctor ; eye specialist  FR: oculiste [ m, f ] ; ophtalmologue [ m, f ] ; spécialiste de la vue [ m, f ]
นัก[nak] (n) EN: expert ; devotee  FR: expert [ m ] ; spécialiste [ m ] ; passionné [ m ] ; fana [ m ] (fam.)
นักวิชาการ[nakwichākān] (n) EN: technocrat ; specialist  FR: spécialiste [ m ]
นักวิชาการด้าน...[nakwichākān dān …] (n, exp) FR: spécialiste en … [ m ]
แผนกหูคอจมูก[phanaēk hū khø _ja_mūk] (n) EN: ENT specialist  FR: ORL [ f ] ; o.r.l. [ f ] ; oto-rhino-laryngologie [ f ]
ผู้ชำนาญ[phūchamnān] (n) EN: expert ; person skilled in ; specialist ; experienced person  FR: expert [ m ] ; personne d'expérience [ f ] ; adepte [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPECIALIST S P EH1 SH AH0 L IH0 S T
SPECIALISTS S P EH1 SH AH0 L IH0 S T S
SPECIALISTS' S P EH1 SH AH0 L IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specialist (n) spˈɛʃəlɪst (s p e1 sh @ l i s t)
specialists (n) spˈɛʃəlɪsts (s p e1 sh @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专门[zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] specialist; specialized; customized #1,560 [Add to Longdo]
专人[zhuān rén, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˊ, / ] specialist; person appointed for specific task #10,114 [Add to Longdo]
专门机构[zhuān mén jī gòu, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] specialist organization #32,933 [Add to Longdo]
专门家[zhuān mén jiā, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄚ, / ] specialist #114,448 [Add to Longdo]
专司[zhuān sī, ㄓㄨㄢ ㄙ, / ] specialist (responsible some task) [Add to Longdo]
专门人员[zhuān mén rén yuán, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] specialist; specialized staff [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachpresse { f }specialist publications [Add to Longdo]
Spezialgeschäft { n }specialist shop [Add to Longdo]
Spezialist { m } | Spezialist sein inspecialist | to specialize in [Add to Longdo]
fachlich { adj } | fachliches Wissenspecialist | specialist knowledge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n, suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) #908 [Add to Longdo]
専属[せんぞく, senzoku] (n, vs) exclusive; attached to; specialist; (P) #6,575 [Add to Longdo]
専門医[せんもんい, senmon'i] (n) medical specialist; (P) #16,755 [Add to Longdo]
スペシャリスト[supesharisuto] (n) specialist; (P) #18,913 [Add to Longdo]
ペイロードスペシャリスト[peiro-dosupesharisuto] (n) payload specialist [Add to Longdo]
マルチスペシャリスト[maruchisupesharisuto] (n) multispecialist [Add to Longdo]
リフォームインストラクター[rifo-muinsutorakuta-] (n) renovation specialist (wasei [Add to Longdo]
眼科医[がんかい, gankai] (n) ophthalmologist; eye specialist; (P) [Add to Longdo]
紺屋の白袴[こうやのしろばかま, kouyanoshirobakama] (exp) specialists often fail to apply their skills to themselves; The dyer wears white [Add to Longdo]
歯内療法専門医[しないりょうほうせんもんい, shinairyouhousenmon'i] (n) endodontist; root-canal specialist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Specialist \Spe"cial*ist\, n.
   One who devotes himself to some specialty; as, a medical
   specialist, one who devotes himself to diseases of particular
   parts of the body, as the eye, the ear, the nerves, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specialist
   n 1: an expert who is devoted to one occupation or branch of
      learning [syn: {specialist}, {specializer}, {specialiser}]
      [ant: {Renaissance man}, {generalist}]
   2: practices one branch of medicine [syn: {specialist}, {medical
     specialist}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 specialist /speʃalist/
  expert; specialist

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top