Search result for

specialist

(70 entries)
(0.0462 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specialist-, *specialist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
specialist[N] ผู้ชำนาญเฉพาะทาง, See also: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ, Syn. expert, devotee, master, scholar, Ant. amateur, novice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
specialist(สเพช'ชะลิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการ,ผู้ชำนาญเฉพาะทาง,ผู้ชำนาญพิเศษ., See also: specialistic adj.
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญพิเศษ,ผู้ชำนาญการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
specialist๑. แพทย์เฉพาะทาง๒. ผู้ชำนาญเฉพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specialistผู้ชำนัญพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specialistผู้ชำนัญพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specialists ; Specialties and specialistผู้ชำนาญการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Samuel Irons, Engineering Specialist.แซมมวล ไอร่อน ผมอยู่ฝ่ายวิศวะ Dead Space: Downfall (2008)
To seeing 16 more specialists.จากการไปพบ ผู้เชี่ยวชาญมา 16 คน Last Resort (2008)
You need a specialist to remove those kind of warts.คุณต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะเอาหูดพวกนั้นออก Dying Changes Everything (2008)
But your vision itself isn't the issue, Because you were blind so long so I'm going to refer you a specialist.ฉันหนาว ดังนั้นหมอจะส่งเธอไปพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง paul faulkner จะช่วยคุณ The Eye (2008)
The Army's brought in specialists.ทางเราได้เตรียมผู้เชี้ยวชาญไว้แล้ว Day of the Dead (2008)
"Dr; earl W; Tarr, child specialist, examined waiter collinsด๊อกเตอร์ เอิร์ล ทาร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็ก ได้ทำการตรวจสภาพร่างกายของวอลเตอร์ คอลลิน Changeling (2008)
Madam Secretary, we brought in several specialists to analyze the tissue samples we harvested from the being.ท่านรัฐมนตรี เราได้นำผู้เชี่ยวชาญทุกสาขามา ทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต The Day the Earth Stood Still (2008)
One of your specialists to sharpen the videoมืออาชีพของนายคนนึงมาช่วยปรับวีดีโอให้ชัด Safe and Sound (2008)
Weapons specialist, jet qualified.อันดับ 2 ในกองพัน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ สอบผ่านเครื่องเจ๊ท G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Ned will be given a seat and find one of our transition specialists waiting.เนดจะได้รับการจัดที่นั่งให้ เพื่อให้มาพบกับ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษคนใดคนหนึ่งของเราที่รอเขาอยู่ Up in the Air (2009)
Notice the lab coat. We know a specialist who would like to try out a theory.เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่คนหนึ่ง ที่อยากจะพิสูจน์ทฤษฏีอะไรหน่อย Sex and Violence (2009)
This is Uriel. A specialist.นี่คือยูริเอล เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ On the Head of a Pin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specialistA specialist has his own strength.
specialistEven specialists do not understand this incredible accident.
specialistHe enjoys a good reputation as a specialist in brain surgery.
specialistHe has excellent techniques which would outdo a specialist.
specialistHer doctor wants to refer her to a specialist.
specialistThe specialist predicts international tension will build up.
specialistWe regard Dr. Brown as the best heart specialist in the United States.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอตทัคคะ[N] specialist, See also: expert, master, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ, Notes: (บาลี)
ช่างผู้ชำนาญ[N] specialist, See also: expert, Example: เขาเป็นช่างผู้ชำนาญ ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่สามารถสูญเสียไปได้เลย, Count unit: คน
ชำนัญพิเศษ[N] expert, See also: specialist, master, Syn. ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, Example: ผู้ชำนัญพิเศษสาขานิเวศน์วิทยากำลังอภิปรายอยู่, Count unit: คน, Thai definition: เรียกนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะว่า ผู้ชำนัญพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (chamnanphisēt) EN: expert ; specialist ; master   FR: expert [m]
เอตทัคคะ[n.] (ētathakkha) EN: specialist ; expert ; master   FR: expert [m] ; spécialiste [m]
หมอ[n.] (mø) EN: expert ; master ; specialist   FR: expert [m] ; spécialiste [m]
หมอเฉพาะโรค[n. exp.] (mø chaphǿ rōk) FR: médecin spécialiste [m] ; spécialiste [m]
หมอตา[n.] (møtā) EN: oculist ; eye doctor ; eye specialist   FR: oculiste [m, f] ; ophtalmologue [m, f] ; spécialiste de la vue [m, f]
นัก[n.] (nak) EN: expert ; devotee   FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; passionné [m] ; fana [m] (fam.)
นักวิชาการ[n.] (nakwichākān) EN: technocrat ; specialist   FR: spécialiste [m]
นักวิชาการด้าน...[n. exp.] (nakwichākān dān …) FR: spécialiste en … [m]
แผนกหูคอจมูก[n.] (phanaēk hū khø _ja_mūk) EN: ENT specialist   FR: ORL [f] ; o.r.l. [f] ; oto-rhino-laryngologie [f]
ผู้ชำนาญ[n.] (phūchamnān) EN: expert ; person skilled in ; specialist ; experienced person   FR: expert [m] ; personne d'expérience [f] ; adepte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECIALIST    S P EH1 SH AH0 L AH0 S T
SPECIALISTS    S P EH1 SH AH0 L AH0 S T S
SPECIALISTS    S P EH1 SH AH0 L AH0 S S
SPECIALISTS    S P EH1 SH AH0 L AH0 S
SPECIALISTS'    S P EH1 SH AH0 L AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specialist    (n) (s p e1 sh @ l i s t)
specialists    (n) (s p e1 sh @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachpresse {f}specialist publications [Add to Longdo]
Spezialgeschäft {n}specialist shop [Add to Longdo]
Spezialist {m} | Spezialist sein inspecialist | to specialize in [Add to Longdo]
fachlich {adj} | fachliches Wissenspecialist | specialist knowledge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペシャリスト[, supesharisuto] (n) specialist; (P) [Add to Longdo]
ペイロードスペシャリスト[, peiro-dosupesharisuto] (n) payload specialist [Add to Longdo]
マルチスペシャリスト[, maruchisupesharisuto] (n) multispecialist [Add to Longdo]
リフォームインストラクター[, rifo-muinsutorakuta-] (n) renovation specialist (wasei [Add to Longdo]
眼科医[がんかい, gankai] (n) ophthalmologist; eye specialist; (P) [Add to Longdo]
紺屋の白袴[こうやのしろばかま, kouyanoshirobakama] (exp) specialists often fail to apply their skills to themselves; The dyer wears white [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n,suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) [Add to Longdo]
歯内療法専門医[しないりょうほうせんもんい, shinairyouhousenmon'i] (n) endodontist; root-canal specialist [Add to Longdo]
耳鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] (n) ear, nose and throat specialist [Add to Longdo]
心臓専門医[しんぞうせんもんい, shinzousenmon'i] (n) cardiologist; heart specialist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专人[zhuān rén, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˊ, / ] specialist; person appointed for specific task [Add to Longdo]
专司[zhuān sī, ㄓㄨㄢ ㄙ, / ] specialist (responsible some task) [Add to Longdo]
专门[zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] specialist; specialized; customized [Add to Longdo]
专门人员[zhuān mén rén yuán, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] specialist; specialized staff [Add to Longdo]
专门家[zhuān mén jiā, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄚ, / ] specialist [Add to Longdo]
专门机构[zhuān mén jī gòu, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] specialist organization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Specialist \Spe"cial*ist\, n.
   One who devotes himself to some specialty; as, a medical
   specialist, one who devotes himself to diseases of particular
   parts of the body, as the eye, the ear, the nerves, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specialist
   n 1: an expert who is devoted to one occupation or branch of
      learning [syn: {specialist}, {specializer}, {specialiser}]
      [ant: {Renaissance man}, {generalist}]
   2: practices one branch of medicine [syn: {specialist}, {medical
     specialist}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 specialist [speʃalist]
   expert; specialist
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top