ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spew

S P Y UW1   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spew-, *spew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spew[VI] อาเจียน
spewer[N] คนอาเจียน
spew up[PHRV] อาเจียนออกมา, See also: ขย้อนออกมา, Syn. spue up
spew out[PHRV] พ่นออก, See also: คายออก, Syn. spue out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spew(สพิว) vt.,vi.,n. (สิ่งที่) อาเจียน,สำรอก,พ่น,คาย, Syn. spue,issue,come forth,emerge

English-Thai: Nontri Dictionary
spew(vi) คาย,อาเจียน,พ่น,สำรอก,ทิ้งขว้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That blockage will rupture your intestines, spew sewage throughout your body.การอุดตันนั้นจะทำให้ ลำไส้ของคุณแตก และของเสียในลำไส้ก็จะกระจายออกไป ในร่างกายของคุณ The Itch (2008)
You can spew as much venom as you want.แม่จะปากเสียแค่ไหนก็ได้ New World in My View (2009)
Didn't spew bodily fluids all over the place.ที่ไม่พ่นน้ำในร่างกาย ออกมาทั่วไปหมด The Curious Case of Dean Winchester (2009)
For that, I'll spew on Volkoff and Frosty the Snow Bitch.ฉันเปิดโปงวอลคอฟกับนังแสบฟรอสตี้ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
If I had bodily fluids, I'd spew them.ถ้าฉันมีน้ำในร่างกายล่ะก็ คงอ้วกแตกไปแล้ว Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
The pump spews out all kinds of stuff from the ocean floor.ออกมาจากพื้นมหาสมุทร Big Sea (2011)
A hypernova spews so much radiation into space-- not just light, but X-rays and gamma rays-- that planets that are dozens or perhaps hundreds of light-years away could be stripped of their atmospheres and bathed in deadly radiation.รังสีมากเข้าไปเขียนแล้ว ไม่ได้เป็นเพียงเบา แต่รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ว่าดาวเคราะห์ที่มีหลายสิบ Sisters of the Sun (2014)
These explosions are far hotter than the core of the sun... hot enough to transform elements like iron into all the heavier ones and spew them into space.ระเบิดเหล่านี้อยู่ห่างไกลร้อนกว่า หลักของดวงอาทิตย์ ร้อนพอที่จะเปลี่ยนองค์ ประกอบเช่นเหล็ก ในทุกคนที่หนักกว่า Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Choose Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram and a thousand other ways to spew your bile across people you've never met.เลือกเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ สแนปแชท อินสตาแกรม และวิธีอื่นๆ อีกเป็นพันที่จะพ่นพล่าม ใส่คนที่ไม่เคยเจอ T2 Trainspotting (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEW S P Y UW1
SPEWS S P Y UW1 Z
SPEWED S P Y UW1 D
SPEWING S P Y UW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spew (v) spjˈuː (s p y uu1)
spews (v) spjˈuːz (s p y uu1 z)
spewed (v) spjˈuːd (s p y uu1 d)
spewing (v) spjˈuːɪŋ (s p y uu1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
げろ[, gero] (n) (col) spew [Add to Longdo]
ゲロを吐く[ゲロをはく, gero wohaku] (exp,v5k) (col) (See 吐く・はく・1) to throw up; to spew [Add to Longdo]
デスピュー[, desupyu-] (n) {comp} despew [Add to Longdo]
吐き散らす;吐散らす[はきちらす, hakichirasu] (v5s,vt) (1) to spit out all around; to vomit all around; (2) to spew out (e.g. dirty language) [Add to Longdo]
吐出[としゅつ, toshutsu] (n,vs) vomit; spew; disgorge [Add to Longdo]
反吐[へど, hedo] (n) spew; vomiting [Add to Longdo]
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] (n,vs) spewing; gushing; spouting; eruption; effusion; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デスピュー[ですぴゅー, desupyu-] despew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spew \Spew\, v. t. [imp. & p. p. {Spewed}; p. pr. & vb. n.
   {Spewing}.] [OE. spewen, speowen, AS. sp[imac]wan;n to D.
   spuwen to spit. OS & OHG. sp[imac]wan, G. speien, Icel. sp?ja
   to spew, Sw. spy, Dan. spye, Goth. spiewan, th. spjauti, L.
   spuere to split, Gr. ???, Skr. shtiv, shth[imac]v. Cf.
   {Pyke}, {Spit}.] [Written also {spue}.]
   1. To eject from the stomach; to vomit.
    [1913 Webster]
 
   2. To cast forth with abhorrence or disgust; to eject.
    [1913 Webster]
 
       Because thou art lukewarm, and neither hot nor cold,
       I will spew thee out of my mouth.   --Rev. ii. 16.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spew \Spew\, v. i.
   1. To vomit. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To eject seed, as wet land swollen with frost.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spew \Spew\, n.
   That which is vomited; vomit.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spew
   v 1: expel or eject (saliva or phlegm or sputum) from the mouth;
      "The father of the victim spat at the alleged murderer"
      [syn: {spit}, {ptyalize}, {ptyalise}, {spew}, {spue}]
   2: eject or send out in large quantities, also metaphorical;
     "the volcano spews out molten rocks every day"; "The editors
     of the paper spew out hostile articles about the Presidential
     candidate" [syn: {spew}, {spew out}, {eruct}]
   3: eject the contents of the stomach through the mouth; "After
     drinking too much, the students vomited"; "He purged
     continuously"; "The patient regurgitated the food we gave him
     last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast},
     {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch},
     {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk},
     {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top