Search result for

speaking

(66 entries)
(0.0413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speaking-, *speaking*, speak
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speaking[ADJ] เกี่ยวกับการพูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speaking(สพิค'คิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การพูด,การแถลง,การแสดงปาฐกถา,การบรรยาย,, See also: speakings หนังสือท่องจำ,หนังสืออาขยาน.
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา,การกล่าวคำปราศรัย,การพูดในที่ชุมนุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
speaking(n) การแสดงสุนทรพจน์,การพูด,การบรรยาย,การแสดงปาฐกถา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even though the two of us aren't exactly on speaking terms,ถึงหนูกับแบลร์ไม่ได้คุยกันเลย New Haven Can Wait (2008)
Miss Serena and you are still not speaking?คุณหนูไม่ได้คุยกับคุณเซรีน่าเลยหรอคะ New Haven Can Wait (2008)
Uh, did you just-- are you having a seizure, 'cause you're speaking in tongues. no, I'm sorry.เอ่อ ฉันเพิ่งจะทำ --คุณถูกครอบงำไว้หรือเปล่า เพราะคุณพูดมาก็เห็นลิ้นไก่แล้ว ไม่ ฉันขอโทษ Pret-a-Poor-J (2008)
And speaking for him, I have never been more disappointed.และเธอกำลังพูดเพื่อเค้า, ฉันไม่เคยผิดหวังอะไรแบบนี้มาก่อน There Might be Blood (2008)
Speaking of which, I have something you need to see.จะบอกอะไรให้, ฉันมีบางอย่างอยากให้คุณดู Committed (2008)
It may be useful to have one of their own speaking to them.การให้พวกเดียวกันพูดมันจะดีกว่า Dead Space: Downfall (2008)
He's speaking heresy.แก่อย่ามาพูดจานอกรีต Dead Space: Downfall (2008)
- The restroom's right there. You can make it on your own. I suppose I could talk about the summer he decided he wasn't speaking to me.ห้องน้ำอยู่นี่ คุณไปทำธุระของคุณเอง ตั้ง 2 เดือน ไม่มีแม้แต่คำเดียว Birthmarks (2008)
Hey. Speaking of breathing hard,เฮ้.เสียงพูดทำไมหายใจแรงจัง The Itch (2008)
This is your Huntington's speaking.นี่เป็นโรคฮันติงตันของคุณพูด Last Resort (2008)
Hello, dad's speakingสวัสดีพ่อของพูด Gas Pills (2008)
- Whaten dey speaking?- พวกนั้นคุยอะไรกัน? Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speakingA blonde is speaking to her psychiatrist.
speakingAfter their argument they weren't on speaking terms.
speakingAn infant is not capable of speaking, so it just screams until it gets what it wants.
speakingAre they speaking English?
speakingAs I was speaking, Mother came up.
speakingBe quiet while I am speaking.
speakingBe quiet while I'm speaking.
speakingBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
speakingBy the look in his eye I could tell that he was speaking with his tongue in his cheek.
speakingDeveloping his ability of speaking English, it seems, is his purpose of studying abroad.
speakingDidn't you hear her speaking French?
speakingDo not interrupt when another is speaking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาสน์[N] speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
ภาษณ์[N] speaking, See also: talking, declaring, Syn. การพูด, Notes: (สันสกฤต)
กะล่อมกะแล่ม[V] speak evasively, See also: speaking without distinctness or proper articulation, Syn. กล้อมแกล้ม, Example: เสียงเขากะล่อมกะแล่มฟังไม่รู้เรื่อง, Thai definition: พูดไม่สู้ชัดความเพื่อให้เสร็จไป
กะหน็องกะแหน็ง[ADJ] speaking with foreign accent, Thai definition: เสียงแปร่งสูงๆ ต่ำๆ.
การกล่าวขวัญ[N] speaking about, See also: mentioning to, referring to, talking about, Syn. การพูด, Example: บุคคลที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงเสมอเมื่อกล่าวถึงเรื่องกลอน คือสุนทรภู่, Thai definition: การพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
การพูดเพื่อธุรกิจ[n. exp.] (kān phūt pheūa thurakit) EN: business speaking   
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
กล่าวโดยทั่วไป[adv.] (klāo dōi thūapai) EN: generally speaking   FR: généralement parlant
เมื่อยปาก[v. exp.] (meūay pāk) EN: be tired of speaking   
พูดได้[adj.] (phūt dai) EN: speaking   FR: parlant
พูดไทยได้[adj.] (phūt Thai dāi) EN: Thai speaking   FR: siamophone (inf.)
ปิดปาก[v. exp.] (pit pāk) EN: stop from speaking ; close the mouth   
ท่วงทีวาจา[n. exp.] (thūangthī wājā) EN: manner of speaking   
ว่ากันตามจริงแล้ว[xp] (wā kan tām jing lēo ) EN: frankly speaking   FR: à vrai dire

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEAKING    S P IY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speaking    (v) (s p ii1 k i ng)
speaking-tube    (n) - (s p ii1 k i ng - t y uu b)
speaking-tubes    (n) - (s p ii1 k i ng - t y uu b z)
speaking-trumpet    (n) - (s p ii1 k i ng - t r uh m p i t)
speaking-trumpet    (n) - (s p ii1 k i ng - t r uh m p i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprachrohr {n}speaking tube [Add to Longdo]
Sprechchor {m}speaking choir [Add to Longdo]
Sprechrolle {f}speaking part [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
と言えば[といえば, toieba] (exp) speaking of [Add to Longdo]
ぶっちゃけ[, bucchake] (n) speaking one's mind and holding nothing back [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp,adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei [Add to Longdo]
アングロアメリカ[, anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speak \Speak\, v. i. [imp. {Spoke}({Spake}Archaic); p. p.
   {Spoken}({Spoke}, Obs. or Colloq.); p. pr. & vb. n.
   {Speaking}.] [OE. speken, AS. specan, sprecan; akin to
   OF.ries. spreka, D. spreken, OS. spreken, G. sprechen, OHG.
   sprehhan, and perhaps to Skr. sph[=u]rj to crackle, to
   thunder. Cf. {Spark} of fire, {Speech}.]
   1. To utter words or articulate sounds, as human beings; to
    express thoughts by words; as, the organs may be so
    obstructed that a man may not be able to speak.
    [1913 Webster]
 
       Till at the last spake in this manner. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Speak, Lord; for thy servant heareth. --1 Sam. iii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To express opinions; to say; to talk; to converse.
    [1913 Webster]
 
       That fluid substance in a few minutes begins to set,
       as the tradesmen speak.        --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       An honest man, is able to speak for himself, when a
       knave is not.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
       During the century and a half which followed the
       Conquest, there is, to speak strictly, no English
       history.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter a speech, discourse, or harangue; to adress a
    public assembly formally.
    [1913 Webster]
 
       Many of the nobility made themselves popular by
       speaking in Parliament against those things which
       were most grateful to his majesty.  --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. To discourse; to make mention; to tell.
    [1913 Webster]
 
       Lycan speaks of a part of Caesar's army that came to
       him from the Leman Lake.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. To give sound; to sound.
    [1913 Webster]
 
       Make all our trumpets speak.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To convey sentiments, ideas, or intelligence as if by
    utterance; as, features that speak of self-will.
    [1913 Webster]
 
       Thine eye begins to speak.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To speak of}, to take account of, to make mention of.
    --Robynson (More's Utopia).
 
   {To speak out}, to speak loudly and distinctly; also, to
    speak unreservedly.
 
   {To speak well for}, to commend; to be favorable to.
 
   {To speak with}, to converse with. "Would you speak with me?"
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To say; tell; talk; converse; discourse; articulate;
     pronounce; utter.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speaking \Speak"ing\, a.
   1. Uttering speech; used for conveying speech; as, man is a
    speaking animal; a speaking tube.
    [1913 Webster]
 
   2. Seeming to be capable of speech; hence, lifelike; as, a
    speaking likeness.
    [1913 Webster]
 
   {A speaking acquaintance}, a slight acquaintance with a
    person, or one which merely permits the exchange of
    salutations and remarks on indifferent subjects.
 
   {Speaking trumpet}, an instrument somewhat resembling a
    trumpet, by which the sound of the human voice may be so
    intensified as to be conveyed to a great distance.
 
   {Speaking tube}, a tube for conveying speech, especially from
    one room to another at a distance.
 
   {To be on speaking terms}, to be slightly acquainted.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speaking \Speak"ing\, n.
   1. The act of uttering words.
    [1913 Webster]
 
   2. Public declamation; oratory.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speaking
   adj 1: capable of or involving speech or speaking; "human beings
       --the speaking animals"; "a speaking part in the play"
       [ant: {nonspeaking}, {walk-on}]
   n 1: the utterance of intelligible speech [syn: {speaking},
      {speech production}]
   2: delivering an address to a public audience; "people came to
     see the candidates and hear the speechmaking" [syn: {public
     speaking}, {speechmaking}, {speaking}, {oral presentation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top