ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speaking

S P IY1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speaking-, *speaking*, speak
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speaking(adj) เกี่ยวกับการพูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speaking(สพิค'คิง) n., adj. (เกี่ยวกับ) การพูด, การแถลง, การแสดงปาฐกถา, การบรรยาย, , See also: speakings หนังสือท่องจำ, หนังสืออาขยาน.
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา, การกล่าวคำปราศรัย, การพูดในที่ชุมนุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
speaking(n) การแสดงสุนทรพจน์, การพูด, การบรรยาย, การแสดงปาฐกถา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Continues speaking in Eastern language)ไห่? Help! (1965)
(Continues speaking in Eastern language) I don't understand a word.ฉันไม่เข้าใจคำว่า Help! (1965)
Speaking wisdom-wise Private enterpriseพูดถึงสติปัญญา เรื่องธุรกิจใหญ่โต The Little Prince (1974)
It's a radio for speaking to God.มันเป็นวิทยุ ที่จะติดต่อกับพระเจ้า. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I will ever live devoted to you speaking words of love and praying for your happiness.ชีวิตของฉันจะอุทิศให้คุณ พูดคำรักและสวดมนตร์ ขอให้คุณมีความสุข Gandhi (1982)
[ MEN speaking in foreign LANGUAGE ][ MEN SPEAKlNG lN FORElGN ภาษา ] Bloodsport (1988)
[ MEN speaking in foreign LANGUAGE ][ MEN SPEAKlNG lN FORElGN ภาษา ] Bloodsport (1988)
[ lin speaking in foreign LANGUAGE ][ LLN SPEAKlNG lN FORElGN ภาษา ] Bloodsport (1988)
Speaking of marriage, I'm married to a Polish man.พูดถึงแต่งงาน ฉันแต่งกับคนโปแลนด์ Punchline (1988)
And speaking of which, we better get going.และการพูดของที่เราดีขึ้นได้รับไป Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Guys, I'm not so sure if this is, structurally speaking such a good time for your buddies to drop in.พวกผมไม่แน่ใจว่านี้เป็นโครงสร้างที่พูด ... ... ดังกล่าวเป็นเวลาที่ดีสำหรับเพื่อนของคุณจะลดลงใน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speakingA blonde is speaking to her psychiatrist.
speakingAfter their argument they weren't on speaking terms.
speakingAn infant is not capable of speaking, so it just screams until it gets what it wants.
speakingAre they speaking English?
speakingAs I was speaking, Mother came up.
speakingBe quiet while I am speaking.
speakingBe quiet while I'm speaking.
speakingBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
speakingBy the look in his eye I could tell that he was speaking with his tongue in his cheek.
speakingDeveloping his ability of speaking English, it seems, is his purpose of studying abroad.
speakingDidn't you hear her speaking French?
speakingDo not interrupt when another is speaking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาสน์(n) speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
ภาษณ์(n) speaking, See also: talking, declaring, Syn. การพูด, Notes: (สันสกฤต)
กะล่อมกะแล่ม(v) speak evasively, See also: speaking without distinctness or proper articulation, Syn. กล้อมแกล้ม, Example: เสียงเขากะล่อมกะแล่มฟังไม่รู้เรื่อง, Thai Definition: พูดไม่สู้ชัดความเพื่อให้เสร็จไป
กะหน็องกะแหน็ง(adj) speaking with foreign accent, Thai Definition: เสียงแปร่งสูงๆ ต่ำๆ.
การกล่าวขวัญ(n) speaking about, See also: mentioning to, referring to, talking about, Syn. การพูด, Example: บุคคลที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงเสมอเมื่อกล่าวถึงเรื่องกลอน คือสุนทรภู่, Thai Definition: การพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชินปาก[chin pāk] (v, exp) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)
การพูดเพื่อธุรกิจ[kān phūt pheūa thurakit] (n, exp) EN: business speaking
คำกล่าว[khamklāo] (n) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance  FR: paroles [ fpl ] ; dires [ mpl ] ; mots [ mpl ]
กล่าวโดยทั่วไป[klāo dōi thūapai] (adv) EN: generally speaking  FR: généralement parlant
เมื่อยปาก[meūay pāk] (v, exp) EN: be tired of speaking
พูดได้[phūt dai] (adj) EN: speaking  FR: parlant
พูดไทยได้[phūt Thai dāi] (adj) EN: Thai speaking  FR: siamophone (inf.)
ปิดปาก[pit pāk] (v, exp) EN: stop from speaking ; close the mouth
ท่วงทีวาจา[thūangthī wājā] (n, exp) EN: manner of speaking
ว่ากันตามจริงแล้ว[wā kan tām jing lēo] (xp) EN: frankly speaking  FR: à vrai dire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPEAKING S P IY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speaking (v) spˈiːkɪŋ (s p ii1 k i ng)
speaking-tube (n) spˈiːkɪŋ-tjuːb (s p ii1 k i ng - t y uu b)
speaking-tubes (n) spˈiːkɪŋ-tjuːbz (s p ii1 k i ng - t y uu b z)
speaking-trumpet (n) spˈiːkɪŋ-trʌmpɪt (s p ii1 k i ng - t r uh m p i t)
speaking-trumpet (n) spˈiːkɪŋ-trʌmpɪts (s p ii1 k i ng - t r uh m p i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprachrohr { n }speaking tube [Add to Longdo]
Sprechchor { m }speaking choir [Add to Longdo]
Sprechrolle { f }speaking part [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よ, yo] (n-suf) characteristic way of speaking #501 [Add to Longdo]
言葉(P);詞;辞[ことば(P);けとば(言葉)(ok), kotoba (P); ketoba ( kotoba )(ok)] (n) (1) language; dialect; (2) word; words; phrase; term; expression; remark; (3) speech; (manner of) speaking; (P) #894 [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf, ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) #1,194 [Add to Longdo]
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me #5,262 [Add to Longdo]
言い方(P);言方[いいかた, iikata] (n) way of talking; speaking style; (P) #10,669 [Add to Longdo]
滑らか(P);滑か(io)[なめらか(P);すべらか, nameraka (P); suberaka] (adj-na) (1) smooth (e.g. skin or ground); glassy; velvety; (2) fluent; smooth (speaking); without a hitch; (P) #18,161 [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
たるや[taruya] (exp, adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[charanporan] (n, adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
と言えば[といえば, toieba] (exp) speaking of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speak \Speak\, v. i. [imp. {Spoke}({Spake}Archaic); p. p.
   {Spoken}({Spoke}, Obs. or Colloq.); p. pr. & vb. n.
   {Speaking}.] [OE. speken, AS. specan, sprecan; akin to
   OF.ries. spreka, D. spreken, OS. spreken, G. sprechen, OHG.
   sprehhan, and perhaps to Skr. sph[=u]rj to crackle, to
   thunder. Cf. {Spark} of fire, {Speech}.]
   1. To utter words or articulate sounds, as human beings; to
    express thoughts by words; as, the organs may be so
    obstructed that a man may not be able to speak.
    [1913 Webster]
 
       Till at the last spake in this manner. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Speak, Lord; for thy servant heareth. --1 Sam. iii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To express opinions; to say; to talk; to converse.
    [1913 Webster]
 
       That fluid substance in a few minutes begins to set,
       as the tradesmen speak.        --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       An honest man, is able to speak for himself, when a
       knave is not.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
       During the century and a half which followed the
       Conquest, there is, to speak strictly, no English
       history.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter a speech, discourse, or harangue; to adress a
    public assembly formally.
    [1913 Webster]
 
       Many of the nobility made themselves popular by
       speaking in Parliament against those things which
       were most grateful to his majesty.  --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. To discourse; to make mention; to tell.
    [1913 Webster]
 
       Lycan speaks of a part of Caesar's army that came to
       him from the Leman Lake.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. To give sound; to sound.
    [1913 Webster]
 
       Make all our trumpets speak.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To convey sentiments, ideas, or intelligence as if by
    utterance; as, features that speak of self-will.
    [1913 Webster]
 
       Thine eye begins to speak.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To speak of}, to take account of, to make mention of.
    --Robynson (More's Utopia).
 
   {To speak out}, to speak loudly and distinctly; also, to
    speak unreservedly.
 
   {To speak well for}, to commend; to be favorable to.
 
   {To speak with}, to converse with. "Would you speak with me?"
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To say; tell; talk; converse; discourse; articulate;
     pronounce; utter.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speaking \Speak"ing\, a.
   1. Uttering speech; used for conveying speech; as, man is a
    speaking animal; a speaking tube.
    [1913 Webster]
 
   2. Seeming to be capable of speech; hence, lifelike; as, a
    speaking likeness.
    [1913 Webster]
 
   {A speaking acquaintance}, a slight acquaintance with a
    person, or one which merely permits the exchange of
    salutations and remarks on indifferent subjects.
 
   {Speaking trumpet}, an instrument somewhat resembling a
    trumpet, by which the sound of the human voice may be so
    intensified as to be conveyed to a great distance.
 
   {Speaking tube}, a tube for conveying speech, especially from
    one room to another at a distance.
 
   {To be on speaking terms}, to be slightly acquainted.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speaking \Speak"ing\, n.
   1. The act of uttering words.
    [1913 Webster]
 
   2. Public declamation; oratory.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speaking
   adj 1: capable of or involving speech or speaking; "human beings
       --the speaking animals"; "a speaking part in the play"
       [ant: {nonspeaking}, {walk-on}]
   n 1: the utterance of intelligible speech [syn: {speaking},
      {speech production}]
   2: delivering an address to a public audience; "people came to
     see the candidates and hear the speechmaking" [syn: {public
     speaking}, {speechmaking}, {speaking}, {oral presentation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top