Search result for

spectator

(53 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spectator-, *spectator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spectator[N] ผู้เข้าชม, See also: ผู้ชม, ผู้ดู, Syn. beholder, onlooker, viewer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spectator(สเพคเท'เทอะ) n. ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกต,ผู้ดูเหตุการณ์., See also: spectatorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
spectator(n) ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกตการณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spectatorsผู้รับสารจากประสบการณ์ตรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู Portrait of a Beauty (2008)
Watch an event unfold as a spectator.เฝ้ามองดูเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ โดยไม่ยอมเข้าไปลงมือทำเอง Death Note: L Change the World (2008)
Spectators have to stay outside the city walls.ผู้ชมต้องพักข้างนอกกำแพงเมือง The Sorcerer's Shadow (2010)
My cross-country coach once told me I have the heart of a champion and the legs of a spectator...ฉันมีน้ำใจนักกีฬา และเอาใจผู้ชม Super Sunday (2011)
A week ago, you couldn't get Bloomberg to give you a quote to "The Spectator." Now you're canceling on him?อาทิตย์ที่แล้วนายยังไม่สามารถขอบลูมเบิร์กมาให้สัมภาษณ์ กับ Spectator ได้แล้วตอนนี้นายกำลังจะยกเลิกนัดเขาหรอ? Riding in Town Cars with Boys (2011)
Nate didn't want to be half a person, and now he's running "The Spectator."เนท ไม่อยากจะเป็นครึ่งกับใคร และตอนนี้เขาทำงานกับ Spectator Riding in Town Cars with Boys (2011)
My grandfather just admitted to me that the only reason I have this job is because he bought "The Spectator."คุณตาเพิ่งบอกยอมรับกับผมว่า เหตุผลนึงที่ทำให้ฉันได้งานนี้ เพราะเขาซื้อ "The SpectatorRiding in Town Cars with Boys (2011)
I'm with you, and I think we should use "The Spectator" to do it.ฉันอยู่กับคุณ และฉันคิดว่าเราควรจะใช้ "The Spectator" ทำมัน Riding in Town Cars with Boys (2011)
As of recently, I own "The New York Spectator,"เมื่อเร็วๆนี้ ฉันเพิ่งเป็นเจ้าของ "The New York SpectatorBeauty and the Feast (2011)
I won't be around much between school and my new job at "The Spectator."ฉันจะไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่นัก เพราะโรงเรียน และ งานใหม่ของฉัน The Jewel of Denial (2011)
You can stay and help me rebuild "The Spectator,"เธออยู่ที่นี่แล้วช่วยฉันสร้าง The Spectator ขึ้นมาใหม่ได้ The Jewel of Denial (2011)
Oh, yes. Well, they've both been instrumental in helping me rebrand "The Spectator."โอ้ ใช่ ทั้งสองคนช่วยฉันได้มากเลย I Am Number Nine (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spectatorAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
spectatorA mere 529 spectators watched the game.
spectatorIn a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the winning team.
spectatorIt would demoralize the opposing team to give it the razz from the spectators' side.
spectatorSpectators gathered as he climbed into the plane.
spectatorThe band entertained the spectators at the parade.
spectatorThe eager spectators crowded into the stadium.
spectatorThe judge bound the spectators to keep quiet.
spectatorThere were more spectators than I had expected.
spectatorThe spectators at the baseball match cheered their team on.
spectatorThe spectators were excited by his home run.
spectatorThe spectators were moved by her graceful performance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พบเห็น[N] watcher, See also: spectator, witness, Syn. ผู้พบเจอ, คนเห็น, Example: การฟาดฟันกันครั้งนี้สร้างความโกลาหลให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก, Count unit: คน
ผู้เข้าชมการแสดง[N] audience, See also: spectators, onlookers, Syn. ผู้ชม, ผู้ดู, Example: หน้างานมีการขายของที่ระลึกให้ผู้เข้าชมการแสดงได้ซื้อหาเก็บไว้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่มาดูหรือมาฟังการแสดงนั้นๆ โดยซื้อตั๋ว ที่นั่งตามราคาที่กำหนดไว้ เป็นต้น
ผู้มอง[N] on-looker, See also: spectator, observer, Syn. ผู้ดู, Example: ความสวยงามของสิ่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับนัยน์ตาของผู้มองเป็นสำคัญ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใช้สายตาเพื่อให้เห็น
ผู้สังเกตการณ์[N] observer, See also: spectator, Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, Example: สุเทพได้รับคำสั่งให้เป็นผู้สังเกตการณ์บริเวณลานจอดรถ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง
คนดู[N] audience, See also: spectator, onlooker, Syn. ผู้ชม, คนชม, Ant. ผู้แสดง, Example: มีคนดูเพียง 10 คนเท่านั้นที่บอกว่าดูละครเรื่องนี้รู้เรื่อง, Count unit: คน, Thai definition: กลุ่มคนที่ร่วมเข้าชมการแสดงหรือกีฬาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดู[n.] (phūdū) EN: spectator ; viewer   FR: spectateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECTATOR    S P EH1 K T EY0 T ER0
SPECTATORS    S P EH1 K T EY0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spectator    (n) (s p e1 k t ei1 t @ r)
spectators    (n) (s p e1 k t ei1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuschauer {m}; Zuschauerin {f}; Betrachter {m}; Betrachterin {f} | Zuschauer {pl}; Betrachter {pl}spectator | spectators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P) [Add to Longdo]
看客[かんかく;かんきゃく, kankaku ; kankyaku] (n) spectators; visitors; audience [Add to Longdo]
観客[かんきゃく, kankyaku] (n) audience; spectator; spectators; (P) [Add to Longdo]
観衆[かんしゅう, kanshuu] (n) spectators; onlookers; members of the audience; (P) [Add to Longdo]
観覧者[かんらんしゃ, kanransha] (n) spectator; visitor [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) [Add to Longdo]
見物人[けんぶつにん, kenbutsunin] (n) spectator; sightseer; onlookers; (P) [Add to Longdo]
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing) [Add to Longdo]
大観衆[だいかんしゅう, daikanshuu] (n) crowd (e.g. of spectators); huge audience [Add to Longdo]
跳ね太鼓[はねだいこ, hanedaiko] (n) drumming at the end of the day of sumo wrestling inviting spectators to return tomorrow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁观[páng guān, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, / ] spectator; non-participant [Add to Longdo]
观众[guān zhòng, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, / ] spectator; audience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spectator \Spec*ta"tor\, n. [L. spectator: cf. F. spectateur.
   See {Spectacle}.]
   One who on; one who sees or beholds; a beholder; one who is
   personally present at, and sees, any exhibition; as, the
   spectators at a show. "Devised and played to take
   spectators." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Looker-on; beholder; observer; witness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spectator
   n 1: a close observer; someone who looks at something (such as
      an exhibition of some kind); "the spectators applauded the
      performance"; "television viewers"; "sky watchers
      discovered a new star" [syn: {spectator}, {witness},
      {viewer}, {watcher}, {looker}]
   2: a woman's pump with medium heel; usually in contrasting
     colors for toe and heel [syn: {spectator pump}, {spectator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top