Search result for

speed

(139 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speed-, *speed*.
English-Thai: Longdo Dictionary
overspeed(n vi vt adj) ขับรถเร็วเกินกำหนด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
speed hump (n ) เนินชะลอความเร็ว
speedo (n) กางเกงว่ายน้ำผู้ชาย กางเกงชั้นในผู้ชาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speed    [N] ความรวดเร็ว, See also: ความว่องไว, Syn. swiftness, celerity, activity, haste, hurry, Ant. slowness, tardiness
speed    [VI] ไปด้วยความรวดเร็ว, Syn. race, rush, hurry
speed    [VT] เร่งความเร็ว, See also: เพิ่มความเร็ว, Syn. race;
speed    [VI] ใช้ยากระตุ้นประสาท (คำสแลง), See also: ใช้ยาม้า
speedy    [ADJ] รวดเร็ว, Syn. quick, rapid
speedy    [ADJ] รวดเร็ว, See also: ว่องไว, Syn. quick, nimble, rapid
speeder    [N] ผู้เร่งความเร็ว โดยเฉพาะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด, Syn. speedster
speeder    [N] คนขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนดไว้, Syn. driver, speedster
speeder    [N] รถรางขนาดเล็ก
speed up    [PHRV] เร่งให้เร็ว, See also: ทำให้เร็วขึ้น, ทำให้ไวขึ้น, Syn. quicken up

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speedอัตราเร็ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
speedometerมาตรอัตราเร็ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speedความเร็ว [TU Subject Heading]
speedอัตราเร็ว, อัตราส่วนระหว่างระยะทาง กับเวลาที่เคลื่อนที่ อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Speed readingการอ่านเร็ว [TU Subject Heading]
Speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speedThe Hikari runs at a speed of 200 kilometres an hour.
speedMore haste, less speed is a paradox.
speedThe wider the V, the slower the speed.
speedYour car exceeded the speed limit.
speedThe motorcycle started in pursuit at breakneck speed.
speedKen was fined 7,000 yen for speeding.
speedThis jet travels about three times as fast as the speed of sound.
speedThis extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.
speedThis result means, contrary to prior expectations, that the number of variants does not affect the processing speed.
speedThis is the car with the most speed.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speed(สพีด) {sped/speeded,speeding,speeds} n. ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความสำเร็จ,ความเจริญรุ่งเรือง. vt.,vi.เร่ง,กระตุ้น เร่งความเร็ว,ส่งเสริม,กระตุ้น,เร่งความเร็ว,ทำให้ประสบความสำเร็จ.,ไปด้วยความรวดเร็ว,ปรับอัตราความเร็ว,ประสบความสำเร็จ,เจริญรุ่งเรือง.
speed-upn. การเพิ่มความเร็ว,การเร่งการผลิต (แต่ไม่ได้เพิ่มค่าจ้างตาม), Syn. speedup,step up
speedboatn. เรือยนต์ที่มีอัตราความเร็วสูง
speedy(สพี'ดี) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ชักช้า., See also: speedily adv. speediness n., Syn. swift,fast,soon,prompt
airspeed(แอร์' สพีด) n. ความเร็วของเครื่อง
godspeedn. โชคดี,ความสำเร็จ
high speed printerเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงหมายถึงเครื่องพิมพ์รายบรรทัด (line printer) ที่พิมพ์ได้เร็วประมาณ 300 ถึง 3000 บรรทัดต่อ 1 นาทีดู line printer ประกอบ
high-speedadj. ด้วยความเร็วสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
speed(n) อัตรา,ความเร็ว,ฝีเท้า,ความไว
speed(vi) เร่งความเร็ว,เร่งฝีเท้า
speedily(adv) ว่องไว,อย่างเร็ว,อย่างฉับพลัน,รวดเร็ว
speedometer(n) เครื่องวัดความเร็ว
speedway(n) ถนนแข่งรถยนต์
speedy(adj) รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ่ง [V] speed, See also: accelerate, expedite, Syn. เร่ง, Example: เขาเบ่งฝีเท้าของเขาขึ้นถึงชั่วโมงละร้อยไมล์
เหยียบคันเร่ง [V] accelerate, See also: speed, step on the accelerator, Ant. ผ่อนคันเร่ง, Example: พนักงานเก็บสตางค์เร่งเร้าให้ลูกพี่เหยียบคันเร่งพารถพุ่งตัวไปข้างหน้า, Thai definition: เร่งความเร็วของรถยนต์โดยเหยียบที่คันเร่ง
ซิ่ง    [ADV] speeding, See also: fast, quickly, swiftly, Example: เสียงมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งดังแสบแก้วหูก่อความรำคาญให้กับชาวบ้าน, Thai definition: ขับรถเร็วและโลดโผน, Notes: (ปาก)
เร่งฝีเท้า [V] speed, See also: quicken one's steps or pace, Ant. ชะลอฝีเท้า, Example: ฉันเร่งฝีเท้าขึ้นไปเดินเคียงข้างคนนำทาง
อย่างเร็ว    [ADV] quickly, See also: speedily, fast, Syn. อย่างรวดเร็ว, Ant. ชักช้า, Example: รถกระบะเคลื่อนที่ไปอย่างเร็วราวกับพายุเหาะ
ฝีตีน    [N] speed, See also: pace, step, velocity, Syn. ฝีเท้า, Example: เขาเร่งฝีตีนให้เร็วขึ้นเพราะอยากไปให้พ้นๆ ป่าช้านี้เสียที, Thai definition: ความเร็วในการวิ่ง, ความเร็วในการก้าวหรือเดิน
ฝีจักร    [N] velocity, See also: speed, engine power, Example: กัปตันเร่งความเร็วเรือเต็มฝีจักรเพื่อหนีให้พ้นพายุ, Thai definition: กำลังจักรที่หมุน
เร่งมือ [V] speed up work, See also: hasten, Example: คนงานกำลังเร่งมือก่อสร้างอาคารสูงเก้าชั้นกลางเมืองกรุง, Thai definition: เร่งให้เร็วขึ้น
โลดแล่น [V] rush, See also: speed, Example: เธอจะโลดแล่นไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบ, Thai definition: อาการที่กระโดดวิ่งถลาไปด้วยความตื่นเต้นดีอกดีใจ
เวค [N] speed, See also: rapidity, quickness, Syn. ความเร็ว, กำลังเร็ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อัตราความเร็ว[n. exp.] (attrā khwāmrēo) EN: speed ; velocity   FR: vitesse [f] ; rapidité [f]
อัตราเร็ว[n. exp.] (attrā reo) EN: speed   FR: vitesse [f]
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ด้วยความเร็ว 1000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [xp] (dūay khwāmreo neung phan kilōmēt tø chūamōng) EN: at a speed of 1,000 kilometers per hour   
ฝีจักร[n.] (fījak) EN: velocity ; speed ; engine power   FR: vitesse [f]
ฝีตีน[n.] (fītīn) EN: speed ; pace ; step ; velocity   
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
จำกัดความเร็ว[n. exp.] (jamkat khwām rēo) EN: speed limit   FR: limitation de vitesse [f]
ความเร็ว[n.] (khwāmreo) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness   FR: vitesse [f] ; rapidité [f] ; vélocité [f] ; célérité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEED    S P IY1 D
SPEEDS    S P IY1 D Z
SPEEDY    S P IY1 D IY0
SPEEDED    S P IY1 D AH0 D
SPEEDER    S P IY1 D ER0
SPEEDUP    S P IY1 D AH2 P
SPEEDWAY    S P IY1 D W EY2
SPEEDING    S P IY1 D IH0 NG
SPEEDILY    S P IY1 D AH0 L IY0
SPEEDIER    S P IY1 D IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speed    (v) (s p ii1 d)
speeds    (v) (s p ii1 d z)
speedy    (j) (s p ii1 d ii)
speeded    (v) (s p ii1 d i d)
speed-up    (n) - (s p ii1 d - uh p)
speedier    (j) (s p ii1 d i@ r)
speedily    (a) (s p ii1 d i l ii)
speeding    (v) (s p ii1 d i ng)
speedway    (n) (s p ii1 d w ei)
speed-cop    (n) - (s p ii1 d - k o p)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
速度[そくど, sokudo] Thai: ความเร็ว English: speed

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blechmutter {f}speed nut [Add to Longdo]
Einsteckmutter {f}speed nut [Add to Longdo]
Drehzahlsteller {m}speed controller [Add to Longdo]
Drehzahlregelung {f}speed control; speed regulation [Add to Longdo]
Drehzahlwächter {m}speed sensing switch [Add to Longdo]
Drehzahlminderer {m}speed reducer [Add to Longdo]
Drehzahlversteller {m}speed adjustor [Add to Longdo]
Geschwindigkeitsrekord {m}speed record [Add to Longdo]
Geschwindigkeitssymbol {n}speed symbol [Add to Longdo]
Geschwindigkeitsbereich {m}speed range [Add to Longdo]
Durchlaufgeschwindigkeit {f}speed of sweep [Add to Longdo]
Reaktionsgeschwindigkeit {f}speed of reaction [Add to Longdo]
Geschwindigkeitskategorie {f}speed category [Add to Longdo]
Zehnerpotenz {f} der Geschwindigkeitspeed decade [Add to Longdo]
Konvergenzgeschwindigkeit {f} [math.]speed of convergence [Add to Longdo]
Kurzwahl {f}; Schnellwahl {f} (Telefon)speed calling [Add to Longdo]
Schnelligkeitsrekord {m} | Schnelligkeitsrekorde {pl}speed record | speed records [Add to Longdo]
Ungleichförmigkeitsgrad {m}; Gleichlaufschwankung {f}speed droop [Add to Longdo]
Geschwindigkeitsmesser {m} | Geschwindigkeitsmesser {pl}speed indicator | speed indicators [Add to Longdo]
Geschwindigkeitsbegrenzung {f} | Geschwindigkeitsbegrenzungen {pl}speed limit | speed limits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [Add to Longdo]
つばさ[, tsubasa] (n) extra-high-speed Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
のぞみ[, nozomi] (n) extra-high-speed Toukai-line Shinkansen; (P) [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
アクセススピード[, akusesusupi-do] (n) {comp} access speed [Add to Longdo]
アナログスピードメーター[, anarogusupi-dome-ta-] (n) analog speedometer [Add to Longdo]
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name) [Add to Longdo]
クロックスピード[, kurokkusupi-do] (n) {comp} clock speed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵贵神速[bīng guì shén sù, ㄅㄧㄥ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄙㄨˋ, / ] speed is precious in war [Add to Longdo]
快慢[kuài màn, ㄎㄨㄞˋ ㄇㄢˋ, ] speed [Add to Longdo]
快艇[kuài tǐng, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧㄥˇ, ] speedboat; motor launch [Add to Longdo]
时速[shí sù, ㄕˊ ㄙㄨˋ, / ] speed per hour [Add to Longdo]
航速[háng sù, ㄏㄤˊ ㄙㄨˋ, ] speed (of ship or plane) [Add to Longdo]
变速[biàn sù, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ, / ] speed change; gear shift [Add to Longdo]
速度[sù dù, ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, ] speed; rate; velocity [Add to Longdo]
速率[sù lǜ, ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, ] speed; rate [Add to Longdo]
里程计[lǐ chéng jì, ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] speedometer (of a vehicle) [Add to Longdo]
音速[yīn sù, ㄙㄨˋ, ] speed of sound [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
クロックスピード[くろっくすぴーど, kurokkusupi-do] clock speed [Add to Longdo]
クロック速度[クロックそくど, kurokku sokudo] clock speed, clock frequency, clock rate [Add to Longdo]
ピーク速度[ピークそくど, pi-ku sokudo] peak speed, peak rate [Add to Longdo]
回線速度[かいせんそくど, kaisensokudo] line speed [Add to Longdo]
検索速度[けんさくそくど, kensakusokudo] search speed [Add to Longdo]
高速けた上げ[こうそくけたあげ, kousokuketaage] high-speed carry [Add to Longdo]
高速アクセス[こうそくアクセス, kousoku akusesu] high speed access [Add to Longdo]
高速シリアルインターフェース[こうそくシリアルインターフェース, kousoku shiriaruinta-fe-su] High-Speed Serial Interface, HSSI [Add to Longdo]
高速スイッチング[こうそくスイッチング, kousoku suicchingu] high speed switching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speed \Speed\, n. [AS. sp?d success, swiftness, from sp?wan to
   succeed; akin to D. spoedd, OHG. spuot success, spuot to
   succees, Skr. sph[=a] to increase, grow fat. [root]170b.]
   1. Prosperity in an undertaking; favorable issue; success.
    "For common speed." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       O Lord God of my master Abraham, I pray thee, send
       me good speed this day.        --Gen. xxiv.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or state of moving swiftly; swiftness; velocity;
    rapidly; rate of motion; dispatch; as, the speed a horse
    or a vessel.
    [1913 Webster]
 
       Speed, to describe whose swiftness number fails.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In kinematics, speedis sometimes used to denote the
      amount of velocity without regard to direction of
      motion, while velocity is not regarded as known unless
      both the direction and the amount are known.
      [1913 Webster]
 
   3. One who, or that which, causes or promotes speed or
    success. [Obs.] "Hercules be thy speed!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {God speed}, Good speed; prosperity. See {Godspeed}.
 
   {Speed gauge}, {Speed indicator}, & {Speed recorder} (Mach.),
    devices for indicating or recording the rate of a body's
    motion, as the number of revolutions of a shaft in a given
    time.
 
   {Speed lathe} (Mach.), a power lathe with a rapidly revolving
    spindle, for turning small objects, for polishing, etc.; a
    hand lathe.
 
   {Speed pulley}, a cone pulley with steps.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Haste; swiftness; celerity; quickness; dispatch;
     expedition; hurry; acceleration. See {Haste}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speed \Speed\ (sp[=e]d), v. i. [imp. & p. p. {Sped} (sp[e^]d),
   {Speeded}; p. pr. & vb. n. {Speeding}.] [AS. sp[=e]dan, fr.
   sp[=e]d, n.; akin to D. spoeden, G. sich sputen. See {Speed},
   n.]
   1. To go; to fare. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To warn him now he is too farre sped. --Remedy of
                          Love.
    [1913 Webster]
 
   2. To experience in going; to have any condition, good or
    ill; to fare. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ships heretofore in seas like fishes sped;
       The mightiest still upon the smallest fed. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. To fare well; to have success; to prosper.
    [1913 Webster]
 
       Save London, and send true lawyers their meed!
       For whoso wants money with them shall not speed!
                          --Lydgate.
    [1913 Webster]
 
       I told ye then he should prevail, and speed
       On his bad errand.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To make haste; to move with celerity.
    [1913 Webster]
 
       I have speeded hither with the very extremest inch
       of possibility.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To be expedient. [Obs.] --Wyclif (2 Cor. xii. 1.)
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speed \Speed\, v. t.
   1. To cause to be successful, or to prosper; hence, to aid;
    to favor. "Fortune speed us!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With rising gales that speed their happy flight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to make haste; to dispatch with celerity; to
    drive at full speed; hence, to hasten; to hurry.
    [1913 Webster]
 
       He sped him thence home to his habitation.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. To hasten to a conclusion; to expedite.
    [1913 Webster]
 
       Judicial acts . . . are sped in open court at the
       instance of one or both of the parties. --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   4. To hurry to destruction; to put an end to; to ruin; to
    undo. "Sped with spavins." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A dire dilemma! either way I 'm sped.
       If foes, they write, if friends, they read, me dead.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To wish success or god fortune to, in any undertaking,
    especially in setting out upon a journey.
    [1913 Webster]
 
       Welcome the coming, speed the parting guest. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {God speed you}, {them}, etc., may God speed you; or, may you
    have good speed.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To dispatch; hasten; expedite; accelerate; hurry.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speed
   n 1: distance travelled per unit time [syn: {speed}, {velocity}]
   2: a rate (usually rapid) at which something happens; "the
     project advanced with gratifying speed" [syn: {speed},
     {swiftness}, {fastness}]
   3: changing location rapidly [syn: {speed}, {speeding},
     {hurrying}]
   4: the ratio of the focal length to the diameter of a (camera)
     lens system [syn: {focal ratio}, {f number}, {stop number},
     {speed}]
   5: a central nervous system stimulant that increases energy and
     decreases appetite; used to treat narcolepsy and some forms
     of depression [syn: {amphetamine}, {pep pill}, {upper},
     {speed}]
   v 1: move fast; "He rushed down the hall to receive his guests";
      "The cars raced down the street" [syn: {rush}, {hotfoot},
      {hasten}, {hie}, {speed}, {race}, {pelt along}, {rush
      along}, {cannonball along}, {bucket along}, {belt along},
      {step on it}] [ant: {dawdle}, {linger}]
   2: move faster; "The car accelerated" [syn: {accelerate}, {speed
     up}, {speed}, {quicken}] [ant: {decelerate}, {retard},
     {slow}, {slow down}, {slow up}]
   3: move very fast; "The runner zipped past us at breakneck
     speed" [syn: {travel rapidly}, {speed}, {hurry}, {zip}]
   4: travel at an excessive or illegal velocity; "I got a ticket
     for speeding"
   5: cause to move faster; "He accelerated the car" [syn:
     {accelerate}, {speed}, {speed up}] [ant: {decelerate}, {slow
     down}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top