Search result for

expedite

EH1 K S P IH0 D AY2 T   
31 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expedite-, *expedite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expedite[VT] เร่ง, See also: กระตุ้น, ทำให้เร็วขึ้น, จัดการให้เร็วขึ้น, Syn. hasten, hurry, speed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expedite(เอค'ซฺพิไดทฺ) vt. เร่ง,กระตุ้น,ทำให้เร็วขึ้น,ส่งไป. adj. พร้อม,ตื่นตัว., See also: expediter,expiditor n.

English-Thai: Nontri Dictionary
expedite(vt) ทำให้สะดวกเข้า,ทำให้เร็วขึ้น,เร่ง,กระตุ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
we just really want to expedite that life-insurance policy.ทางเราอยากจัดการเรื่องประกันชีวิต ให้เสร็จเรียบร้อยน่ะครับ The Kids Are Alright (2007)
If you promise to expedite the Harbor constructions,ถ้า.. คุณสัญญาว่า จะเร่งการก่อสร้าง ของท่าเรือ ให้เร็วขึ้น, Episode #1.5 (2008)
I told her to expedite things, but...- ผมบอกให้เธอรีบไปแล้ว แต่... Burn After Reading (2008)
Our next step is a motion to expedite discovery.ขั้นต่อไปของเราก็คือเร่งการค้นหา Hey! Mr. Pibb! (2009)
With clubs closing all over the city, you'd think it'd be in their financial interest to expedite things.ผับทั่วเมืองปิดหมด เธอคิดไหม ว่ามันจะน่าสนใจแค่ไหนน่ะ ที่จะปลดปล่อยของ How to Succeed in Bassness (2009)
He's agreed to expedite permits.เขาอนุญาตอย่างรวดเร็ว Rufus Getting Married (2009)
But I will expedite a prisoner exchange...แต่ฉันมาดำเนินการ แลกเปลี่ยนนักโทษ Incursion: Part 1 (2010)
To expedite our espionage program?ไม่ใช่เพื่อรีบทำโครงการจารกรรมของเราให้สำเร็จหรือ? Peter (2010)
You expedite SAMCRO's criminal needs, and they protect the town.นายส่งเสริมให้พวกอาชญากรSAMCRO และให้พวกเขาปกป้องเมือง Oiled (2010)
Guess you should try to expedite things.ฉันคิดว่าเธอควรจะลองเร่งให้มันเร็วขึ้นหน่อย The Garden of Forking Paths (2010)
Expedite everything we can.เร่งทุกอย่างที่ทำได้ Everything Will Change (2010)
In order to expedite that, we're asking that the families or friends of people who went missing on the east coast of the United States since the year 2000 come forward.เพื่อที่จะเร่งให้เสร็จเร็วขึ้น เราจะขอให้ ครอบครัวหรือเพื่อน ของบุคคลสาบสูญ ในชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐ Big Sea (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ส่ง[n.] (phūsong) EN: sender   FR: expéditeur [m]
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite   FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPEDITE EH1 K S P IH0 D AY2 T
EXPEDITED EH1 K S P IH0 D AY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expedite (v) ˈɛkspɪdaɪt (e1 k s p i d ai t)
expedited (v) ˈɛkspɪdaɪtɪd (e1 k s p i d ai t i d)
expedites (v) ˈɛkspɪdaɪts (e1 k s p i d ai t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
迅速[じんそく, jinsoku] (adj-na,n) quick; fast; rapid; swift; prompt; streamlined; expedited; expeditious; (P) [Add to Longdo]
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P) [Add to Longdo]
拍車がかかる;拍車が掛かる[はくしゃがかかる, hakushagakakaru] (exp,v5r) (See 拍車を掛ける・はくしゃをかける) to expedite; to encourage; to spur (on) [Add to Longdo]
拍車を掛ける;拍車をかける[はくしゃをかける, hakushawokakeru] (exp,v1) to expedite; to encourage; to spur (on) [Add to Longdo]
優先Nサービスデータ単位[ゆうせんエンサービスデータたんい, yuusen ensa-bisude-ta tan'i] (n) {comp} expedited (N)-service-data-unit; (N)-expedited-data-unit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
優先Nサービスデータ単位[ゆうせんNサービスデータたんい, yuusen N sa-bisude-ta tan'i] expedited (N)-service-data-unit, 〈N〉expedited-data-unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expedite \Ex"pe*dite\, a. [L. expeditus, p. p. of expedire to
   free one caught by the foot, to extricate, set free, bring
   forward, make ready; ex out + pes, prdis, t. See {Foot}.]
   1. Free of impediment; unimpeded.
    [1913 Webster]
 
       To make the way plain and expedite.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Expeditious; quick; speedily; prompt.
    [1913 Webster]
 
       Nimble and expedite . . . in its operation.
                          --Tollotson.
    [1913 Webster]
 
       Speech is a very short and expedite way of conveying
       their thoughts.            --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expedite \Ex"pe*dite\, v. t. [imp. & p. p. {Expedited}; p. pr. &
   vb. n. {Expediting}.]
   1. To relieve of impediments; to facilitate; to accelerate
    the process or progress of; to hasten; to quicken; as, to
    expedite the growth of plants.
    [1913 Webster]
 
       To expedite your glorious march.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To despatch; to send forth; to issue officially.
    [1913 Webster]
 
       Such charters be expedited of course. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expedite
   v 1: speed up the progress of; facilitate; "This should expedite
      the process" [syn: {expedite}, {hasten}]
   2: process fast and efficiently; "I will try to expedite the
     matter"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top