ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prospekt

P R AA1 S P EH0 K T   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prospekt-, *prospekt*
CMU English Pronouncing Dictionary
PROSPEKT    P R AA1 S P EH0 K T

German-Thai: Longdo Dictionary
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prospekt {n}leaflet [Add to Longdo]
Prospekt {n}prospectus; catalogue [Add to Longdo]
Prospektion {f} | geophysikalische Prospektion | seismische Prospektionprospection | geophysical prospection | seismic prospection [Add to Longdo]
prospektieren; erkunden; nach Bodenschätzen suchento prospect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Prospekt /proːspɛkt/ 
   catalogue; prospectus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top