ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

观众

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -观众-, *观众*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观众[guān zhòng, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, / ] spectator; audience, #1,354 [Add to Longdo]
各位观众[gè wèi guān zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, / ] Ladies and Gentlemen (on TV); Dear Viewers... [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if there should be any curtain calls after that third act, how could I take the bows alone?[CN] 如果谢幕时观众要求返场 我怎能独自接受欢呼 Design for Living (1933)
The taste of the audience[CN] 观众的眼光 Song at Midnight (1937)
Cha Moonhyuk, it is true that you were adopted right?[CN] 希望各位观众能够谅解 车武赫先生虽然很会说国语 Episode #1.2 (2004)
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.[CN] 在50万观众面前 最伟大的阅兵仪式正在进行. The Great Dictator (1940)
Here the mental state and taste of the audience is really hard to catch[CN] 这儿观众的心理跟 眼光真是难以捉摸 Song at Midnight (1937)
Our fowls have it, haven't they?[CN] 我们的观众需要这个 不是吗 The 39 Steps (1935)
Yes, I've been so embarrassed about what happened... in front of your guests I couldn't get out of there soon enough.[CN] 是的,对于今天下午发生的事情 我觉得很抱歉 在你的观众面前 我做得不够好 The Awful Truth (1937)
"What's the matter?" "You hardly got a laugh!"[CN] 怎么回事,你就没把观众逗笑过 The Circus (1928)
Audience[CN] 观众 Song at Midnight (1937)
You...you will get the large audience[CN] 你们... 你们将要得到广大的观众 Song at Midnight (1937)
"Why of course!" "All the crowds, all the applause is just for you."[CN] 当然了,所有的观众 所有的掌声都是因为你 The Circus (1928)
- Audience behaving? - Angelic.[CN] 一观众反应呢 一热烈 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top