ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

specification

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specification-, *specification*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
specification(n) ข้อจำกัด, See also: การจำกัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
specification(สเพสซิฟิเค'เชิน) n. การเจาะจง, การกำหนดเฉพาะ, เกณฑ์, รายละเอียด, รายการ, โครงการ, Syn. condition, detail

English-Thai: Nontri Dictionary
specification(n) รายการ, การชี้เฉพาะ, รายละเอียด, การเจาะจง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
specificationข้อกำหนด(คุณลักษณะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
specificationรายการที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specificationข้อกำหนด(คุณลักษณะ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specificationรายการจำเพาะ [เศรษฐศาสตร์]
Specificationรายละเอียดการประดิษฐ์ ที่เปิดเผยการประดิษฐ์อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
specificationspecification, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Specification writingการเขียนข้อกำหนด [TU Subject Heading]
Specificationsข้อกำหนด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
specification(vt) รายละเอียด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"17' is the standard specification for monitor nowadays.""17' นิ้ว คือขนาดมาตรฐานของ จอในปจจุบัน" Train Man (2005)
We'll rebuild the rocket to the exact specifications as the original.เราจะสร้างจรวดอีกครั้งโดยลงราย ละเอียดให้เหมือนกับของเดิมทุกประการ The Astronaut Farmer (2006)
Your specifications were spot on.คุณสมบัติของนายได้เป็นที่จับตา 65 Million Years Off (2007)
Cut the stone and place the setting according to the specifications we sent you.เจียรนัยพลอย แล้ววางรูปแบบ ตามรายละเอียด Eagle Eye (2008)
Network and wiring specifications requireระบบเน็ตเวิร์คจะเป็นต้องต่อสายเฉพาะ Shut Down (2008)
Yes. Assuming the specifications hodges gave us are correct.ครับ ไล่รหัสไปเรื่อย ๆ จะถึงจุดที่ถูกต้อง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I was able to get the plane's specifications from an old friend in air traffic control.ฉันได้รุ่นเครื่องบิน จากเพื่อนเก่าที่ศูนย์ควบคุมการบิน Half a World Away (2011)
Because the specifications are extremely narrow.เพราะข้อจำกัดคุณสมบัติมันแคบมาก Source Code (2011)
The facility is designed to the specifications you gave us, and it's discreet, where we're putting it.สถานที่ถูกออกแบบตาม ข้อกำหนดที่คุณให้มา และอย่างละเอียดรอบคอบ เราจะตั้งมันไว้ที่ไหน No Good Deed (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specificationAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
specificationSpecifications and price are subject to change.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำหนด(n) specification, See also: determination, assignation, fix, set, Syn. กำหนดการ, การระบุ, การกำหนด, Example: ถึงแม้จะล่วงกำหนดที่สัญญาไป 7 วันแล้ว แต่เขาก็ยังไม่เอาเงินมาคืน
สเปค(n) specification, Example: กระทรวงแต่ละแห่งจะต้องกำหนดสเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อ, Thai Definition: คุณสมบัติหรือลักษณะที่ต้องการของสิ่งนั้น, Notes: (อังกฤษ)
สเปค(n) specification, Example: กระทรวงแต่ละแห่งจะต้องกำหนดสเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อ, Thai Definition: คุณสมบัติหรือลักษณะที่ต้องการของสิ่งนั้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [ f ] ; détermination [ f ] ; fixation [ f ] ; stipulation [ f ]
ขนาด[khanāt] (n) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format  FR: taille [ f ] ; dimension [ f ] ; format [ m ] ; magnitude [ f ] ; mesures [ fpl ] ; calibre [ m ]
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]
รายละเอียด[rāila-īet] (n) EN: detail ; particular  FR: détail [ m ] ; particularité [ f ] ; spécification [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
specification
specifications

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specification
specifications

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] TH: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ  EN: specification

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmeprüfung { f }specification test [Add to Longdo]
Spezifikation { f }; Spezifizierung { f } | Spezifikationen { pl }; Spezifizierungen { pl }specification | specifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指定[してい, shitei] (n, vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P) #415 [Add to Longdo]
明記[めいき, meiki] (n, vs) clear writing; specification; (P) #605 [Add to Longdo]
仕様(P);仕樣(oK)[しよう, shiyou] (n) (1) way; method; means; resource; remedy; (2) (technical) specification; (P) #1,781 [Add to Longdo]
明示[めいじ, meiji] (n, adj-no, vs) specification; explicit statement; (P) #4,045 [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] (n) { comp } extended memory specification; XMS [Add to Longdo]
スペック[supekku] (n) specification [Add to Longdo]
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] (n) { comp } test specification [Add to Longdo]
ファイル指定[ファイルしてい, fairu shitei] (n) { comp } file specification [Add to Longdo]
プログラム仕様[プログラムしよう, puroguramu shiyou] (n) { comp } program specification [Add to Longdo]
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] (n) { comp } project specification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
スペック[すぺっく, supekku] specification (abbr) [Add to Longdo]
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] test specification [Add to Longdo]
ファイル指定[ファイルしてい, fairu shitei] file specification [Add to Longdo]
プログラム仕様[プログラムしよう, puroguramu shiyou] program specification [Add to Longdo]
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] project specification [Add to Longdo]
間接色指定[かんせついろしてい, kansetsuiroshitei] indirect colour specification [Add to Longdo]
機能仕様[きのうしよう, kinoushiyou] functional specification [Add to Longdo]
技術仕様書[ぎじゅつしようしょ, gijutsushiyousho] technical specification [Add to Longdo]
形式仕様書[けいしきしようしょ, keishikishiyousho] formal specification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 specification \spec`i*fi*ca"tion\
   (sp[e^]s`[i^]*f[i^]*k[=a]"sh[u^]n), n. [Cf. F.
   sp['e]cification, LL. specificatio.]
   1. The act of specifying or determining by a mark or limit;
    notation of limits.
    [1913 Webster]
 
       This specification or limitation of the question
       hinders the disputers from wandering away from the
       precise point of inquiry.       --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. The designation of particulars; particular mention; as,
    the specification of a charge against an officer.
    [1913 Webster]
 
   3. A written statement containing a minute description or
    enumeration of particulars, as of charges against a public
    officer, the terms of a contract, the description of an
    invention, as in a patent; also, a single article, item,
    or particular, an allegation of a specific act, as in a
    charge of official misconduct.
    [1913 Webster]
 
   4. A detailed listing or description of the required
    properties of some object proposed to be built or bought;
    -- usually used in the plural; as, the building
    specifications require that it withstand an earthquake of
    magnitude 8; the program specifications require an option
    to change the menus.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specification
   n 1: a detailed description of design criteria for a piece of
      work [syn: {specification}, {spec}]
   2: naming explicitly
   3: (patent law) a document drawn up by the applicant for a
     patent of invention that provides an explicit and detailed
     description of the nature and use of an invention
   4: a restriction that is insisted upon as a condition for an
     agreement [syn: {stipulation}, {specification}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top