Search result for

spectrum

(54 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spectrum-, *spectrum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spectrum[N] สเป็กทรั่ม, See also: แถบสีหลายหลากสี, Syn. color spectrum, chromatic spectrum, rainbow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spectrum(สเพค'ทรัม) n. แถบแสงแยกสี,ชนิดแบคทีเรียที่ยาปฎิชีวนะออกฤทธิ์ได้ผล, Syn. range,spread,scope
broadspectrumadj. เกี่ยวกับยาหรือสารปฏิชีวนะที่ต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้มากชนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
spectrum(n) แสงเจ็ดสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spectrumสเปกตรัม, แถบภาพ(เสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spectrumสเปกตรัม, กราฟหรือแถบแสดงความเข้มของรังสีที่เป็นฟังก์ชันกับความยาวคลื่น พลังงาน ความถี่ โมเมนตัม มวล หรือปริมาณอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรังสีนั้น
[นิวเคลียร์]
spectrumสเปกตรัม, แถบรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ กัน สเปกตรัมที่มองเห็นได้คือแสง เมื่อแสงขาวผ่านปริซึมจะเกิดการหักเหเป็นแสงสีต่าง ๆ ซึ่งเรียกสเปกตรัม ตั้งแต่ความยาวคลื่นน้อยไปหามากตามลำดับดังนี้  สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spectrum analysisการวิเคราะห์สเปกตรัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spectrum analysisการวิเคราะห์สเปกตรัม [TU Subject Heading]
Spectrum analyzersเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
spectrum (n) ความคิด วิธีการซึ่งมีหลากหลายและสัมพันธ์หรือมีผลกระทบต่อกัน (ที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เช่นวิธีแก้ปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัย)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need help with the spectrum analysis. - I'll get on it.นั่งลง เราต้องการความช่วย เหลือด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัม Contact (1997)
I've got to assign the proton spectrum for "ebogamine."เพราะชั้นกำลังทำการบ้าน เป็นเคมีมหาโหด ต้องรีบส่งด้วย Good Will Hunting (1997)
If there is someone like me in the world... and I'm at one end of the spectrum... couldn't there be someone else... the opposite of me at the other end?ถ้าหากมีใครสักคนเหมือนผมอยู่ในโลก ถ้าผมอยู่ที่สุดปลายข้างนึง จะมีใครอีกคนอยู่ที่ปลายตรงข้ามมั้ย Unbreakable (2000)
Mussolini was greatly admired all across the spectrum business loved him investment shot up.มุสโสลินีเป็นที่รักใคร่ของคนทุกกลุ่ม ภาคธุรกิจรักเขา การลงทุนพุ่งสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจ The Corporation (2003)
Well we have a very very broad set of people angry very angry at this corporation well people from the left of the spectrum who don't produce anything except hot air.แต่เรามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่พอใจ ไม่พอใจต่อการกระทำของบรรษัทนี้มาก ๆ ก็เฉพาะพวกหัวเอียงซ้าย The Corporation (2003)
Trust me... we cover the whole spectrum of psychos.เราทำทุกคดีเกี่ยวกับพวกโรคจิต Extreme Aggressor (2005)
In the spectrum of colors, you go from black, which is no color, all the way through to white, which is every color.อยู่ในสเปกตรัมของสี เธอเริ่มจากสีดำ ซึ่งไม่ใช่สี ทุกทางจะผ่านไปยังสีขาว Halloween (2007)
We posited A spectrum of waves lying outside of the range Of those already discovered.เราตั้งสมมุติฐานว่าแถบแสงแยกสีของคลื่นที่วางตัวอยู่นอกระยะที่ค้นพบแล้วนั้น The Ghost Network (2008)
Because if no other government knew the spectrum existed,เพราะรัฐบาลอื่นจะไม่มีทางรู้ว่าแถบแสงแยกสีนี้มีอยู่และก็จะไม่ฟังมัน The Ghost Network (2008)
Construct a receiver using that spectrum, It's possible, of course.แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ที่จะสร้างตัวรับที่ใช้แถบแยกสีนั้น The Ghost Network (2008)
A HIGH-VOLUME BROKER MIGHT KNOW A BROADER SPECTRUM OF FANS.- ซิด รัทเลจ - รัทเลจ? The Angel Maker (2008)
Could we be at more opposite ends of the shit spectrum?พวกเราอาจจะมีจุดจบกับแจ็คแตกกันมาก Fun Town (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spectrumYou can see the colors of the spectrum in a rainbow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สเปกตรัม[N] spectrum, Thai definition: ผลที่ได้จากการที่การแผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้าถูกแยกออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ตามขนาดของช่วงคลื่นหรือความถี่ขององค์ประกอบนั้นๆ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สเปกตรัม[n.] (sápēktram) EN: spectrum   FR: spectre [m]
ยาครอบจักรวาล[n. exp.] (yā khrøpjakkrawān) EN: broadspectrum drug   FR: panacée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECTRUM    S P EH1 K T R AH0 M
SPECTRUMS    S P EH1 K T R AH0 M Z
SPECTRUM'S    S P EH1 K T R AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spectrum    (n) (s p e1 k t r @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fundspektrum {n}spectrum of finds [Add to Longdo]
Spektralanalyse {f} | Spektralanalysen {pl}spectrum analysis; spectral analysis | spectrum analyses [Add to Longdo]
Spektrum {n} | Spektren {pl}spectrum | spectra [Add to Longdo]
Spektrum-Analysator {m} [phys.]spectrum analyser [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークスペクトル[, a-kusupekutoru] (n) arc spectrum [Add to Longdo]
スペアナ[, supeana] (n) (abbr) spectrum analyzer [Add to Longdo]
スペクトラム[, supekutoramu] (n) spectrum [Add to Longdo]
スペクトラム拡散通信[スペクトラムかくさんつうしん, supekutoramu kakusantsuushin] (n) {comp} spread spectrum communication [Add to Longdo]
スペクトル[, supekutoru] (n) spectrum (radio, etc.) (fre [Add to Longdo]
スペクトル分析[スペクトルぶんせき, supekutoru bunseki] (n) spectrum analysis [Add to Longdo]
バンドスペクトル[, bandosupekutoru] (n) band spectrum [Add to Longdo]
暗線[あんせん, ansen] (n) dark-line (spectrum) [Add to Longdo]
拡散[かくさん, kakusan] (n,vs,adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P) [Add to Longdo]
拡散スペクトル[かくさんスペクトル, kakusan supekutoru] (n) {comp} spread spectrum [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光谱[guāng pǔ, ㄍㄨㄤ ㄆㄨˇ, / ] spectrum [Add to Longdo]
波谱[bō pǔ, ㄅㄛ ㄆㄨˇ, / ] spectrum [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル[すぺくとる, supekutoru] spectrum (radio) [Add to Longdo]
周波数スペクトル[しゅうはすうスペクトル, shuuhasuu supekutoru] frequency spectrum [Add to Longdo]
周波数管理[しゅうはすうかんり, shuuhasuukanri] spectrum management, frequency management [Add to Longdo]
拡散[かくさん, kakusan] spread (vs) (e.g. spread a signal across the spectrum) [Add to Longdo]
拡散スペクトル[かくさんスペクトル, kakusan supekutoru] spread spectrum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spectrum \Spec"trum\, n.; pl. {Spectra}. [L. See {Specter}.]
   1. An apparition; a specter. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Opt.)
    (a) The several colored and other rays of which light is
      composed, separated by the refraction of a prism or
      other means, and observed or studied either as spread
      out on a screen, by direct vision, by photography, or
      otherwise. See Illust. of {Light}, and {Spectroscope}.
    (b) A luminous appearance, or an image seen after the eye
      has been exposed to an intense light or a strongly
      illuminated object. When the object is colored, the
      image appears of the complementary color, as a green
      image seen after viewing a red wafer lying on white
      paper. Called also {ocular spectrum}.
      [1913 Webster]
 
   {Absorption spectrum}, the spectrum of light which has passed
    through a medium capable of absorbing a portion of the
    rays. It is characterized by dark spaces, bands, or lines.
    
 
   {Chemical spectrum}, a spectrum of rays considered solely
    with reference to their chemical effects, as in
    photography. These, in the usual photogrophic methods,
    have their maximum influence at and beyond the violet
    rays, but are not limited to this region.
 
   {Chromatic spectrum}, the visible colored rays of the solar
    spectrum, exhibiting the seven principal colors in their
    order, and covering the central and larger portion of the
    space of the whole spectrum.
 
   {Continous spectrum}, a spectrum not broken by bands or
    lines, but having the colors shaded into each other
    continously, as that from an incandescent solid or liquid,
    or a gas under high pressure.
 
   {Diffraction spectrum}, a spectrum produced by diffraction,
    as by a grating.
 
   {Gaseous spectrum}, the spectrum of an incandesoent gas or
    vapor, under moderate, or especially under very low,
    pressure. It is characterized by bright bands or lines.
 
   {Normal spectrum}, a representation of a spectrum arranged
    upon conventional plan adopted as standard, especially a
    spectrum in which the colors are spaced proportionally to
    their wave lengths, as when formed by a diffraction
    grating.
 
   {Ocular spectrum}. See {Spectrum}, 2
    (b), above.
 
   {Prismatic spectrum}, a spectrum produced by means of a
    prism.
 
   {Solar spectrum}, the spectrum of solar light, especially as
    thrown upon a screen in a darkened room. It is
    characterized by numerous dark lines called Fraunhofer
    lines.
 
   {Spectrum analysis}, chemical analysis effected by comparison
    of the different relative positions and qualities of the
    fixed lines of spectra produced by flames in which
    different substances are burned or evaporated, each
    substance having its own characteristic system of lines.
    
 
   {Thermal spectrum}, a spectrum of rays considered solely with
    reference to their heating effect, especially of those
    rays which produce no luminous phenomena.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spectrum
   n 1: an ordered array of the components of an emission or wave
   2: a broad range of related objects or values or qualities or
     ideas or activities

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top