ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haste

HH EY1 S T   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haste-, *haste*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haste[N] ความรีบเร่ง, See also: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน, Syn. quickness, rapidity, swiftness
haste[N] ความหุนหันพลันแล่น, See also: การปราศจากความไตร่ตรอง
hasten[VT] รีบเร่ง, See also: จ้ำ, กุลีกุจอ, ผลุนผลัน, กระวีกระวาด, Syn. hurry, rush, speed, Ant. crawl, creep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
hasten(เฮ'เซิน) vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,เร่งเร้า, See also: hastener n., Syn. drive,run,hurry
chaste(เชสทฺ) adj. บริสุทธิ์,ดีงาม,ไม่ลามก,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,ยังไม่แต่งงาน,พรหมจารี, See also: chasteness n., Syn. celibate
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
chaste(adj) พรหมจรรย์,พรหมจารี,บริสุทธิ์,ดีงาม
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eunuch Kim, what haste causes thee to jingle thy bells so?เฮ้... ขันที คิม ความรีบร้อนของท่านจะทำให้ระฆังเจ้าเกิดเสียงนะ The King and the Clown (2005)
Beagle, in his haste to escape an armed guard, dropped most of the money along with the toy gun.บีเกิลหนียามธนาคาร อาวุธครบมือ ทิ้งเงินเกือบทั้งหมดเรี่ยราด และปืนเด็กเล่น Flyboys (2006)
To everyone, And i'm afraid that in my haste to deal with him,กับทุกคน และผมเกรงว่า การที่ผมเร่งรีบจะรับมือกับเขา Chapter Six 'The Line' (2007)
Move with haste now, for when the 60 second timer hits zero the one who has given the most flesh will release their bindings while the gears on your opponent's head will engage,piercing their skullรีบหน่อยแล้วกัน แกมีเวลาแค่ 60 วินาที และเมื่อเวลานั้นมาถึง คนที่สังเวยเลือดเนื้อมากกว่า จะเป็นอิสระ ส่วนผู้แพ้ จะโดนสลักทิ่มเข้าไปถึงสมอง Saw VI (2009)
In our haste to escape, the navicomputer's coordinates were inputted incorrectly.ตอนที่เรากำลังรีบเร่งหลบหนี พิกัดของระบบนำร่อง Jedi Crash (2009)
But your haste bested you.แต่ความหุนหันพลันแล่นของแก The Thing in the Pit (2010)
In my haste to put together a defense...ที่รวมรวบคำให้การอย่างเร่งรีบ Doubt (2012)
It justifies his haste in dumping her here.เป็นเหตุผลที่เขารีบทิ้งศพเธอที่นี่ God Complex (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hasteAll my haste was in vain.
hasteAs it had been written in haste, the report was poor.
hasteAs it was printed in haste, the book has many misprints.
hasteAs it was written in haste, the book has many faults.
hasteAs soon as he heard of it, he hastened to the spot.
hasteBeing written in great haste, this letter has quite a few mistakes.
hasteDo it in haste but with care.
hasteHaste is waste. [Proverb]
hasteHaste makes waste.
hasteHaste makes waste. [Proverb]
hasteHaving been written in haste, his letter was hard to read.
hasteHaving been written in haste, the book has a lot of errors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องร้อน[V] hurry, See also: haste, hasten, Syn. เร่งรีบ, Example: เรื่องนี้คงต้องปล่อยให้คลื่นกระทบฝั่งจนกว่าตำรวจญี่ปุ่นจะเครื่องร้อน และขอให้ตำรวจไทยช่วยจับตัวผู้ร้ายส่ง, Thai definition: ร้อนใจต้องการที่จะทำในเวลานั้น
เร่งมือ[V] speed up work, See also: hasten, Example: คนงานกำลังเร่งมือก่อสร้างอาคารสูงเก้าชั้นกลางเมืองกรุง, Thai definition: เร่งให้เร็วขึ้น
ส่งท้าย[V] hasten the speed on the stern of a boat, Thai definition: พายกระตุ้นท้ายเรือเพื่อให้แล่นเร็ว
ตาลีตาเหลือก[V] hasten, See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, Ant. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง, Thai definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ร่าน[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบ, ด่วน, เร่ง, Example: ผู้จัดการเร่งร่านงานให้เสร็จก่อนสิ้นปี
รุกร้น[V] hasten, See also: hurry, rush, dash, Syn. รีบเร่ง, Thai definition: เร่งเข้าไป
รุด[V] hasten, See also: dash, hurry, speed, Syn. รีบรุด, Example: สารวัตรนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุปล้นธนาคาร, Thai definition: ด่วนไปทันที
เร่ง[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบ, Example: เราจะต้องเร่งพัฒนาให้เศรษฐกิจของเรายกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง, Thai definition: บังคับให้เร็ว, บอกเตือนให้รีบปฏิบัติ
เร่งรีบ[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบเร่ง, รีบ, Example: ประเทศไทยต้องเร่งรีบในการเตรียมพร้อม เพื่อรับกับศตวรรษที่21
ความรีบร้อน[N] haste, See also: swiftness, speed, alacrity, dispatch, briskness, Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, ความชักช้า, Example: ประธานาธิบดีได้กล่าวว่าไม่มีความรีบร้อนในการทำสงครามภาคพื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: virgin ; chaste ; pure   FR: vierge ; chaste
บริสุทธิ์ใจ[adj.] (børisutjai) FR: chaste ; innocent
หอก[n.] (høk) EN: spear   FR: lance [f] ; sagaie [f] ; haste [f] (vx)
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ความบริสุทธิ์ใจ[n.] (khwām børisutjai) EN: sincerity   FR: innocence [f] ; sincérité [f] ; chasteté [f]
ความเร่งรีบ[n.] (khwām rengrīp) EN: haste   
ความรีบร้อน[n.] (khwām rīprøn) EN: haste   FR: hâte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HASTE HH EY1 S T
HASTEN HH EY1 S AH0 N
HASTEY HH EY1 S T IY0
HASTENS HH EY1 S AH0 N Z
HASTERT HH AE1 S T ER0 T
HASTENED HH EY1 S AH0 N D
HASTENING HH EY1 S AH0 N IH0 NG
HASTENING HH EY1 S N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haste (n) hˈɛɪst (h ei1 s t)
hasten (v) hˈɛɪsn (h ei1 s n)
hastens (v) hˈɛɪsnz (h ei1 s n z)
hastened (v) hˈɛɪsnd (h ei1 s n d)
hastening (v) hˈɛɪsnɪŋ (h ei1 s n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǐ, ㄕˇ, / ] hasten; proceed to; sail a vessel, #8,282 [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, / ] hasten; run; open up; gallop, #21,717 [Add to Longdo]
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, / ] hasten home for the funeral of a parent or grandparent, #59,687 [Add to Longdo]
[, ㄗㄜˊ, ] haste; to press, #83,246 [Add to Longdo]
[zǎn, ㄗㄢˇ, / ] hasten; urge, #169,441 [Add to Longdo]
[ráng, ㄖㄤˊ, ] haste, #563,459 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hasten | hastend | hastet | hasteteto scat | scatting | scats | scatted [Add to Longdo]
hasten | hastend | gehastet | hastetto scurry | scurrying | scurried | scurries [Add to Longdo]
hasten; eilento hustle [Add to Longdo]
hastento skelter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
せっかち[, sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
そそくさ[, sosokusa] (adv-to) (on-mim) hurriedly; in haste [Add to Longdo]
ヘイスト[, heisuto] (n) haste [Add to Longdo]
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that... [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P) [Add to Longdo]
急いては事を仕損じる[せいてはことをしそんじる, seitehakotowoshisonjiru] (exp) (id) (See 急いては事を仕損ずる・せいてはことをしそんずる) Haste makes waste [Add to Longdo]
急いては事を仕損ずる[せいてはことをしそんずる, seitehakotowoshisonzuru] (exp) (id) Haste makes waste [Add to Longdo]
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten [Add to Longdo]
急がせる[いそがせる, isogaseru] (v1) to hasten (the work); to urge (a person) on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haste \Haste\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Hasted}; p. pr. & vb.
   n. {Hasting}.] [OE. hasten; akin to G. hasten, D. haasten,
   Dan. haste, Sw. hasta, OF. haster, F. h[^a]ter. See {Haste},
   n.]
   To hasten; to hurry. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      I 'll haste the writer.         --Shak.
   [1913 Webster]
 
      They were troubled and hasted away.   --Ps. xlviii.
                          5.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haste \Haste\ (h[=a]st), n. [OE. hast; akin to D. haast, G.,
   Dan., Sw., & OFries. hast, cf. OF. haste, F. h[^a]te (of
   German origin); all perh. fr. the root of E. hate in a
   earlier sense of, to pursue. See {Hate}.]
   1. Celerity of motion; speed; swiftness; dispatch;
    expedition; -- applied only to voluntary beings, as men
    and other animals.
    [1913 Webster]
 
       The king's business required haste.  --1 Sam. xxi.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being urged or pressed by business; hurry;
    urgency; sudden excitement of feeling or passion;
    precipitance; vehemence.
    [1913 Webster]
 
       I said in my haste, All men are liars. --Ps. cxvi.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   {To make haste}, to hasten.
 
   Syn: Speed; quickness; nimbleness; swiftness; expedition;
     dispatch; hurry; precipitance; vehemence; precipitation.
 
   Usage: {Haste}, {Hurry}, {Speed}, {Dispatch}. Haste denotes
      quickness of action and a strong desire for getting
      on; hurry includes a confusion and want of collected
      thought not implied in haste; speed denotes the actual
      progress which is made; dispatch, the promptitude and
      rapidity with which things are done. A man may
      properly be in haste, but never in a hurry. Speed
      usually secures dispatch.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haste
   n 1: overly eager speed (and possible carelessness); "he soon
      regretted his haste" [syn: {haste}, {hastiness}, {hurry},
      {hurriedness}, {precipitation}]
   2: the act of moving hurriedly and in a careless manner; "in his
     haste to leave he forgot his book" [syn: {haste}, {hurry},
     {rush}, {rushing}]
   3: a condition of urgency making it necessary to hurry; "in a
     hurry to lock the door" [syn: {hurry}, {haste}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 haste /hastə/
  scurried

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top