ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outline

AW1 T L AY2 N   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outline-, *outline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outline[N] เส้นรอบนอก, See also: เส้นขอบ, Syn. contour, shape
outline[N] ภาพร่าง, See also: ภาพคร่าวๆ, Syn. sketch, drawing
outline[N] แผนการอย่างคร่าวๆ, Syn. schema, scheme
outline[N] ส่วนสรุปโดยย่อ, Syn. summary, synopsis
outline[VT] ร่างภาพ, See also: ร่าง, Syn. sketch, draft
outline[VT] สรุปส่วนสำคัญ, See also: สรุป, แสดงจุดสำคัญ, สรุปความ, Syn. summarize, adumbrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch,plan,draw
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
outline(vt) ร่าง,เขียนโครงร่าง,สรุปความ,สังเขปความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outline๑. ตัวโปร่ง๒. เส้นกรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outline drawingการวาดเส้นขอบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
outline mapoutline map, แผนที่เค้าโครง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Outlines ; Outline, syllabi, etc.โครงเรื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Needless to say, that problem you outlined, concerning the flower you know.ไม่จำเป็นต้องพูดเลย ว่าปัญหาที่เธอพูดถึง เกี่ยวกับดอกไม้น่ะ The Little Prince (1974)
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)
After I've seen the outline of my brother's body on the floor... you expect me to forget?หลังจากที่ฉันได้เห็น รอยศพน้องชายฉันบนพื้น... คุณบอกให้ฉันลืมงั้นเหรอ Léon: The Professional (1994)
We've already assigned the outlines. The answer is no.เราแบ่งหัวข้อกันแล้ว Legally Blonde (2001)
You have outlined our new syllabus, Betty. Thank you.เธอได้ตั้งหลักสูตรใหม่ให้เรา ขอบคุณ Mona Lisa Smile (2003)
"I baste the chicken with one hand and outline the paper with the other. ""ฉันสามารถใช้มือนึงทาน้ำมันไก่ อีกมือนึงทำรายงานได้" Mona Lisa Smile (2003)
You will teach only the syllabus as outlined by the department chair.ุสอนตามหลักสูตร ทีกำหนดโดยคณะเท่านั้น Mona Lisa Smile (2003)
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล... The Corporation (2003)
Seven days ago, one of my satellites over Antarctica hunting for mineral deposits discovered a sudden heat bloom beneath the earth, which outlined this.7 วันก่อน ดาวเทียมของผม พบเหมืองแร่ทางเหนือแอนตาติกา นี่โครงร่าง AVP: Alien vs. Predator (2004)
There was a chalk outline here, around the body of Vladimir Neski.มันมีชอล์คเขียนอยู่ตรงนี้ รอบศพของวลาดิเมียร์ เนสกี้ The Bourne Supremacy (2004)
I had a classmate in the sixth grade who raised his hand and he pointed to the outline of the east coast of South America and he pointed to the west coast of Africa and he asked, "Did they ever fit together?"มีเพื่อนร่วมชั้น ป.6 คนนึงยกมือขึ้น แล้วชี้ไปที่เส้นชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้ แล้วก็ชี้ไปที่ชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกา An Inconvenient Truth (2006)
Ηad We been able to follow proper procedure as outlined in the original schedule, the government medical stockpile could have been shipped anywhere in the U.S. Within 12 hours.เราคงดำเนินการได้ตามที่วางไว้ ถ้ากำหนดการถูกต้อง คลังเวชภัณฑ์ของรัฐ จะถูกขนส่งไปทั่วอเมริกาภายใน 12 ชั่วโมง Resident Evil: Degeneration (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outlineHe gave me a brief outline of the plan.
outlineHe gave me an outline of the affair.
outlineHere we explain about creating outlines of characters and paths.
outlineHe sketches the outline of the machine.
outlineThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัณฐาน[N] shape, See also: outline, contours, form, configuration, Syn. ลักษณะ, รูปทรง, Example: โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก
เนื้อเรื่อง[N] plot, See also: outline, story, scenario, subject, Syn. เรื่องราว, Example: ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องยกย่องวีรกรรมการเสียสละเพื่อชาติ, Thai definition: สาระของเรื่อง
เค้าโครงเรื่อง[N] plot, See also: outline, story line, scenario, Syn. โครงเรื่อง, เค้าเรื่อง, Example: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ
เค้า[N] outline, See also: plot, scheme, Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: นิยายเรื่องนี้ผู้แต่งได้เค้ามาจากนิยายต่างประเทศ, Thai definition: รูปหรือรูปความโดยย่อ
เค้าโครง[N] outline, See also: summary, draft, synopsis, plan, Syn. เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, Example: นักเรียนควรจะเขียนเค้าโครงก่อนแล้วจึงค่อยเขียนรายละเอียดของเรื่อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: โครงเรื่องย่อๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline   FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
เค้า[n.] (khao) EN: outline ; plot ; framework   
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan   FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement
แนวป่า[n.] (naēopā) EN: forest belt ; line of the forest ; forest outline   FR: orée [f] ; lisière [f]
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject   FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
ร่าง[n.] (rāng) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]
ร่าง[v.] (rāng) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate   FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLINE    AW1 T L AY2 N
OUTLINED    AW1 T L AY2 N D
OUTLINES    AW1 T L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outline    (v) ˈautlaɪn (au1 t l ai n)
outlined    (v) ˈautlaɪnd (au1 t l ai n d)
outlines    (v) ˈautlaɪnz (au1 t l ai n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纲要[gāng yào, ㄍㄤ ㄧㄠˋ, / ] outline; essential points, #8,047 [Add to Longdo]
头绪[tóu xù, ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] outline; main threads, #26,007 [Add to Longdo]
概论[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] outline; introduction; survey; general discussion, #27,679 [Add to Longdo]
概要[gài yào, ㄍㄞˋ ㄧㄠˋ, ] outline [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriss {m}; Grundriss {m} | Abrisse {pl}; Grundrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Auszug {m}; Abriss {m} (eines Buches)outline (of a book) [Add to Longdo]
Übersichtskarte {f}outline map [Add to Longdo]
Umriss {m}; Umrisslinie {f}; Kontur {f}; Silhouette {f}; Profil {n} | Umrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Umrisszeichnung {f}outline drawing; outline plan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
アウトライン;アウトゥライン[, autorain ; autourain] (n) outline [Add to Longdo]
アウトラインステッチ[, autorainsutecchi] (n) outline stitch [Add to Longdo]
アウトラインフォント[, autorainfonto] (n) {comp} outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[, autorainyu-teiritei] (n) {comp} outline utility [Add to Longdo]
アウトラインレベル[, autorainreberu] (n) {comp} outline level [Add to Longdo]
一まず(P);一先ず;一先;ひと先ず[ひとまず, hitomazu] (adv) (uk) for the present; once; in outline; (P) [Add to Longdo]
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
輪郭[りんかく, rinkaku] outline, features [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outline \Out"line`\, v. t. [imp. & p. p. {Outlined}; p. pr. &
   vb. n. {Outlining}.]
   1. To draw the outline of.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To sketch out or indicate as by an outline; to
    create a general framework of (a plan, system, discourse,
    course of thought), for which the details need to be
    added; as, to outline an argument or a campaign.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outline \Out"line`\, n.
   1.
    (a) The line which marks the outer limits of an object or
      figure; the exterior line or edge; contour.
    (b) In art: A line drawn by pencil, pen, graver, or the
      like, by which the boundary of a figure is indicated.
    (c) A sketch composed of such lines; the delineation of a
      figure without shading.
      [1913 Webster]
 
         Painters, by their outlines, colors, lights, and
         shadows, represent the same in their pictures.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: A sketch of any scheme; a preliminary or general
    indication of a plan, system, discourse, course of
    thought, etc.; as, the outline of a speech.
    [1913 Webster]
 
       But that larger grief . . .
       Is given in outline and no more.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sketch; draught; delineation. See {Sketch}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outline
   n 1: the line that appears to bound an object [syn: {outline},
      {lineation}]
   2: a sketchy summary of the main points of an argument or theory
     [syn: {outline}, {synopsis}, {abstract}, {precis}]
   3: a schematic or preliminary plan [syn: {outline}, {schema},
     {scheme}]
   v 1: describe roughly or briefly or give the main points or
      summary of; "sketch the outline of the book"; "outline his
      ideas" [syn: {sketch}, {outline}, {adumbrate}]
   2: draw up an outline or sketch for something; "draft a speech"
     [syn: {draft}, {outline}]
   3: trace the shape of [syn: {delineate}, {limn}, {outline}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top