Search result for

figured

(41 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figured-, *figured*, figur, figure
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
figured[ADJ] ซึ่งตกแต่งตามแบบที่ร่างไว้, See also: ซึ่งแสดงภาพหรือแผนภูมิ, Syn. patterned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
figured(ฟิก'เกอด) adj. เป็นรูป,เป็นร่าง,ซึ่งแสดงเป็นรูปเป็นร่าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Figured you'd be back at the family manor.นายจะต้องกลับไปคฤหาสน์ของครอบครัวนายนะ There Might be Blood (2008)
Stop me if you've figured out the pattern.หยุดฉันถ้าคุณประมวลผลว่าไม่อยู่ในแบบแผน Not Cancer (2008)
I figured she probably wouldn't figure me as the "photoshoppingฉันหวังว่าเธอคงไม่คิดว่าฉันเป็นนักแต่งรูป Adverse Events (2008)
I know you would never agree to make it an open adoption, but I just figured maybe you never had a choice.หนูรู้พวกคุณคงไม่อยากยกหนูให้คนอื่น แต่หนูเพิ่งจะรู้ว่า.. ว่าพวกคุณไม่มีทางเลือก Birthmarks (2008)
I figured it out when I was 12.ฉันพอจะรู้ตอนฉันอายุ 12 Birthmarks (2008)
You figured out she's got gallstones?คุณประติดประต่อได้ เธอมีก้อนนิ่ว Birthmarks (2008)
At the age of 12, you actually figured out your father wasn't your birth father that's what you wanted, wasn't it?ตอนอายุ 12 .. \ นายสืบค้นเรื่องพ่อของนายว่าไม่ใช่พ่อจริงๆ นั่นเป็นสิ่งที่คุณเคยต้องการใช่หรือเปล่า Birthmarks (2008)
Figured she had more shame than that.เธอน่าจะอายมากกว่านี้ Lucky Thirteen (2008)
You might've figured out my motives faster if you had bothered to ask my name.คุณด่วนสรุปเรื่องฉันเร็วไป ทั้งๆที่คุณยังไม่ถามชื่อฉันด้วยซ้ำ Lucky Thirteen (2008)
I figured I wasn't the first girl you cruised.ฉันประมวลได้ว่าฉันไม่ใช่สาวคนแรกที่คุณหิ้วมา Lucky Thirteen (2008)
I just figured you'd want something a little more exciting...ฉันแค่ประมวลเอาจากคุณ ต้องการอะไรบางอย่าง ให้ตื่นเต้นนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
Luckily, Thirteen figured out the problem and was there to re-inflate her lung.โชคดี.. 13 ช่วยเอาไว้ทัน ปัญหาอยู่ที่การทำให้ปอดเธอยุบ Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
figuredHave you figured out the cost?
figuredHave you figured out the math problem yet?
figuredHe figured out a principle.
figuredI figured out why the machine wouldn't work.
figuredI only figured on staying with this company a little while when I started, but before I knew it I'd become an old timer here.
figuredThe cost of the house was figured out at fifty pounds.
figuredThey figured there was no hope.
figuredWe easily figured out the password.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
เสียโฉม [adj.] (sīachōm) EN: disfigured   FR: défiguré
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIGURED    F IH1 G Y ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
figured    (v) (f i1 g @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
綾織物[あやおりもの, ayaorimono] (n) figured cloth; twill fabric [Add to Longdo]
綾羅[りょうら, ryoura] (n) elaborated cloth; figured silk and thin silk [Add to Longdo]
花毛氈[はなもうせん, hanamousen] (n) figured carpet [Add to Longdo]
絵羽[えば, eba] (adj-f,n) (1) (abbr) (See 絵羽模様) figured; patterned; (n) (2) (abbr) (See 絵羽羽織) figured haori (coat) [Add to Longdo]
絵羽羽織[えばばおり;えばはおり, ebabaori ; ebahaori] (n) figured haori (coat) [Add to Longdo]
絵羽織[えばおり, ebaori] (n) (See 絵羽羽織) figured haori (coat) [Add to Longdo]
絵日傘[えひがさ, ehigasa] (n) decorated umbrella; figured paper parasol [Add to Longdo]
変じる[へんじる, henjiru] (v1,vi) to change into; to be transformed; to be transfigured; to transform; to alter; to convert [Add to Longdo]
変ずる[へんずる, henzuru] (vz,vi) to change into; to be transformed; to be transfigured; to transform; to alter; to convert [Add to Longdo]
無地[むじ, muji] (n,adj-no) plain; unfigured; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 patterned \patterned\ adj.
   Having describable patterns, especially patterns of colors.
   [Narrower terms: {banded}, {blotched, blotchy, splotched},
   {brindled, brindle, brinded, tabby}, {burled}, {checked,
   checkered}, {dappled, mottled}, {dotted, flecked, specked,
   speckled, stippled}, {figured}, {floral, flowered}, {laced},
   {marbled, marbleized}, {moire, watered}, {pinstriped,
   pinstripe(prenominal)}, {slashed, streaked}, {spotted},
   {sprigged}, {streaked, streaky}, {striped, stripy},
   {tessellated}, {veined, venose}] {plain, solid}
   [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Figure \Fig"ure\, v. t. [imp. & p. p. {Figured}; p. pr. & vb. n.
   {Figuring}.] [F. figurer, L. figurare, fr. figura. See
   {Figure}, n.]
   1. To represent by a figure, as to form or mold; to make an
    image of, either palpable or ideal; also, to fashion into
    a determinate form; to shape.
    [1913 Webster]
 
       If love, alas! be pain I bear,
    [1913 Webster]
 
       No thought can figure, and no tongue declare.Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To embellish with design; to adorn with figures.
    [1913 Webster]
 
       The vaulty top of heaven
       Figured quite o'er with burning meteors. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To indicate by numerals; also, to compute.
    [1913 Webster]
 
       As through a crystal glass the figured hours are
       seen.                 --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To represent by a metaphor; to signify or symbolize.
    [1913 Webster]
 
       Whose white vestments figure innocence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To prefigure; to foreshow.
    [1913 Webster]
 
       In this the heaven figures some event. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.)
    (a) To write over or under the bass, as figures or other
      characters, in order to indicate the accompanying
      chords.
    (b) To embellish.
      [1913 Webster]
 
   {To figure out}, to solve; to compute or find the result of.
    
 
   {To figure up}, to add; to reckon; to compute the amount of.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Figured \Fig"ured\, a.
   1. Adorned with figures; marked with figures; as, figured
    muslin.
    [1913 Webster]
 
   2. Not literal; figurative. [Obs.] --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.)
    (a) Free and florid; as, a figured descant. See
      {Figurate}, 3.
    (b) Indicated or noted by figures.
      [1913 Webster]
 
   {Figured bass}. See {Continued bass}, under {Continued}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 figured
   adj 1: (of e.g. fabric design) adorned with patterns; "my dress
       is richly figured"- Amy Lowell

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top