ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

character

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -character-, *character*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
character(n) คนที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร, See also: คนแปลก, คนนิสัยประหลาดๆ, Syn. case, eccentric, type
character(n) คุณลักษณะ, See also: คุณประโยชน์, Syn. fiber, fibre
character(n) ชื่อเสียงดี, See also: ชื่อเสียง, Syn. good repute, repute, reputation
character(n) ตัวแสดง, See also: ผู้สวมบทบาท, Syn. fictional character, fictitious character
character(adj) ที่แสดงบทบาท, See also: ที่สวมบท, ที่สวมบทบาท
character(n) นิสัย, See also: ลักษณะ, บุคลิก, ลักษณะนิสัย, อุปนิสัย, Syn. trait
character(n) บทบาทในละคร, See also: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์, Syn. part, persona, role, theatrical role
character(n) ใบรับรองงาน, See also: ใบรับรองงานจากนายจ้าง, Syn. character reference, reference
character(n) สถานภาพ, See also: สถานะ, ตำแหน่ง, Syn. status
character(vt) สลักอักษร, See also: แกะสลักอักษร, Syn. engrave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร, อักขระ, อุปนิสัย, คุณสมบัติ, ลักษณะพิเศษ, หลักความประพฤติ, ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี, ชื่อเสียงที่ดี, เกียรติคุณ, ฐานะตัวในเรื่อง, บทบาทในละครหรือภาพยนตร์, สัญลักษณ์, See also: characterisation, characterization n.
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
character readerเครื่องอ่านอักขระหมายถึง เครื่องอ่านอักขระจากตัวพิมพ์ซึ่งจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เป็นมาตรฐาน การอ่านใช้วิธีให้แสงผ่านช่องว่างของตัวอักขระนั้น ๆ แล้วแปลเป็นรหัสบันทึกลงไว้ในแถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk)
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
character stringหมายถึง ตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้ว สื่อความหมายบางอย่าง และสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อ (media) ชนิดต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น จะต้องทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกออกว่าไม่ใช่คำสั่งในภาษามีความหมายเหมือน alphabetic string หรือ string
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
characters per inchจำนวนอักขระต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า CPI แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึกว่า เนื้อเทป 1 นิ้ว จะเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักขระ
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
characteryn. ตัวอักษรหรือเครื่องหมายการพิมพ์หรือการเขียนทั้งหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
character(n) ความประพฤติ, ลักษณะ, อุปนิสัย, ตัวอักษร, เครื่องหมาย, ตัวละคร
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ, เช่นเคย, เป็นนิสัย, เป็นประจำ, มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติ, อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ, โดยมีลักษณะเฉพาะ, โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย, การอธิบายลักษณะ, การวางนิสัยตัวละคร
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย, วางนิสัย(ตัวละคร), แสดงลักษณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
characterอักขระ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
character codeรหัสอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character densityความหนาแน่นอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character modeภาวะอักขระ [ มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ text mode ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character modeภาวะอักขระ [ มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ text mode ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
character printerเครื่องพิมพ์รายอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character readerเครื่องอ่านอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character recognitionการรู้จำอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character recognitionการรู้จำอักขระ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์]
characterตัวละครใน [TU Subject Heading]
Characterบุคลิกลักษณะ [TU Subject Heading]
Characterอุปนิสัย, ลักษณะ, ลักษณะพิเศษ, คุณลักษณะ [การแพทย์]
Character Disordersบุคลิกภาพแปรปรวน [การแพทย์]
Character sets (Data processing)ชุดอักขระ (การประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Character, Fundamentalลักษณะภาพหลักมูล [การแพทย์]
Character, Internalลักษณะภายใน [การแพทย์]
Characteristicคุณลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะ [การแพทย์]
Characteristic Featuresลักษณะจำเพาะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
characterise(vt) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nonsense. One thing I pride myself on Jafar, I'm an excellent judge of character.เหลวไหลน่า สิ่งหนึ่งที่ข้าภูมิใจ จาฟา ข้าวิจารณ์ลักษณะผู้คนได้ดี Aladdin (1992)
-Yes, a fine upstanding youth like yourself, a person of your unimpeachable moral character is exactly what this kingdom needs!บุคคลที่ไม่สามารถติได้ และเป็นคนที่อาณาจักรนี้ต้องการ Aladdin (1992)
Come on. Let's get into character.มาใน ให้ของได้รับเป็นตัวอักษร Pulp Fiction (1994)
The character I played, Raven McCoy, her background was she grew up raised by circus performers.ตัวละครที่ผมเล่นกาแท้ พื้นหลังของเธอเป็นเธอเติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูมาโดยนักแสดงละครสัตว์ Pulp Fiction (1994)
- Respect for one's elders shows character.- เคารพผู้อาวุโสคนหนึ่งแสดงให้เห็นตัวอักษร Pulp Fiction (1994)
- I have character.- ฉันมีตัวอักษร Pulp Fiction (1994)
- Because you are a character doesn't mean that you have character. - [ Chuckles ]- เพราะคุณเป็นตัวละครที่ไม่ได้หมายความว่าคุณมีตัวอักษร - [ หัวเราะหึ ๆ ] Pulp Fiction (1994)
Her character is half-way between madness and reality.บทนางอยู่ครึ่งทาง ระหว่างความคลั่งและสมจริง Wild Reeds (1994)
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู 12 Angry Men (1957)
He's a character that will see us through.เขาเป็นตัวละครที่จะเห็นเรา ผ่าน นั่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสงคราม How I Won the War (1967)
The main character is a guy just like me.ตัวละครหลักคือคนที่แต่งตัวประหลาดเช่นเดียวกับฉัน The Godfather (1972)
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ, \ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
characterA dog is distinct from a cat in physical characteristics.
characterA few words may betray a man's true character.
characterA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
characterA green color is a characteristic of that type of apple.
characterA humid climate is characteristic of the peninsula.
characterAll his students looked up to him as a man of character.
characterAll the characters in this book are imaginary.
characterAll the characters in this drama are fictitious.
characterA man of questionable character.
characterA man's worth should be judged by his character rather than by his social position.
characterAmbition is one of his characteristics.
characterA minor character in the play.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปนิสัย(n) habit, See also: character, pattern, Syn. นิสัย, Example: ความซุกซนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองของเขาเป็นอุปนิสัยที่สะสมมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่ม, Thai Definition: ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน, ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย
ยี่ห้อ(n) manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai Definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
ลักษณะ(n) quality, See also: character, characteristic, appearance, Example: การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประมวลผลข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกัน, Count Unit: ลักษณะ, Thai Definition: เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
อากัปกิริยา(n) manner, See also: characteristic, Syn. กิริยาท่าทาง, กิริยาอาการ, ท่าทาง, กิริยา, Example: เขามีอากัปกิริยาเหมือนคนเมา, Notes: (บาลี)
อารมณ์(n) characteristics, See also: behavior, Syn. นิสัยใจคอ, Example: คนที่เป็นคนอารมณ์ตลอดเวลาจะเป็นที่รักชอบของเพื่อน
คุณลักษณะ(n) characteristic, See also: property, quality, nature, performance, attribute, Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า, Example: น้องชายของท่านประธานบริษัทไม่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำเลย, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ
อักขระ(n) character, See also: letter, alphabet, Syn. ตัวหนังสือ, ตัวอักษร, อักษร, Example: เอกลักษณ์สำคัญของอักษรไทย คือ เป็นการดัดแปลงจากอักขระพราหมี และอักขระขอมมาเป็นลายสือไทย, Count Unit: ตัว
อักษร(n) character, See also: letter, alphabet, Syn. อักขระ, ตัวอักษร, ตัวหนังสือ, Count Unit: ตัว
อัชฌาสัย(n) character, Syn. นิสัยใจคอ
เอกัตภาพ(n) individuality, See also: character, individual characteristics, Example: ในการศึกษาเกี่ยวกับเอกัตภาพ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบุคลิกภาพด้วย, Thai Definition: ลักษณะเฉพาะตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[akkhara] (n) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script  FR: lettre [ f ] ; caractère [ m ] ; idéogramme [ m ]
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: certificate of unaltered character of goods
บุคลิก[bukkhalik] (n) EN: personality ; individuality ; character  FR: personnalité [ f ] ; caractère [ m ]
บุคลิกแข็ง[bukkhalik khaeng] (n, exp) EN: strong character ; strong personality  FR: forte personnalité [ f ] ; caractère bien trempé [ m ]
บุคลิกลักษณะ[bukkhaliklaksana] (n) EN: personality ; individual characteristic ; character
บุรุษโทษ[burutsathōt] (n) EN: human evil characteristics
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [ m ] ; physionomie [ m ]
ดาวร้าย[dāo rāi] (n, exp) EN: bad character
เอกลักษณ์[ēkkalak] (n) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic  FR: identité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
character
characters
characters
character's
characters'
characterize
characterized
characterizes
characteristic
characterizing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
character
characters
characterize
characterized
characterizes
characterless
characteristic
characterizing
characteristics
characterization

WordNet (3.0)
character(n) the inherent complex of attributes that determines a persons moral and ethical actions and reactions; - Herbert Spencer, Syn. fiber, fibre
character(n) an actor's portrayal of someone in a play, Syn. persona, part, theatrical role, role
character(n) a person of a specified kind (usually with many eccentricities), Syn. eccentric, type, case
character(n) good repute
character(n) a formal recommendation by a former employer to a potential future employer describing the person's qualifications and dependability, Syn. character reference, reference
character(n) a written symbol that is used to represent speech, Syn. graphic symbol, grapheme
character(n) (genetics) an attribute (structural or functional) that is determined by a gene or group of genes
character(v) engrave or inscribe characters on
characteristic(n) a distinguishing quality
characteristic(n) the integer part (positive or negative) of the representation of a logarithm; in the expression log 643 = 2.808 the characteristic is 2

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Character

n. [ L., an instrument for marking, character, Gr. &unr_;, fr. &unr_; to make sharp, to cut into furrows, to engrave: cf. F. caractère. ] [ 1913 Webster ]

1. A distinctive mark; a letter, figure, or symbol. [ 1913 Webster ]

It were much to be wished that there were throughout the world but one sort of character for each letter to express it to the eye. Holder. [ 1913 Webster ]

2. Style of writing or printing; handwriting; the peculiar form of letters used by a particular person or people; as, an inscription in the Runic character. [ 1913 Webster ]

You know the character to be your brother's? Shak. [ 1913 Webster ]

3. The peculiar quality, or the sum of qualities, by which a person or a thing is distinguished from others; the stamp impressed by nature, education, or habit; that which a person or thing really is; nature; disposition. [ 1913 Webster ]

The character or that dominion. Milton. [ 1913 Webster ]

Know well each Ancient's proper character;
His fable, subject, scope in every page;
Religion, Country, genius of his Age. Pope. [ 1913 Webster ]

A man of . . . thoroughly subservient character. Motley. [ 1913 Webster ]

4. Strength of mind; resolution; independence; individuality; as, he has a great deal of character. [ 1913 Webster ]

5. Moral quality; the principles and motives that control the life; as, a man of character; his character saves him from suspicion. [ 1913 Webster ]

6. Quality, position, rank, or capacity; quality or conduct with respect to a certain office or duty; as, in the miserable character of a slave; in his character as a magistrate; her character as a daughter. [ 1913 Webster ]

7. The estimate, individual or general, put upon a person or thing; reputation; as, a man's character for truth and veracity; to give one a bad character. [ 1913 Webster ]

This subterraneous passage is much mended since Seneca gave so bad a character of it. Addison. [ 1913 Webster ]

8. A written statement as to behavior, competency, etc., given to a servant. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

9. A unique or extraordinary individuality; a person characterized by peculiar or notable traits; a person who illustrates certain phases of character; as, Randolph was a character; Cæsar is a great historical character. [ 1913 Webster ]

10. One of the persons of a drama or novel. [ 1913 Webster ]

☞ “It would be well if character and reputation were used distinctively. In truth, character is what a person is; reputation is what he is supposed to be. Character is in himself, reputation is in the minds of others. Character is injured by temptations, and by wrongdoing; reputation by slanders, and libels. Character endures throughout defamation in every form, but perishes when there is a voluntary transgression; reputation may last through numerous transgressions, but be destroyed by a single, and even an unfounded, accusation or aspersion.” Abbott. [ 1913 Webster ]

Character

v. t. [ imp. & p. p. Charactered ] [ 1913 Webster ]

1. To engrave; to inscribe. [ R. ] [ 1913 Webster ]

These trees shall be my books.
And in their barks my thoughts I 'll character. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To distinguish by particular marks or traits; to describe; to characterize. [ R. ] Mitford. [ 1913 Webster ]

Characterism

n. [ Gr. &unr_; a characterizing. ] A distinction of character; a characteristic. [ Obs. ] Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

Characteristic

a. [ Gr. &unr_;: cf. F. charactéristique. ] Pertaining to, or serving to constitute, the character; showing the character, or distinctive qualities or traits, of a person or thing; peculiar; distinctive. [ 1913 Webster ]

Characteristic clearness of temper. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Characteristic

n. 1. A distinguishing trait, quality, or property; an element of character; that which characterized. Pope. [ 1913 Webster ]

The characteristics of a true critic. Johnson. [ 1913 Webster ]

2. (Math.) The integral part (whether positive or negative) of a logarithm. [ 1913 Webster ]

Characteristical

a. Characteristic. [ 1913 Webster ]

Characteristically

adv. In a characteristic manner; in a way that characterizes. [ 1913 Webster ]

Characterization

n. The act or process of characterizing. [ 1913 Webster ]

Characterize

v. t. [ imp. & p. p. Characterized p. pr. & vb. n. Characterizing. ] [ LL. characterizare, Gr. &unr_;: cf. F. charactériser. ] 1. To make distinct and recognizable by peculiar marks or traits; to make with distinctive features. [ 1913 Webster ]

European, Asiatic, Chinese, African, and Grecian faces are Characterized. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

2. To engrave or imprint. [ Obs. ] Sir M. Hale. [ 1913 Webster ]

3. To indicate the character of; to describe. [ 1913 Webster ]

Under the name of Tamerlane he intended to characterize King William. Johnson. [ 1913 Webster ]

4. To be a characteristic of; to make, or express the character of. [ 1913 Webster ]

The softness and effeminacy which characterize the men of rank in most countries. W. Irving.

5. (Chem.) to identify the structure or nature of; as, the antibiotic activity in the sample was characterized by HPLC, and proved to be erythromycin. [ PJC ]

Syn. -- To describe; distinguish; mark; designate; style; particularize; entitle. [ 1913 Webster ]

characterized

adj. stated precisely; -- of the meaning of words or concepts. [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] characteristic (feature); trait; feature #1,122 [Add to Longdo]
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ,  ] characteristic; distinguishing feature or quality #1,529 [Add to Longdo]
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ,   /  ] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait #2,005 [Add to Longdo]
文字[wén zì, ㄨㄣˊ ㄗˋ,  ] character; script; writing; written language; writing style; phraseology #2,744 [Add to Longdo]
特质[tè zhì, ㄊㄜˋ ㄓˋ,   /  ] characteristic; special property #11,466 [Add to Longdo]
字号[zì hào, ㄗˋ ㄏㄠˋ,   /  ] character size; font size (on website) #16,162 [Add to Longdo]
八字[bā zì, ㄅㄚ ㄗˋ,  ] character 8; Eight Characters #21,591 [Add to Longdo]
习性[xí xìng, ㄒㄧˊ ㄒㄧㄥˋ,   /  ] character acquired through long habit; habits and properties #23,250 [Add to Longdo]
心地[xīn dì, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˋ,  ] character #23,426 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] character used in place names #50,682 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenart { f } [ geol. ] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character [Add to Longdo]
Charakterbild { n } | Charakterbilder { pl }character sketch | character sketches [Add to Longdo]
Einzellöschzeichen { n }character erase [Add to Longdo]
Romanfigur { f }; Romangestalt { f }; Romanheld { m }character in a novel; figure of a novel [Add to Longdo]
Rufmord { m }character assassination [Add to Longdo]
Schriftlesen { n }; Zeichenabtastung { f }character sensing [Add to Longdo]
Speicherauffüllung { f }character fill [Add to Longdo]
Zeichenabstand { m }; Zeichenbreite { f }character pitch [Add to Longdo]
Zeichendichte { f }character density [Add to Longdo]
Zeichendrucker { m } (serieller Drucker)character printer [Add to Longdo]
Zeichenerkennung { f } | optische Zeichenerkennungcharacter recognition | optical character recognition (OCR) [Add to Longdo]
Zeichenform { f }character shape [Add to Longdo]
Zeichenkodierung { f }; Zeichensatz { m } [ comp. ]character encoding [Add to Longdo]
Zeichenmenge { f }; Zeichenvorrat { m }character set [Add to Longdo]
Zeichenmittellinie { f }character reference line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) #49 [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P) #86 [Add to Longdo]
情報[じょうほう, jouhou] (n) (1) (See 秘密情報) news; gossip; (military) intelligence; (2) (See 情報インフラ) information (data contained in characters, signals, code, etc.); (P) #102 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (1) joint; knuckle; (2) tune; melody; (3) knot (in wood); node in a bamboo stem; (4) (See 思い当たるふしがある) part; notable characteristic; (P) #501 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n-suf) characteristic way of speaking #501 [Add to Longdo]
キャラクター(P);キャラクタ[kyarakuta-(P); kyarakuta] (n) character; (P) #602 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) character (i.e. kanji); (2) hand-writing; penmanship; (3) (as 〜の字) (See ほの字) the ... word (i.e. "the L word" = "love"); (P) #676 [Add to Longdo]
人間[にんげん, ningen] (n) (1) human being; man; person; (2) character (of a person); (P) #719 [Add to Longdo]
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n, n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P) #787 [Add to Longdo]
文字[もじ(P);もんじ(ok)(P), moji (P); monji (ok)(P)] (n) (1) letter (of alphabet); character; (adj-no) (2) literal; (P) #863 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC) [Add to Longdo]
キャラクタ[きゃらくた, kyarakuta] character [Add to Longdo]
キャラクターコード[きゃらくたーこーど, kyarakuta-ko-do] character code [Add to Longdo]
キャラクタコード[きゃらくたこーど, kyarakutako-do] character code [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator [Add to Longdo]
キャラクタセット[きゃらくたせっと, kyarakutasetto] character set [Add to Longdo]
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format [Add to Longdo]
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer [Add to Longdo]
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] character set [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top