Search result for

amount

(94 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amount-, *amount*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amount    [N] จำนวนรวม, Syn. total, sum
amount    [VI] มีผลรวม, See also: มีจำนวนรวม, Syn. total, add up to, number
amount to    [PHRV] รวมกันเป็น, See also: รวมเป็น, บวกกันเป็น, Syn. add up to, come to
amount to    [PHRV] กลายเป็นจริง, See also: เทียบเท่ากับ, เปรียบเสมือน, Syn. add up to

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amount at riskจำนวนเงินเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amount claimedจำนวนเงินที่เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amount in disputeจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amountปริมาณ, จำนวน [การแพทย์]
Amount Recoveredปริมาณสารที่วิเคราะห์คืนได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amountThere is a certain amount of truth in ~.
amountIf he goes on like that, he will never amount to much.
amountYou get paid in proportion to the amount of the work you do.
amountWhat is the amount of money you spend?
amountYour plan requires a large amount of money.
amountYour answer almost amounts to a threat.
amountThe amount of time someone is willing to spend on something may communicate how important it is to him.
amountThat amount of food will last them for a week.
amountAny amount of money will do.
amountNo amount of money will change his mind.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
catamountn. สัตว์ป่าในตระกูลแมว,ผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาท
paramount(แพ'ระเมาทฺ) adj. สำคัญยิ่ง,สูงสุด ตัวอย่าง: (paramount concern)
tantamount(แทน'ทะเมาทฺ) adj. เท่ากับ,พอ ๆ กับ,ประหนึ่งเป็น,มีความสำคัญเท่ากับ

English-Thai: Nontri Dictionary
amount(n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ
amount(vi) มีราคา,รวมเป็น,รวมเงิน
paramount(adj) ยิ่งใหญ่,สำคัญยิ่ง,เยี่ยมยอด
tantamount(adj) เท่ากัน,พอๆ กัน,เท่ากับ,ประหนึ่งเป็น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่า    [N] shower of rain, See also: amount of rain, Example: ฝนเริ่มโปรยเม็ดแล้วเทลงมาห่าใหญ่, Thai definition: จำนวนน้ำฝนที่ตกลงมากๆ คราวหนึ่งๆ เรียกว่า ห่าหนึ่งๆ
หมวด    [N] group, See also: amount, mass, cluster, Syn. กลุ่ม, หมู่, พวก, Example: บรรณารักษ์กำลังช่วยกันจัดหนังสือเป็นหมวดๆ, Count unit: หมวด, Thai definition: ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน
โควตา [N] quota, See also: amount, number, quantity, Syn. ส่วนแบ่ง, จำนวน, ปริมาณ, Example: มหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถรับนักศึกษาใหม่ได้โดยไม่จำกัดโควตา, Count unit: โควตา, Thai definition: การจำกัดจำนวนโดยวางกฎเกณฑ์ไว้
ปริมาณ    [N] quantity, See also: amount, number, Syn. จำนวน, ผลรวม, จำนวนรวม, Example: ปริมาณการส่งสินค้าออกขายโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว, Thai definition: กำหนดความมากน้อยของจำนวน
กลุ่มก้อน    [N] group, See also: amount, mass, cluster, Syn. กลุ่ม, หมู่, หมวด, Example: นักศึกษารวมตัวเป็นกลุ่มก้อนทำกิจกรรมทางการเมืองทุกปี, Count unit: กลุ่ม
จำนวน    [N] amount, See also: quantity, sum, Example: พวกเขามีงานค้างอยู่จำนวนหนึ่ง, Thai definition: ยอดรวมที่กำหนดนับไว้เป็นส่วนๆ
เม็ดเงิน [N] amount of money, See also: capital, Syn. จำนวนเงิน, Example: การสร้างรถไฟใต้ดินจะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาล
เม็ดเงิน [N] amount of money, See also: capital, Syn. จำนวนเงิน, Example: การสร้างรถไฟใต้ดินจะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้เงินเดือน ละ ...[v. exp.] (dāi ngoen deūoen la ...) EN: earn ... (+ amount) a month   FR: gagner ... (+ chif.) par mois
ห่า[n.] (hā) EN: shower of rain ; amount of rain   
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation   FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m]
จำนวนเฉลี่ย[n. exp.] (jamnūan chalīa) EN: average number ; average amount   
จำนวนมากมาย[n. exp.] (jamnūan mākmāi) EN: huge amount   
จำนวนเงิน[n. exp.] (jamnūan ngoen) EN: amount of money ; sum   FR: montant [m] ; somme (d'argent) [f]
จำนวนเงินฝาก[n. exp.] (jamnūan ngoenfāk) EN: deposit amount   
จำนวนเงินที่ค้างชำระ[n. exp.] (jamnūan ngoen thī khāng chamra) EN: amount due   
ค่าชดเชย[v.] (khāchotchoēi) EN: compensation ; amount of compensation ; indemnification ; amount of indemnification   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMOUNT    AH0 M AW1 N T
AMOUNTS    AH0 M AW1 N T S
AMOUNTED    AH0 M AW1 N T AH0 D
AMOUNTED    AH0 M AW1 N AH0 D
AMOUNTING    AH0 M AW1 N T IH0 NG
AMOUNTING    AH0 M AW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amount    (v) (@1 m au1 n t)
amounts    (v) (@1 m au1 n t s)
amounted    (v) (@1 m au1 n t i d)
amounting    (v) (@1 m au1 n t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vortrag {m}amount brought forward [Add to Longdo]
Übertrag {m}amount carried forward [Add to Longdo]
Wertansatz {m}amount stated [Add to Longdo]
Freibetrag {m}amount of exemption [Add to Longdo]
Streitwert {m}amount in controversy [Add to Longdo]
Geldbetrag {m}amount (of money); sum [Add to Longdo]
Umsatzhöhe {f}amount of turnover [Add to Longdo]
Betragsfeld {n}amount field [Add to Longdo]
Risikosumme {f}amount at risk [Add to Longdo]
Prüfumfang {m}amount of inspection [Add to Longdo]
Stornobetrag {m}amount cancelled [Add to Longdo]
Rentenendwert {m}amount of annuity [Add to Longdo]
Entgeltbetrag {m}amount of compensation [Add to Longdo]
Bestellbetrag {m}amount of the order [Add to Longdo]
Betragseingabe {f}amount input [Add to Longdo]
Zinsgutschrift {f}amount credited as interest [Add to Longdo]
Zahlungsbetrag {m}amount for payment [Add to Longdo]
Buchungsbetrag {m}amount posted [Add to Longdo]
Erfindungshöhe {f}amount of invention [Add to Longdo]
Variablenanzahl {f}amount of variables [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
この位;此の位[このくらい;このぐらい, konokurai ; konogurai] (n,adv) (uk) (See これ位) this much; this amount [Add to Longdo]
これ位;此れ位;是位[これくらい;これぐらい, korekurai ; koregurai] (n,adv) (See この位) this much; this amount [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
ちっとやそっと[, chittoyasotto] (exp) small amount; bit; smidgen [Add to Longdo]
となる[, tonaru] (exp) (See になる) to become; to amount to [Add to Longdo]
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to... [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客运量[kè yùn liàng, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] amount of passenger traffic [Add to Longdo]
数目[shù mù, ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, / ] amount; number [Add to Longdo]
数量[shù liàng, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] amount; quantity [Add to Longdo]
数额[shù é, ㄕㄨˋ ㄜˊ, / ] amount; sum of money; fixed number [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラフィック量[トラフィックりょう, torafikku ryou] traffic load, traffic amount [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amount \A*mount"\, v. i. [imp. & p. p. {Amounted}; p. pr. & vb.
   n. {Amounting}.] [OF. amonter to increase, advance, ascend,
   fr. amont (equiv. to L. ad montem to the mountain) upward, F.
   amont up the river. See {Mount}, n.]
   1. To go up; to ascend. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       So up he rose, and thence amounted straight.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To rise or reach by an accumulation of particular sums or
    quantities; to come (to) in the aggregate or whole; --
    with to or unto.
    [1913 Webster]
 
   3. To rise, reach, or extend in effect, substance, or
    influence; to be equivalent; to come practically (to); as,
    the testimony amounts to very little.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amount \A*mount"\, v. t.
   To signify; to amount to. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amount \A*mount"\, n.
   1. The sum total of two or more sums or quantities; the
    aggregate; the whole quantity; a totality; as, the amount
    of 7 and 9 is 16; the amount of a bill; the amount of this
    year's revenue.
    [1913 Webster]
 
   2. The effect, substance, value, significance, or result; the
    sum; as, the amount of the testimony is this.
    [1913 Webster]
 
       The whole amount of that enormous fame. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amount
   n 1: a quantity of money; "he borrowed a large sum"; "the amount
      he had in cash was insufficient" [syn: {sum}, {sum of
      money}, {amount}, {amount of money}]
   2: the relative magnitude of something with reference to a
     criterion; "an adequate amount of food for four people"
   3: how much there is or how many there are of something that you
     can quantify [syn: {measure}, {quantity}, {amount}]
   4: a quantity obtained by the addition of a group of numbers
     [syn: {sum}, {amount}, {total}]
   v 1: be tantamount or equivalent to; "Her action amounted to a
      rebellion"
   2: add up in number or quantity; "The bills amounted to $2,000";
     "The bill came to $2,000" [syn: {total}, {number}, {add up},
     {come}, {amount}]
   3: develop into; "This idea will never amount to anything";
     "nothing came of his grandiose plans" [syn: {come}, {add up},
     {amount}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top