ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

figurehead

F IH1 G Y ER0 HH EH2 D   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figurehead-, *figurehead*, figurehea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
figurehead[N] รูปแกะสลักบนหัวเรือ, See also: แม่ย่านางเรือ
figurehead[N] หัวหน้าแต่ในนาม (แต่ไม่ได้มีอำนาจแท้จริง), See also: หุ่นเชิดที่ไร้อำนาจ, Syn. dummy

English-Thai: Nontri Dictionary
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Chang is basically a figurehead You're clear on that, right?โอเค เอ่อ ดร.ชาง เขาเป็นหัวหน้าในนามเท่านั้น คุณเข้าใจ ใช่ไหม? Good Mourning (2009)
Because he was a figurehead of great courage and bold exploits.เพราะเขาเป็นเครื่องหมายของ\ จอมโจรที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ The Adventures of Tintin (2011)
I'm really more of a figurehead now.ฉันเป็นมากกว่าหัวหน้าซะอีกตอนนี้ The Fugitives (2012)
As the figurehead of this institution,ในฐานะหัวหน้าของโรงพยาบาลแห่งนี้ The Coat Hanger (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
figureheadThe "retired" president of that company runs the whole show from behind the scenes, so the current president is nothing but a figurehead.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead   FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIGUREHEAD F IH1 G Y ER0 HH EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
figurehead (n) fˈɪgəhɛd (f i1 g @ h e d)
figureheads (n) fˈɪgəhɛdz (f i1 g @ h e d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィギュアヘッド[, figyuaheddo] (n) figurehead [Add to Longdo]
案山子;鹿驚[かかし;かがし;あんざんし;そおど(案山子)(ok);そおず(案山子)(ok);そほず(案山子)(ok);そほど(案山子)(ok), kakashi ; kagashi ; anzanshi ; soodo ( kakashi )(ok); soozu ( kakashi )(ok); sohozu] (n) (1) (uk) scarecrow; (2) figurehead [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) [Add to Longdo]
飾り物[かざりもの, kazarimono] (n) ornament; decoration; figurehead [Add to Longdo]
船首像[せんしゅぞう, senshuzou] (n) figurehead (on a ship) [Add to Longdo]
置物(P);置き物(io)[おきもの, okimono] (n) ornament; figurehead; object placed in tokonoma; (P) [Add to Longdo]
伴食宰相[ばんしょくさいしょう, banshokusaishou] (n) an incompetent cabinet minister; a figurehead minister [Add to Longdo]
伴食大臣[ばんしょくだいじん, banshokudaijin] (n) nominal (figurehead) minister; titular minister [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Figurehead \Fig"ure*head`\, n.
   1. (Naut.) The figure, statue, or bust, on the prow of a
    ship.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who allows his name to be used to give standing
    to enterprises in which he has no responsible interest or
    duties; a nominal, but not real, head or chief.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 figurehead
   n 1: a person used as a cover for some questionable activity
      [syn: {front man}, {front}, {figurehead}, {nominal head},
      {straw man}, {strawman}]
   2: figure on the bow of some sailing vessels

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top