Search result for

คาดคะเน

(41 entries)
(0.1151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาดคะเน-, *คาดคะเน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาดคะเน[V] estimate, See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate, Syn. เดา, ประมาณ, กะ, Example: ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาทางการเงินของเม็กซิโกทั้งหมดยังคาดคะเนไม่ได้จนกว่าการปรับโครงสร้างธนาคารทั้งระบบจะทำได้สำเร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิดคาดคะเน เช่น คิดว่าเย็นนี้ฝนอาจจะตก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assumeคาดคะเน [การแพทย์]
Estimatesคาดคะเน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guess for mine is...การคาดคะเนสำหรับเหมืองเป็น ... Gas Pills (2008)
Suppose for a moment I do this to help you out and suppose we actually manage to find the pearls...what then?เดาล่วงหน้าไว้ก่อนนะ ฉันทำแบบนี้เพื่อช่วยเธอออกไป และคาดคะเนว่าเราหาไข่มุกจนพบ.. แล้วไงล่ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
The only uncertainty concerns their scale.สิ่งเดียวที่ไม่แน่นอน คือการคาดคะเน Home (2009)
I pick up glasses from people that I hate all night long, and I'm not really supposed to be doing this right now.ฉันเกลียดที่ต้องตัดแว่น ใส่มองพวกเขาไปตลอดคืน และฉันไม่คาดคะเนจริงๆ ที่เดี๋ยวนี้กำลังทำอยู่มันถูกไหม Fighting (2009)
The temperature of the subterranean crust that is, the cement that holds our land mass in place is increasing at a rapid rate, much faster than anticipated.อุณหภูมิลึกลงไปใต้เปลือกโลก ที่ทำหน้าที่เป็นปูนที่ยึด พื้นผิวโลกให้อยู่กับที่ มีทีท่าว่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กว่าที่ได้มีการคาดคะเนมาก 2012 (2009)
Global projections are pretty staggering.ลองคาดคะเนภาพทั่วทั้งโลกสิ มันก็ยิ่งน่าสงสัยไปอีก No More Good Days (2009)
What I'm about to say is my own conjecture.สิ่งที่ผมพูดไปเป็นแค่การคาดคะเนของผม Episode #1.3 (2009)
You said you don't like telling people things when all you have is supposition, am I right?คุณว่า... ...คุณไม่บอกเรื่องที่ได้แต่จากการคาดคะเนเอา ใช่ไหม? Episode #1.3 (2009)
I'm not interested in conjecture.ฉันไม่สนใจการคาดคะเน The Plain in the Prodigy (2009)
But we contend that there was no way to predict anything like this happening whatsoever.แต่เราขอยืนยันว่าไม่มีทางเลย ที่จะคาดคะเนผลของมันได้ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น A561984 (2009)
Ladies and gentlemen, as you may have deduced, we're closing in on a leak inside the FBI that is hampering the mosaic investigation.ทุกท่านครับ อย่างที่พวกคุณ คงได้คาดคะเนเอาไว้ พวกเราปิดเรื่องการหา หนอนบ่อนไส้ ในสำนักงานFBI นั่นจะทำให้การสืบสวน โครงการโมเสคหยุดชะงักไป Queen Sacrifice (2010)
Hank, that was-- that was just speculation.แฮงค์ นั่นเป็นแค่... นั่นเป็นแค่การคาดคะเน Hermanos (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate   FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judge[VT] คาดคะเน, See also: ประมาณ, กะ, Syn. estimate, assess, evaluate
make[VT] คาดคะเน, See also: กะ, ประเมิน, ประมาณ, Syn. reckon
prognosticate[VT] บอกเหตุล่วงหน้า, See also: คาดคะเน, คาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. foretell, fortune, prophesy
think[VT] คาดเดา, See also: คาดคะเนล่วงหน้า, คาดการณ์, Syn. expect, suppose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
devise(ดิไวซ') vt.,n. (การ) ประดิษฐ์,ออกแบบ,วางแผน,โอนทรัพย์สินให้โดยพินัยกรรม,คิด,คาดคะเน,พินัยกรรม,ทรัพย์สินที่ให้โดยพินัยกรรม, Syn. contrive
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
forerun(ฟอร์'รัน) {foreran,forerun,foreruns} vt. วิ่งนำ,ไปก่อน,นำหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,ซึ่งไปก่อน,ดักหน้า
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee
guess(เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า, See also: guesser n. guessingly adv., Syn. believe

English-Thai: Nontri Dictionary
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forecast(vt) ทำนาย,พยากรณ์,คาดคะเน
forerun(vt) มาก่อน,วิ่งนำ,นำหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
guess(vi,vt) เดา,คาดคะเน,สุ่ม,ทาย,เข้าใจว่า,คิดว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top