Search result for

นึกถึง

(36 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นึกถึง-, *นึกถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นึกถึง[V] think of, See also: remember, regard, Syn. คิดถึง, ระลึกถึง, รำลึกถึง, Example: ฉันอาจจะนึกถึงแฟนเก่า แต่ความรู้สึกก็ไม่วาบหวามใจเหมือนแต่ก่อน
นึกถึง[V] think of, See also: call to mind, Syn. นึกไปถึง, คิดถึง, Example: เมื่อพูดถึงจอภาพวีจีเอส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่จอภาพแบบวีจีเอคัลเลอร์เท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นึกถึงก. ระลึกถึง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry. Thing about a caf? - people weirdly want service.โทษที เกี่ยวกับร้านอาหารแล้ว คนจะนึกถึงบริการ There Might be Blood (2008)
You called thirteen a moron for thinking it was drugs.คุณเตือน 13 ให้นึกถึงศีลธรรมที่\ จะว่าเขาเสพยา ช่ายยย... Adverse Events (2008)
You're making me miss House's mocking.คุณทำให้ฉันนึกถึงเรื่องเลวๆของเฮาส์ Dying Changes Everything (2008)
The color reminded me of his eyes.สีของมัน ทำให้นึกถึงดวงตาคู่นั้น Dying Changes Everything (2008)
Every time I see you sittin'at this table... hell, I do a double take.ทุกครั้งที่ฉันเห็นนายนั่งอยู่ที่โต๊ะนี้... ให้ตายสิ มันทำให้ฉันนึกถึงเขา Pilot (2008)
We must defend the kingdom at all cost.ต้องนึกถึงการป้องกันอาณาจักรเป็นหลัก The Labyrinth of Gedref (2008)
They are all I can think of.พวกเขาคือสิ่งเดียวที่ข้านึกถึง The Labyrinth of Gedref (2008)
Can any of you imagine what it is like to be born a black man in this world?พวกคุณนึกถึงอะไรที่เหมือนกับ การเกิดเป็นคนดำในโลกนี้ได้มั้ย The Bank Job (2008)
Can any of you white women imagine what it would be like to bring a black baby into this world?พวกคุณสาวผิวขาวล่ะนึกถึงอะไรตอนที่คุณ... ให้กำเนิดเด็กผิวดำเกิดมาบนโลกนี้มั้ย The Bank Job (2008)
I'll take some of the soil here so that Gil Dong can look at it.ข้าจะเอาดินที่นี่ไปด้วย หากกิลดง ได้เห็นมันแล้ว จะได้นึกถึง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Come to think of it, your eyebrows remind me of that sergeant.ขอคิดดูก่อน คิ้วนายทำให้ฉันนึกถึงไอ้จ่านั่น My Sassy Girl (2008)
There's a lot of her that reminds me of you.หลายอย่างของเธอทำให้ฉันนึกถึงคุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นึกถึง[v. exp.] (neuk theung) EN: think of ; remember ; regard ; call to mind   FR: penser à ; se souvenir de ; songer à

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceive of[PHRV] มีความคิดเกี่ยวกับ, See also: นึกถึง, เกิดขึ้นในใจ
direct one's attention to[IDM] นึกถึง, See also: จัดการ, ดำเนินการ, Syn. draw to
have something in mind[IDM] คิดถึงบางสิ่ง, See also: นึกถึงบางสิ่ง
think a great deal of[IDM] นึกถึงในแง่ดี
think a lot of[IDM] นึกถึงในแง่ดี
think highly of[IDM] นึกถึงในแง่ดี
think much of[IDM] นึกถึงในแง่ดี
run on[PHRV] คิดถึง, See also: นึกถึง, พูดถึง
run upon[PHRV] คิดถึง, See also: นึกถึง, พูดถึง
think of[VT] คิดถึง, See also: นึกถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mnemonic codeรหัสช่วยจำหมายถึง วิธีการเรียกชื่อย่อของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อช่วยให้นึกถึงชื่อเต็มของสิ่งนั้นได้ดี เช่น อาจจะกำหนดตัวอักษรตัวแรกของคำไว้ใช้เป็นข้อคำสั่ง เช่น การกดแป้น Alt + F + S เป็นรหัสช่วยจำแทนคำสั่งเรียกเมนู File และเลือกคำสั่ง Save ในการเขียนโปรแกรมบางทีก็ใช้วิธีการนี้ได้ เช่น ถ้าคำใดยาว ก็อาจใช้ตัวย่อได้ เช่น STO แทน store เป็นต้น
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply

English-Thai: Nontri Dictionary
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
oblivious(adj) หลงลืม,ลืมเลือน,ลบเลือน,ไม่นึกถึง
remind(vt) เตือนความจำ,เตือนใจ,ทำให้นึกถึง
retrospect(n) การหวนคิด,การพิจารณาย้อนหลัง,การนึกถึงอดีต
retrospection(n) การหวนรำลึก,การหวนคิด,การนึกถึงอดีต

German-Thai: Longdo Dictionary
erheblich(adj) สำคัญ, มาก, ที่ต้องนึกถึง เช่น Es ist kein erhebliches Problem. มันไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญนัก, In Thailand verdient man erheblich weniger als in Deutschland. ที่เมืองไทยผู้คนทำงานได้เงินเดือนน้อยกว่าที่เยอรมนีมาก , See also: S. wesentlich, viel,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top