ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

configuration

K AH0 N F IH2 G Y ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -configuration-, *configuration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
configuration(n) โครงร่างภายนอก, Syn. form, shape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง, สัณฐาน, รูปร่างภายนอก, องค์ประกอบ, กลุ่มดวงดาว, ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement, set

English-Thai: Nontri Dictionary
configuration(n) รูปร่าง, สัณฐาน, องค์ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
configurationโครงแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
configurationโครงแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
configurationโครงแบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
configurationโครงแบบ [คอมพิวเตอร์]
Configurationโครงแบบ, รูปร่าง, คอนฟิกเกอเรชั่น, การจัดประสบการณ์, การเปลี่ยนแปลงในลักษณะ, การจัดเรียงหมู่, สัณฐาน [การแพทย์]
Configuration, Absoluteรูปร่างสมบูรณ์ [การแพทย์]
Configuration, Wedgeรูปร่างแบบลิ่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The work boots, the odd configuration of the wounds.รองเท้าบูท รอยแผลที่แปลก 65 Million Years Off (2007)
"and flow configuration type 0-negative,"เรื่อยๆ และมารวมกันของ เลือดกรุ๊ป 'โอ' ลบ Living the Dream (2009)
The configuration is randomized.โครงร่างภายนอกดูเหมือนไม่มีแบบแผน Episode #1.8 (2009)
The bestialized second configuration of EVA. It still couldn't win even after it abandoned its humanity to become combat-specialized.ทั้งๆที่ทิ้งความเป็นมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้แล้วแท้ๆ \ แต่เอวาที่ใช้บีสต์โหมดไปแล้วก็ยังแพ้... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
There cannot really be any believable configuration which we know of other than the black hole.ที่มันเข้าใกล้กับวัตถุกลางมืด ฮาร์ดและทีมงานของเขา โอเวอร์คล็อกมันเคลื่อนไหว The Riddle of Black Holes (2010)
Our past is just another world, or it's another possible configuration of the Universe.ที่ผ่านมาของเราเป็นเพียงอีกโลก หนึ่ง หรือเป็นอีกหนึ่งการกำหนดค่าที่ เป็นไปได้ของจักรวาล Does Time Really Exist? (2011)
It was like this delicately arranged configuration of billiard balls.มันเป็นเหมือนการกำหนดค่านี้จัด ประณีต ของลูกบิลเลียด Does Time Really Exist? (2011)
Would you like to explain, Jeremy, why having a boxer configuration engine is a good thing?นายอยากอธิบายไหม เจเรมี่ ทำไมมีเครื่องยนต์บ๊อกเซอร์ ถึงเป็นเรื่องที่ดี Episode #18.3 (2012)
The configuration of the electron cloud determines the nature of an element.การกำหนดค่าของเมฆอิเล็กตรอน กำหนดลักษณะขององค์ประกอบ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
configurationIt is necessary to look more carefully into the demographic configuration of this region.
configurationIt should be noted that Dole did not intend to change the configuration of the communication protocol.
configurationThe point about enclosure is that the configuration of ethnic groups must be clearly described.
configurationWe encounter similar difficulties when we substitute rectangles for triangles in this configuration.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจัด[kān jat] (n) EN: arrangement ; configuration ; adjustment  FR: disposition [ f ] ; organisation [ f ] ; configuration [ f ] ; ajustement [ m ]
การจัดอิเล็กตรอน[kān jat ilektrøn] (n, exp) EN: electron configuration
การจัดที่นั่ง[kān jat thīnang] (n, exp) EN: seat configuration  FR: disposition des sièges [ f ] ; configuration des sièges [ f ]
รูปทรง[rūpsong] (n) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form  FR: forme [ f ] ; contour [ m ]
สัณฐาน[santhān] (n) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature  FR: forme [ f ] ; configuration [ f ] ; apparence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONFIGURATION K AH0 N F IH2 G Y ER0 EY1 SH AH0 N
CONFIGURATIONS K AH0 N F IH2 G Y ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
configuration (n) kˈənfˌɪgərˈɛɪʃən (k @1 n f i2 g @ r ei1 sh @ n)
configurations (n) kˈənfˌɪgərˈɛɪʃənz (k @1 n f i2 g @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besetzungsbeispiel { n }configuration example [Add to Longdo]
Besetzungsplan { m }configuration diagram [Add to Longdo]
Konfiguration { f } | Konfigurationen { pl }configuration | configurations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
構成[こうせい, kousei] (n, vs, adj-no) organization; organisation; configuration; composition; (P) #730 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
コンフィギュレーション(P);コンフィグレーション;コンフィギュレション[konfigyure-shon (P); konfigure-shon ; konfigyureshon] (n) { comp } configuration; (P) [Add to Longdo]
コンフィギュレーションコマンド[konfigyure-shonkomando] (n) { comp } configuration commands [Add to Longdo]
コンフィギュレーションメモリ[konfigyure-shonmemori] (n) { comp } configuration memory [Add to Longdo]
コンフィグ[konfigu] (n) (1) (abbr) (See コンフィギュレーション) config.; configuration; (vs) (2) to configure [Add to Longdo]
システムコンフィギュレーション[shisutemukonfigyure-shon] (n) { comp } system configuration [Add to Longdo]
スター型;スター形[スターがた, suta-gata] (n) { comp } star configuration [Add to Longdo]
スター状[スターじょう, suta-jou] (n) { comp } star configuration [Add to Longdo]
ソフトウェア構成[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] (n) { comp } software configuration [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンフィギュレーション[こんふぃぎゅれーしょん, konfigyure-shon] configuration [Add to Longdo]
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands [Add to Longdo]
コンフィギュレーションメモリ[こんふぃぎゅれーしょんめもり, konfigyure-shonmemori] configuration memory [Add to Longdo]
システムコンフィギュレーション[しすてむこんふぃぎゅれーしょん, shisutemukonfigyure-shon] system configuration [Add to Longdo]
スター型[スターがた, suta-gata] star configuration [Add to Longdo]
スター形[スターがた, suta-gata] star configuration [Add to Longdo]
スター状[スターじょう, suta-jou] star configuration [Add to Longdo]
ソフトウェア構成[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] software configuration [Add to Longdo]
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] network configuration, network layout [Add to Longdo]
ハードウェア構成[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] hardware configuration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Configuration \Con*fig`u*ra"tion\, n. [L. configuratio.]
   1. Form, as depending on the relative disposition of the
    parts of a thing; shape; figure.
    [1913 Webster]
 
       It is the variety of configurations [of the mouth] .
       . . which gives birth and origin to the several
       vowels.                --Harris.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astrol.) Relative position or aspect of the planets; the
    face of the horoscope, according to the relative positions
    of the planets at any time.
    [1913 Webster]
 
       They [astrologers] undertook . . . to determine the
       course of a man's character and life from the
       configuration of the stars at the moment of his
       birth.                --Whewell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 configuration
   n 1: an arrangement of parts or elements; "the outcome depends
      on the configuration of influences at the time" [syn:
      {configuration}, {constellation}]
   2: any spatial attributes (especially as defined by outline);
     "he could barely make out their shapes" [syn: {shape},
     {form}, {configuration}, {contour}, {conformation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 configuration /kɔ̃figyʀasjɔ̃/ 
  configuration

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top