ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุคคล

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุคคล-, *บุคคล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยิ้ม ตุ๋ย[ยิ้ม-ตุ๋ย] บุคคลหรือมนุษย์ต่างดาวที่มาจากนอกโลก มีลักษณะนิสัยที่หื่นมาก หากพบบุคคลลักษณะเช่นดังกล่าว ให้พึงระวังไว้เป็นดีที่สุดเพราะเป็นภัยใกล้ตัวทางสังคม

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สถานภาพบุคคลVital Status

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคมแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุคคล(n) person, See also: individual, people, Syn. คน, Example: การปิดกั้นทางหลวงที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ยานพาหนะหรือบุคคลมีโทษจำคุก 10 ปี, Count Unit: คน, Thai Definition: คนซึ่งสามารถมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
บุคคลสิทธิ(n) right over the individual, Example: บุคคลสิทธิจะถือตามสภาพแห่งสิทธิที่ใช้ในการฟ้องร้อง, Thai Definition: สิทธิเหนือบุคคล เช่น สิทธิของเจ้าหนี้เหนือลูกหนี้, Notes: (กฎหมาย)
บุคคลที่สาม(n) third party, See also: third person, Syn. มือที่สาม, Example: รัฐบาลเกรงว่าจะมีบุคคลที่สามเข้าแทรกแซงก่อเหตุร้าย, Count Unit: คน, พวก, กลุ่ม, Thai Definition: ผู้สอดเข้ามาเกี่ยวข้อง
บุคคลภายนอก(n) outsider, See also: stranger, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าศึกษาในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนั้น
บุคคลอ้างอิง(n) reference

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุคคล, บุคคล-(บุกคน, บุกคะละ-, บุกคนละ-) น. คน (เฉพาะตัว)
บุคคล, บุคคล-บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล.
บุคคลที่สามน. ในทางแพ่งมีความหมายเหมือนกับบุคคลภายนอก. <i>(ดู</i> <i>บุคคลภายนอก)</i>
บุคคลที่สามในทางอาญา หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำความผิด แต่บุคคลอื่นนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบความผิด.
บุคคลธรรมดาน. คน, มนุษย์ปุถุชน.
บุคคลนิติสมมติ(บุกคนนิติสมมด) น. นิติบุคคล.
บุคคลผู้ไร้ความสามารถน. บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีความสามารถตามกฎหมายหรือความสามารถถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ.
บุคคลภายนอกน. บุคคลที่มิได้เป็นคู่กรณีหรือคู่สัญญา แต่อาจมีสิทธิเกี่ยวข้อง, บุคคลที่สาม ก็เรียก.
บุคคลล้มละลายน. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวและศาลพิพากษาหรือสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย.
บุคคลล้มละลายทุจริตน. บุคคลล้มละลายที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดบางประการเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายล้มละลายกำหนด หรือไม่สุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายล้มละลาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกง หรือการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
personบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudged quasi in competentบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudged incompetentบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person placed under curatorship; placed under curatorship, personบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความพิทักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placed under curatorship, person; person placed under curatorshipบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความพิทักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person placed under guardianship; placed under guardianship, personบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placed under guardianship, person; person placed under guardianshipบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subject of recordบุคคลตามที่ถูกบันทึก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stranger in bloodบุคคลต่างสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patent Agentบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร, Example: เพื่อจัดทำร่างเอกสารคำยื่นขอ และทำการยื่นตามขั้นตอนของสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิคุ้มครอง [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Celebritiesบุคคลดีเด่น [TU Subject Heading]
Disappeared personsบุคคลสูญหาย [TU Subject Heading]
Divorced peopleบุคคลที่หย่าร้าง [TU Subject Heading]
Ex-convictsบุคคลผู้พ้นโทษ [TU Subject Heading]
Gifted personsบุคคลปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Married peopleบุคคลที่สมรส [TU Subject Heading]
Middle aged personsบุคคลวัยกลางคน [TU Subject Heading]
Personsบุคคล [TU Subject Heading]
Persons (International law)บุคคล (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว. The Great Dictator (1940)
- I'd like to ask you a personal question.- ผมอยากจะขอให้คุณเป็นคำถามที่ส่วนบุคคล 12 Angry Men (1957)
Personal things.- ผมไม่ทราบว่า สิ่งที่บุคคล The Ugly American (1963)
Can I speak to you on a personal matter?ฉันสามารถพูดคุยกับคุณสักครู่ ในเรื่องส่วนตัว? ส่วนบุคคล? How I Won the War (1967)
Can I see you for a moment, personal, sir?ฉันสามารถมองเห็นคุณเป็น ช่วงเวลาที่ส่วนบุคคลครับ? อะไร? How I Won the War (1967)
See you on personal when you have a moment, sir?ส่วนบุคคลเมื่อคุณมีช่วงเวลา ครับ? How I Won the War (1967)
- I'd like to speak to you on personal, sir.ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับคุณ ในส่วนบุคคลครับ ท้าย! How I Won the War (1967)
22, 000, take it or leave it.22, 000 เอามันหรือปล่อยให้มัน ในมุมมองของอันตรายส่วน บุคคล How I Won the War (1967)
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา Yellow Submarine (1968)
Yeah, it was a great party.ใช่มันคือบุคคลที่ดี Yellow Submarine (1968)
When Johnny was starting out, he was signed to a personal service contract with a big bandleader.เมื่อจอห์นนี่ก็เริ่มออกมาเขาได้รับการลงนามสัญญาการให้บริการส่วนบุคคล ที่มีหัวหน้าวงใหญ่ The Godfather (1972)
You're taking this very personal.คุณกำลังการนี​​้ส่วนบุคคลมาก The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคล[bukkhon] (n) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure  FR: personne [ f ] ; individu [ m ] ; personnalité [ f ] ; personnage [ m ]
บุคคล[bukkhon] (adj) EN: individual ; private  FR: individuel ; privé
บุคคลที่มีสุขภาพดี[bukkhon thī mī sukkhaphāp dī] (n, exp) EN: healthy person  FR: personne saine [ f ]
บุคคลที่สาม[bukkhon thī sām] (n, exp) EN: third party  FR: tiers [ m ]
บุคคลที่อ้างถึง[bukkhon thī āng theung] (n, exp) EN: reference
บุคคลธรรมดา[bukkhon thammadā] (n, exp) EN: natural person
บุคคลภายนอก[bukkhon phāinøk] (n, exp) EN: outsider ; third party ; unauthorized person
บุคคลภายนอกห้ามเข้า[bukkhon phāinøk hām khao] (xp) EN: no unauthorized entry
บุคคลภายใน[bukkhon phāinai] (n, exp) EN: insider
บุคคลล้มละลาย[bukkhon lomlalāi] (n, exp) EN: bankrupt

English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, See also: weblog, web diary, Syn. online diary
nerd(n, jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน
third party(n) บุคคลที่สาม, Syn. third person
subjective(adj) แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน, แล้วแต่บุคคล เช่น Hall voting will always be subjective., Such players, in my subjective view, are above the steroid fray., See also: A. objective
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., Syn. Individual Income Tax
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiration(n) บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม
affine(n) บุคคลที่เกี่ยวดองกันด้วยการแต่งงาน
anathema(n) บุคคลหรือสิ่งที่ถูกสาปแช่งหรือเกลียด
animator(n) บุคคลหรือสิ่งที่มีชีวิตชีวา
anomaly(n) สิ่งที่แปลกประหลาด, See also: บุคคลที่ผิดจากปกติ
anybody(pron) บุคคลที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลสำคัญ
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
baron(n) บุคคลที่มีอำนาจ, Syn. tycoon
being(n) คน, See also: บุคคล, มนุษย์
best(n) บุคคลที่ดีที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว, เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม, ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
air rightสิทธิเหนือพื้นดินของบุคคล
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
allonym(แอล' โลนิม) n. ชื่อของอีกบุคคลหนึ่งที่ ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน. -allonymous adj.
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
ambivert(แอม' บิเวอร์ท) n., psycho. บุคคลท่มีลักษณะของบุคคลิกภาพระหว่าง extrovert กับ introvert คนอุภัยวัตน์

English-Thai: Nontri Dictionary
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
BIG big gun(n) ผู้มีอิทธิพล, ผู้มีอำนาจ, บุคคลสำคัญ
byway(n) ตรอก, ซอย, ทางแยก, ถนนส่วนบุคคล
corporation(n) บริษัท, บรรษัท, คณะ, สโมสร, สมาคม, นิติบุคคล, เทศบาล
creature(n) สัตว์, บุคคล, สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น
evidence(n) หลักฐาน, ข้อแสดง, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล
gentility(n) ความสุภาพ, ความเป็นผู้ดี, บุคคลชั้นสูง
individual(adj) เฉพาะบุคคล, เฉพาะราย
individual(n) เอกชน, ปัจเจกชน, บุคคล
individualize(vt) ทำให้เป็นเฉพาะบุคคล, ทำให้ต่างกัน, ทำให้ไม่เหมือนกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apple of one's eyeบุคคลที่เป็นที่โปรดปราน, Syn. A favoured person
bombshell(n) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง
dreamseer(n) บุคคลที่มองเห็นอนาคตผ่านความฝัน หรือมักเรียกว่า นักทำนายฝัน
entity[เอ๊นถิที่] (n) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
fallback(n) บุคคลหรือสิ่งที่เป็นทางเผื่อเลือก สำหรับกรณีตัวเลือกหลักนั้นขาดหายหรือไม่สามารถใช้การได้
finantist[ไฟเนินทิสทฺ] (n) บุคคลในระบบการเงิน, บุคคลในระบบการคลัง, บุคคลในระบบกอนทุน

German-Thai: Longdo Dictionary
Person(n) |die, pl. Personen| คน, บุคคล
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ
Neuling(n) |der, pl. Neulinge| เด็กใหม่, บุคคลที่เพิ่งเข้าร่วมกลุ่มหรือเพิ่งเข้าร่วมทำงานด้วย เช่น In unserem Betrieb haben wir jetzt 2 Neulinge. = เรามีพนักงานหน้าใหม่อยู่ในบริษัทขณะนี้ด้วยกัน 2 คน, See also: -, Syn. der Anfänger
jmd./etw. ist jmdm. ein Stachel im Fleische.(idomatisch) บุคคลหรือสิ่งของเป็นเหตุให้คนอีกคนโกรธ
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, Syn. die Ellbogen gebrauchen
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, Syn. die Ellbogen einsetzen
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์
Stil(n) |der, pl. Stile| สไตล์หรือลักษณะวิธีการพูดหรือเขียนเฉพาะบุคคล เช่น Sie hat einen lebendigen Stil beim Sprechen. เธอคนนี้มีวิธีการพูดที่มีชีวิตชีวา
Lebenslauf(n) |der, pl. Lebenläufe| ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป, ประวัติส่วนตัวโดยย่อ

French-Thai: Longdo Dictionary
aller voir qnไปเยี่ยม (บุคคล), See also: aller
fumeur, -euse(n) le fumeur, la fumeuse = ผู้สูบบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)
privé(adj) ที่เป็นส่วนบุคคล, ที่เป็นของเอกชน เช่น droit privé สิทธิส่วนบุคคล

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
specimen(uniq) บุคคลตัวอย่าง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top