ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

personality

P ER2 S AH0 N AE1 L IH0 T IY0   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -personality-, *personality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personality[N] บุคลิกลักษณะ, See also: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว, Syn. disposition, nature, temperamant
personality[N] คนที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลมีชื่อเสียง, คนที่เป็นที่รู้จักกันดี, Syn. celebrity, personage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
personality(เพอซะแนล'ลิที) n. บุคลิกภาพ,บุคลิกลักษณะ,บุคคล, Syn. character,nature
impersonality(อิมเพอซะแนล' ลิที) n. การขาดลักษณะของมนุษย์, การไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้อง, การขาดความห่วงต่อความต้องการของแต่ละบุคคล, การขาดผู้ติดต่อหรือผู้จัดการ, การขาดบุคลิกภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
personality(n) บุคลิกภาพ,ท่าทาง,บุคคล,ความมีตัวตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personalityบุคลิกภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personalityสภาพบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personality cultลัทธิบูชาบุคคล [ดู cult of personality] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality testการทดสอบบุคลิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, antisocial; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, inadequateบุคลิกภาพพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, legalสภาพนิติบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, obsessive-compulsiveบุคลิกภาพย้ำคิดย้ำทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, premorbidบุคลิกภาพก่อนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, psychopathic; personality, antisocialบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personalityบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Personalityบุคลิกภาพ
กลุ่มลักษณะนิสัยจำเพาะ แบบแผนพฤติกรรมของบุคคล ที่ใช้วางเป็นแนวทางเฉพาะในการปรับตัวเข้ากับโลกภายนอกหรือสะท้อนพฤติกรรม ทางสังคมนั่นเอง เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
Personality and academic achievementบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Personality and cultureบุคลิกภาพกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Personality and emotionบุคลิกภาพกับอารมณ์ [TU Subject Heading]
Personality and motivationบุคลิกภาพกับแรงจูงใจ [TU Subject Heading]
Personality and occupationบุคลิกภาพกับอาชีพ [TU Subject Heading]
Personality and politicsบุคลิกภาพกับการเมือง [TU Subject Heading]
Personality and situationบุคลิกภาพกับสถานการณ์ [TU Subject Heading]
Personality assessmentการประเมินบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a single well-known personality in the hotel.ไม่มีผู้ดีในโรงแรมนี้เลยสักคน Rebecca (1940)
Personality disorder.ความผิดปกติของบุคลิกภาพ Mad Max (1979)
I don't like her much. Her personality just gets on my nerves.ฉันไม่ชอบเธอมากเลย ความเป็นส่วนตัวของเธอทำเอาฉันประสาท Akira (1988)
Age range, personality preferences. You know, it's all listed.ช่วงอายุ ลักษณะบุคลิกภาพ มันอยู่ในนี้หมดแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
His personality flaws. Give me adequate causeชนชั้นของเขา มีตำหนิ นั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอ Aladdin (1992)
- But a dog's got personality. Personality goes a long way.- แต่สุนัขก็มีบุคลิก บุคลิกภาพไปทางยาว Pulp Fiction (1994)
Would you care to see a demo of the personality chip?อยากดูการสาธิตชิพบุคลิกภาพมั้ยครับ Bicentennial Man (1999)
Is your personality chip turned on?คุณเปิดชิพบุคลิกภาพอยู่หรือเปล่า Bicentennial Man (1999)
I think personality is much more fun than intelligence.ฉันว่าบุคลิกภาพ สนุกกว่าความคิดมากเลย คุณล่ะ Bicentennial Man (1999)
Please give me the old personality chip back.ขอชิพบุคลิกภาพแบบเก่าคืนเถอะ Bicentennial Man (1999)
He's a borderline addictive personality who happens to like alcohol a lot.เขาไม่ได้ดื่มนะ เขาก็แค่เป็นคนที่อยู่ก้ำกึ่ง... Valentine (2001)
He is no longer certain which personality is the real himเล่นจนเขาไม่แน่ใจว่านิสัยจริงๆของเขาเป็นยังไง Infernal Affairs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
personalityArnold is concerned with cases of dual personality.
personalityBill had always been a quiet, home-loving man, but after a few months in the job, his personality changed.
personality"Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
personalityHe has a dual personality.
personalityHe has a nice personality.
personalityHe has a strong personality.
personalityHe has a wonderful personality.
personalityHe is not so much a scholar as a TV personality.
personalityHer warm personality adds charm to her beauty.
personalityHe's got a dual personality - usually a quiet "nice guy" type but when he flips his character changes.
personalityHis claim is that there is a close relation between birth order and personality.
personalityHis personality is marked by forwardness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิส่วนบุคคล[N] personality, See also: personal identity, individuality
บุคลิกภาพ[N] personality, See also: individuality, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกลักษณะ, Example: ี่เขาถนัดลอกเลียนบุคลิกภาพของดารานักร้องดังๆ หลายคน, Thai definition: สภาพนิสัยจำเพาะคน
บุคลิกลักษณะ[N] personality, See also: individual characteristic, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกภาพ, Example: เรานำส่วนที่ดีของเขามาเป็นของเราโดยต้องไม่ให้สูญเสียบุคลิกลักษณะของเราด้วย, Thai definition: ลักษณะจำเพาะตัวของแต่ละคน
บุคลิก[N] personality, See also: character, Syn. บุคลิกลักษณะ, ท่าทาง, Example: เขาสองคนมีบุคลิกคล้ายกัน คือ อารมณ์ดีร่าเริงสนุกสนาน, Thai definition: ลักษณะจำเพาะตัวของแต่ละคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character   FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikkaphāp) EN: individuality ; personality   FR: personnalité [f]
บุคลิกแข็ง[n. exp.] (bukkhalik khaeng) EN: strong character ; strong personality   FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhaliklaksana) EN: personality ; individual characteristic ; character   
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
จิตวิทยาบุคลิกภาพ[n. exp.] (jittawitthayā bukkhalikkaphāp) EN: psychology of personality   FR: psychologie de la personnalité [f]
การพัฒนาบุคลิกภาพ[n. exp.] (kān phatthanā bukkhalikkaphāp) EN: personality development   FR: développement de la personnalité [m]
ลักษณะนิสัย[n. exp.] (laksana nisai) EN: characteristic (of one's personality) ; distinguishing quality ; property ; trait   FR: qualité [f] ; propriété [f]
มนุษยสัมพันธ์[n.] (manutayasamphan) EN: personality   
สิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (sitthi suanbukkhon) EN: personality ; personal identity ; individuality   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSONALITY P ER2 S AH0 N AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personality (n) pˌɜːʳsənˈælɪtiː (p @@2 s @ n a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人格[rén gé, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ, ] personality; integrity; dignity, #5,245 [Add to Longdo]
个人崇拜[gè rén chóng bài, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ, / ] personality cult [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Persönlichkeit {f} | Persönlichkeiten {pl}personality | personalities [Add to Longdo]
Persönlichkeitsstörung {f}personality disorder trait [Add to Longdo]
Personenkult {m}; Persönlichkeitskult {m}personality cult [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]
タレント[, tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P) [Add to Longdo]
パーソナリティー(P);パーソナリティ[, pa-sonaritei-(P); pa-sonaritei] (n) personality; (P) [Add to Longdo]
ヒステリー性格[ヒステリーせいかく, hisuteri-seikaku] (n) hysterical personality [Add to Longdo]
演技性人格障害[えんぎせいじんかくしょうがい, engiseijinkakushougai] (n) histrionic personality disorder [Add to Longdo]
屋;家[や, ya] (suf) (1) (usu. 屋) (See パン屋) (something) shop; (2) (usu. 屋, can be derog.) (See 殺し屋) somebody who sells (something) or works as (something); (3) (usu. 屋) (See 照れ屋) somebody with a (certain) personality trait; (n) (4) (usu. 家) house; (5) roof [Add to Longdo]
温厚篤実[おんこうとくじつ, onkoutokujitsu] (n,adj-na) having a gentle and sincere personality [Add to Longdo]
奇峭[きしょう, kishou] (adj-na,n) (1) (arch) steep; precipitous; (2) (arch) harsh (personality) [Add to Longdo]
境界性人格障害[きょうかいせいじんかくしょうがい, kyoukaiseijinkakushougai] (n) borderline personality disorder; BPD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personality \Per`son*al"i*ty\, n.; pl. {Personalities}. [Cf. F.
   personnalit['e]. Cf. {Personality}.]
   1. That which constitutes distinction of person; the
    externally evident aspects of the character or behavior of
    a person; individuality.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Personality is individuality existing in itself, but
       with a nature as a ground.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Something said or written which refers to the person,
    conduct, etc., of some individual, especially something of
    a disparaging or offensive nature; personal remarks; as,
    indulgence in personalities.
    [1913 Webster]
 
       Sharp personalities were exchanged.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) That quality of a law which concerns the condition,
    state, and capacity of persons. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   4. A person who is famous or notable; a celebrity.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 personality
   n 1: the complex of all the attributes--behavioral,
      temperamental, emotional and mental--that characterize a
      unique individual; "their different reactions reflected
      their very different personalities"; "it is his nature to
      help others"
   2: a person of considerable prominence; "she is a Hollywood
     personality"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top