ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

personality

P ER2 S AH0 N AE1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -personality-, *personality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personality(n) บุคลิกลักษณะ, See also: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว, Syn. disposition, nature, temperamant
personality(n) คนที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลมีชื่อเสียง, คนที่เป็นที่รู้จักกันดี, Syn. celebrity, personage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
personality(เพอซะแนล'ลิที) n. บุคลิกภาพ, บุคลิกลักษณะ, บุคคล, Syn. character, nature
impersonality(อิมเพอซะแนล' ลิที) n. การขาดลักษณะของมนุษย์, การไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้อง, การขาดความห่วงต่อความต้องการของแต่ละบุคคล, การขาดผู้ติดต่อหรือผู้จัดการ, การขาดบุคลิกภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
personality(n) บุคลิกภาพ, ท่าทาง, บุคคล, ความมีตัวตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personalityบุคลิกภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personalityสภาพบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personality cultลัทธิบูชาบุคคล [ ดู cult of personality ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality testการทดสอบบุคลิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, antisocial; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, inadequateบุคลิกภาพพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, legalสภาพนิติบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, obsessive-compulsiveบุคลิกภาพย้ำคิดย้ำทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, premorbidบุคลิกภาพก่อนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, psychopathic; personality, antisocialบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personalityบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Personalityบุคลิกภาพ, Example: กลุ่มลักษณะนิสัยจำเพาะ แบบแผนพฤติกรรมของบุคคล ที่ใช้วางเป็นแนวทางเฉพาะในการปรับตัวเข้ากับโลกภายนอกหรือสะท้อนพฤติกรรม ทางสังคมนั่นเอง เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
Personality and academic achievementบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Personality and cultureบุคลิกภาพกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Personality and emotionบุคลิกภาพกับอารมณ์ [TU Subject Heading]
Personality and motivationบุคลิกภาพกับแรงจูงใจ [TU Subject Heading]
Personality and occupationบุคลิกภาพกับอาชีพ [TU Subject Heading]
Personality and politicsบุคลิกภาพกับการเมือง [TU Subject Heading]
Personality and situationบุคลิกภาพกับสถานการณ์ [TU Subject Heading]
Personality assessmentการประเมินบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a single well-known personality in the hotel.ไม่มีผู้ดีในโรงแรมนี้เลยสักคน Rebecca (1940)
Personality disorder.ความผิดปกติของบุคลิกภาพ Mad Max (1979)
I don't like her much. Her personality just gets on my nerves.ฉันไม่ชอบเธอมากเลย ความเป็นส่วนตัวของเธอทำเอาฉันประสาท Akira (1988)
Age range, personality preferences. You know, it's all listed.ช่วงอายุ ลักษณะบุคลิกภาพ มันอยู่ในนี้หมดแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
His personality flaws. Give me adequate causeชนชั้นของเขา มีตำหนิ นั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอ Aladdin (1992)
- But a dog's got personality. Personality goes a long way.- แต่สุนัขก็มีบุคลิก บุคลิกภาพไปทางยาว Pulp Fiction (1994)
Would you care to see a demo of the personality chip?อยากดูการสาธิตชิพบุคลิกภาพมั้ยครับ Bicentennial Man (1999)
Is your personality chip turned on?คุณเปิดชิพบุคลิกภาพอยู่หรือเปล่า Bicentennial Man (1999)
I think personality is much more fun than intelligence.ฉันว่าบุคลิกภาพ สนุกกว่าความคิดมากเลย คุณล่ะ Bicentennial Man (1999)
Please give me the old personality chip back.ขอชิพบุคลิกภาพแบบเก่าคืนเถอะ Bicentennial Man (1999)
He's a borderline addictive personality who happens to like alcohol a lot.เขาไม่ได้ดื่มนะ เขาก็แค่เป็นคนที่อยู่ก้ำกึ่ง... Valentine (2001)
He is no longer certain which personality is the real himเล่นจนเขาไม่แน่ใจว่านิสัยจริงๆของเขาเป็นยังไง Infernal Affairs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
personalityArnold is concerned with cases of dual personality.
personalityBill had always been a quiet, home-loving man, but after a few months in the job, his personality changed.
personality"Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
personalityHe has a dual personality.
personalityHe has a nice personality.
personalityHe has a strong personality.
personalityHe has a wonderful personality.
personalityHe is not so much a scholar as a TV personality.
personalityHer warm personality adds charm to her beauty.
personalityHe's got a dual personality - usually a quiet "nice guy" type but when he flips his character changes.
personalityHis claim is that there is a close relation between birth order and personality.
personalityHis personality is marked by forwardness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิส่วนบุคคล(n) personality, See also: personal identity, individuality
บุคลิกภาพ(n) personality, See also: individuality, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกลักษณะ, Example: ี่เขาถนัดลอกเลียนบุคลิกภาพของดารานักร้องดังๆ หลายคน, Thai Definition: สภาพนิสัยจำเพาะคน
บุคลิกลักษณะ(n) personality, See also: individual characteristic, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกภาพ, Example: เรานำส่วนที่ดีของเขามาเป็นของเราโดยต้องไม่ให้สูญเสียบุคลิกลักษณะของเราด้วย, Thai Definition: ลักษณะจำเพาะตัวของแต่ละคน
บุคลิก(n) personality, See also: character, Syn. บุคลิกลักษณะ, ท่าทาง, Example: เขาสองคนมีบุคลิกคล้ายกัน คือ อารมณ์ดีร่าเริงสนุกสนาน, Thai Definition: ลักษณะจำเพาะตัวของแต่ละคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิก[bukkhalik] (n) EN: personality ; individuality ; character  FR: personnalité [ f ] ; caractère [ m ]
บุคลิกภาพ[bukkhalikkaphāp] (n) EN: individuality ; personality  FR: personnalité [ f ]
บุคลิกแข็ง[bukkhalik khaeng] (n, exp) EN: strong character ; strong personality  FR: forte personnalité [ f ] ; caractère bien trempé [ m ]
บุคลิกลักษณะ[bukkhaliklaksana] (n) EN: personality ; individual characteristic ; character
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [ m ] ; physionomie [ m ]
จิตวิทยาบุคลิกภาพ[jittawitthayā bukkhalikkaphāp] (n, exp) EN: psychology of personality  FR: psychologie de la personnalité [ f ]
การพัฒนาบุคลิกภาพ[kān phatthanā bukkhalikkaphāp] (n, exp) EN: personality development   FR: développement de la personnalité [ m ]
ลักษณะนิสัย[laksana nisai] (n, exp) EN: characteristic (of one's personality) ; distinguishing quality ; property ; trait  FR: qualité [ f ] ; propriété [ f ]
มนุษยสัมพันธ์[manutayasamphan] (n) EN: personality
สิทธิส่วนบุคคล[sitthi suanbukkhon] (n, exp) EN: personality ; personal identity ; individuality

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERSONALITY P ER2 S AH0 N AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personality (n) pˌɜːʳsənˈælɪtiː (p @@2 s @ n a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人格[rén gé, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ, ] personality; integrity; dignity #5,245 [Add to Longdo]
个人崇拜[gè rén chóng bài, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ, / ] personality cult [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Persönlichkeit { f } | Persönlichkeiten { pl }personality | personalities [Add to Longdo]
Persönlichkeitsstörung { f }personality disorder trait [Add to Longdo]
Personenkult { m }; Persönlichkeitskult { m }personality cult [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) #49 [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P) #86 [Add to Longdo]
屋;家[や, ya] (suf) (1) (usu. 屋) (See パン屋) (something) shop; (2) (usu. 屋, can be derog.) (See 殺し屋) somebody who sells (something) or works as (something); (3) (usu. 屋) (See 照れ屋) somebody with a (certain) personality trait; (n) (4) (usu. 家) house; (5) roof #1,042 [Add to Longdo]
性格[せいかく, seikaku] (n) character; personality; disposition; nature; (P) #1,460 [Add to Longdo]
タレント[tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P) #1,700 [Add to Longdo]
人格[じんかく, jinkaku] (n) personality; character; individuality; (P) #6,196 [Add to Longdo]
個性[こせい, kosei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy; (P) #7,945 [Add to Longdo]
パーソナリティー(P);パーソナリティ[pa-sonaritei-(P); pa-sonaritei] (n) personality; (P) #11,525 [Add to Longdo]
人柄[ひとがら, hitogara] (adj-na, n) personality; character; personal appearance; gentility; (P) #16,670 [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[tsundere ; tsundere] (adj-f, n) (1) (See つんつん, でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personality \Per`son*al"i*ty\, n.; pl. {Personalities}. [Cf. F.
   personnalit['e]. Cf. {Personality}.]
   1. That which constitutes distinction of person; the
    externally evident aspects of the character or behavior of
    a person; individuality.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Personality is individuality existing in itself, but
       with a nature as a ground.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Something said or written which refers to the person,
    conduct, etc., of some individual, especially something of
    a disparaging or offensive nature; personal remarks; as,
    indulgence in personalities.
    [1913 Webster]
 
       Sharp personalities were exchanged.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) That quality of a law which concerns the condition,
    state, and capacity of persons. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   4. A person who is famous or notable; a celebrity.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 personality
   n 1: the complex of all the attributes--behavioral,
      temperamental, emotional and mental--that characterize a
      unique individual; "their different reactions reflected
      their very different personalities"; "it is his nature to
      help others"
   2: a person of considerable prominence; "she is a Hollywood
     personality"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top