Search result for

personality

(82 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -personality-, *personality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personality[N] บุคลิกลักษณะ, See also: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว, Syn. disposition, nature, temperamant
personality[N] คนที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลมีชื่อเสียง, คนที่เป็นที่รู้จักกันดี, Syn. celebrity, personage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
personality(เพอซะแนล'ลิที) n. บุคลิกภาพ,บุคลิกลักษณะ,บุคคล, Syn. character,nature
impersonality(อิมเพอซะแนล' ลิที) n. การขาดลักษณะของมนุษย์, การไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้อง, การขาดความห่วงต่อความต้องการของแต่ละบุคคล, การขาดผู้ติดต่อหรือผู้จัดการ, การขาดบุคลิกภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
personality(n) บุคลิกภาพ,ท่าทาง,บุคคล,ความมีตัวตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personalityบุคลิกภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personalityสภาพบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personality cultลัทธิบูชาบุคคล [ดู cult of personality] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality testการทดสอบบุคลิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, antisocial; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, inadequateบุคลิกภาพพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, legalสภาพนิติบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, obsessive-compulsiveบุคลิกภาพย้ำคิดย้ำทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, premorbidบุคลิกภาพก่อนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, psychopathic; personality, antisocialบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personalityบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Personalityบุคลิกภาพ
กลุ่มลักษณะนิสัยจำเพาะ แบบแผนพฤติกรรมของบุคคล ที่ใช้วางเป็นแนวทางเฉพาะในการปรับตัวเข้ากับโลกภายนอกหรือสะท้อนพฤติกรรม ทางสังคมนั่นเอง เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
Personality and academic achievementบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Personality and cultureบุคลิกภาพกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Personality and emotionบุคลิกภาพกับอารมณ์ [TU Subject Heading]
Personality and motivationบุคลิกภาพกับแรงจูงใจ [TU Subject Heading]
Personality and occupationบุคลิกภาพกับอาชีพ [TU Subject Heading]
Personality and politicsบุคลิกภาพกับการเมือง [TU Subject Heading]
Personality and situationบุคลิกภาพกับสถานการณ์ [TU Subject Heading]
Personality assessmentการประเมินบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's got a dark side to her personality.เธอมีด้านมืดของตัวเอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
My wife Deb is a A-type personality, she has to do everything perfect. - Sure...ภรรยาฉัน เดบ มีบุคลิกดีมาก เธอชอบทำอะไรที่เปอร์เฟ็ค Made of Honor (2008)
You have to set up that he has an anti-democratic personality.นายต้องแต่งเรื่องให้ดูเหมือนว่าเขา เป็นพวกต่อต้านประชาธิปไตย Frost/Nixon (2008)
So, she has false boobs, a massive bum and a blank personality.ยัยนี่ยัดนมปลอม ก้นก็ใหญ่ ไม่เป็นตัวของตัวเองซะเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Hey, where's mr. Personality going?เฮ้, พ่อคนมีโลกส่วนตัวจะไปไหนน่ะ? Shut Down (2008)
Personality changes, sometimes even hallucinations.บางทีอาจจะทำให้เกิดภาพหลอน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
And no one falls in love with your personality at first sight.และไม่มีใครตกหลุมรัก นิสัยของคุณตั้งแต่แรกเห็นหรอก The Ugly Truth (2009)
And since he became the hottest personality on morning TV.ก็ตั้งแต่เขากลายเป็น พิธีกรที่ฮอตที่สุดในทีวีช่วงเช้า The Ugly Truth (2009)
He had my personality, my laugh, my appetite,เขาคือ ตัวตนฉัน เสียงหัวเราะ ความหิว Zombieland (2009)
WELL, HIS ARROGANCE IS TYPICAL OF A DOMINANT PERSONALITY.คู่หูของเค้าเป็นพวกชอบกัด Soul Mates (2009)
WITH PSYCHOPATHIC PERSONALITY TRAITS.และมีลักษณะของโรคไซโคพาธ Zoe's Reprise (2009)
For this type of overachieving personality,สำหรับคนที่มีบุคลิกที่ดีเด่นเหนือกว่าคนอื่นอย่างนี้ Pleasure Is My Business (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
personalityArnold is concerned with cases of dual personality.
personalityBill had always been a quiet, home-loving man, but after a few months in the job, his personality changed.
personality"Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
personalityHe has a dual personality.
personalityHe has a nice personality.
personalityHe has a strong personality.
personalityHe has a wonderful personality.
personalityHe is not so much a scholar as a TV personality.
personalityHer warm personality adds charm to her beauty.
personalityHe's got a dual personality - usually a quiet "nice guy" type but when he flips his character changes.
personalityHis claim is that there is a close relation between birth order and personality.
personalityHis personality is marked by forwardness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิส่วนบุคคล[N] personality, See also: personal identity, individuality
บุคลิกภาพ[N] personality, See also: individuality, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกลักษณะ, Example: ี่เขาถนัดลอกเลียนบุคลิกภาพของดารานักร้องดังๆ หลายคน, Thai definition: สภาพนิสัยจำเพาะคน
บุคลิกลักษณะ[N] personality, See also: individual characteristic, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกภาพ, Example: เรานำส่วนที่ดีของเขามาเป็นของเราโดยต้องไม่ให้สูญเสียบุคลิกลักษณะของเราด้วย, Thai definition: ลักษณะจำเพาะตัวของแต่ละคน
บุคลิก[N] personality, See also: character, Syn. บุคลิกลักษณะ, ท่าทาง, Example: เขาสองคนมีบุคลิกคล้ายกัน คือ อารมณ์ดีร่าเริงสนุกสนาน, Thai definition: ลักษณะจำเพาะตัวของแต่ละคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character   FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikkaphāp) EN: individuality ; personality   FR: personnalité [f]
บุคลิกแข็ง[n. exp.] (bukkhalik khaeng) EN: strong character ; strong personality   FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhaliklaksana) EN: personality ; individual characteristic ; character   
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
จิตวิทยาบุคลิกภาพ[n. exp.] (jittawitthayā bukkhalikkaphāp) EN: psychology of personality   FR: psychologie de la personnalité [f]
การพัฒนาบุคลิกภาพ[n. exp.] (kān phatthanā bukkhalikkaphāp) EN: personality development   FR: développement de la personnalité [m]
ลักษณะนิสัย[n. exp.] (laksana nisai) EN: characteristic (of one's personality) ; distinguishing quality ; property ; trait   FR: qualité [f] ; propriété [f]
มนุษยสัมพันธ์[n.] (manutayasamphan) EN: personality   
สิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (sitthi suanbukkhon) EN: personality ; personal identity ; individuality   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSONALITY    P ER2 S AH0 N AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personality    (n) (p @@2 s @ n a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Persönlichkeit {f} | Persönlichkeiten {pl}personality | personalities [Add to Longdo]
Persönlichkeitsstörung {f}personality disorder trait [Add to Longdo]
Personenkult {m}; Persönlichkeitskult {m}personality cult [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]
タレント[, tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P) [Add to Longdo]
パーソナリティー(P);パーソナリティ[, pa-sonaritei-(P); pa-sonaritei] (n) personality; (P) [Add to Longdo]
ヒステリー性格[ヒステリーせいかく, hisuteri-seikaku] (n) hysterical personality [Add to Longdo]
演技性人格障害[えんぎせいじんかくしょうがい, engiseijinkakushougai] (n) histrionic personality disorder [Add to Longdo]
屋;家[や, ya] (suf) (1) (usu. 屋) (See パン屋) (something) shop; (2) (usu. 屋, can be derog.) (See 殺し屋) somebody who sells (something) or works as (something); (3) (usu. 屋) (See 照れ屋) somebody with a (certain) personality trait; (n) (4) (usu. 家) house; (5) roof [Add to Longdo]
温厚篤実[おんこうとくじつ, onkoutokujitsu] (n,adj-na) having a gentle and sincere personality [Add to Longdo]
奇峭[きしょう, kishou] (adj-na,n) (1) (arch) steep; precipitous; (2) (arch) harsh (personality) [Add to Longdo]
境界性人格障害[きょうかいせいじんかくしょうがい, kyoukaiseijinkakushougai] (n) borderline personality disorder; BPD [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人格[rén gé, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ, ] personality; integrity; dignity, #5,245 [Add to Longdo]
个人崇拜[gè rén chóng bài, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ, / ] personality cult [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personality \Per`son*al"i*ty\, n.; pl. {Personalities}. [Cf. F.
   personnalit['e]. Cf. {Personality}.]
   1. That which constitutes distinction of person; the
    externally evident aspects of the character or behavior of
    a person; individuality.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Personality is individuality existing in itself, but
       with a nature as a ground.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Something said or written which refers to the person,
    conduct, etc., of some individual, especially something of
    a disparaging or offensive nature; personal remarks; as,
    indulgence in personalities.
    [1913 Webster]
 
       Sharp personalities were exchanged.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) That quality of a law which concerns the condition,
    state, and capacity of persons. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   4. A person who is famous or notable; a celebrity.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 personality
   n 1: the complex of all the attributes--behavioral,
      temperamental, emotional and mental--that characterize a
      unique individual; "their different reactions reflected
      their very different personalities"; "it is his nature to
      help others"
   2: a person of considerable prominence; "she is a Hollywood
     personality"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top