ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทรวดทรง

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรวดทรง-, *ทรวดทรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรวดทรง[N] shape, See also: contour, figure, appearance, outline, carriage, posture, stature, Syn. รูปร่าง, หุ่น, รูปทรง, สัณฐาน, Example: เด็กหญิงเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมทรวดทรงให้งดงาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรวดทรง(ซวดซง) น. รูปร่าง, สัณฐาน, (โบ) ซวดทรง.
เรือนทรวดทรง เช่น เรือนผม, ที่รับเพชรพลอย เช่น เรือนแหวน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We got 'em all shapes and sizes.พวกเรามีทุกทรวดทรงและทุกไซซ์ Patch Over (2008)
Is that how your rack got to be that size?นั่นที่ทำให้คุณเจ็บปวด กับเรื่องทรวดทรงองเอวใช่ไหม AK-51 (2008)
♪ 'cause my body's too bootylicious for ya, babe ♪# เพราะทรวดทรงฉัน อร่อยเกินไปสำหรับเธอ # Hairography (2009)
♪ 'cause my body's too bootylicious for ya, babe ♪# เพราะทรวดทรงฉัน อร่อยเกินไปสำหรับเธอ # Hairography (2009)
♪ too bootylicious for you, babe ♪# เพราะทรวดทรงฉัน อร่อยเกินไปสำหรับเธอ # Hairography (2009)
♪ body's too bootylicious for you, babe ♪# เพราะทรวดทรงฉัน อร่อยเกินไปสำหรับเธอ # Hairography (2009)
♪ for this 'cause my body's too bootylicious for you, babe. ♪# เพราะทรวดทรงฉัน อร่อยเกินไปสำหรับเธอ # Hairography (2009)
I've got a hair, nail and body sculpting thing,ฉันต้องไปทำผม เล็บ และจัดทรวดทรง Chapter Three 'Acceptance' (2009)
Lady, with a body like that, no one's even gonna notice you have a head.คุณครับ ด้วยทรวดทรงแบบนั้น ไม่มีใครทันสังเกตหน้าคุณหรอก The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Oh, I don't know. It's too early for slinky.ไม่รู้สิ เร็วไปหน่อยที่จะ โชว์ทรวดทรงองเอว Read Before Use (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; carriage ; posture ; stature ; carriage   FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
shape(เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ

English-Thai: Nontri Dictionary
form(n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี
shape(n) สัณฐาน,รูปร่าง,ทรวดทรง,แบบ,สถานการณ์,วิถีทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top