ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resolve

R IY0 Z AA1 L V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resolve-, *resolve*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resolve(vi) ตกลงใจ, See also: ตัดสินใจ, Syn. decide, determine
resolve(vt) ตกลงใจ, See also: ตัดสินใจ, Syn. decide, determine
resolve(vi) แยกแยะ, See also: แยก, แยกออก, Syn. break down, separate
resolve(vt) แยกแยะ, See also: แยก, แยกออก, Syn. break down, separate
resolve(vt) ตัดสินใจแน่วแน่, See also: ตกลงใจแน่วแน่, Syn. intend, purpose
resolve(vt) แก้ปัญหา, See also: ตอบข้อข้องใจ, ขจัดข้อสงสัย, Syn. answer, clean up
resolve(vt) มีมติ, See also: ตัดสิน, ลงความเห็นชี้ขาด, Syn. conclude, agree
resolve(vt) วิเคราะห์ (ปัญหา), Syn. analyze
resolve(n) แน่วแน่, See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, Syn. firmness, steadfastness
resolve(n) การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจแน่วแน่, Syn. decision, intention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resolve(รีซอลว') vt., vi., n. (การ) ตกลงใจ, ตัดสินใจ, มีมติ, แยกออก, แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ, การตัดสินใจ, ความแน่วแน่, มต', Syn. determine
resolved(รีซอลวดฺ') adj. ตกลงใจ, ตัดสินใจ, Syn. resolute
resolvent(รีซอล'เวินทฺ) adj. เกี่ยวกับการละลายหรือการแตกแยก n. ยาที่ทำให้การบวมหรือการอักเสบหายไป, วิธีแก้ปัญหา

English-Thai: Nontri Dictionary
resolve(n) การลงมติ, การตกลงใจ, การตัดสินใจ, ความแน่วแน่
resolve(vi, vt) แก้ปัญหา, ตกลงกัน, ตัดสินใจ, ลงมติ, กระจาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resolve๑. คืนสภาพปรกติ๒. แยก, แยกส่วนประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolventตัวแก้ปัญหา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They teach kids how to resolve their conflicts peacefully.ไว้สอนเด็กให้แก้ปัญหาด้วยความสันติ Field of Dreams (1989)
I have to resolve some problems before presenting my work.ฉันต้องแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากงานของฉัน The Lawnmower Man (1992)
It will resolve itself in time.มันจะแก้ไขตัวมันเองเมื่อถึงเวลา Anna and the King (1999)
Impressive resolve you've got.ส่องแสงมาที่มันซิ One Piece: Wan pîsu (1999)
She's got clutter issues. I'm trying to help resolve them.น้าฉันก็แค่มีเรื่องยุ่งนิดหน่อย แล้วฉันก็แค่ช่วยจัดการเท่านั้นน่ะ X-Ray (2001)
I can feel your resolve stiffening.ฉันรู้สึกได้ถึงความปั้นปึ่งที่เริ่มละลายของคุณแล้วล่ะ Hope Springs (2003)
That's right. So we can figure out your situation and resolve your crisis.เพื่อเราจะได้รู้สถานการณ์ และแก้วิกฤตของคุณ I Heart Huckabees (2004)
- How do they resolve their desires?- แล้วพวกเขาจะปลดปล่อยความต้องการของเขา ? Love So Divine (2004)
Do you have a plan to resolve this fucking situation or not?คุณเตรียมแผนรองรับ เรื่องบ้าๆนี้ไว้บ้างรึเปล่า Hollow Man II (2006)
I'm hoping we can resolve this peacefully.ผมหวังว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างสันติ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I'm hoping we can resolve this peacefully.ผมหวังว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างสันติ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I've told you how to resolve this peacefully.ผมบอกคุณไปแล้วว่าจะแก้ปัญหาอย่าสันติได้ยังไง Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resolveHe made a resolve to stop smoking.
resolveHe resolved to do better work in the future.
resolveHe resolved to embark on a once-in-a-lifetime enterprise.
resolveHe resolved to turn over a new leaf.
resolveInstead of relying on a pension, he resolved to apply for the job.
resolveI resolved I would do my best.
resolveI resolved that I would work harder.
resolveI resolved to break up with her cleanly.
resolveI resolved to keep a diary this year.
resolveI resolved to spend the rest of my life pursuing my ideals.
resolveI resolved to study harder.
resolveIt is impossible to resolve the conflict.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดตก(v) solve, See also: resolve, find a solution, unravel, figure out, Syn. คิดออก, คิดสำเร็จ, Example: เขาคิดตกแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai Definition: หาทางออกได้
ฮึด(v) resolve, See also: determine, Example: คนขี้กลัวอาจจะกล้าที่จะฮึดสู้ เมื่อจนตรอก, Thai Definition: กลับคิดมุ, กลับรวบรวมกำลังใจทำอย่างเอาจริงเอาจัง
ตัดสินใจ(v) determine, See also: resolve, believe on firmly, make up one's mind, have decided, Syn. ตกลงใจ, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาเอกโดยไม่ฟังคำทัดทานจากคนรอบข้าง
แก้ไข(v) solve, See also: resolve, Syn. แก้, ไขปัญหา, คลี่คลาย, แก้ปัญหา, สะสาง, Example: รัฐบาลแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แก้ปัญหา(v) solve a problem, See also: resolve a problem, Syn. ไขปัญหา, Example: ตำรวจติดเครื่องควบคุมสัญญาณจราจรโดยอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด
ขบปัญหา(v) solve a problem, See also: resolve a problem, Syn. แก้ปัญหา, Example: เราจะเริ่มที่จะขบปัญหาเหล่านี้อย่างมีการวางแผนวิเคราะห์และใช้เหตุผล, Thai Definition: คิดแก้ปัญหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (v) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved  FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดขาด[detkhāt] (v) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute  FR: être résolu ; être déterminé
แก้[kaē] (v) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure  FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ปัญหา[kaē panhā] (v) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with  FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
ไขปัญหา[khai panhā] (v, exp) EN: resolve a problem
คิดตก[khittok] (v) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out  FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution
ลงมติ[longmati] (v) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision  FR: approuver une résolution
ปลงใจ[plongjai] (v) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide  FR: conclure
ตัดสินใจ[tatsinjai] (v) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided  FR: décider de ; se décider à ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESOLVE R IY0 Z AA1 L V
RESOLVED R IY0 Z AA1 L V D
RESOLVES R IY0 Z AA1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resolve (v) rˈɪzˈɒlv (r i1 z o1 l v)
resolved (v) rˈɪzˈɒlvd (r i1 z o1 l v d)
resolves (v) rˈɪzˈɒlvz (r i1 z o1 l v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分解[fēn jiě, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ,  ] resolve; decompose; break down #6,920 [Add to Longdo]
立志[lì zhì, ㄌㄧˋ ㄓˋ,  ] resolve #17,624 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschluss { m } | den Beschluss fassen, etw. zu tunresolve | to make a resolve to do sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) #4,966 [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
リゾルバー;リゾルバ[rizoruba-; rizoruba] (n) { comp } resolver [Add to Longdo]
リゾルバキャッシュ[rizorubakyasshu] (n) { comp } caching resolver [Add to Longdo]
意を決する[いをけっする, iwokessuru] (exp, vs-s) to resolve; to ready (oneself) [Add to Longdo]
一念発起;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n, vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention [Add to Longdo]
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next [Add to Longdo]
解決済み;解決済[かいけつずみ, kaiketsuzumi] (n, adj-no) resolved; settled [Add to Longdo]
覚悟を決める[かくごをきめる, kakugowokimeru] (exp, v1) (See 腹を括る) to prepare oneself (for the worst); to resolve oneself [Add to Longdo]
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s, vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リゾルバ[りぞるば, rizoruba] resolver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resolve \Re*solve"\ (r?*z?lv"), v. t. [imp. & p. p. {Resolved}
   (-z?lvd"); p. pr. & vb. n. {Resolving}.] [L. resolvere,
   resolutum, to untie, loosen, relax, enfeeble; pref. re- re- +
   solvere to loosen, dissolve: cf. F. r['e]soudare to resolve.
   See {Solve}, and cf. {Resolve}, v. i., {Resolute},
   {Resolution}.]
   1. To separate the component parts of; to reduce to the
    constituent elements; -- said of compound substances;
    hence, sometimes, to melt, or dissolve.
    [1913 Webster]
 
       O, that this too too solid flesh would melt,
       Thaw, and resolve itself into a dew! --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ye immortal souls, who once were men,
       And now resolved to elements again.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce to simple or intelligible notions; -- said of
    complex ideas or obscure questions; to make clear or
    certain; to free from doubt; to disentangle; to unravel;
    to explain; hence, to clear up, or dispel, as doubt; as,
    to resolve a riddle. "Resolve my doubt." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To the resolving whereof we must first know that the
       Jews were commanded to divorce an unbelieving
       Gentile.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to perceive or understand; to acquaint; to
    inform; to convince; to assure; to make certain.
    [1913 Webster]
 
       Sir, be resolved. I must and will come. --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
       Resolve me, Reason, which of these is worse,
       Want with a full, or with an empty purse? --Pope.
    [1913 Webster]
 
       In health, good air, pleasure, riches, I am resolved
       it can not be equaled by any region. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       We must be resolved how the law can be pure and
       perspicuous, and yet throw a polluted skirt over
       these Eleusinian mysteries.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To determine or decide in purpose; to make ready in mind;
    to fix; to settle; as, he was resolved by an unexpected
    event.
    [1913 Webster]
 
   5. To express, as an opinion or determination, by resolution
    and vote; to declare or decide by a formal vote; --
    followed by a clause; as, the house resolved (or, it was
    resolved by the house) that no money should be apropriated
    (or, to appropriate no money).
    [1913 Webster]
 
   6. To change or convert by resolution or formal vote; -- used
    only reflexively; as, the house resolved itself into a
    committee of the whole.
    [1913 Webster]
 
   7. (Math.) To solve, as a problem, by enumerating the several
    things to be done, in order to obtain what is required; to
    find the answer to, or the result of. --Hutton.
    [1913 Webster]
 
   8. (Med.) To dispere or scatter; to discuss, as an
    inflammation or a tumor.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mus.) To let the tones (as of a discord) follow their
    several tendencies, resulting in a concord.
    [1913 Webster]
 
   10. To relax; to lay at ease. [Obs.] --B. Jonson.
     [1913 Webster]
 
   {To resolve a nebula}.(Astron.) See {Resolution of a nebula},
    under {Resolution}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To solve; analyze; unravel; disentangle.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resolve \Re*solve"\, n.
   1. The act of resolving or making clear; resolution;
    solution. "To give a full resolve of that which is so much
    controverted." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which has been resolved on or determined; decisive
    conclusion; fixed purpose; determination; also, legal or
    official determination; a legislative declaration; a
    resolution.
    [1913 Webster]
 
       Nor is your firm resolve unknown.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Caesar's approach has summoned us together,
       And Rome attends her fate from our resolves.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resolve \Re*solve"\ (r?-z?lv"), v. i. [The sense "to be
   convinced, to determine" comes from the idea of loosening,
   breaking up into parts, analyzing, hence, determining.]
   [1913 Webster]
   1. To be separated into its component parts or distinct
    principles; to undergo resolution.
    [1913 Webster]
 
   2. To melt; to dissolve; to become fluid.
    [1913 Webster]
 
       When the blood stagnates in any part, it first
       coagulates, then resolves, and turns alkaline.
                          --Arbuthhnot.
    [1913 Webster]
 
   3. To be settled in opinion; to be convinced. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Let men resolve of that as they plaease. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To form a purpose; to make a decision; especially, to
    determine after reflection; as, to resolve on a better
    course of life.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To determine; decide; conclude; purpose.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resolve
   n 1: the trait of being resolute; "his resoluteness carried him
      through the battle"; "it was his unshakeable resolution to
      finish the work" [syn: {resoluteness}, {firmness},
      {firmness of purpose}, {resolve}, {resolution}] [ant:
      {irresoluteness}, {irresolution}]
   2: a formal expression by a meeting; agreed to by a vote [syn:
     {resolution}, {declaration}, {resolve}]
   v 1: bring to an end; settle conclusively; "The case was
      decided"; "The judge decided the case in favor of the
      plaintiff"; "The father adjudicated when the sons were
      quarreling over their inheritance" [syn: {decide},
      {settle}, {resolve}, {adjudicate}]
   2: reach a conclusion after a discussion or deliberation [syn:
     {conclude}, {resolve}]
   3: reach a decision; "he resolved never to drink again" [syn:
     {purpose}, {resolve}]
   4: understand the meaning of; "The question concerning the
     meaning of life cannot be answered" [syn: {answer},
     {resolve}]
   5: make clearly visible; "can this image be resolved?"
   6: find the solution; "solve an equation"; "solve for x" [syn:
     {resolve}, {solve}]
   7: cause to go into a solution; "The recipe says that we should
     dissolve a cup of sugar in two cups of water" [syn:
     {dissolve}, {resolve}, {break up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top