Search result for

unravel

(39 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unravel-, *unravel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unravel[VI] แก้ออก, See also: แก้ไข, แก้, Syn. unwind
unravel[VT] แก้ออก, See also: แก้ไข, แก้, Syn. unwind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unravel(อันแรฟ'เวิล) vt.,vi. แก้,ปลด,ปล่อย,เป็นอิสระ., See also: unraveler,unraveller n. unravelment n., Syn. make plain,solve

English-Thai: Nontri Dictionary
unravel(vt) คลี่คลาย,แก้,ปลดปล่อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Abu! Things are unraveling fast, now boy.สิ่งต่างๆ คลี่คลายเร็วนะ เจ้าหนู Aladdin (1992)
I would like to know... why, if science can unravel something as beautiful as music, why it cannot posit a solution for a schoolteacher and a king.I would like to know... why, if science can unravel something as beautiful as music, Anna and the King (1999)
There are not many knots that can't be unravelledมีไม่กี่ปมหรอก ที่จะไม่สามารถแก้ไขได้ Fearless (2006)
Pretty soon,this whole charade will completely unravel,and we will be humiliated.อีกเดี๋ยว เราก็จะถูกเปิดโปง แล้วเราก็จะเป็นพวกงั่ง Now You Know (2007)
SOON THIS WHOLE CHARADE WILL COMPLETELY UNRAVEL,-ไม่นานนักเรื่องตบตานี้ จะถูกเปิดเผยจนหมดเปลือก If There's Anything I Can't Stand (2007)
Okay, so what's depicted here is not a typical tribal ritual, but rather the unraveling of one such nanny.โอเค แล้วมาอธิบายอะไรกันนี่ ไม่ใช่ตัวอย่างพิธีกรรมในชนเผ่าซะหน่อย แต่มากกว่านั้นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของพี่เลี้ยงเด็กคนนึง The Nanny Diaries (2007)
But he has to be stopped before he- this whole thing unravels.เขาจะต้องหยุดก่อนที่.. เขาๆก่อนที่เรื่องมันจะแตก Cassandra's Dream (2007)
I had a plan in place that, until recently, began to unravel.ผมไม่รู้! Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Katherine's life began to unravel, and the mistakes of her youth started to flash through her mind.ชีวิตของเธอเริ่มสั่นคลอน และความผิดพลาดในอดีต เริ่มแล่นเข้ามาในความคิดเธอ Sunday (2008)
But lately, her life had begun to unravel.แต่ช่วงหลังนี้ ชีวิตเธอเริ่มจะสั่นคลอน Sunday (2008)
Now if we start to disrupt that perfect balance then life just begins to unravel.ตอนนี้ถ้าเราปล่อยให้มันกระจายออก จากความสมดุล ชีวิตก็จะเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิม Episode #2.7 (2008)
Everybody's nerves are fried, but we can't unravel here.ทุกคนเป็นบ้ากันหมด นั่งอยู่ตรงนี้เราเราแก้ปัญหาไม่ได้ Capybara (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unravelWho shall ever unravel the mysteries of the sea?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสาะด้าย[V] unravel cotton thread, Syn. สาวด้าย, Example: ยายลงมือเสาะด้ายหลังจากหยุดมาเป็นพักใหญ่, Thai definition: สาวด้ายที่ทอผ้า
รุ่ย[V] unravel, Example: บริเวณที่เป็นชายผ้าจะมีส่วนที่เป็นเส้นด้ายรุ่ยออกมา, Thai definition: หลุดออกจากที่เดิมทีละเล็กละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดตก[v.] (khittok) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out   FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie   FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order   FR: débrouiller ; démêler

CMU English Pronouncing Dictionary
UNRAVEL    AH0 N R AE1 V AH0 L
UNRAVELS    AH0 N R AE1 V AH0 L Z
UNRAVELED    AH0 N R AE1 V AH0 L D
UNRAVELING    AH0 N R AE1 V AH0 L IH0 NG
UNRAVELING    AH0 N R AE1 V L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unravel    (v) (uh1 n r a1 v @ l)
unravels    (v) (uh1 n r a1 v @ l z)
unraveling    (n) (uh n r a1 v l i ng)
unravelled    (v) (uh1 n r a1 v @ l d)
unravelling    (v) (uh1 n r a1 v @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解きほぐす(P);解き解す;解解す[ときほぐす, tokihogusu] (v5s,vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P) [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
散ける[ばらける, barakeru] (v1,vi) to unravel [Add to Longdo]
乱れ髪[みだれがみ, midaregami] (n) disheveled hair; unravelled hair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unravel \Un*rav"el\, v. t. [1st pref. un- (intensive) + ravel.]
   [1913 Webster]
   1. To disentangle; to disengage or separate the threads of;
    as, to unravel a stocking.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to clear from complication or difficulty; to
    unfold; to solve; as, to unravel a plot.
    [1913 Webster]
 
   3. To separate the connected or united parts of; to throw
    into disorder; to confuse. "Art shall be conjured for it,
    and nature all unraveled." --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unravel \Un*rav"el\, v. i.
   To become unraveled, in any sense.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unravel
   v 1: become or cause to become undone by separating the fibers
      or threads of; "unravel the thread" [syn: {unravel},
      {unknot}, {unscramble}, {untangle}, {unpick}] [ant: {knot},
      {ravel}, {tangle}]
   2: disentangle; "can you unravel the mystery?" [syn: {ravel},
     {unravel}, {ravel out}] [ant: {knot}, {ravel}, {tangle}]
   3: become undone; "the sweater unraveled" [syn: {run},
     {unravel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top