ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unravel

AH0 N R AE1 V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unravel-, *unravel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unravel(vi) แก้ออก, See also: แก้ไข, แก้, Syn. unwind
unravel(vt) แก้ออก, See also: แก้ไข, แก้, Syn. unwind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unravel(อันแรฟ'เวิล) vt., vi. แก้, ปลด, ปล่อย, เป็นอิสระ., See also: unraveler, unraveller n. unravelment n., Syn. make plain, solve

English-Thai: Nontri Dictionary
unravel(vt) คลี่คลาย, แก้, ปลดปล่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would like to know... why, if science can unravel something as beautiful as music, why it cannot posit a solution for a schoolteacher and a king.I would like to know... why, if science can unravel something as beautiful as music, Anna and the King (1999)
Everybody's nerves are fried, but we can't unravel here.ทุกคนเป็นบ้ากันหมด นั่งอยู่ตรงนี้เราเราแก้ปัญหาไม่ได้ Capybara (2008)
If I could just... just unravel this... just a little bit more.หูหนวกหรอ? Agora (2009)
- unravel 'em.- แก้เเค้นคืนพวกมัน Service (2009)
And if you were to testify on this case, the whole thing would unravel if anyone were to find out that you're involved with a member of the victim's family.และถ้าคุณเป็นพยานให้การในคดีนี้ เรื่องทั้งหมดอาจถูกเปลี่ยนไป ถ้ามีคนรู้ว่าคุณมีความสัมพันธ์ Hopeless (2009)
But that situation needs to unravel itself.แต่สถานการณ์ภายในนั้น ต้องให้มันคลี่คลายด้วยตัวเอง Blame It on Rio Bravo (2010)
But I think it's time we unravel the mummy and the mystery.แต่ฉันคิดว่าได้เวลาที่จะ คลี่คลายมัมมี่และเรื่องลึกลับนี้แแล้วล่ะ Excellence in Broadcasting (2010)
I could reach into a man's soul and unravel it with one tug.ฉันสามารถเข้าถึงจิตวิญญานของคน และปลดปล่อยมันได้ด้วยการกระตุ้นครั้งเดียว Accounting for Lawyers (2010)
Modern code-breaking methods won't unravel it.ฉันต้องการคุยกับผู้เชี่ยวชาญ ส่วนนึงของการจัดแสดง The Blind Banker (2010)
But the universe is a very big place, and we've only just started to unravel its mysteries.และเราได้เริ่มต้นเพียงแค่การ คลี่คลายความลึกลับของมัน Are We Alone? (2010)
Did... Balthazar really, uh, unravel the sweater over a chick flick?ตกลงบัลธาซาร์ ได้ My Heart Will Go On (2011)
Professor Giulio Tononi of the University of Wisconsin is studying how our brains change when they lose consciousness, and in doing so, he's hoping to unravel the secret of what makes us us.ศาสตราจารย์ลิโอ ทอโนนี ของ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน กำลังศึกษาวิธีการที่สมองของเรามี การเปลี่ยนแปลง เมื่อพวกเขาเสียสติ Is There Life After Death? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unravelWho shall ever unravel the mysteries of the sea?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสาะด้าย(v) unravel cotton thread, Syn. สาวด้าย, Example: ยายลงมือเสาะด้ายหลังจากหยุดมาเป็นพักใหญ่, Thai Definition: สาวด้ายที่ทอผ้า
รุ่ย(v) unravel, Example: บริเวณที่เป็นชายผ้าจะมีส่วนที่เป็นเส้นด้ายรุ่ยออกมา, Thai Definition: หลุดออกจากที่เดิมทีละเล็กละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดตก[khittok] (v) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out  FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
สาง[sāng] (v) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order  FR: débrouiller ; démêler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNRAVEL AH0 N R AE1 V AH0 L
UNRAVELS AH0 N R AE1 V AH0 L Z
UNRAVELED AH0 N R AE1 V AH0 L D
UNRAVELING AH0 N R AE1 V AH0 L IH0 NG
UNRAVELING AH0 N R AE1 V L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unravel (v) ˈʌnrˈævəl (uh1 n r a1 v @ l)
unravels (v) ˈʌnrˈævəlz (uh1 n r a1 v @ l z)
unraveling (n) ʌnrˈævlɪŋ (uh n r a1 v l i ng)
unravelled (v) ˈʌnrˈævəld (uh1 n r a1 v @ l d)
unravelling (v) ˈʌnrˈævəlɪŋ (uh1 n r a1 v @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解きほぐす(P);解き解す;解解す[ときほぐす, tokihogusu] (v5s, vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P) [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s, vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
散ける[ばらける, barakeru] (v1, vi) to unravel [Add to Longdo]
乱れ髪[みだれがみ, midaregami] (n) disheveled hair; unravelled hair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unravel \Un*rav"el\, v. t. [1st pref. un- (intensive) + ravel.]
   [1913 Webster]
   1. To disentangle; to disengage or separate the threads of;
    as, to unravel a stocking.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to clear from complication or difficulty; to
    unfold; to solve; as, to unravel a plot.
    [1913 Webster]
 
   3. To separate the connected or united parts of; to throw
    into disorder; to confuse. "Art shall be conjured for it,
    and nature all unraveled." --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unravel \Un*rav"el\, v. i.
   To become unraveled, in any sense.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unravel
   v 1: become or cause to become undone by separating the fibers
      or threads of; "unravel the thread" [syn: {unravel},
      {unknot}, {unscramble}, {untangle}, {unpick}] [ant: {knot},
      {ravel}, {tangle}]
   2: disentangle; "can you unravel the mystery?" [syn: {ravel},
     {unravel}, {ravel out}] [ant: {knot}, {ravel}, {tangle}]
   3: become undone; "the sweater unraveled" [syn: {run},
     {unravel}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top