ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

data

D EY1 T AH0   
144 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -data-, *data*
Possible hiragana form: だた
English-Thai: Longdo Dictionary
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
data science(n ) วิทยาการข้อมูล, สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
big data(n ) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
data[N] ข้อมูล, See also: ตัวเลข, สถิติ, Syn. information, facts
database[N] ฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: คลังข้อมูล, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ, Syn. data bank
data file[N] แฟ้มข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ไฟล์ข้อมูล
data processing[N] การประมวลผลข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: การใช้คอมพิวเตอร์จัดการข้อมูล
database management system[N] ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data(เด'ทะ,ดา'ทะ) n. พหูพจน์ของ datum
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
data bankคลังข้อมูลหมายถึง ที่หรือแหล่งเก็บข้อมูล หรือแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะอยู่กับหน่วยงานคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตร อาจเป็นคลังข้อมูลในเรื่องของ ผลผลิต เนื้อที่การเกษตร รายละเอียดเกี่ยวกับกสิกร สัตว์ที่ใช้ในการเกษตร สินค้าเกษตร ฯลฯ เป็นต้น
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
data cardบัตรข้อมูลหมายถึงบัตรคอมพิวเตอร์ที่ใช้ เจาะเป็นรหัสแสดงถึงตัวอักขระต่าง ๆ อาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษ เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ บัตรข้อมูลนั้น เราสามารถใช้ได้ทั้ง 80 คอลัมน์ของบัตร (แต่บัตรที่เป็นบัตรชุดคำสั่ง ที่เรียกว่า program card นั้น ใช้ได้เฉพาะคอลัมน์ 7 ถึง 70) เมื่อส่งเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ บัตรข้อมูลจะต้องส่งตามหลังบัตรชุดคำสั่งเสมอดู card code ประกอบ
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
data entryการบันทึกข้อมูลหมายถึง การป้อนข้อมูลเข้าไปเก็บในสื่อ (medium) อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) ฯลฯ โดยผ่านทางแผงแป้นอักขระ (keyboard) หรืออาจหมายถึงการส่งข้อมูลเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้
data fieldเขตข้อมูลหมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
data fileแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานบันทึกแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็นของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"

English-Thai: Nontri Dictionary
data(n) ข้อมูล,ตัวเลข,สถิติ,สิ่งที่รู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dataข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dataข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dataข้อมูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
data abstractionการกำหนดสาระสำคัญของข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data acquisitionการได้ข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data acquisitionการได้ข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data adapter unitหน่วยปรับรูปข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data administratorผู้บริหารข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data aggregateกลุ่มข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data analysisการวิเคราะห์ข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dataข้อมูล [เศรษฐศาสตร์]
dataข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตหรือสำรวจความเป็นไปของเหตุการณ์ของโลก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์นั้น โดยทั่วไปก็คือ ตัวเลข หรือข้อความที่บันทึกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ผลการสอบของนักเรียน เป็นข้อมูลที่ทำให้ทราบว่า นักเรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอนนั้นหรือไม่ ข้อมูลที่นำมาประมวลและจัดเรียบเรียงให้มีความหมาย เช่น นำมาคำนวณแล้วจัดพิมพ์ลงในรายงานนั้นเรียกว่า สารสนเทศ (information) [คอมพิวเตอร์]
Dataข้อมูล [การจัดการความรู้]
Dataข้อมูล [การแพทย์]
dataข้อมูล, สิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม โดยบันทึกจากการสังเกต การทดลอง หรือการสำรวจด้วยการแทนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น บันทึกไว้เป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ และสัญลักษณ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Data Analysisการวิเคราะห์ข้อมูล [การแพทย์]
Data Bankแหล่งต่างๆที่เป็นที่รวบรวมข้อมูล [การแพทย์]
Data Baseรายละเอียดขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Data Baseฐานข้อมูล,ข้อมูล [การแพทย์]
Data Calculationวิธีคำนวณ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
data warehouse (n) ฐานข้อมูลขนาดยักษ์ ที่รวบรวมฐานข้อมูลจากหลายแหล่งหลายช่วงเวลา ซึ่งอาจมี schema แตกต่างกัน มาไว้รวม ณ ที่เดียวกัน (และใช้ schema เดียวกัน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
State County Municipal Offender Data System.จังหวัด เขตปกครอง เทศบาล ผู้กระทำความผิดในระบบข้อมูล The Blues Brothers (1980)
You're not familiar with the system. And longer than that to comprehend the data.และยาวกว่าที่จะเข้าใจข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Dr. OrIov has encountered some strange data coming from Europa.ดร. ล็อฟได้พบบางอย่าง ข้อมูลแปลก ๆ มาจากยูโรป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
If you look carefully at the last page of the data, you will find the answers.ถ้าคุณดูอย่างละเอียดที่หน้า สุดท้าย ของข้อมูลที่คุณจะได้รับคำตอบ ของ 2010: The Year We Make Contact (1984)
If this data's correct, then there's something down there.ถ้าข้อมูลนี้ถูกต้อง แล้วมีบางสิ่งบางอย่างลงไปที่ นั่น 2010: The Year We Make Contact (1984)
We all saw it. We read the data.เราทุกคนเห็นมัน เราอ่านข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Our data confirms yours:ข้อมูลของเรายืนยันของคุณ: 2010: The Year We Make Contact (1984)
Dr. Curnow asked ground to furnish him with data as to the stress points on Discovery.ดร. นาวถามพื้นดินให้แก่เขา ด้วย ข้อมูลเป็นจุดความเครียด ในดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ Akira (1988)
Well, if we use the latest examination equipment to collect even more data and do a multifaceted analysis, then surely...ได้ ถ้าเราใช้ตัวอย่างครั้งสุดท้าย มาประกอบกับข้อมูลที่เราได้ ...และ ทดลองวิเคราะห์หลายทาง เพื่อความแน่นอน Akira (1988)
We have all sorts of data that substantiate her abilities.เรามีประเภทของข้อมูลทั้งหมด นั่นจะทำให้รู้ถึงความสามารถของเธอ. Akira (1988)
Detailed data on the new subject.รายละเอียดข้อมูลอยู่ในเป้าหมายใหม่ Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dataThis data is incorrect.
dataI hope this data will be useful to you.
dataFor a display where the data items increase and decrease I think you are best making use of a spreadsheet program, not Access.
dataThis data is anything but accurate.
dataI'm afraid this data is not reliable.
dataWe used to compile survey results using spreadsheet programs but recently we feel that database software's summing methods are quicker so we use databases to total them.
dataOh, I lost the data!
dataThis data supports the hypothesis.
dataThe data was completely useless.
dataThe data collected in Tyrel's research is of great value both to administrators and to educators.
dataAny doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.
dataCould you give this data a final check for me?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเก็บบันทึกข้อมูล[N] data entry equipment, Syn. เครื่องบันทึกข้อมูล, Thai definition: อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม และบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล
แหล่งข้อมูล[N] data source
การประมวลผล[N] data processing, Example: มนุษย์ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษแล้ว, Thai definition: การรวบรวมผลที่ได้ให้เป็นระเบียบและหมวดหมู่
ข้อมูล[N] data, See also: information, Example: ไวรัสตัวใหม่ทำให้ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์หายไป, Thai definition: ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ
ฐานข้อมูล[N] database, Example: ฐานข้อมูลที่มีการเก็บคุณสมบัติของวัสดุ มักจำกัดเฉพาะกับโลหะ พลาสติก หรือกระเบื้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนิดข้อมูล[n. exp.] (chanit khømūn) EN: data type   FR: type de données [m]
ชุดข้อมูล[n. exp.] (chut khømūn) EN: data set   FR: sélection [f]
ดาต้า[n.] (dātā) EN: data   FR: données [fpl]
อีดีพี[abv.] (Ī.Dī.Phī.) EN: EDP (Electronic Data Processing)   
จัดการข้อมูล[v. exp.] (jatkān khømūn) EN: process data   
การแบ่งกลุ่มข้อมูล[n. exp.] (kān baeng klum khømūn) EN: data clustering ; data classification   
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (kān khumkhrøng khømūn suanbukkhon) EN: personal data protection   FR: protection des données personnelles [f]
การนำเสนอข้อมูล[n. exp.] (kān namsanōe khømūn) EN: data presentation   
การโอนย้ายข้อมูล[n. exp.] (kān ōnyāi khømūn) EN: data transfer   FR: transfert de données [m]
การป้องกันข้อมูล[n. exp.] (kān pǿngkan khømūn) EN: data protection   FR: protection des données [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DATA    D EY1 T AH0
DATA    D AE1 T AH0
DATAS    D EY1 T AH0 Z
DATAS    D AE1 T AH0 Z
DATA'S    D AE1 T AH0 Z
DATA'S    D EY1 T AH0 Z
DATAREX    D EY1 T ER0 EH2 K S
DATARAM    D EY1 T ER0 AE2 M
DATARAM    D AE1 T ER0 AE2 M
DATAREX    D AE1 T ER0 EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
data    (n) dˈɛɪtə (d ei1 t @)
datable    (j) dˈɛɪtəbl (d ei1 t @ b l)
Dataproducts    (n) dˈɛɪtə-prˈɒdʌkts (d ei1 t @ - p r o1 d uh k t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital; also written 數據|数据, #804 [Add to Longdo]
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital, #804 [Add to Longdo]
数据库[shù jù kù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ, / ] database, #6,660 [Add to Longdo]
数据传输[shù jù chuán shū, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, / ] data transmission, #23,740 [Add to Longdo]
数据通信[shù jù tōng xìn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] data communication, #43,207 [Add to Longdo]
数据网络[shù jù wǎng luò, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] data network, #72,759 [Add to Longdo]
数据链路[shù jù liàn lù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] data link, #94,910 [Add to Longdo]
数据压缩[shù jù yā suō, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] data compression, #102,826 [Add to Longdo]
数据段[shù jù duàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] data segment, #162,741 [Add to Longdo]
数据介面[shù jù jiè miàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] data interface [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
データ[でーた, de-ta] Thai: ข้อมูล English: data

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datei {f} | Dateien {pl}data set; dataset | datasets [Add to Longdo]
Dateiorganisation {f}data organization [Add to Longdo]
Daten {pl} | analoge Daten | betriebliche Daten {pl} | personenbezogene Daten | strukturierte Daten | ungültige Daten | veraltete Datendata | analogue data | operational data | personal data | structured data | bad data | decaying data [Add to Longdo]
Datenmanipulation {f}; Bearbeitung von Daten {f} [comp.]data munging [Add to Longdo]
Datenabruf {m}data retrieval [Add to Longdo]
Datenart {f}data typ [Add to Longdo]
Datenaufbereitung {f}data preparation [Add to Longdo]
Datenaufzeichnung {f} [comp.]data recording; data journalling; data logging [Add to Longdo]
Datenausgabe {f}data output [Add to Longdo]
Datenaustausch {m}data exchange [Add to Longdo]
Datenbank {f}data warehouse [Add to Longdo]
Datenbank {f}data bank [Add to Longdo]
Datenbankmodel {n}data base model [Add to Longdo]
Datenbearbeitungssprache {f} [comp.]data manipulation language [Add to Longdo]
Datenbeschreibungssprache {f} [comp.]data description language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da") [Add to Longdo]
アーカイブデータセット[, a-kaibude-tasetto] (n) {comp} archive data set [Add to Longdo]
アイオーデータ[, aio-de-ta] (n) {comp} I-O DATA [Add to Longdo]
アナログデータ[, anarogude-ta] (n) {comp} analog data [Add to Longdo]
アプリケーションデータ[, apurike-shonde-ta] (n) {comp} application data [Add to Longdo]
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P) [Add to Longdo]
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data [Add to Longdo]
イメージデータ[, ime-jide-ta] (n) {comp} image data [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data [Add to Longdo]
イメージデータ[いめーじでーた, ime-jide-ta] image data [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コンバータ[こんばーた, konba-ta] (data) converter [Add to Longdo]
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
堕胎[だたい, datai] Abtreibung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Data \Da"ta\, n. pl. [L. pl. of datum.]
   1. See {Datum}.
    [1913 Webster]
 
   2. a collection of facts, observations, or other information
    related to a particular question or problem; as, the
    historical data show that the budget deficit is only a
    small factor in determining interest rates.
 
   Note: The term in this sense is used especially in reference
      to experimental observations collected in the course of
      a controlled scientific investigation.
      [PJC]
 
   3. (Computers) information, most commonly in the form of a
    series of binary digits, stored on a physical storage
    medium for manipulation by a computer program. It is
    contrasted with the {program} which is a series of
    instructions used by the central processing unit of a
    computer to manipulate the data. In some conputers data
    and execuatble programs are stored in separate locations.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Datum \Da"tum\, n.; pl. {Data}. [L. See 2d {Date}.]
   1. Something given or admitted; a fact or principle granted;
    that upon which an inference or an argument is based; --
    used chiefly in the plural.
    [1913 Webster]
 
       Any writer, therefore, who . . . furnishes us with
       data sufficient to determine the time in which he
       wrote.                --Priestley.
    [1913 Webster]
 
   2. a single piece of information; a fact; especially a piece
    of information obtained by observation or experiment; --
    used mostly in the plural.
    [PJC]
 
   3. pl. (Math.) The quantities or relations which are assumed
    to be given in any problem.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surveying) a point, line, or level surface used as a
    reference in measuring elevations. --RHUD
    [PJC]
 
   {Datum line} (Surv.), the horizontal or base line, from which
    the heights of points are reckoned or measured, as in the
    plan of a railway, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 data
   n 1: a collection of facts from which conclusions may be drawn;
      "statistical data" [syn: {data}, {information}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 data
  date

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 data
  date

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top